Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 27ῃ Σεπτεμβρίου 2013

 

Πρός
Τούς Πανοσ. καί Αἰδεσ. Ἐφημερίους
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

Ἀγαπητοί μου,

         Ἀπό τήν Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ, 13η Ὀκτωβρίου 2013, κατά τήν ὁποία στήν Ἐκκλησία μας «μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῶν ἐν Νικαίᾳ τό δεύτερον συνελθόντων, κατά τῶν Εἰκονομάχων» καί διαβάζεται τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως (Λουκ. η΄ 5-15), ἀρχίζει καί ἐφέτος ἡ Κατηχητική περίοδος στίς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
         Ὅπως σᾶς ἔχομε ἐπισημάνει καί κατά τά δύο παρελθόντα ἔτη, τό Κατηχητικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας πρέπει νά κατέχει πρωτεύουσα θέση στήν ποιμαντική μας συνείδηση καί φροντίδα. Ἰδιαίτερα στούς καιρούς μας, πού ἀφενός τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν συνεχίζει νά πολεμεῖται καί νά ὑποβαθμίζεται στά σχολεῖα τῆς πατρίδας μας καί ἀφετέρου ὁποιαδήποτε ἄλλη δυνατότητα ἐπαφῆς τῶν παιδιῶν μας μέ τόν ὀρθόδοξο πολιτισμό μας συστηματικά ἐξαλείφεται, ἡ Κατήχηση τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας μας περιορίζεται πλέον ἀποκλειστικά στήν δική μας εὐθύνη ὡς Ποιμένων τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

         Εἶναι ἀποκλειστικά λοιπόν δικό μας καθῆκον ἡ κατήχηση τῶν παιδιῶν μας, τά ὁποῖα πρέπει νά λάβουν τά νάματα τῆς πίστεως πού μόνον ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά τούς προσφέρει, τήν ὥρα μάλιστα πού τριγύρω μας κυριαρχεῖ ἡ πνευματική ξηρασία ὡς ἡ χειρότερη συνέπεια τῆς πολύπλευρης κρίσης. Γι’ αὐτό καί ὀφείλομε νά ἀναλάβομε τούτη τήν θεοδίδακτη ἱεραποστολή χρησιμοποιώντας ὅλα τά πρόσφορα μέσα πού θά συντελέσουν στήν καλύτερη δυνατή πνευματική καί ἠθική συγκρότηση τῶν παιδιῶν μας σύμφωνα μέ τό Ἅγιο Θέλημα τοῦ Θεοῦ.
         Πατρικά σᾶς προτρέπομε νά δώσετε καί ἐφέτος στό Κατηχητικό τήν ἀξία καί τή θέση του στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς σας εὐθύνης. Νά ἐντείνετε τίς προσπάθειές σας, νά μήν ἀποκάμετε ἀπό τόν κόπο τοῦ ἀγῶνα, νά ἀναζητήσετε, μέ ἱεραποστολικό ζῆλο, ἔστω καί τό ἕνα παιδί τοῦ Θεοῦ. Νά ἀποδώσετε ἰδιαίτερη σημασία καί προτεραιότητα στό Κατηχητικό ἔργο τῶν Ἐνοριῶν σας, τό ὁποῖο εἶναι ἔργο ἀποστολικό. Νά γίνετε κυριολεκτικά ἰσαπόστολοι καί εὐαγγελιστές τοῦ Θείου λόγου στίς καρδιές καί τίς συνειδήσεις τῶν νέων μας, ἔχοντας πάντα κατά νοῦ τήν φοβερή προφητεία τοῦ Ἀμώς: «ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει Κύριος, καὶ ἐξαποστελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ λιμὸν ἄρτων οὐδὲ δίψαν ὕδατος, ἀλλὰ λιμὸν τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου» (Ἀμώς η΄, 11).
         Αὐτή παραμένει ἡ ἐπιθυμία καί ἡ παράκλησή μας, ὅπως σᾶς τίς ἐκφράζομε μέ κάθε εὐκαιρία ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἡ Θεία Πρόνοια μᾶς ἔταξε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων. Καί χαιρόμασθε εἰλικρινά καί εὐλογοῦμε πατρικά ὅλες τίς προσπάθειες πού γίνονται στόν τομέα τῆς Κατηχήσεως τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ κάθε χρόνο ἐπισκεπτόμασθε πολλά Κατηχητικά Σχολεῖα καί παρακολουθοῦμε ἀπό κοντά τό ἐπιτελούμενο σ᾿ αὐτά ἔργο. Ἀλλά καί θλιβόμασθε ὅταν διαπιστώνομε ὅτι σέ ἀρκετές Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας δέν πραγματοποιεῖται τό ἔργο αὐτό γιά πολλούς λόγους, μερικούς ἀπό τούς ὁποίους κατανοοῦμε γιατί ὑπάρχουν ἀντικειμενικές δυσκολίες. Ἀλλά ὅσες δυσκολίες καί ἄν ὑπάρχουν ἐμεῖς ἔχομε ἐντολή ἀπό τόν Θεό καί καθῆκον ἱερό νά ἀγωνιζόμασθε, τό τονίζομε, ἔστω καί γιά τό ἕνα λογικό πρόβατο τῆς Ποίμνης Του.
         Μέ τήν ἀγωνία τοῦ Ἐπισκόπου καί Πατέρα σας, ἀπευθυνόμαστε στήν ἀγάπη καί τήν φιλοπονία ὅλων σας καί εὐελπιστοῦμε ὅτι θά πράξετε τά δέοντα, στά πλαίσια τῶν δυνατοτήτων σας, συνεργαζόμενοι πρός τοῦτο καί μέ τόν Ἐπόπτη τοῦ Κατηχητικοῦ Ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Αἰδεσ. Πρωτ. Δημήτριο Ἀμπανάβα. Στό προσεχές Γενικό Ἱερατικό μας Συνέδριο θά ἔχομε τήν δυνατότητα νά συζητήσομε πτυχές τοῦ Κατηχητικοῦ μας ἔργου, καθώς καί τούς σχετικούς προβληματισμούς μας γιά τήν εὐχερέστερη λειτουργία του. Γνωρίζοντας ὅτι ὁ καθένας ἀπό ἐσᾶς ἔχει ἐνστερνισθεῖ τόν ἀποστολικό λόγο «μή ἀμέλει τοῦ ἐν σοί χαρίσματος», ἀναμένομε, ὅπως κάθε χρόνο, τήν σχετική ἐνημέρωσή σας. Ἀκόμη σᾶς γνωρίζομε ὅτι μέ πολλή χαρά θά ἀνταποκρινόμασθε σέ κάθε πρόσκλησή σας γιά νά εὐλογήσομε τό ἐπιτελούμενο στήν Ἐνορία σας Κατηχητικό ἔργο.

 

Μέ ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες