Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

ΚΟΥΜΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

5 καί 6 Αὐγούστου 2016

Μέ λαμ­πρό­τη­τα καί μέ­σα σέ κα­τα­νυ­κτι­κή ἀ­τμό­σφαι­ρα, ὅ­πως ἁρ­μό­ζει στά Μο­να­στή­ρι­α τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, ἑ­ορ­τά­σθη­κε καί ἐ­φέ­τος ἡ Ἀ­νά­μνη­ση τῆς Ἁ­γί­ας Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου στή φε­ρώ­νυ­μη Ἱ­ε­ρά Μο­νή Σω­τῆ­ρος Χρι­στοῦ Κουμ­πέ Ρε­θύ­μνης. Ἡ Ἀ­δελ­φό­τη­τα τῆς Μο­νῆς, ὑ­πό τήν κα­θο­δή­γη­ση τῆς Ὁ­σι­ω­τά­της Κα­θη­γου­μέ­νης Παν­σέ­μνης, προ­ε­τοί­μα­σαν μέ τά­ξη καί εὐ­σχη­μο­σύ­νη τά τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως προ­σφέ­ρον­τας πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­ψυ­χή καί ἀ­να­σα­σμούς αἰ­ω­νι­ό­τη­τας στούς πο­λυ­ά­ριθ­μους προ­σκυ­νη­τές πού, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά, ἀ­νη­φό­ρι­σαν, ὅ­πως οἱ Ἀ­πό­στο­λοι τό Θα­βώρ, τόν λό­φο τοῦ Μο­να­στη­ρι­οῦ, στίς πα­ρυ­φές τῆς πό­λης τοῦ Ρε­θύ­μνου.

 

   Στίς Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τοῦ Με­γά­λου Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς 5ης Αὐ­γού­στου, καί τοῦ Ὄρ­θρου καί τῆς Πα­νη­γυ­ρι­κῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, τήν κυ­ρι­ώ­νυ­μο ἡ­μέ­ρα τῆς Ἑ­ορ­τῆς, τό Σάβ­βα­το 6η Αὐ­γού­στου 2016, προ­έ­στη ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος καί συμ­με­τεῖ­χαν Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Ἐ­παρ­χι­ῶν, μέ πρῶ­τον τῇ τά­ξει τόν Παν. Ἀρ­χιμ. Ἰ­ω­άν­νη Κου­φου­δά­κη, Ἡ­γού­με­νο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Προ­φή­του Ἠ­λι­ού Ρου­στί­κων.

   Στό τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­λό­γη­σε τούς ἄρ­τους καί τήν στα­φυ­λή, κα­τά τό ἔ­θος τῆς ἡ­μέ­ρας, καί προ­χεί­ρι­σε σέ Πνευ­μα­τι­κό τόν Αἰ­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ο Λα­γου­δά­κη. Ἐ­πί­σης, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας ἐ­πέ­δω­σε ἔ­παι­νο στόν πα­ρι­στά­με­νο Ἐν­τι­μολ. κ. Σπυ­ρί­δω­να Λι­ο­νά­κη, Ἄρ­χον­τα Νο­μο­φύ­λα­κα τῆς Ἁ­γί­ας τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λης Ἐκ­κλη­σί­ας, δι­ερ­μη­νεύ­ον­τας μέ τόν τρό­πο αὐ­τό τήν εὐ­α­ρέ­σκει­α τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας γι­ά ὅ­σα ἐ­κεῖ­νος ἔ­χει προ­σφέ­ρει ἐ­πί σει­ρά ἐ­τῶν στήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Κουμ­πέ.

   Με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή πα­ρέ­θε­σε ἑ­όρ­τι­ο τρά­πε­ζα στούς πι­στούς.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες