Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ,

ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΒΩΣΑΚΟΥ,

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Κυριακή τῶν Πατέρων, 12 Ἰουνίου 2016

Τήν Κυ­ρι­α­κή τῶν Πα­τέ­ρων, 12η Ἰ­ου­νί­ου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τι­μᾶ τήν μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων 318 Θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων τῆς ἐν Νι­καί­ᾳ Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ πρώ­τη με­τά τήν ἀ­πο­κα­τά­στα­σή του Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πο­τε­λεῖ ἐ­ξάρ­τη­μα τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κῆς Μο­νῆς Τι­μί­ου Σταυ­ροῦ Βω­σά­κου. Τήν πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τέ­λε­σε ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Τι­μό­θε­ος Πα­να­γι­ω­τά­κης, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Βω­σά­κου.

   Ὁ Να­ός τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων βρί­σκε­ται σέ ἀ­πό­στα­ση 2 χλμ. δυ­τι­κά τοῦ οἰ­κι­σμοῦ Σι­σῶν τοῦ Δή­μου Μυ­λο­πο­τά­μου, στή θέ­ση Κα­λό Χω­ρά­φι. Ἀ­πο­τε­λεῖ τό μο­να­δι­κό σω­ζό­με­νο κτί­σμα ἀ­πό τήν ὁ­μώ­νυ­μη Ἱ­ε­ρά Μο­νή, ἡ ὁ­ποί­α ἱ­δρύ­θη­κε πι­θα­νόν στήν ὕ­στε­ρη Ἑ­νε­το­κρα­τί­α καί ἀ­νή­κει στόν τύ­πο τοῦ μο­νό­χω­ρου κα­μα­ρο­σκέ­πα­στου Να­οῦ. Σύμ­φω­να μέ τό οἰ­κό­ση­μο τῆς δυ­τι­κῆς του πλευ­ρᾶς, ἀ­νῆ­κε στή με­γά­λη οἰ­κο­γέ­νει­α τῶν Καλ­λερ­γῶν, οἱ ὁ­ποῖ­οι εἶ­χαν τό φέ­ου­δό τους στήν πε­ρι­ο­χή τοῦ Μυ­λο­πο­τά­μου. Οἱ ἐρ­γα­σί­ες ἀ­πε­κά­λυ­ψαν ὅ­τι ὁ Να­ός εἶ­χε δύ­ο με­γά­λες δι­α­κρι­τές φά­σεις. Στήν πρώ­τη φά­ση ἀ­νή­κει τό ἀ­να­το­λι­κό ἥ­μι­συ τοῦ Να­οῦ, τό ὁ­ποῖ­ο ἀ­πο­τε­λοῦ­σε ἕ­να αὐ­το­τε­λῆ μο­νό­χω­ρο Να­ό. Στή δεύ­τε­ρη φά­ση ὁ Να­ός ἐ­πε­κτά­θη­κε πρός τά δυ­τι­κά μέ τήν ταυ­τό­χρο­νη κα­τε­δά­φι­ση τοῦ δυ­τι­κοῦ τοί­χου τοῦ πα­λαι­οῦ Να­οῦ.

   Ἐρ­γα­σί­ες στό Να­ό εἶ­χαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ ἐ­πί τῆς ἀρ­χι­ε­ρα­τεί­ας τοῦ Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Τί­του κα­τά τό ἔ­τος 1972 ἀ­πό τήν οἰ­κο­γέ­νει­α Χνά­ρη, τῆς ὁ­ποί­ας ἡ ἰ­δι­ο­κτη­σί­α βρί­σκε­ται πέ­ριξ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ. Τό­τε ὁ Να­ός ἐ­πι­χρί­σθη­κε μέ­σα καί ἔ­ξω μέ τσι­μεν­το­κο­νί­α­μα καί κα­τα­σκευ­ά­σθη­καν ἐ­σω­τε­ρι­κά, στό δυ­τι­κό τμῆ­μα του, δύ­ο σφεν­δό­νι­α ἀ­πό μπε­τόν.

   Ὁ Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Βω­σά­κου, Παν. Ἀρ­χιμ. Τι­μό­θε­ος Πα­να­γι­ω­τά­κης,  εἶ­χε τήν πρω­το­βου­λί­α τῆς πρό­σφα­της ἀ­να­καί­νι­σης τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων. Ἡ ἐκ­πό­νη­ση τῆς σχε­τι­κῆς με­λέ­της ἀ­πο­κα­τά­στα­σης ἔ­γι­νε ἀ­πό τήν Ἐ­φο­ρεί­α Ἀρ­χαι­ο­τή­των Ρε­θύ­μνου, ἡ ὁ­ποί­α πραγ­μα­το­ποί­η­σε καί τίς ἐρ­γα­σί­ες δι­ά αὐ­τε­πι­στα­σί­ας, μέ τήν χρη­μα­το­δό­τη­ση τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Βω­σά­κου καί τήν σύμ­φω­νη γνώ­μη τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας Χνά­ρη. Οἱ ἐρ­γα­σί­ες εἶ­χαν σκο­πό τή δι­α­σφά­λι­ση τῆς στα­τι­κῆς ἐ­πάρ­κει­ας τοῦ Να­οῦ, μέ­σω τῆς ἐ­πι­σκευ­ῆς καί ἐ­νί­σχυ­σης τῶν φε­ρόν­των στοι­χεί­ων του, κα­θώς καί τήν ἀ­νά­δει­ξή του. Ἔ­γι­νε ἀν­τι­κα­τά­στα­ση τῶν φθαρ­μέ­νων λα­ξευ­τῶν λί­θων, συν­τή­ρη­ση τῶν λί­θι­νων γλυ­πτῶν στοι­χεί­ων τῆς ὄ­ψης, κα­τα­σκευ­ή νέ­ων πα­τη­τῶν ἐ­πι­χρι­σμά­των ἐ­σω­τε­ρι­κά καί ἐ­ξω­τε­ρι­κά, ἐ­ξυ­γί­αν­ση τῆς στέ­γης καί ἀ­να­κε­ρά­μω­ση τοῦ δυ­τι­κοῦ τμή­μα­τός της μέ χει­ρο­ποί­η­τα κε­ρα­μί­δι­α, κα­τα­σκευ­ή δα­πέ­δου ἀ­πό πω­ρό­λι­θο καί κα­τα­σκευ­ή νέ­ων ξύ­λι­νων κου­φω­μά­των.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες