Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜΕΡΟΝ ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΜΑΡΘΑΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

   Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι τήν 20ή καί τήν 21 Μα­ΐ­ου 2016 ἡ Ἱ­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ἑ­ορ­τά­ζει τούς προ­στά­τες καί ἐ­φό­ρους της, Ἁ­γί­ους Θε­ο­στέ­πτους Βα­σι­λεῖς καί Ἰ­σα­πο­στό­λους Κων­σταν­τῖ­νο καί Ἑ­λέ­νη. Οἱ Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως θά τε­λε­σθοῦν σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

  • Πα­ρα­σκευ­ή 20 Μα­ΐ­ου καί ἀ­πό ὥ­ρας 18.00: Ὁ Μέ­γας Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός μετ᾿ Ἀρ­το­κλα­σί­ας.
  • Σάβ­βα­το 21 Μα­ΐ­ου καί ἀ­πό ὥ­ρας 07.00: Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἱ­ε­ρουρ­γοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του μας κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας θά τε­λε­σθεῖ τό Τεσ­σα­ρα­κον­θή­με­ρο Ἱ­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῆς ψυ­χῆς τῆς μα­κα­ρι­στῆς Μάρ­θας Μο­να­χῆς, τό γέ­νος Λεμ­πι­δά­κη.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες