Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΛΑΟ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ

ΜΗΝΥΜΑ
Τ
ς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου
τ
ς ρ­θο­δό­ξουκ­κλη­σί­ας

 

Πρός τόν ρ­θό­δο­ξο λα­ό
καί κά­θε
ν­θρω­πο κα­λς θε­λή­σε­ως

 

   Ὑ­μνοῦ­με καί δο­ξο­λο­γοῦ­με τόν Θε­ό τῶν «οἰ­κτιρ­μῶν καὶ πά­σης πα­ρα­κλή­σε­ως», δι­ό­τι μᾶς ἀ­ξί­ω­σε νά συ­νέλ­θου­με τήν ἑ­βδο­μά­δα τῆς Πεν­τη­κο­στῆς (18-26 Ἰ­ου­νί­ου 2016) στήν Κρή­τη, ὅ­που ὁ Ἀ­πό­στο­λος Παῦ­λος καί ὁ μα­θη­τής του Τί­τος κή­ρυ­ξαν τό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο στά πρῶ­τα χρό­νι­α τῆς ζω­ῆς τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Εὐ­χα­ρι­στοῦ­με τόν ἐν Τρι­ά­δι Θε­ό, δι­ό­τι εὐ­δό­κη­σε νά πε­ρα­τώ­σου­με μέ ὁ­μο­ψυ­χί­α τίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας, τήν ὁ­ποί­α συγ­κά­λε­σε ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης κ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος, μέ τήν ὁ­μό­φρο­νη γνώ­μη τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων τῶν κα­τά τό­πους Ὀρ­θο­δό­ξων Αὐ­το­κε­φά­λων Ἐκ­κλη­σι­ῶν.

   Ἀ­κο­λου­θών­τας πι­στά τό πα­ρά­δειγ­μα τῶν Ἀ­πο­στό­λων καί τῶν θε­ο­φό­ρων Πα­τέ­ρων με­λε­τή­σα­με καί πά­λιν τό Εὐ­αγ­γέ­λι­ο τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας «ᾗ Χρι­στὸς ἡ­μᾶς ἠ­λευ­θέ­ρω­σε» (Γαλ. 5:1). Θε­μέ­λι­ο τῶν θε­ο­λο­γι­κῶν μας ἀ­να­ζη­τή­σε­ων ὑ­πῆρ­ξε ἡ βε­βαι­ό­τη­τα ὅ­τι ἡ Ἐκ­κλη­σί­α δέν ζεῖ γι­ά τόν ἑ­αυ­τό της. Με­τα­δί­δει τή μαρ­τυ­ρί­α τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου τῆς χά­ρι­τος καί τῆς ἀ­λη­θεί­ας καί προ­σφέ­ρει σέ ὅ­λη τήν οἰ­κου­μέ­νη τά δῶ­ρα τοῦ Θε­οῦ: τήν ἀ­γά­πη, τήν εἰ­ρή­νη, τήν δι­και­ο­σύ­νη, τήν κα­ταλ­λα­γή, τήν δύ­να­μη τοῦ Σταυ­ροῦ καί τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως καί τήν προσ­δο­κί­α τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τος.

   1) Βα­σι­κή προ­τε­ραι­ό­τη­τα τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου ὑ­πῆρ­ξε  δι­α­κή­ρυ­ξη τς ἑ­νό­τη­το­ς τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας. Στη­ριγ­μέ­νη στή θεί­α Εὐ­χα­ρι­στί­α καί τήν Ἀ­πο­στο­λι­κή Δι­α­δο­χή τῶν Ἐ­πι­σκό­πων, ἡ ὑ­φι­στα­μέ­νη ἑ­νό­τη­τα εἶ­ναι ἀ­νάγ­κη νά ἐ­νι­σχύ­ε­ται καί νά φέρ­νει νέ­ους καρ­πούς. Ἡ Μί­α, Ἁ­γί­α, Κα­θο­λι­κή καί Ἀ­πο­στο­λι­κή Ἐκ­κλη­σί­α εἶ­ναι Θε­αν­θρώ­πι­νη κοι­νω­νί­α, πρό­γευ­ση καί βί­ω­ση τῶν Ἐ­σχά­των ἐν­τός τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας. Ὡς μί­α δι­αρ­κής Πεν­τη­κο­στή εἶ­ναι ἀ­σί­γα­στη προ­φη­τι­κή φω­νή, πα­ρου­σί­α καί μαρ­τυ­ρί­α τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ τῆς ἀ­γά­πης. Πι­στή στήν ὁ­μό­φω­νη Ἀ­πο­στο­λι­κή Πα­ρά­δο­ση καί μυ­στη­ρι­α­κή ἐμ­πει­ρί­α ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­πο­τε­λεῖ τήν αὐ­θεν­τι­κή συ­νέ­χει­α τῆς Μι­ᾶς, Ἁ­γί­ας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὅ­πως ὁ­μο­λο­γεῖ­ται στό Σύμ­βο­λο τῆς Πί­στε­ως καί ἐ­πι­βε­βαι­ώ­νε­ται ἀ­πό τή δι­δα­σκα­λί­α τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας βι­ώ­νει τό μυ­στή­ρι­ο τῆς θεί­ας Οἰ­κο­νο­μί­ας στή μυ­στη­ρι­α­κή της ζω­ή μέ ἐ­πί­κεν­τρο τή θεί­α Εὐ­χα­ρι­στί­α.

   Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἐκ­φρά­ζει τήν ἑ­νό­τη­τα καί κα­θο­λι­κό­τη­τά της ἐν Συ­νό­δῳ. Ἡ συ­νο­δι­κό­τη­τα­δι­α­πνέ­ει τήν ὀρ­γά­νω­ση, τόν τρό­πο πού λαμ­βά­νον­ται οἱ ἀ­πο­φά­σεις καί κα­θο­ρί­ζε­ται ἡ πο­ρεί­α της. Οἱ Ὀρ­θό­δο­ξες Αὐ­το­κέ­φα­λες Ἐκ­κλη­σί­ες δέν ἀ­πο­τε­λοῦν συ­νο­μο­σπον­δί­α Ἐκ­κλη­σι­ῶ­ν ἀλ­λά τήν Μί­α, Ἁ­γί­α, Κα­θο­λι­κή καί Ἀ­πο­στο­λι­κή Ἐκ­κλη­σί­α. Κά­θε το­πι­κή Ἐκ­κλη­σί­α, προ­σφέ­ρου­σα τήν θεί­α Εὐ­χα­ρι­στί­α, εἶ­ναι ἡ ἐν τό­πῳ πα­ρου­σί­α καί φα­νέ­ρω­ση  τῆς Μι­ᾶς, Ἁ­γί­ας, Κα­θο­λι­κῆς καί Ἀ­πο­στο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ὡς πρός τήν Ὀρ­θό­δο­ξο Δι­α­σπο­ρά στίς δι­ά­φο­ρες χῶ­ρες τῆς ὑ­φη­λί­ου, ἀ­πε­φα­σί­σθη νά συ­νε­χι­σθεῖ ἡ λει­τουρ­γί­α Ἐ­πι­σκο­πι­κῶν Συ­νε­λεύ­σε­ων μέ­χρι τήν ἐ­φαρ­μο­γή τῆς κα­νο­νι­κῆς ἀ­κρι­βεί­ας. Αὐ­τές ἀ­παρ­τί­ζον­ται ἀ­πό τούς κα­νο­νι­κούς ἐ­πι­σκό­πους, πού ὁ­ρί­ζον­ται ἀ­πό τήν κά­θε Αὐ­το­κέ­φα­λο Ἐκ­κλη­σί­α, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐ­ξα­κο­λου­θοῦν νά ὑ­πά­γον­ται σ’ αὐ­τήν. Ἡ συ­νε­πής λει­τουρ­γί­α τῶν Ἐ­πι­σκο­πι­κῶν Συ­νε­λεύ­σε­ων ἐγ­γυ­ᾶ­ται τόν σε­βα­σμό τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου ἀρ­χῆς τῆς συ­νο­δι­κό­τη­τος.

   Κα­τά τίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου ἐ­το­νί­σθη ἡ ση­μα­σί­α τῶν Συ­νά­ξε­ων τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων πού ἔ­χουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ καί δι­α­τυ­πώ­θη­κε ἡ πρό­τα­ση ἡ Ἁ­γί­α και Με­γά­λη Σύ­νο­δος νά κα­τα­στεῖ ἐ­πα­να­λαμ­βα­νό­με­νος Θε­σμός.

   2) Με­τέ­χον­τες στή Θεί­α Εὐ­χα­ρι­στί­α καί δε­ό­με­νοι ὑ­πέρ τῆς οἰ­κου­μέ­νης ὀ­φεί­λου­με νά συ­νε­χί­σου­με τή λει­τουρ­γί­α με­τά τή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α καί νά δί­δου­με τή μαρ­τυ­ρί­α τς πί­στε­ω­ς πρός τούς ἐγ­γύς καί τούς μα­κράν, συμ­φώ­νως πρός τή σα­φή ἐν­το­λή τοῦ Κυ­ρί­ου πρό τῆς Ἀ­να­λή­ψε­ώς Του: «καί ἔ­σε­σθέ μοι μάρ­τυ­ρες ἔν τε Ἰ­ε­ρου­σα­λήμ καί ἐν πά­σῃ τῇ Ἰ­ου­δαί­ᾳ καί Σα­μα­ρεί­ᾳ καί ἕ­ως ἐ­σχά­του τῆς γῆς» (Πράξ. 1:8). Ὁ ἐ­πα­νευ­αγ­γε­λι­σμός τοῦ λα­οῦ τοῦ Θε­οῦ στίς σύγ­χρο­νες ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νες κοι­νω­νί­ες καί ὁ εὐ­αγ­γε­λι­σμός ἐ­κεί­νων πού ἀ­κό­μη δέν ἔ­χουν γνω­ρί­σει τόν Χρι­στό ἀ­πο­τε­λοῦν ἀ­δι­ά­λει­πτο χρέ­ος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

   3) Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἀν­τα­πο­κρι­νο­μέ­νη στό χρέ­ος νά μαρ­τυ­ρεῖ τήν ἀ­λή­θει­α καί τήν ἀ­πο­στο­λι­κή της πί­στη, ἀ­πο­δί­δει με­γά­λη ση­μα­σί­α στό­ν δι­ά­λο­γο κυ­ρί­ως μέ τούς ἑ­τε­ρο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς. Μέ τόν τρό­πο αὐ­τό καί ὁ λοι­πός χρι­στι­α­νι­κός κό­σμος γνω­ρί­ζει ἀ­κρι­βέ­στε­ρα τή γνη­σι­ό­τη­τα τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Πα­ρα­δό­σε­ως, τήν ἀ­ξί­α τῆς πα­τε­ρι­κῆς δι­δα­σκα­λί­ας, τή λει­τουρ­γι­κή ἐμ­πει­ρί­α καί τήν πί­στη τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων. Οἱ δι­ά­λο­γοι πού δι­ε­ξά­γει ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α δέν ση­μαί­νουν πο­τέ συμ­βι­βα­σμό σέ ζη­τή­μα­τα πί­στε­ως.

   4) Οἱ ἐ­κρή­ξεις φον­τα­μεν­τα­λι­σμοῦ πού πα­ρα­τη­ροῦν­ται στούς κόλ­πους δι­α­φό­ρων θρη­σκει­ῶν ἀ­πο­τε­λοῦν ἔκ­φρα­ση νο­ση­ρῆς θρη­σκευ­τι­κό­τη­τος. Ὁ νη­φά­λι­ο­ς δι­α­θρη­σκει­α­κός δι­ά­λο­γο­ς συμ­βάλ­λει ση­μαν­τι­κά στήν προ­ώ­θη­ση τῆς ἀ­μοι­βαί­ας ἐμ­πι­στο­σύ­νης, τῆς ει­ρή­νης καί τῆς κα­ταλ­λα­γῆς. Τό λά­δι τοῦ θρη­σκευ­τι­κοῦ βι­ώ­μα­τος πρέ­πει νά χρη­σι­μο­ποι­εῖ­ται γι­ά νά ἐ­που­λώ­νει πλη­γές καί ὄ­χι γι­ά νά ἀ­να­ζω­πυ­ρώ­νει τή φω­τι­ά τῶν πο­λε­μι­κῶν συρ­ρά­ξε­ων. Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α κα­τα­δι­κά­ζει ἀ­πε­ρι­φρά­στως τήν ἐ­πέ­κτα­ση τῆς πο­λε­μι­κῆς βί­ας, τούς δι­ωγ­μούς, τήν ἐκ­δί­ω­ξη καί δο­λο­φο­νί­α με­λῶν θρη­σκευ­τι­κῶν κοι­νο­τή­των, τόν ἐ­ξα­ναγ­κα­σμό γι­ά τήν ἀλ­λα­γή τῆς θρη­σκευ­τι­κῆς πί­στε­ως, τήν ἐμ­πο­ρί­α προ­σφύ­γων,  τίς ἀ­πα­γω­γές, τά βα­σα­νι­στή­ρι­α, τίς εἰ­δε­χθεῖς ἐ­κτε­λέ­σεις. Κα­ταγ­γέλ­λει τήν κα­τα­στρο­φή να­ῶν, θρη­σκευ­τι­κῶν συμ­βό­λων καί μνη­μεί­ων πο­λι­τι­σμοῦ. Ὅ­λως ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἐκ­φρά­ζει τήν ἀ­γω­νί­α της γι­ά τήν κα­τά­στα­ση τῶν Χρι­στι­α­νῶν καί ὅ­λων τῶν δι­ω­κο­μέ­νων μει­ο­νο­τή­των στή Μέ­ση Ἀ­να­το­λή καί ἀλ­λα­χοῦ. Ἀ­πευ­θύ­νει ἔκ­κλη­ση πρός τήν παγ­κό­σμι­α κοι­νό­τη­τα γι­ά τήν προ­στα­σί­α τῶν γη­γε­νῶν Ὀρ­θο­δό­ξων καί τῶν ἄλ­λων Χρι­στι­α­νῶν, κα­θώς καί ὅ­λων τῶν πλη­θυ­σμῶν τῆς πε­ρι­ο­χῆς, πού ἔ­χουν ἀ­πα­ρά­βα­το δι­καί­ω­μα νά πα­ρα­μεί­νουν στήν πα­τρί­δα τους ὡς ἰ­σό­τι­μοι πο­λί­τες. Ἡ Σύ­νο­δός μας κα­λεῖ ὅ­λους τούς ἐμ­πλε­κο­μέ­νους νά κα­τα­βά­λουν χω­ρίς κα­θυ­στέ­ρη­ση συ­στη­μα­τι­κές προ­σπά­θει­ες γι­ά τήν κα­τά­παυ­ση τῶν πο­λε­μι­κῶν συρ­ρά­ξε­ων στή  Μέ­ση Ἀ­να­το­λή καί ὅ­που ἐ­ξα­κο­λου­θοῦν οἱ πο­λε­μι­κές συγ­κρού­σεις, καί τόν ἐ­πα­να­πα­τρι­σμό τῶν ἐκ­δι­ω­χθέν­των.

   Ὅ­λως ἰ­δι­αι­τέ­ρως ἀ­πευ­θύ­νου­με ἔκ­κλη­ση στούς ἰ­σχυ­ρού­ς  τῆς γῆς γι­ά τήν ἐ­πι­κρά­τη­ση τῆς εἰ­ρή­νης καί τῆς δι­και­ο­σύ­νης στίς χῶ­ρες προ­ε­λεύ­σε­ως τῶν προ­σφύ­γων. Προ­τρέ­που­με τίς πο­λι­τι­κές ἀρ­χές, τούς πο­λί­τες καί τούς Ὀρ­θο­δό­ξους Χρι­στι­α­νούς στίς χῶ­ρες πού κα­τα­φεύ­γουν οἱ ἐ­ξου­θε­νω­μέ­νοι πρό­σφυ­γες, νά συ­νε­χί­σουν νά προ­σφέ­ρουν ἀ­πό τό πε­ρίσ­σευ­μα καί ἀ­πό τό ὑ­στέ­ρη­μα τῶν δυ­να­το­τή­των τους.

   5) Ἡ σύγ­χρο­νη ἐκ­κο­σμί­κευ­ση­  ἐ­πι­δι­ώ­κει τήν αὐ­το­νό­μη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που ἀ­πό τόν Χρι­στό καί τήν πνευ­μα­τι­κή ἐ­πιρ­ρο­ή της Ἐκ­κλη­σί­ας, τήν ὁ­ποί­α ταυ­τί­ζει αὐ­θαι­ρέ­τως μέ τόν συν­τη­ρη­τι­σμό. Ὁ Δυ­τι­κός ὅ­μως πο­λι­τι­σμός φέ­ρει ἀ­νε­ξί­τη­λη τή σφρα­γί­δα τῆς δι­α­χρο­νι­κῆς συμ­βο­λῆς τοῦ Χρι­στι­α­νι­σμοῦ. Ἐ­πι­πλέ­ον, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­να­δει­κνύ­ει τή σω­τη­ρι­ώ­δη ση­μα­σί­α τοῦ Θε­αν­θρώ­που καί τοῦ Σώ­μα­τός Του,  ὡς τό­πο καί τρό­πο τῆς ζω­ῆς ἐν ἐ­λευ­θε­ρί­ᾳ.

   6) Στή σύγ­χρο­νη προ­σέγ­γι­ση τοῦ γά­μου, ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α θε­ω­ρεῖ τήν ἀ­κα­τά­λυ­τη ἀ­γα­πη­τι­κή σχέ­ση ἀν­δρός καί γυ­ναι­κός «μυ­στή­ρι­ον μέ­γα· εἰς Χρι­στόν καί εἰς τήν ἐκ­κλη­σί­αν». Ὁ­μοί­ως ἀ­πο­κα­λεῖ «ἐκ­κλη­σί­αν μι­κράν» τήν οἰ­κο­γέ­νει­α, ἡ ὁ­ποί­α προ­κύ­πτει ἀ­πό τόν γά­μο καί ἀ­πο­τε­λεῖ τή μό­νη ἐγ­γύ­η­ση γι­ά τήν ἀ­να­τρο­φή τῶν παι­δι­ῶν.

   Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α δι­αρ­κῶς το­νί­ζει τήν ἀ­ξί­α τῆς ἐγ­κρα­τεί­ας. Ἡ χρι­στι­α­νι­κή ἄ­σκη­ση δι­α­φέ­ρει ρι­ζι­κά ἀ­πό οἱ­ον­δή­πο­τε δυ­αρ­χι­κό ἀ­σκη­τι­σμό, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­πο­κό­πτει τόν ἄν­θρω­πο ἀ­πό τή ζω­ή καί τόν συ­νάν­θρω­πο. Ἀν­τι­θέ­τως, τόν συν­δέ­ει μέ τή μυ­στη­ρι­α­κή ζω­ή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Ἡ ἐγ­κρά­τει­α δέν ἀ­φο­ρᾶ μό­νο στόν μο­να­χι­κό βί­ο. Τό ἀ­σκη­τι­κό ἦ­θος εἶ­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς ζω­ῆς σέ ὅ­λες τίς ἐκ­φάν­σεις της.

***

   Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος ἐ­κτός τῶν συγ­κε­κρι­μέ­νων θε­μά­των γι­ά τά ὁ­ποῖ­α ἀ­πο­φά­σι­σε, ἐ­πι­ση­μαί­νει ἐ­πι­γραμ­μα­τι­κά καί τά ἑ­ξῆς ὀν­το­λο­γι­κά καί καί­ρι­α σύγ­χρο­να ζη­τή­μα­τα:

   7) Ὡς πρός τό θέ­μα τῶν σχέ­σε­ων τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς πί­στε­ως καί τῶν θε­τι­κῶν ἐ­πι­στη­μῶν, ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­πο­φεύ­γει τήν κη­δε­μο­νί­α τῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς ἀ­να­ζη­τή­σε­ως καί δέν λαμ­βά­νει θέ­ση πά­νω σέ κά­θε ἐ­πι­στη­μο­νι­κό ἐ­ρώ­τη­μα. Εὐ­χα­ρι­στεῖ τόν Θε­ό πού δω­ρί­ζει στούς ἐ­πι­στή­μο­νες τό χά­ρι­σμα νά ἀ­πο­κα­λύ­πτουν ἄ­γνω­στες πτυ­χές τῆς θεί­ας Δη­μι­ουρ­γί­ας.  Ἡ σύγ­χρο­νη ἀ­νά­πτυ­ξη τν θε­τι­κῶν ἐ­πι­στη­μῶ­ν καί τῆς τε­χνο­λο­γί­ας ἐ­πι­φέ­ρει ρι­ζι­κές ἀλ­λα­γές στή ζω­ή μας. Προ­σφέ­ρει ση­μαν­τι­κές εὐ­ερ­γε­σί­ες ὅ­πως εἶ­ναι ἡ δι­ευ­κό­λυν­ση τοῦ κα­θη­με­ρι­νοῦ βί­ου, ἡ ἀν­τι­με­τώ­πι­ση σο­βα­ρῶν ἀ­σθε­νει­ῶν, ἡ εὐ­χε­ρέ­στε­ρη ἐ­πι­κοι­νω­νί­α τῶν ἀν­θρώ­πων, ἡ ἔ­ρευ­να τοῦ δι­α­στή­μα­τος κ.λπ. Παρ΄ὅ­λα αὐ­τά, ἔ­χει καί ποι­κί­λες ἀρ­νη­τι­κές ἐ­πι­πτώ­σεις, ὅ­πως εἶ­ναι ἡ χει­ρα­γώ­γη­ση τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας, ἡ στα­δι­α­κή ἀ­πώ­λει­α πο­λυ­τί­μων πα­ρα­δό­σε­ων, ἡ κα­τα­στρο­φή τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος, ἡ ἀμ­φι­σβή­τη­ση τῶν ἠ­θι­κῶν ἀ­ξι­ῶν. Ἡ ἐ­πι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση, ὅ­σο κι ἄν ἐ­ξε­λίσ­σε­ται μέ τα­χύ­τα­τους ρυθ­μούς, δέν κι­νη­το­ποι­εῖ τήν βού­λη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που, οὔ­τε δί­νει α­πάν­τη­ση στά σο­βα­ρά ἠ­θι­κά καί ὑ­παρ­ξι­α­κά προ­βλή­μα­τα, στήν ἀ­να­ζή­τη­ση γι­ά τό νό­η­μα τῆς ζω­ῆς καί τοῦ κό­σμου. Αὐ­τά ἀ­παι­τοῦν πνευ­μα­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, τήν ὁ­ποί­α ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἐ­πι­χει­ρεῖ μέ τήν Βι­ο­η­θι­κή πού βα­σί­ζε­ται στήν χρι­στι­α­νι­κή ἠ­θι­κή καί στήν πα­τε­ρι­κή δι­δα­σκα­λί­α. Ταυ­τό­χρο­να μέ τόν σε­βα­σμό τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας τῆς ἐ­πι­στη­μο­νι­κῆς ἔ­ρευ­νας ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἐ­πι­ση­μαί­νει τούς κιν­δύ­νους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ὑ­πο­κρύ­πτον­ται σέ ὁ­ρι­σμέ­να ἐ­πι­στη­μο­νι­κά ἐ­πι­τεύγ­μα­τα καί το­νί­ζει τήν ἀ­ξι­ο­πρέ­πει­α τοῦ ἀν­θρώ­που καί τόν θεῖ­ο του προ­ο­ρι­σμό.

   8) Ἡ ση­με­ρι­νή οἰ­κο­λο­γι­κή κρί­ση εἶ­ναι προ­φα­νές ὅ­τι ὀ­φεί­λε­ται σέ πνευ­μα­τι­κά καί ἠ­θι­κά αἴ­τι­α. Οἱ ρί­ζες της συν­δέ­ον­ται μέ τήν πλε­ο­νε­ξί­α, τήν ἀ­πλη­στί­α καί τόν ἐ­γω­ι­σμό, πού ὁ­δη­γοῦν στήν ἀ­λό­γι­στη χρή­ση τῶν φυ­σι­κῶν πό­ρων, τήν ἐ­πι­βά­ρυν­ση τῆς ἀ­τμό­σφαι­ρας μέ ζη­μι­ο­γό­νους ρύ­πους καί τήν κλι­μα­τι­κή ἀλ­λα­γή. Ἡ χρι­στι­α­νι­κή ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τοῦ προ­βλή­μα­τος ἀ­παι­τεῖ με­τά­νοι­α γι­ά τίς κα­τα­χρή­σεις, ἐγ­κρά­τει­α καί ἀ­σκη­τι­κό ἦ­θος, πού ἀ­πο­τε­λοῦν ἀν­τί­δο­το στήν ὑ­περ­κα­τα­νά­λω­ση, συγ­χρό­νως δέ, καλ­λι­έρ­γει­α στόν ἄν­θρω­πο τῆς συ­νει­δή­σε­ως ὅ­τι εἶ­ναι «οἰ­κο­νό­μος», καί ὄ­χι κά­το­χος τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας. Δέν παύ­ει νά το­νί­ζει ὅ­τι καί οἱ μελ­λον­τι­κές γε­νε­ές ἔ­χουν δι­καί­ω­μα πά­νω στά φυ­σι­κά ἀ­γα­θά, πού μᾶς ἐμ­πι­στεύ­θη­κε ὁ Δη­μι­ουρ­γός. Γι­ά αὐ­τό τό λό­γο καί ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α συμ­με­τέ­χει ἐ­νερ­γῶς στίς δι­ά­φο­ρες δι­ε­θνεῖς οἰ­κο­λο­γι­κές προ­σπά­θει­ες. Ὅ­ρι­σε δέ τήν 1η  Σε­πτεμ­βρί­ου ὡς ἡ­μέ­ρα προ­σευ­χῆς γι­ά τήν προ­στα­σί­α τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος.

   9) Ἀ­πέ­ναν­τι στήν ἰ­σο­πε­δω­τι­κή καί ἀ­πρό­σω­πη ὁ­μο­γε­νο­ποί­η­ση, ἡ ὁ­ποί­α προ­ω­θεῖ­ται μέ ποι­κί­λους τρό­πους, ἡ Ὀρ­θο­δο­ξί­α δι­α­κη­ρύτ­τει τό­ν σε­βα­σμό στήν ἰ­δι­ο­προ­σω­πί­α ἀν­θρώ­πων καί λα­ῶν. Ἀν­τι­τί­θε­ται στήν αὐ­το­νό­μη­ση τῆς οἰ­κο­νο­μί­ας ἀ­πό τίς βα­σι­κές ἀ­νάγ­κες τοῦ ἀν­θρώ­που καί στήν με­τα­τρο­πή της σέ αὐ­το­σκο­πό. Ἡ πρό­ο­δος τοῦ ἀν­θρω­πί­νου γέ­νους δέν συν­δέ­ε­ται μό­νο μέ τήν ἀ­νά­πτυ­ξη τοῦ βι­ο­τι­κοῦ ἐ­πι­πέ­δου ἤ μέ τήν πρό­ο­δο τῆς οἰ­κο­νο­μί­α­ς  εἰς βά­ρος τῶν πνευ­μα­τι­κῶν ἀ­ξι­ῶν. 

   10) Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α δέν ἀ­να­μει­γνύ­ε­ται στή­ν πο­λι­τι­κή. Ὁ λό­γος της πα­ρα­μέ­νει δι­α­κρι­τός ἀλ­λά καί προ­φη­τι­κός, ὡς ὀ­φει­λε­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση ὑ­πέρ τοῦ ἀν­θρώ­που. Τά ἀν­θρώ­πι­να δι­και­ώ­μα­τα βρί­σκον­ται σή­με­ρα στό κέν­τρο τῆς πο­λι­τι­κῆς ὡς ἀ­πάν­τη­ση στίς σύγ­χρο­νες κοι­νω­νι­κές καί πο­λι­τι­κές κρί­σεις καί ἀ­να­τρο­πές, ἀ­πο­βλέ­πον­τας στήν προ­στα­σί­α τοῦ πο­λί­τη ἀ­πό τήν αὐ­θαι­ρε­σί­α τοῦ κρά­τους. Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας προ­σθέ­τει ἐ­πί­σης τίς ὑ­πο­χρε­ώ­σεις καί εὐ­θύ­νες τῶν πο­λι­τῶν καί τήν ἀ­νάγ­κη συ­νε­χοῦς αὐ­το­κρι­τι­κῆς πο­λι­τι­κῶν καί πο­λι­τῶν πρός οὐ­σι­α­στι­κή βελ­τί­ω­ση τῆς κοι­νω­νί­ας. Καί κυ­ρί­ως το­νί­ζει, ὅ­τι τό ὀρ­θό­δο­ξο­δέ­ο­ν πε­ρί ἀν­θρώ­που ὑ­περ­βαί­νει τόν ὁ­ρί­ζον­τα τῶν κα­θι­ε­ρω­μέ­νων ἀν­θρω­πί­νων δι­και­ω­μά­των, ὅ­τι «μεί­ζων πάν­των» εἶ­ναι ἡ ἀ­γά­πη, ὅ­πως τήν ἀ­πο­κά­λυ­ψε ὁ Χρι­στός καί τήν βί­ω­σαν ὅ­σοι πι­στά Τόν ἀ­κο­λού­θη­σαν.  Ἐ­πι­μέ­νει ἀ­κό­μη ὅ­τι θε­με­λι­ῶ­δες δι­καί­ω­μα εἶ­ναι καί ἡ προ­στα­σί­α τῆς θρη­σκευ­τι­κῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας, δη­λα­δή τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας τῆς συ­νει­δή­σε­ως, τῆς πί­στε­ως, τῆς λα­τρεί­ας καί ὅ­λων τῶν ἀ­το­μι­κῶν καί συλ­λο­γι­κῶν ἐκ­φρά­σε­ω­ν  αὐ­τῆς, συμ­πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου καί τοῦ δι­και­ώ­μα­τος κά­θε πι­στοῦ καί κά­θε θρη­σκευ­τι­κῆς κοι­νό­τη­τας νά τε­λοῦν ἐ­λεύ­θε­ρα ἀ­πό κά­θε κρα­τι­κή πα­ρέμ­βα­ση τά θρη­σκευ­τι­κά τους κα­θή­κον­τα, ὡς καί τό δι­καί­ω­μα τῆς δη­μό­σι­ας δι­δα­σκα­λί­ας τῆς θρη­σκεί­ας. 

   11) Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­πευ­θύ­νε­ται στούς νέ­ους, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἀ­να­ζη­τοῦν πλη­ρό­τη­τα ζω­ῆς γε­μά­τη ἐ­λευ­θε­ρί­α, δι­και­ο­σύ­νη, δη­μι­ουρ­γί­α ἀλ­λά καί ἀ­γά­πη. Τούς κα­λεῖ νά συν­δε­θοῦν συ­νει­δη­τά μέ τήν Ἐκ­κλη­σί­α Ἐ­κεί­νου πού εἶ­ναι ἡ Ἀ­λή­θει­α καί ἡ Ζω­ή. Νά προ­σέλ­θουν προ­σφέ­ρον­τας στό ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό σῶ­μα τή ζω­τι­κό­τη­τα, τίς ἀ­νη­συ­χί­ες, τούς προ­βλη­μα­τι­σμούς καί τίς προσ­δο­κί­ες τους. Οἱ νέ­οι δέν ἀ­πο­τε­λοῦν ἁ­πλῶς τό μέλ­λον τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ἀλ­λά τό δυ­να­μι­κό καί δη­μι­ουρ­γι­κό πα­ρόν ἐ­πί το­πι­κοῦ καί οἰ­κου­με­νι­κοῦ ἐ­πι­πέ­δου.

   12) Ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο­ς ἄ­νοι­ξε τόν ὁ­ρί­ζον­τά μα­ς στή σύγ­χρο­νη πο­λύ­μορ­φη οἰ­κου­μέ­νη. Τό­νι­σε τήν εὐ­θύ­νη μας μέ­σα στόν χῶ­ρο καί τόν χρό­νο, πάν­το­τε μέ προ­ο­πτι­κή τήν αἰ­ω­νι­ό­τη­τα. Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α, δι­α­τη­ρών­τας ἀ­λώ­βη­το τόν Μυ­στη­ρι­α­κό καί Σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κό της χα­ρα­κτή­ρα, εἶ­ναι εὐ­αί­σθη­τη στόν πό­νο, στίς ἀ­γω­νί­ες καί στήν κραυ­γή γι­ά δι­και­ο­σύ­νη καί εἰ­ρή­νη τῶν λα­ῶν. Εὐ­αγ­γε­λί­ζε­ται «ἡ­μέ­ραν ἐξ ἡ­μέ­ρας τὸ σω­τή­ρι­ον αὐ­τοῦ·  ἀ­ναγ­γέ­λου­σα ἐν τοῖς ἔ­θνε­σι τὴν δό­ξαν αὐ­τοῦ, ἐν πᾶ­σι τοῖς λα­οῖς τὰ θαυ­μά­σι­α αὐ­τοῦ» (Ψαλμ. 95).

   Ἀς δε­η­θοῦ­με «ὁ Θε­ὸς πά­σης χά­ρι­τος, ὁ κα­λέ­σας ὑ­μᾶς εἰς τὴν αἰ­ώ­νι­ον αὐ­τοῦ δό­ξαν ἐν Χρι­στῷ ᾿Ι­η­σοῦ ὀ­λί­γον πα­θόν­τας, αὐ­τὸς κα­ταρ­τί­σει ὑ­μᾶς, στη­ρί­ξει, σθε­νώ­σει, θε­με­λι­ώ­σει·  αὐ­τῷ ἡ δό­ξα καὶ τὸ κρά­τος εἰς τοὺς αἰ­ῶ­νας τῶν αἰ­ώ­νων· ἀ­μήν» (Α΄ Πε­τρ. 5:10,11).

 

† ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος, Πρό­ε­δρος

† ὁ Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας Θε­ό­δω­ρος

† ὁ Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων Θε­ό­φι­λος

† ὁ Σερ­βί­ας Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Ρου­μα­νί­ας Δα­νι­ήλ

† ὁ Νέ­ας Ἰ­ου­στι­νι­α­νῆς καί πά­σης Κύ­πρου Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Ἀ­θη­νῶν καί πά­σης Ἑλ­λά­δος Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος

† ὁ Βαρ­σο­βί­ας καί πά­σης Πο­λω­νί­ας Σάβ­βας

† ὁ Τι­ρά­νων καί πά­σης Ἀλ­βα­νί­ας Ἀ­να­στά­σι­ος

† ὁ Πρέ­σοβ καί πά­σης Τσε­χί­ας καί Σλο­βα­κί­ας Ρα­στισ­λάβ

 

ν­τι­προ­σω­πεί­α Ο­κου­με­νι­κο Πα­τρι­αρ­χεί­ου

 

† ὁ Κα­ρε­λί­ας καί πά­σης Φιλ­λαν­δί­ας Λέ­ων

† ὁ Ταλ­λί­νης καί πά­σης Ἐ­σθο­νί­ας Στέ­φα­νος

† ὁ Γέ­ρων Περ­γά­μου Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ Γέ­ρων Ἀ­με­ρι­κῆς Δη­μή­τρι­ος

† ὁ Γερ­μα­νί­ας Αὐ­γου­στῖ­νος

† ὁ Κρή­της Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Ντέν­βερ Ἠ­σα­ΐ­ας

† ὁ Ἀ­τλάν­τας Ἀ­λέ­ξι­ος

† ὁ Πριγ­κη­πον­νή­σων Ἰ­ά­κω­βος

† ὁ Προι­κον­νή­σου Ἰ­ω­σήφ

† ὁ Φι­λα­δελ­φεί­ας Με­λί­των

† ὁ Γαλ­λί­ας Ἐμ­μα­νου­ήλ

† ὁ Δαρ­δα­νελ­λί­ων Νι­κή­τας

† ὁ Ντη­τρό­ϊτ Νι­κό­λα­ος

† ὁ Ἁ­γί­ου Φραγ­κί­σκου Γε­ρά­σι­μος

† ὁ Κι­σά­μου καί Σε­λί­νου Ἀμ­φι­λό­χι­ος

† ὁ Κο­ρέ­ας Ἀμ­βρό­σι­ος

† ὁ Ση­λυ­βρί­ας Μά­ξι­μος

† ὁ Ἀ­δρι­α­νου­πό­λε­ως Ἀμ­φι­λό­χι­ος

† ὁ Δι­ο­κλεί­ας Κάλ­λι­στος

† ὁ Ἱ­ε­ρα­πό­λε­ως Ἀν­τώ­νι­ος, ἐ­πί κε­φα­λῆς τῶν Οὐ­κρα­νῶν Ὀρ­θο­δό­ξων ἐν ΗΠΑ

† ὁ Τελ­μησ­σοῦ Ἰ­ώβ

† ὁ Χα­ρι­ου­πό­λε­ως Ἰ­ω­άν­νης, ἐ­πί κε­φα­λῆς τῆς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς Ἐ­ξαρ­χί­ας τῶν ἐν τῇ Δυ­τι­κῇ Εὐ­ρώ­πῃ Ὀρ­θο­δό­ξων Πα­ροι­κι­ῶν Ρωσ­σι­κῆς Πα­ρα­δό­σε­ως

† ὁ Νύσ­σης Γρη­γό­ρι­ος, ἐ­πί κε­φα­λῆς τῶν Καρ­πα­θορ­ρώσ­σων Ὀρ­θο­δό­ξων ἐν ΗΠΑ

 

ν­τι­προ­σω­πεί­α Πα­τρι­αρ­χεί­ου Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας

 

† ὁ Γέ­ρων Λε­ον­το­πό­λε­ως Γα­βρι­ήλ

† ὁ Να­ϊ­ρόμ­πι Μα­κά­ρι­ος

† ὁ Καμ­πά­λας Ἰ­ω­νᾶς

† ὁ Ζιμ­πάμ­που­ε καί Ἀγ­κό­λας Σε­ρα­φείμ

† ὁ Νι­γη­ρί­ας Ἀ­λέ­ξαν­δρος

† ὁ Τρι­πό­λε­ως Θε­ο­φύ­λα­κτος

† ὁ Κα­λῆς Ἐλ­πί­δος Σέρ­γι­ος

† ὁ Κυ­ρή­νης Ἀ­θα­νά­σι­ος

† ὁ Καρ­θα­γέ­νης Ἀ­λέ­ξι­ος

† ὁ Μου­άν­ζας Ἱ­ε­ρώ­νυ­μος

† ὁ Γου­ϊ­νέ­ας Γε­ώρ­γι­ος

† ὁ Ἑρ­μου­πό­λε­ως Νι­κό­λα­ος

† ὁ Εἰ­ρη­νου­πό­λε­ως Δη­μή­τρι­ος

† ὁ Ἰ­ω­αν­νου­πό­λε­ως καί Πρε­το­ρί­ας Δα­μα­σκη­νός

† ὁ Ἄκ­κρας Νάρ­κισ­σος

† ὁ Πτο­λε­μα­ΐ­δος Ἐμ­μα­νου­ήλ

† ὁ Κα­με­ρούν Γρη­γό­ρι­ος

† ὁ Μέμ­φι­δος Νι­κό­δη­μος

† ὁ Κα­τάγ­κας Με­λέ­τι­ος

† ὁ Μπρα­ζα­βίλ καί Γκαμ­πόν Παν­τε­λε­ή­μων

† ὁ Μπου­ρούν­τι καί Ρου­άν­τας Ἰν­νο­κέν­τι­ος

† ὁ Μο­ζαμ­βί­κης Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Νι­έ­ρι καί Ὄ­ρους Κέ­νυ­ας Νε­ό­φυ­τος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­α Πα­τρι­αρ­χεί­ου Ἱ­ε­ρο­σο­λύ­μων

 

† ὁ Φι­λα­δελ­φεί­ας Βε­νέ­δι­κτος

† ὁ Κων­σταν­τί­νης Ἀ­ρί­σταρ­χος

† ὁ Ἰ­ορ­δά­νου Θε­ο­φύ­λα­κτος

† ὁ Ἀν­θη­δῶ­νος Νε­κτά­ρι­ος

† ὁ Πέλ­λης Φι­λού­με­νος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­ας Σερ­βί­ας

 

† ὁ Ἀ­χρί­δος καί Σκο­πί­ων Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ Μαυ­ρο­βου­νί­ου καί Πα­ρα­θα­λασ­σί­ας Ἀμ­φι­λό­χι­ος

† ὁ Ζάγ­κρεμπ καί Λι­ουμ­πλι­ά­νας Πορ­φύ­ρι­ος

† ὁ Σιρ­μί­ου Βα­σί­λει­ος

† ὁ Βου­δι­μί­ου Λου­κι­α­νóς

† ὁ Νέ­ας Γκρατ­σά­νιτ­σας Λογ­γῖ­νος

† ὁ Μπάτ­σκας Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Σβορ­νι­κί­ου καί Τούζ­λας Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Ζίτ­σης Ἰ­ου­στῖ­νος

† ὁ Βρα­νί­ων Πα­χώ­μι­ος

† ὁ Σου­μα­δί­ας Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ Μπρα­νιτ­σέ­βου Ἰ­γνά­τι­ος

† ὁ Δαλ­μα­τί­ας Φώ­τι­ος

† ὁ Μπί­χατς καί Πέ­τρο­βατς Ἀ­θα­νά­σι­ος

† ὁ Νίκ­σιτς καί Βου­δίμ­λι­ε Ἰ­ω­αν­νί­κι­ος

† ὁ Ζα­χου­μί­ου καί Ἑρ­ζε­γο­βί­νης Γρη­γό­ρι­ος

† ὁ Βα­λι­έ­βου Μι­λού­τιν

† ὁ ἐν Δυ­τι­κῇ Ἀ­με­ρι­κῇ Μά­ξι­μος

† ὁ ἐν Αὐ­στρα­λί­ᾳ καί Νέ­ᾳ Ζη­λαν­δί­ᾳ Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Κρού­σε­βατς Δαυ­ΐδ

† ὁ Σλαυ­ο­νί­ας Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ ἐν Αὐ­στρί­ᾳ καί Ἑλ­βε­τί­ᾳ Ἀν­δρέ­ας

† ὁ Φραγ­κφούρ­της καί ἐν Γερ­μα­νί­ᾳ Σέρ­γι­ος

† ὁ Τι­μο­κί­ου Ἱ­λα­ρί­ων

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­ας Ρου­μα­νί­ας

 

† ὁ Ἰ­α­σί­ου καί Μολ­δα­βί­ας καί Μπου­κο­βί­νης Θε­ο­φά­νης

† ὁ Σιμ­πί­ου καί Τραν­συλ­βα­νί­ας Λαυ­ρέν­τι­ος

† ὁ Βάντ, Φε­λε­άκ καί Κλούζ καί Κλούζ, Ἄλ­μπας, Κρι­σά­νας καί Μα­ρα­μοῦ­ρες Ἀν­δρέ­ας

† ὁ Κρα­ϊ­ό­βας καί Ὀλ­τε­νί­ας Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Τι­μι­σο­ά­ρας καί Βα­νά­του Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ ἐν Δυ­τι­κῇ καί Νο­τί­ῳ Εὐ­ρώ­πῃ Ἰ­ω­σήφ

† ὁ ἐν Γερ­μα­νί­ᾳ καί Κεν­τρι­κῇ Εὐ­ρώ­πῃ Σε­ρα­φείμ

† ὁ Τιρ­γο­βι­στί­ου Νή­φων

† ὁ Ἄλ­μπα Ἰ­ού­λι­α Εἰ­ρη­ναῖ­ος

† ὁ Ρώ­μαν καί Μπα­κά­ου Ἰ­ω­α­κείμ

† ὁ Κά­τω Δου­νά­βε­ως Κασ­σι­α­νός

† ὁ Ἀ­ράντ Τι­μό­θε­ος

† ὁ ἐν Ἀ­με­ρι­κῇ Νι­κό­λα­ος

† ὁ Ὀ­ράν­τε­α Σω­φρό­νι­ος

† ὁ Στρε­χα­ΐ­ας καί Σε­βε­ρί­νου Νι­κό­δη­μος

† ὁ Τουλ­σέ­ας Βησ­σα­ρί­ων

† ὁ Σα­λά­ζης Πε­τρώ­νι­ος

† ὁ ἐν Οὑγ­γα­ρί­ᾳ Σι­λου­α­νός

† ὁ ἐν Ἰ­τα­λί­ᾳ Σι­λου­α­νός

† ὁ ἐν Ἱ­σπα­νί­ᾳ καί Πορ­το­γα­λί­ᾳ Τι­μό­θε­ος

† ὁ ἐν Βο­ρεί­ῳ Εὐ­ρώ­πῃ Μα­κά­ρι­ος

† ὁ Πλο­ε­στί­ου Βαρ­λα­άμ, Βο­η­θός πα­ρά τῷ Πα­τρι­άρ­χῃ

† ὁ Λο­βι­στέ­ου Αἰ­μι­λι­α­νός, Βο­η­θός πα­ρά τῷ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­πῳ Ρι­μνι­κί­ου

† ὁ Βι­κί­νης Ἰ­ω­άν­νης Κασ­σι­α­νός, Βο­η­θός πα­ρά τῷ Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­πῳ ἐν Ἀ­με­ρι­κῇ

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­ας Κύ­πρου

 

† ὁ Πά­φου Γε­ώρ­γι­ος

† ὁ Κι­τί­ου Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Κυ­ρη­νεί­ας Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Λε­με­σοῦ Ἀ­θα­νά­σι­ος

† ὁ Μόρ­φου Νε­ό­φυ­τος

† ὁ Κων­σταν­τί­ας - Ἀμ­μο­χώ­στου Βα­σί­λει­ος

† ὁ Κύκ­κου καί Τηλ­λυ­ρί­ας Νι­κη­φό­ρος

† ὁ Τα­μα­σοῦ καί Ὀ­ρει­νῆς Ἠ­σα­ΐ­ας

† ὁ Τρι­μυ­θοῦν­τος καί Λευ­κά­ρων Βαρ­νά­βας

† ὁ Καρ­πα­σί­ας Χρι­στο­φό­ρος

† ὁ Ἀρ­σι­νό­ης Νε­κτά­ρι­ος

† ὁ Ἀ­μα­θοῦν­τος Νι­κό­λα­ος

† ὁ Λή­δρας Ἐ­πι­φά­νι­ος

† ὁ Χύ­τρων Λε­όν­τι­ος

† ὁ Νε­α­πό­λε­ως Πορ­φύ­ρι­ος

† ὁ Με­σα­ο­ρί­ας Γρη­γό­ρι­ος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­αςλ­λά­δος

 

† ὁ Φι­λίπ­πων, Νε­α­πό­λε­ως καί Θά­σου Προ­κό­πι­ος

† ὁ Πε­ρι­στε­ρί­ου Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Ἠ­λεί­ας Γερ­μα­νός

† ὁ Μαν­τι­νεί­ας καί Κυ­νου­ρί­ας Ἀ­λέ­ξαν­δρος

† ὁ Ἄρ­της Ἰ­γνά­τι­ος

† ὁ Δι­δυ­μο­τεί­χου, Ὀ­ρε­στι­ά­δος καί Σου­φλί­ου Δα­μα­σκη­νός

† ὁ Νι­καί­ας Ἀ­λέ­ξι­ος

† ὁ Ναυ­πά­κτου καί Ἁ­γί­ου Βλα­σί­ου Ἱ­ε­ρό­θε­ος

† ὁ Σά­μου καί Ἰ­κα­ρί­ας Εὐ­σέ­βι­ος

† ὁ Κα­στο­ρί­ας Σε­ρα­φείμ

† ὁ Δη­μη­τρι­ά­δος καί Ἁλ­μυ­ροῦ Ἰ­γνά­τι­ος

† ὁ Κασ­σαν­δρεί­ας Νι­κό­δη­μος

† ὁ Ὕ­δρας, Σπετ­σῶν καί Αἰ­γί­νης Ἐ­φραίμ

† ὁ Σερ­ρῶν καί Νι­γρί­της Θε­ο­λό­γος

† ὁ Σι­δη­ρο­κά­στρου Μα­κά­ρι­ος

† ὁ Ἀ­λε­ξαν­δρου­πό­λε­ως Ἄν­θι­μος

† ὁ Νε­α­πό­λε­ως καί Σταυ­ρου­πό­λε­ως Βαρ­νά­βας

† ὁ Μεσ­ση­νί­ας Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Ἰ­λί­ου, Ἀ­χαρ­νῶν καί Πε­τρου­πό­λε­ως Ἀ­θη­να­γό­ρας

† ὁ Λαγ­κα­δᾶ, Λη­τῆς καί Ρεν­τί­νης Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ Νέ­ας Ἰ­ω­νί­ας καί Φι­λα­δελ­φεί­ας Γα­βρι­ήλ

† ὁ Νι­κο­πό­λε­ως καί Πρε­βέ­ζης Χρυ­σό­στο­μος

† ὁ Ἱ­ε­ρισ­σοῦ, Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους καί Ἀρ­δα­με­ρί­ου Θε­ό­κλη­τος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­α Ἐκ­κλη­σί­ας Πο­λω­νί­ας

 

† ὁ Λούτζ καί Πόζ­ναν Σί­μων

† ὁ Λούμ­πλιν καί Χέλμ Ἄ­βελ

† ὁ Μπι­α­λύ­στοκ καί Γκντάνσκ Ἰ­ά­κω­βος

† ὁ Σι­ε­μι­α­τίτ­σε Γε­ώρ­γι­ος

† ὁ Γκορ­λίτ­σε Πα­ΐ­σι­ος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­αςλ­βα­νί­ας

 

† ὁ Κο­ρυτ­σᾶς Ἰ­ω­άν­νης

† ὁ Ἀρ­γυ­ρο­κά­στρου Δη­μή­τρι­ος

† ὁ Ἀ­πολ­λω­νί­ας καί Φί­ερ Νι­κό­λα­ος

† ὁ Ἐλ­μπα­σάν Ἀν­τώ­νι­ος

† ὁ Ἀ­μαν­τί­ας Να­θα­να­ήλ

† ὁ Βύ­λι­δος Ἄ­στι­ος

 

ν­τι­προ­σω­πεί­ακ­κλη­σί­ας Τσε­χί­ας καί Σλο­βα­κί­ας

 

† ὁ Πρά­γας Μι­χα­ήλ

† ὁ Σούμ­περκ Ἠ­σα­ΐ­ας

 

ὁ λ­βε­τί­ας Ἱ­ε­ρε­μί­ας, ἐ­πίκε­φα­λς τς Πα­νορ­θο­δό­ξου Γραμ­μα­τεί­ας τῆς Ἁ­γί­ας και Με­γά­λης Συ­νό­δου

 

Κατεβάστε γιά ἀποθήκευση ἤ ἐκτύπωση τό Μήνυμα στό σύνδεσμο: ΜΗΝΥΜΑ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες