Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

Ρέθυμνο, 16 Ἀπριλίου 2016

Τό Σάββατο 16η Ἀπριλίου 2016, στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε ἡ Παγκρήτια Θεολογική Ἡμερίδα μέ θέμα: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας». Τήν ἐκδήλωση διοργάνωσε ὁ Παγκρήτιος Σύνδεσμος Θεολόγων μέ τήν ὑποστήριξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου καί ἔθεσε ὑπό τήν αἰγίδα του τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο.

   Κατά τήν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδας ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Δημήτριος Χριστοδουλάκης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῶν Ἐνοριῶν τῆς πόλεως Ρεθύμνης, ἀνέγνωσε Σεπτό Γράμμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιο, μέ τό ὁποῖο ὁ Παναγιώτατος εὐλογεῖ καί χαιρετίζει τήν Ἡμερίδα μέ τούς ἑξῆς λόγους:

   «Εὐχαρίστως ἐπληροφορήθημεν ἐκ τοῦ ἀπό ις΄ Μαρτίου ἐ.ἔ., ἀριθμ. Πρωτ. 342, γράμματος τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος τήν συνδιοργάνωσιν ὑπό τῆς κατ’ αὐτήν Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων ἐπικαίρου θεολογικῆς Ἡμερίδος, πρός ὑπεύθυνον ἐνημέρωσιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Ἱερᾶς ὑμῶν Μητροπόλεως καί εὐρύτερον ἀσφαλῶς, ὅσον ἀφορᾷ εἰς τήν σύγκλησιν, τάς ἐργασίας καί κυρίως τήν θεματολογίαν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, τῇ Χάριτι καί τῷ Ἐλέει τοῦ Κυρίου, θά συνέλθῃ, κατά τά πανορθοδόξως ἀποφασισθέντα, ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἀκαδημίᾳ Κρήτης, τόν προσεχῆ Ἰούνιον.

   Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος, διά τήν ὁποίαν, ἐν ἐκτενεῖ προσευχῇ, ἐν συντετονισμέναις ἐνεργείαις καί ἐν ἐνδελεχεῖ μελέτῃ τῆς ἱστορίας τῶν Συνόδων, προετοιμαζόμεθα, ὡς Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ὡς σύνολος Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διαφέρει τῶν Ἑπτά Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καθότι δέν θά ἀντιμετωπίσῃ ζητήματα Ὀρθοδόξου δόγματος καί ἀληθείας τῆς Χριστιανικῆς διδασκαλίας ἀλλά ἔχει ὡς στόχον νά ἀναδείξῃ τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας καί ἐν ταὐτῷ νά δώσῃ λύσεις εἰς μείζονα διοικητικῆς καί ποιμαντικῆς φύσεως ζητήματα, ἀπό μακροῦ ἀπασχολοῦντα τόν ἀνά τήν οἰκουμένην πιστόν Ὀρθόδοξον λαόν τοῦ Θεοῦ. Καλούμεθα δέ ἅπασαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι, ὑπό τόν συντονισμόν τοῦ Ἱεροῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας, νά συμβάλωμεν εἰς τήν ἐπιτυχίαν τῆς συνερχομένης μετά τόσους αἰῶνας ἀναλόγου σπουδαιότητος Συνόδου καί τοιουτοτρόπως νά διακηρύξωμεν τήν ἑνότητα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπερβαίνοντες ἑαυτούς καί ἀλλήλους. Ἤδη ἔχει διανυθῆ ἡ προπαρασκευαστική ὁδός καί καταβληθῆ ἱκανός κόπος, καί μάλιστα ὑπό τοῦ ἔχοντος τήν εὐθύνην τοῦ συντονισμοῦ τῶν πανορθοδόξων πραγμάτων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί τῶν κατά καιρούς ἐκπροσώπων αὐτοῦ. Πλήν, ὅμως, δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι, προκειμένου νά ἐπιτευχθῇ ἡ ποθητή ὁμοψυχία, ἀπαιτεῖται σοφία Θεοῦ, ἤτοι «ἐπιστήμη θείων καί ἀνθρωπίνων πραγμάτων, καί τῶν τούτων ἐννοιῶν. Ἐπειδή δέ αὐτοσοφία ὁ Χριστός ἐστι, σοφόν ἐροῦμεν τόν κατά μετοχήν Χριστοῦ... Ἐπειδήπερ ἡ σοφία ἐπιστήμη ἐστί θείων καί ἀνθρωπίνων πραγμάτων, τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι τήν τούτων αἰτίαν (τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου ἐν τῇ προκειμένῃ περιπτώσει), ἀνατιθέμεθα» (Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Εἰς τόν Προφήτην Ἡσαΐαν, κεφ. 5, P.G. 30, 416Α-Β).

   Τήν δεκάτην ἐνάτην τοῦ μηνός Ἰουνίου θά συγκεντρωθῶμεν ἅπαντες οἱ ἐκπροσωποῦντες τάς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας Ἱεράρχαι διά νά μαρτυρήσωμεν ὑπέρ τῆς ἀληθείας καί ἐν τῇ ἀληθείᾳ, πεποίθαμεν δέ ὅτι τοῦτο θά ἐπιτευχθῇ, καθότι Ἀλήθεια ὁ Χριστός καί ἡ διακονοῦσα Αὐτόν καί τόν κόσμον Του Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, διό καί ἡ ὑπό σύγκλησιν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος θά ἀποτελέσῃ τήν φανέρωσιν τοῦ θελήματος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τήν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολικῆς ἐπιταγῆς: «χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλεῖσθε, τὸ αὐτὸ φρονεῖτε, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν» (Β΄ Κορ. ιγ΄, 11-12).

   Ἔχοντες ἐμπιστοσύνην εἰς τάς διατυπωθησομένας θέσεις τῶν ὁμιλητῶν καί εἰσηγητῶν κατά τάς ἐργασίας τῆς Ἡμερίδος ταύτης καί εἰς τά ἐξαχθησόμενα θετικά ἀσφαλῶς συμπεράσματα, συγχαίρομεν ἀδελφικῶς τήν ὑμετέραν Ἱερότητα, ἀδελφέ ἅγιε Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε, διά τήν πρωτοβουλίαν πραγματοποιήσεως τῆς Ἡμερίδος ταύτης, ἀφιερουμένης μάλιστα εἰς τήν μνήμην ἑνός Ρεθυμνίου θεολόγου, τοῦ μακαριστοῦ Ἰωάννου Κουμεντάκη, καί χαιρετίζομεν τάς ἐργασίας τῆς Ἡμερίδος ἀπό τῶν αὐλῶν τῆς Μητρός Ἐκκλησίας.

   Ἡ δέ τοῦ Θεοῦ Χάρις καί τό ἄπειρον Αὐτοῦ Ἔλεος εἴησαν μετά τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καί μετά πάντων τῶν συμμετεχόντων εἰς τήν ἰδιαιτέρας σημασίας, κρίνομεν, Ἡμερίδα ταύτην».

   

   Ἀκολούθως, καί μετά τόν χαιρετισμό τοῦ Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γεωργίου Μαρινάκη, παρουσιάσθηκαν οἱ παρακάτω εἰσηγήσεις, συνοδευόμενες ἀπό προβολή σχετικοῦ ὀπτικοῦ ὑλικοῦ:

   α) Ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Ζορμπᾶς, Γενικός Διευθυντής τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, εἰσηγήθηκε τό θέμα: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας: Προετοιμασία-Προοπτικές».

   β) Ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Αὐγουστῖνος Μπαϊρακτάρης, Ἐπίκουρος Καθηγητής τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μίλησε μέ θέμα: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί τό ζήτημα τῶν διαχριστιανικῶν διαλόγων: Ἀνάλυση, δυσκολίες, προοπτικές»

   γ) Ὁ Ἐλλογιμ. κ. Πέτρος Βασιλειάδης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀνέλυσε τό θέμα: «Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος καί ἡ ἀποστολή της στόν κόσμο» (διαβάσετε τήν εἰσήγηση ἐδῶ).

 

   Στό δεύτερο μέρος τῆς Ἡμερίδας ἔγινε τιμητική ἀναφορά στόν ἀείμνηστο Ἰωάννη Κουμεντάκη, Θεολόγο, μέ τήν ἀφορμή τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία του. Γιά τή ζωή, τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Ἰωάννου Κουμεντάκη μίλησε κατάλληλα ὁ κ. Μιχαήλ Τζεκάκης, Θεολόγος καί πρώην Διευθυντής τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, ἀναπτύσσοντας τό θέμα: «Ἰωάννης Κουμεντάκης: Ἕνας χαρισματικός Θεολόγος Ἐκπαιδευτικός πού ἄφησε ἴχνη».

 

   Στήν καταληκτήρια προσλαλιά του, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος εὐχαρίστησε τόν Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων καί τόν Πρόεδρό του κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ γιά τήν διοργάνωση τῆς Ἡμερίδας, καθώς καί τούς εἰσηγητές πού συμμετεῖχαν σέ αὐτήν. Ὁ Σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε ἐπίσης ὅλους ὅσοι τίμησαν μέ τήν παρουσία τους τήν ἐκδήλωση, καί ἰδιαίτερα τόν Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Εἰρηναῖο, τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέα καί τόν Σεβ. Μητροπολίτη Κισάμου καί Σελίνου κ. Ἀμφιλόχιο.

   Τίς ἐργασίες τῆς Ἡμερίδας ἔκλεισε ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν εὐχή ὁ Θεός νά εὐλογήσει τό ἔργο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου γιά τήν ὠφέλεια τῶν Ὀρθοδόξων σέ ὅλη τήν Οἰκουμένη.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες