Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Ἐν Ρεθύμνῃ, τῇ 26ῃ Σεπτεμβρίου 2013

 

Πρός
Τούς Πανοσ. καί Αἰδεσ. Ἐφημερίους
τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

        Μέ τήν παροῦσα Ἐγκύκλιό μας σᾶς γνωρίζομε ὅτι, ἀνταποκρινόμενοι σέ πάγιο αἴτημα τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου, ἀποφασίσαμε νά λειτουργήσει ἀπό τήν Μητρόπολή μας στό Πέραμα Μυλοποτάμου καί ἀπό τήν τρέχουσα ἐκπαιδευτική περίοδο 2013-2014 τμῆμα ἐκμάθησης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Γιατί ἐπιθυμοῦμε νά διευκολύνομε τούς ἀνθρώπους τῆς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου πού ἐνδιαφέρονται νά διδαχθοῦν τήν Ἐκκλησιαστική μας Μουσική, ἀλλά γιά διάφορους λόγους, εἴτε οἰκονομικούς εἴτε ἐλλείψεως χρόνου, ἀδυνατοῦν νά παρακολουθήσουν τά μαθήματα στήν Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας στό Ρέθυμνο.

          Μέ τήν ἀπόφασή μας αὐτή ἐπίσης πιστεύομε ὅτι θά συμβάλομε ἱκανοποιητικά στήν ἐπίλυση τοῦ σοβαροῦ προβλήματος πού ἀντιμετωπίζουν καί οἱ Ἐνορίες τῆς Ἐπαρχίας Μυλοποτάμου ἀπό τήν ἔλλειψη καταρτισμένων ἱεροψαλτῶν. Ἀλλά καί ἀκόμη γιατί ἐπιθυμοῦμε νά δώσομε τήν δυνατότητα καί σέ ἐσᾶς τούς ἴδιους, τούς κληρικούς μας, καί εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη ἰδιαίτερα γιά τούς νεωτέρους, νά διδαχθεῖτε στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Μουσικῆς, τοῦ Τυπικοῦ καί τῆς λειτουργικῆς μας παραδόσεως, τά ὁποῖα εἶναι χρησιμότατα στήν διακονία σας. 
          Γιά τούς παραπάνω λόγους σᾶς προτρέπομε πατρικά νά στηρίξετε τό ἐγχείρημα αὐτό μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις, νά ἐνημερώσετε κατάλληλα καί ἄμεσα τούς ἀνθρώπους τῶν Ἐνοριῶν σας καί νά παρακινήσετε ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἐγγραφοῦν στό τμῆμα αὐτό, στό ὁποῖο ἡ φοίτηση θά εἶναι ἐντελῶς δωρεάν, ὅπως συμβαίνει καί μέ τήν Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς πού στηρίζεται ἀποκλειστικά στήν δική σας συνδρομή.
          Τά μαθήματα στό τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Περάματος θά ξεκινήσουν τόν προσεχῆ Νοέμβριο, γι’ αὐτό καί σᾶς ζητοῦμε μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου νά ὑποβάλετε στόν ἐκεῖ Ἀρχιερατικό μας Ἐπίτροπο, Αἰδεσ. Πρωτ. Ἰωάννη Ἀλεξανδράκη, ἤ στόν Αἰδεσ. π. Νεκτάριο Πολυμίλη, Ἐφημέριο Ἀγγελιανῶν, ὀνομαστικό κατάλογο ὅσων θά δηλώσουν συμμετοχή γιά νά φοιτήσουν κατά τό τρέχον ἐκπαιδευτικό ἔτος στό τμῆμα.
          Ἐπισημαίνοντάς σας καί πάλι ὅτι θεωροῦμε χρέος ὅλων μας νά συνδράμομε καί σ’ αὐτό τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας πού μᾶς ἀφορᾶ ἄμεσα, σᾶς προτρέπομε νά μήν ἀμελήσετε τήν ἐνίσχυσή του μέ κάθε τρόπο καί σᾶς εὐχόμαστε δύναμη καί εὐλογία παρά τοῦ Μεγάλου Θεοῦ καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν διακονία σας στήν Τοπική μας Ἐκκλησία.

 

Σᾶς ἀσπαζόμαστε μέ πατρικές εὐχές καί πολλή ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες