Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΣΕΠΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΩΝ 190 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΤΕΛΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτό Πατριαρχικό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο γιά τίς Ἑορταστικές Ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῶν 190 ἐτῶν ἀπό τή μαρτυρική τελείωση τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων.

 

   Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου, ὑπέρτιμε καὶ ἔξαρχε Ἄνω Κρήτης καὶ Πελάγους Κρητικοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργὲ τῆς ἡμῶν Μετριότητος κύριε Εὐγένιε, χάρις εἴη τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρά Θεοῦ.

 

   Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχουσα κεφαλὴν καὶ ἀρχηγὸν αὐτῆς τὸν πρῶτον καὶ κατ᾿ ἐξοχὴν μάρτυρα, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, δὲν ἠδύνατο παρὰ νὰ εἶναι καὶ αὕτη Ἐκκλησία μαρτυρίας καὶ μαρτυρίου. Εἰς τὴν ὑπερδισχιλιετῆ ἐν τῷ κόσμῳ αὐτῆς πορείαν ἀναρίθμητον εἶναι τὸ πλῆθος τῶν ἁγίων μαρτύρων, οἱ ὁποῖοι ὑπείκοντες τῷ παραδείγματι τοῦ ἀρχηγοῦ αὐτῶν ἔδωκαν τὴν καλὴν ὁμολογίαν τῆς πίστεως καὶ τῆς εἰς Χριστὸν ἀγάπης οὐχὶ μόνον λόγοις καὶ ἔργοις, ἀλλὰ καὶ δι᾿ αὐτῆς ταύτης τῆς θυσίας τῆς ζωῆς των, τοὐτέστι διὰ τοῦ μαρτυρίου.

   Διὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν ἐτίμα καί τιμᾷ τοὺς ἁγίους μάρτυρας αὐτῆς, «ὡς καλῶς ἀθλήσαντας καὶ στεφανωθέντας» παρὰ τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ καὶ ἀποτελοῦντας μέλη τῆς ἐν οὐρανοῖς Ἐκκλησίας τῶν πρωτοτόκων μετὰ τῶν ὁποίων ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη Ἐκκλησία εἶναι ἀδιαρρήκτως ἡνωμένη εἰς ἕν ἀδιαίρετον σῶμα, τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου αὐτῆς Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοὺς ἐτίμα καὶ τοὺς τιμᾷ διότι καὶ οὗτοι τὴν ἐτίμησαν, τηρήσαντες τὴν πίστιν αὐτῶν μέχρις αἵματος, πορφυρώσαντες δὲ δι᾿ αὐτοῦ τὸ ἔνδυμα αὐτῆς καὶ κοσμήσαντες αὐτὴν διὰ τῶν ἱερῶν καὶ μαρτυρικῶν αὐτῶν λειψάνων. Τοὺς ἐτίμα καὶ τοὺς τιμᾷ διότι τὸ μαρτύριόν των ἀποτελεῖ τὴν διηνεκῆ μαρτυρίαν περὶ τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου καὶ «τοῦ χθὲς καὶ σήμερον» τοῦ αὐτοῦ «καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ὑποσχομένου ὅτι θὰ τιμήσῃ καὶ Αὐτὸς τοὺς Αὐτὸν ὁμολογήσαντας καὶ ὑπὲρ Αὐτοῦ μαρτυρήσαντας ἐνώπιον τοῦ Πατρὸς Αὐτοῦ τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

   Τὸ τοιοῦτον ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ἁγίους τέσσαρας Ρεθυμνίους νεομάρτυρας, τοὺς ἁγίους Ἀγγελῆν, Γεώργιον, Μανουὴλ καὶ Νικόλαον, τοὺς κατὰ τὴν 28ην Ὀκτωβρίου τοῦ ἔτους 1824 μαρτυρήσαντας, ἀρνηθέντας πάντα τὰ τερπνὰ καὶ ἡδέα τοῦ κόσμου διὰ νὰ μὴ ἀρνηθοῦν τὸν Χριστὸν.

   Ἡ κατὰ τὸ τρέχον ἔτος συμπληρουμένη ἐπέτειος ἑκατὸν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τοῦ μαρτυρίου των ἀποτελεῖ ἀναμφιρήστως εὔλογον ἀφορμὴν καὶ πνευματικὴν εὐκαιρίαν διὰ τὴν διοργάνωσιν ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου πολυημέρων ἑορτίων ἐκδηλώσεων ἐπὶ τῇ μνήμῃ αὐτῶν, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν θυσίαν των καὶ τῆς ἀγάπης, ὡς οὐδέποτε διαλειπόντων πρεσβεύειν ὑπὲρ τῆς γενετείρας αὐτῶν πόλεως καὶ τῶν τιμώντων κατὰ χρέος αὐτούς.

   Διὰ τοῦτο καὶ συγχαίρομεν ὑμᾶς ἀπό καρδίας, Ἱερώτατε ἀδελφέ, διὰ τὴν εὐλαβῆ πρωτοβουλίαν ὑμῶν ὅπως τιμήσητε τοὺς τιμήσαντας τὴν τοπικὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν τοῦ Ρεθύμνου ἁγίους ἐνδόξους Νεομάρτυρας Ἀγγελῆν, Γεώργιον, Μανουὴλ καὶ Νικόλαον, καὶ ἐπευλογοῦμεν τὴν εὐσεβῆ προσπάθειαν ὑμῶν, εὐχόμενοι ὅπως Κύριος ὁ Θεός διὰ πρεσβειῶν τῶν ἁγίων τεσσάρων Ρεθυμνίων Νεομαρτύρων κρατύνῃ ὑμᾶς ἐν τῇ πίστει καὶ χαρίζηται ὑμῖν καὶ τῷ εὐλαβεῖ πληρώματι τῆς καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πᾶσαν πρόοδον καὶ προκοπὴν τὴν κατ᾿ ἄμφω.

͵βιδ΄  Ὀκτωβρίου κγ΄

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες