Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Διαβάσετε παρακάτω τήν ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 309/18-04-2016 Συνοδική Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά ἀναγνωσθεῖ σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μεγαλονήσου κατά τήν προσεχῆ Κυριακή τῶν Βαΐων 24η Ἀπριλίου 2016.

 

Ἀριθμ. Πρωτ. 309                                                                   Ἐν Ἡρακλείῳ, τῇ 18ῃ Ἀπριλίου 2016

 

Πρός

Τούς Αἰδεσιμωτάτους Κληρικούς, τούς Ὁσιωτάτους Μοναχούς

καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 

   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας,

   Σή­με­ρα, Κυ­ρι­α­κή τῶν Βα­ΐ­ων, πού ὑ­πο­δε­χό­μα­στε ὅ­λοι οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στι­α­νοί «με­τά βα­ΐ­ων καί κλά­δων» τόν Κύ­ρι­ο τῆς Δό­ξης, τόν Ἐρ­χό­με­νο πρός τό ἑ­κού­σι­ο Πά­θος Του, ἡ Ἱ­ε­ρά Ἐ­παρ­χι­α­κή Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της ἀ­πευ­θύ­νε­ται στό Πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Κρή­της γι­ά νά ἐ­νη­με­ρώ­σει ὑ­πεύ­θυ­να τούς Κρῆ­τες γι­ά τήν ἐ­πι­κεί­με­νη Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δο τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ἡ ὁ­ποί­α θά συγ­κλη­θεῖ στήν Κρή­τη, ἀ­πό 17ης ἕ­ως 27ης προ­σε­χοῦς Ἰ­ου­νί­ου.

   Ἡ σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας ἀ­πο­τε­λεῖ αὐ­θεν­τι­κή προ­έ­κτα­ση τοῦ τρό­που ὕ­παρ­ξης τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. «Ὀρ­θο­δο­ξί­α εἶ­ναι Ἐκ­κλη­σί­α τς συ­νο­δι­κό­τη­τος», ἀ­να­φέ­ρει ἡ πρό­σφα­τη σχε­τι­κή Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Συ­νο­δι­κή Ἐγ­κύ­κλι­ος τῆς Μη­τρός Ἐκ­κλη­σί­ας. Τό Συ­νο­δι­κό Πο­λί­τευ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θε­με­λι­ώ­θη­κε κα­τά τήν ἡ­μέ­ρα τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, ὅ­ταν οἱ Ἀ­πό­στο­λοι σύμ­φω­να μέ τήν προ­τρο­πή τοῦ Κυ­ρί­ου «ἦ­σαν ἅ­παν­τες ὁ­μο­θυ­μα­δόν ἐ­πί τό αὐ­τό» (Πράξ. 2, 1), ἀ­να­μέ­νον­τες τήν ἔ­λευ­ση τοῦ Πα­να­γί­ου Πνεύ­μα­τος. Αὐ­τή ἡ πα­ρα­κα­τα­θή­κη ἐ­πι­βε­βαι­ώ­θη­κε καί ἀ­να­δεί­χθη­κε κα­τά τήν Ἀ­πο­στο­λι­κή Σύ­νο­δο στά τέ­λη τοῦ ἔ­τους 48 μ.Χ. καί στή συ­νέ­χει­α ἀ­να­πτύ­χθη­κε καί κα­θι­ε­ρώ­θη­κε μέ τίς ἑ­πτά με­γά­λες Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους.

   Ἐ­άν με­λε­τή­σου­με ὁ­ποι­α­δή­πο­τε πτυ­χή τῆς Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ζω­ῆς θά δι­α­πι­στώ­σου­με ὅ­τι ὁ συ­νο­δι­κός θε­σμός εἶ­ναι συ­νυ­φα­σμέ­νος μέ τήν ἴ­δι­α τήν Ἐκ­κλη­σί­α μέ­σα στήν ὁ­ποί­α, ὀρ­θο­το­μεῖ­ται ἡ πί­στη, λαμ­βά­νον­ται κρί­σι­μες Ἀ­πο­φά­σεις, ἀ­να­κε­φα­λαι­ώ­νε­ται ἡ Ἱ­ε­ρή Πα­ρά­δο­ση καί ἐν τέ­λει μαρ­τυ­ρεῖ­ται ὅ­τι τό Ἅ­γι­ο Πνεῦ­μα «ὅ­λον συγ­κρο­τεῖ τόν θε­σμό τς Ἐκ­κλη­σί­ας» (Ἰ­δι­ό­με­λο τς Πεν­τη­κο­στῆς).

   Στίς Συ­νό­δους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας με­τέ­χουν καί λαμ­βά­νουν τίς Ἀ­πο­φά­σεις οἱ Ἐ­πί­σκο­ποι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ὡς προ­ε­στῶ­τες τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας καί τῆς θεί­ας Λα­τρεί­ας, ὡς ἐ­πί κε­φα­λῆς καί ἐκ­φρα­στές τῶν Το­πι­κῶν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Κοι­νο­τή­των. Τήν ὀρ­θό­τη­τα τῶν Ἀ­πο­φά­σε­ων τῶν ἑ­κά­στο­τε Συ­νό­δων ἐ­πι­κυ­ρώ­νει κα­τά τόν Ἅ­γι­ο Μά­ξι­μο τόν Ὁ­μο­λο­γη­τή « εὐ­σε­βής πί­στις» καί «ὀρ­θό­της τν δογ­μά­των», μέ κρι­τή­ρι­ο τή δι­δα­σκα­λί­α τῆς Ἁ­γί­ας Γρα­φῆς καί τήν Ἱ­ε­ρή Πα­ρά­δο­ση τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Θε­μα­το­φύ­λα­κας τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας καί τῆς ὀρ­θο­πρα­ξί­ας, δη­λα­δή τῆς ὀρ­θῆς Πί­στης καί τοῦ ὀρ­θοῦ τρό­που λει­τουρ­γί­ας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, εἶ­ναι ὁ­λό­κλη­ρο τό πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας.

   Ἔ­χουν πε­ρά­σει πολ­λοί αἰ­ῶ­νες ἀ­πό τήν τε­λευ­ταί­α φο­ρά πού συγ­κλή­θη­κε Σύ­νο­δος μέ πα­νορ­θό­δο­ξο χα­ρα­κτῆ­ρα. Τό στοι­χεῖ­ο αὐ­τό αὐ­ξά­νει ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο τήν Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κή καί Ἱ­στο­ρι­κή ση­μα­σί­α τῆς ἀ­να­με­νό­με­νης Συ­νό­δου, πού θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ στήν Κρή­τη. Γι­ά τήν προ­ε­τοι­μα­σί­α της ἐρ­γά­στη­καν, ἐ­πί πολ­λές δε­κα­ε­τί­ες, κυ­ρί­ως τό Οἰ­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο, ἡ Μη­τέ­ρα μας Ἐκ­κλη­σί­α, σέ συ­νερ­γα­σί­α καί συ­νο­δοι­πο­ρί­α μέ τά ἀ­νά τόν κό­σμον Ὀρ­θό­δο­ξα Πα­τρι­αρ­χεῖ­α καί τίς Αὐ­το­κέ­φα­λες Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες.

   Πρό­σφα­τη Σύ­να­ξη τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν ἔ­λα­βε τίς τε­λι­κές Ἀ­πο­φά­σεις γύ­ρω ἀ­πό τίς δι­α­δι­κα­σί­ες τῆς σύγ­κλη­σης τῆς Συ­νό­δου, οἱ ὁ­ποῖ­ες στή συ­νέ­χει­α ἐγ­κρί­θη­καν ἀ­πό τίς κα­τά τό­πους Συ­νό­δους τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν. Ὁ Οἰ­κου­με­νι­κός Πα­τρι­άρ­χης, ἡ Σε­πτή Κο­ρυ­φή τῆς Πρω­τό­θρο­νης Ἐκ­κλη­σί­ας Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως, ἔ­χει τό προ­νό­μι­ο καί ταυ­τό­χρο­να τήν ὑ­ψη­λή ἀ­πο­στο­λή νά προ­ε­δρεύ­σει στίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου, στίς ὁ­ποῖ­ες θά λά­βουν μέ­ρος ὅ­λες οἱ Ὀρ­θό­δο­ξες Ἐκ­κλη­σί­ες ἀ­πό ὁ­λό­κλη­ρο τόν κό­σμο. Ἡ Ἀν­τι­προ­σω­πί­α κά­θε Ἐκ­κλη­σί­ας θά ἀ­παρ­τί­ζε­ται ἀ­πό εἰ­κο­σι­πέν­τε Ἱ­ε­ράρ­χες-Μέ­λη, κα­θώς ἐ­πί­σης θά με­τέ­χουν ἐ­πι­κου­ρι­κά ὁ­ρι­σμέ­νοι εἰ­δι­κοί Σύμ­βου­λοι, κλη­ρι­κοί ἤ λα­ϊ­κοί. Συ­νο­λι­κά, οἱ με­τέ­χον­τες στίς ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου, ἀ­να­μέ­νε­ται νά ὑ­περ­βοῦν τά πεν­τα­κό­σι­α πρό­σω­πα. Στό ση­μεῖ­ο αὐ­τό δι­ευ­κρι­νί­ζε­ται ὅ­τι κά­θε Ὀρ­θό­δο­ξη Ἐκ­κλη­σί­α ἔ­χει ἀ­να­λά­βει τό κό­στος τῆς δι­α­μο­νῆς τῶν Με­λῶν της στήν Κρή­τη καί δέν ἐ­πι­βα­ρύ­νε­ται οἰ­κο­νο­μι­κά ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Κρή­της.

   Τά θέ­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α θά ἐ­ξε­τά­σει ἡ Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Σύ­νο­δος εἶ­ναι τά ἑ­ξῆς: α) Σχέ­σεις τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας πρός τόν λοι­πό χρι­στι­α­νι­κό κό­σμο, β) Τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ Γά­μου καί τά κω­λύ­μα­τα του, γ) Τό αὐ­τό­νο­μο καί ὁ τρό­πος ἀ­να­κη­ρύ­ξε­ώς του, δ) Ἡ σπου­δαι­ό­τη­τα τῆς νη­στεί­ας καί ἡ τή­ρη­σή της σή­με­ρα, ε) Ἡ ἀ­πο­στο­λή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας στό σύγ­χρο­νο κό­σμο, στ) Ἡ Ὀρ­θό­δο­ξη δι­α­σπο­ρά. Ἀ­σφα­λῶς, ὑ­πάρ­χουν καί ἄλ­λα θέ­μα­τα καί σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα, τά ὁ­ποῖ­α ἐ­νῶ εἶ­ναι σο­βα­ρά δέν πε­ρι­λαμ­βά­νον­ται στόν κα­τά­λο­γο πρός συ­ζή­τη­ση, ἐ­πει­δή ἀ­παι­τοῦν­ται πε­ραι­τέ­ρω προ­σπά­θει­ες, μέ­σα ἀ­πό πα­νορ­θό­δο­ξη συ­νερ­γα­σί­α καί δι­ά­λο­γο, ὥ­στε νά γί­νει ἐ­φι­κτή ἡ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή τους στό μέλ­λον.

   Οἱ Προ­κα­θή­με­νοι τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων Ἐκ­κλη­σι­ῶν καί τά Μέ­λη τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου θά ἀ­φι­χθοῦν στό Ἡ­ρά­κλει­ο, τήν ἕ­δρα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της, τό Σάβ­βα­το 18 Ἰ­ου­νί­ου, ὅ­που θά τε­λε­σθεῖ ὁ Μέ­γας πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς ἑ­ορ­τῆς τῆς Πεν­τη­κο­στῆς στόν Ἱ­ε­ρό Κα­θε­δρι­κό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Τί­του Ἡ­ρα­κλεί­ου καί τήν ἐ­παύ­ρι­ον, Κυ­ρι­α­κή τῆς Πεν­τη­κο­στῆς, θά τε­λε­σθεῖ τό Πα­τρι­αρ­χι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Ἁ­γί­ου Μη­νᾶ Ἡ­ρα­κλεί­ου. Στή συ­νέ­χει­α, οἱ ἐρ­γα­σί­ες τῆς Συ­νό­δου θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν στήν Ὀρ­θό­δο­ξο Ἀ­κα­δη­μί­α Κρή­της, στό Κο­λυμ­πά­ρι Χα­νί­ων, καί θά κα­τα­λή­ξουν πα­νη­γυ­ρι­κά κα­τά τήν Κυ­ρι­α­κή τῶν Ἁ­γί­ων Πάν­των, μέ συλ­λεί­τουρ­γο τῶν Προ­κα­θη­μέ­νων στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ων Πέ­τρου καί Παύ­λου Χα­νί­ων.

 

   Ἀ­γα­πη­τοί ἀ­δελ­φοί καί τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ,

   Ἀ­πό τά πα­ρα­πά­νω γί­νε­ται φα­νε­ρό ὅ­τι ἡ σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, εἶ­ναι γε­γο­νός ὕ­ψι­στης ἱ­στο­ρι­κῆς ση­μα­σί­ας καί σπου­δαι­ό­τη­τας. Ἡ σύγ­κλη­σή της πε­ρι­ποι­εῖ ἰ­δι­αί­τε­ρη τι­μή καί εὐ­λο­γί­α γι­ά τή Με­γα­λό­νη­σο Κρή­τη, τήν Ἱ­ε­ραρ­χί­α, τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες καί τόν εὐ­σε­βῆ καί πι­στό Λα­ό της καί ὅ­λοι ἐκ­φρά­ζο­με τήν εὐ­γνω­μο­σύ­νη μας πρός τήν Αυ­τοῦ Θει­ο­τά­τη Πα­να­γι­ό­τη­τα τόν Οἰ­κου­με­νι­κό μας Πα­τρι­άρ­χη κ.κ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ο, τό Οἰ­κου­με­νι­κό μας Πα­τρι­αρ­χεῖ­ο καί πρός ὅ­λα τά Ὀρ­θό­δο­ξα Πα­τρι­αρ­χεῖ­α καί τίς Αὐ­το­κέ­φα­λες Ἐκ­κλη­σί­ες.

   Με­τά τά πα­ρα­πά­νω, κα­λοῦ­με ὅ­λο τό εὐ­σε­βές πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της σέ προ­σευ­χή «πρός τόν ἐν Τρι­ά­δι Θε­όν ὅ­πως στέ­ψῃ δι­ά τῶν εὐ­λο­γι­ῶν Του τό γε­γο­νός τοῦ­το, δι­ά νά οἰ­κο­δο­μη­θῇ δι’ Αὐ­τοῦ ἡ Ἐκ­κλη­σί­α Του καί δο­ξα­σθῇ τό Πα­νά­γι­ον Ὄ­νο­μά Του», ὅ­πως χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά ἀ­να­φέ­ρει ἡ Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Συ­νο­δι­κή Ἐγ­κύ­κλι­ος τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ μας Πα­τρι­αρ­χεί­ου γι­ά τή σύγ­κλη­ση τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Συ­νό­δου τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας.

   Τέ­λος, ἐν ὄ­ψει τῆς ἐ­περ­χο­μέ­νης Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δας τῶν Πα­θῶν τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, πα­τρι­κῶς εὐ­χό­μα­στε νά δι­έλ­θε­τε αὐ­τή μέ ἐ­σω­τε­ρι­κή πνευ­μα­τι­κή εὐ­φρο­σύ­νη καί κα­τά­νυ­ξη, νά ἑ­ορ­τά­σε­τε δέ τό Ἅ­γι­ο Πά­σχα μέ ἀ­λη­θι­νή χα­ρά καί Ὀρ­θό­δο­ξο βί­ω­μα.

 

Μέ πατρικές εὐχές καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπη

 

† Ὁ Κρήτης Εἰρηναῖος, Πρόεδρος

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

† Ὁ Κυδωνίας καί Ἀπoκoρώνoυ Δαμασκηνός

† Ὁ Λάμπης, Συβρίτου καί Σφακίων Εἰρηναῖος

† Ὁ Ἱεραπύτνης καί Σητείας Εὐγένιος

† Ὁ Πέτρας καί Χερρονήσου Γεράσιμος

† Ὁ Κισάμου καί Σελίνου Ἀμφιλόχιος

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου Ἀνδρέας

 

 

Κατεβάστε τήν Συνοδική Ἐγκύκλιο στό σύνδεσμο: ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΕΡΙ Α.Μ.Σ.Ο.Ε.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες