Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

4 καί 5 Μαΐου 2016

Μέ ἀ­να­στά­σι­μη λαμ­πρό­τη­τα καί τήν συμ­με­το­χή πλή­θους πι­στῶν πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Τε­τάρ­της τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου, 4ης Μα­ΐ­ου 2016, ὁ Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Ἁ­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εἰ­ρή­νης στήν φε­ρώ­νυ­μο Ἱ­ε­ρά Μο­νή τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

   Κα­τά τόν Ἑ­σπε­ρι­νό συγ­χο­ρο­στά­τη­σαν ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος καί ὁ οἰ­κεῖ­ος Ποι­με­νάρ­χης, Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, πλαι­σι­ού­με­νοι ἀ­πό Κλη­ρι­κούς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, με­τα­ξύ τῶν ὁ­ποί­ων ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Παρ­θέ­νι­ος Κα­λυ­βι­α­νά­κης, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Τι­μί­ου Προ­δρό­μου Ἀ­τά­λης-Μπα­λῆ, ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης, Πρό­ε­δρος τῆς Δι­οι­κού­σης Ἐ­πι­τρο­πῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Ἀ­να­στα­σί­ας τῆς Ρω­μαί­ας, ὁ Αἰ­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, καί πολ­λοί ἄλ­λοι.

   Στό τέ­λος τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος κα­λω­σό­ρι­σε μέ θερ­μά λό­γι­α ἀ­γά­πης τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μο, εὐ­χα­ρι­στῶν­τας τον γι­ά τήν εὐ­γε­νι­κή πα­ρου­σί­α του στήν Πα­νή­γυ­ρη τῆς Ἁ­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εἰ­ρή­νης. Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος εὐ­χα­ρί­στη­σε ἐ­πί­σης τήν Ἡ­γου­μέ­νη τῆς Μο­νῆς, Γε­ρόν­τισ­σα Θέ­κλα, καί τήν Ἀ­δελ­φό­τη­τά της γι­ά τήν ἄρ­τι­α προ­ε­τοι­μα­σί­α τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως καί γι­ά τά ὑ­φαν­τά Ἱ­ε­ρά Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κά Ἄμ­φι­α, Ὠ­μο­φό­ρι­ο καί Ἐ­πι­τρα­χή­λι­ο, ἔρ­γα τῶν ἐρ­γα­στη­ρί­ων τῆς Μο­νῆς, τά ὁ­ποῖ­α προ­σέ­φε­ρε ὡς δῶ­ρο στόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Πέ­τρας.

   Στήν ἀν­τι­φώ­νη­σή του ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου κ. Γε­ρά­σι­μος ἐ­ξέ­φρα­σε τήν εὐ­γνω­μο­σύ­νη του πρός τόν Σεβ. κ. Εὐ­γέ­νι­ο γι­ά τήν πρό­σκλη­ση νά συμ­με­τά­σχει στήν Πα­νή­γυ­ρη τῆς Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης, κα­θώς καί γι­ά ὅ­λες τίς ἐκ­δη­λώ­σεις τῆς ἀ­γά­πης του πρός τόν ἴ­δι­ο, ἐ­νῶ ὁ­μί­λη­σε κα­τάλ­λη­λα καί ἐ­πί­και­ρα γι­ά τήν ἀ­λη­θι­νή εἰ­ρή­νη καί τήν δι­και­ο­σύ­νη, τίς ὁ­ποῖ­ες μό­νον ὁ Ἀ­να­στάς Χρι­στός χα­ρί­ζει στόν κό­σμο.

   Τό πρω­ΐ τῆς Πέμ­πτης τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου, 5ης Μα­ΐ­ου 2016, κυ­ρι­ώ­νυ­μο ἡ­μέ­ρα τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῆς Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος προ­ε­ξῆρ­χε τῶν Ἱ­ε­ρῶν Ἀ­κο­λου­θι­ῶν τοῦ Ὄρ­θρου καί τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας στό Κα­θο­λι­κό τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς. Πα­ρέ­στη­σαν ὁ Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης, ὁ Ἀν­τι­δή­μαρ­χος κ. Βα­σί­λει­ος Θε­ο­δω­ρά­κης, ὁ Πε­ρι­φε­ρει­α­κός Σύμ­βου­λος κ. Κων­σταν­τῖ­νος Δαν­δου­λά­κης καί πολ­λοί προ­σκυ­νη­τές.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες