Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

1824-2014
190 ΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΑΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 

   Ἀγαπητοί φιλάγιοι ἀδελφοί,

 

   Πρίν ἑ­κα­τόν ἐνενήντα χρό­νι­α ἀ­κρι­βῶς, τήν 28η Ὀ­κτω­βρί­ου 1824, οἱ ῞Α­γι­οι Τέσ­σε­ρεις Νε­ο­μάρ­τυ­ρες τοῦ Ρε­θύ­μνου, ᾿Αγ­γε­λῆς, Γε­ώρ­γι­ος, Μανου­ήλ καί Νι­κό­λα­ος, μέ τήν πί­στη καί τήν ὁ­μο­λο­γί­α, τό ψυ­χι­κό σθέ­νος καί τήν ἀν­δρεί­α τους, ἀ­ψη­φῶν­τας θέλ­γη­τρα καί φό­βη­τρα πού σκο­πό εἶ­χαν νά τούς ἀ­πο­στα­σι­ο­ποι­ή­σουν ἀ­πό τήν πί­στη στόν Θε­άν­θρω­πο Λυ­τρω­τή ᾿Ι­η­σοῦ Χρι­στό, βά­δι­σαν τόν δρό­μο τοῦ χρέ­ους καί τῆς θυ­σί­ας.

   Μέ τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη ἀ­φορ­μή τῆς ἱ­στο­ρι­κῆς αὐ­τῆς ἐ­πε­τεί­ου, ἡ ῾Ι­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου δι­ορ­γα­νώ­νει ἑ­βδο­μά­δα ἑορτα­στι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων, οἱ ὁ­ποῖ­ες θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν κατά τό χρο­νι­κό δι­ά­στη­μα ἀ­πό τήν 23η ἕ­ως καί τήν 30ή ᾿Ο­κτω­βρί­ου 2014.

   ᾿Ε­πί­κεν­τρο τῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων αὐ­τῶν θά εἶ­ναι ὁ πα­νη­γυ­ρι­κός ἑορτασμός τῆς ἱ­ε­ρᾶς μνή­μης τῶν ῾Α­γί­ων μας στό με­γα­λο­πρε­πῆ ῾Ι­ε­ρό Να­ό τους, πού βρί­σκε­ται στό χῶ­ρο, τόν ὁ­ποῖ­ο πό­τι­σαν μέ τό μαρτυρι­κό τους αἷ­μα, ὅ­που καί φυ­λάσ­σον­ται, ὡς πο­λύ­τι­μο θησαύρισμα τῆς Τοπι­κῆς μας ᾿Εκ­κλη­σί­ας, οἱ Τί­μι­ες Κά­ρες τους.

   Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με τόν Θε­ό ἀ­πό τά βά­θη τῶν ὑ­πάρ­ξε­ών μας γι­ά τό με­γά­λο δῶ­ρο πού ἔ­κα­νε στόν τό­πο μας, γι­ά τά θε­μέ­λι­α αὐ­τά τοῦ οἰ­κο­δο­μή­μα­τος τῆς πνευ­μα­τι­κῆς μας ζω­ῆς, γι­ά τούς ἀ­κοί­μη­τους πρεσβευ­τές μας στόν θρό­νο τῆς χά­ρι­τός Του. Γι­ά τούς Τέσ­σε­ρεις Ρε­θυ­μνί­ους Μάρ­τυ­ρές μας, πού ἀ­πο­τε­λοῦν τό κα­λύ­τε­ρο πα­ρά­δειγ­μα πρός ὅ­λους τούς ἀν­θρώ­πους τῆς ἐ­πο­χῆς μας, οἱ ὁ­ποῖ­οι, τη­ρου­μέ­νων πάν­το­τε τῶν ἀ­να­λο­γι­ῶν, κα­λοῦν­ται νά ὁ­μο­λο­γοῦν δι­αρ­κῶς τήν πί­στη τους καί μέ αἰ­σι­ο­δο­ξί­α νά ἀ­τε­νί­ζουν τό μέλ­λον ὑ­περ­βαί­νον­τας τίς δυ­σκο­λί­ες καί τίς δυ­σμε­νεῖς συν­θῆ­κες πού τούς κυ­κλώ­νουν ἀ­πό παντοῦ.

   Μέ πολ­λή χα­ρά, λοι­πόν, σᾶς προ­σκα­λοῦ­με στίς ἐ­πε­τει­α­κές ἑορταστι­κές ἐκ­δη­λώ­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ, καί ἀναμένομε τήν παρουσία σας σέ αὐτές.

 

Σᾶς ἀ­σπα­ζό­μα­στε μέ ἐγ­κάρ­δι­ες εὐ­χές καί ἀ­γά­πη

῾Ο Μη­τρο­πο­λί­της

 

῾Ο Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νι­ος

 

Δεῖτε τό πλῆρες Πρόγραμμα τῶν Ἐκδηλώσεων στό σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 190ΕΤΗΡΙΔΟΣ.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες