Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2016-2017
ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΣΑΝΙΟΥ

Δεῖτε παρακάτω τό Πρόγραμμα τῶν Ἱερῶν Ακολουθιῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, ὅπως θά πραγματοποιηθοῦν στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου.

 

 

Ε­ΟΡ­ΤΗ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ­ΓΕΝ­ΝΩΝ

 

Πέμ­πτη 22 Δε­κεμ­βρί­ου, Ε­ΣΠΕ­ΡΑΣ

Ὥ­ρα 18:30 - Ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὄρ­θρου καί τῶν Με­γά­λων καί Βα­σι­λι­κῶν Ὡ­ρῶν τῶν Χρι­στου­γέν­νων.

 

Σάβ­βα­το 24 Δε­κεμ­βρί­ου, ΒΡΑ­ΔΥ

Ὥ­ρα 20:30 ἕ­ως 24:30 – Ὁ Μέ­γας Ἑ­σπε­ρι­νός με­τά Λι­τῆς, ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου ἐ­πί τῇ Ἑ­ορ­τῇ τῆς ΚΑ­ΤΑ ΣΑΡ­ΚΑ ΓΕΝ­ΝΗ­ΣΕ­ΩΣ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙ­ΟΥ Η­ΜΩΝ Ι­Η­ΣΟΥ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ.

 

Ε­ΟΡ­ΤΗ ΠΕ­ΡΙ­ΤΟ­ΜΗΣ ΤΟΥ ΚΥ­ΡΙ­ΟΥ

 

Σάβ­βα­το 31 Δε­κεμ­βρί­ου, ΒΡΑ­ΔΥ

Ὥ­ρα 20:30 ἕ­ως 23:00 - Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου.

 

Ε­ΟΡ­ΤΗ Α­ΓΙ­ΟΥ ΜΑΡ­ΚΟΥ ΤΟΥ ΚΩ­ΦΟΥ

 

Κυ­ρι­α­κή 1 Ι­α­νου­α­ρί­ου, Ε­ΣΠΕ­ΡΑΣ

Ὥ­ρα 18:00 - Ὁ Μέ­γας πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὥ­ρα 19:30 - Ἡ Πα­ρά­κλη­ση τοῦ Ἁ­γί­ου Μάρ­κου τοῦ Κω­φοῦ.

 

Δευ­τέ­ρα 2 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, ΠΡΩ­Ι

Ὥ­ρα 7:00 - Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Χρυ­στο­στό­μου, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ.κ. ΕΥ­ΓΕ­ΝΙ­ΟΥ.

Ἑ­σπέ­ρας Ὥ­ρα 8:00 - Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Χρυ­σο­στό­μου ἐ­πί τῇ ἀ­να­κο­μι­δῇ τῶν λει­ψά­νων τοῦ Ἁ­γί­ου Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εὐ­φραίμ τοῦ Θαυ­μα­τουρ­γοῦ.

 

Ε­ΟΡ­ΤΗ ΘΕ­Ο­ΦΑ­ΝΕΙ­ΩΝ

 

Τε­τάρ­τη 4 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, ΒΡΑ­ΔΥ

Ὥ­ρα 18:30 - Ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Με­γά­λων καί Βα­σι­λι­κῶν Ὡ­ρῶν καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ὁ Μέ­γας Ἑ­σπε­ρι­νός τῶν Θε­ο­φα­νεί­ων με­τά τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας τοῦ Με­γά­λου Βα­σι­λεί­ου καί τοῦ Με­γά­λου Ἁ­γι­α­σμοῦ.

 

Πα­ρα­σκευ­ή 6 Ἰ­α­νου­α­ρί­ου, ΠΡΩ­Ι

Ὥ­ρα 7:30 - Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Χρυ­σο­στό­μου ἐ­πί τῇ Ἑ­ορ­τῇ τῶν ΘΕ­Ο­ΦΑ­ΝΕΙ­ΩΝ καί ἐν συ­νε­χεί­ᾳ ὁ ΜΕ­ΓΑΣ Α­ΓΙ­Α­ΣΜΟΣ.

 

ΕΚ ΤΗΣ Ι­Ε­ΡΑΣ ΜΟ­ΝΗΣ

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες