Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου

 

        Ἀγαπητά μου παιδιά,

     Προσεγγίζομε καί ἐφέτος τήν Μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Προετοιμαζόμασθε νά πορευθοῦμε πρός τό Θεῖον βρέφος καί νά Τό προσκυνήσομε στήν «πενιχρά φάτνη» τῆς ἄκρας ταπείνωσης καί τῆς κενωτικῆς ἀγάπης Του γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλοι οἱ χριστιανοί ἀναζητοῦμε στόν νοητό οὐρανό τῆς πίστεως τόν ἀστέρα πού θά μᾶς ὁδηγήσει στήν Ἐνσαρκωμένη Ἀγάπη, στόν Κύριο τῆς δόξης καί Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό. Γιά αὐτόν τόν ἀστέρα-ὁδηγό ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς μιλήσομε. Ἔτσι ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας τόν περιέγραψε καί ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν πιό ἀσφαλῆ, ἄν ὄχι τήν μοναδική, ὁδό γιά νά Τόν γνωρίσομε καί νά κάμομε τό εὐλογημένο Του θέλημα: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην, καὶ συνηγάγετέ με, γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. (...) ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (πρβλ. Ματθ. κε΄ 34-40).

     Ὁ Κύριός μας λοιπόν μᾶς ἀπεκάλυψε μέ τόν λόγο Του ποῦ καί πῶς θά Τόν ἀναζητήσομε καί θά Τόν βροῦμε. Τελικά, εἶναι πολύ κοντά μας. Δίπλα μας, ἔξω ἀπό τήν πόρτα μας. Εἶναι ὁ ἐλάχιστος ἀδελφός Του καί ἀδελφός μας, ὁ ἐνδεής καί ἐμπερίστατος συνάνθρωπός μας, πού στερεῖται ἀκόμη καί τά ἀπολύτως ἀναγκαία γιά μιά ζωή στοιχειωδῶς ἀνθρώπινη καί ἀξιοπρεπῆ. Γιά αὐτόν τόν ἀδελφό τοῦ Χριστοῦ μας δέν μποροῦμε νά εἴμαστε ἀδιάφοροι, νά τόν προσπερνοῦμε σάν νά μήν ὑπάρχουν ὁ ἴδιος καί ἡ δυσβάσταχτη ἀνέχεια πού τόν ταλανίζει καί τσακίζει τίς ἐλπίδες καί τά ὄνειρά του. Πού, δυστυχῶς, κάποιες φορές τόν ὁδηγεῖ σέ ἀπονενοημένα διαβήματα ἀκραίας ἀπόγνωσης, τά ὁποῖα στιγματίζουν τήν σύγχρονη κοινωνία μας στόν 21ο αἰώνα.
     Ὡς Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ἐφαρμόζοντας τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ, καταβάλλομε ἀδιάκοπα κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ἔχομε τήν δυνατότητα νά στεκόμαστε δίπλα στόν ἐμπερίστατο συνάνθρωπό μας καί νά κάνομε κυριολεκτικά ὅ,τι καλύτερο καί ὅ,τι περισσότερο μποροῦμε. Πόροι γιά τήν κάλυψη ὅλων τῶν ἀναγκῶν τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας δέν ὑπάρχουν ἀπεριόριστοι. Ἀλλά καί πάλι, δόξα τῷ Θεῷ, εἴμαστε πλούσιοι στήν Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό αἰσθήματα καί πράξεις ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς μας, ἀπό τήν διάθεσή μας νά δίνομε τήν ὕπαρξή μας γιά νά ἀνακουφίσομε τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν ἀνάγκη τήν συμπαράστασή μας, ὄχι μόνο τήν ὑλική, ἀλλά καί τήν ἠθική. Πού χρειάζονται ἀκόμη καί ἕνα ζεστό χαμόγελο ἐλπίδας καί κατανόησης γιά νά διαλύσει τό ψῦχος τῆς σκληρῆς πραγματικότητας, νά λιώσει τούς πάγους τῆς ἀπομόνωσής τους, νά διασκορπίσει τά σύννεφα τῆς κατήφειας καί τῆς ἀπαισιοδοξίας τους. Αὐτός, ὅπως τονίζομε εὐκαίρως ἀκαίρως, εἶναι ὁ ἀληθινός πλοῦτος μας. Ἡ διάθεση προσφορᾶς ἀγάπης χωρίς διακρίσεις καί χωρίς ἀνταλλάγματα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας πρός ὅλους ὅσοι τήν ἀποζητοῦν.
     Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ρεθυμνίων τά τρία τελευταῖα χρόνια, ἔχομε διαπιστώσει μέ συγκίνηση ὅτι οἱ εὐγενεῖς καί ἀρχοντικοί ἄνθρωποι τοῦ τόπου μας διαθέτουν ἄφθονο περίσσευμα ἀγάπης καί προσφορᾶς κάθε φορά πού ἡ Μάνα Ἐκκλησία τούς τό ζητεῖ, γιά νά θεραπεύσει πληγές καί ἀσθένειες τῶν πιό ἀδύναμων παιδιῶν Της. Τό εὐλογημένο πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἔχει φανερώσει μέ μύριους τρόπους τά ἀνώτερα, τά Θεῖα θά ἔλεγα, αἰσθήματα ἀγάπης, ἀλτρουϊσμοῦ καί αὐτοδιάθεσης πού διαθέτει γιά τόν πάσχοντα πλησίον.
     Μέ τίς εἰσφορές τῶν ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας, καί χωρίς κανένα ἄλλο πόρο ἤ μέσο, ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, διά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, διαθέτει κάθε χρόνο σημαντικό χρηματικό ποσό γιά τήν κάλυψη τῶν πιό βασικῶν ἀναγκῶν συνανθρώπων μας πού φτάνουν στήν πόρτα τῆς Ἐκκλησίας μας ζητώντας ὑποστήριξη, δυστυχῶς ὁλοένα και περισσότεροι ἡμέρα μέ τήν ἡμέρα. Συγκεκριμένα, τό περασμένο ἔτος δαπανήθηκε τό ποσό τῶν πενήντα ἑπτά χιλιάδων (57.000) εὐρώ γιά φάρμακα, παιδικές τροφές, φοιτητικά ἐπιδόματα, στέγη, ἀκόμη καί γιά λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί νεροῦ τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά ἐξοφλήσουν. Παράλληλα διανεμήθηκαν σαράντα ἕξι (46) τόνοι τροφίμων, ἀλλά καί ἱκανός ὄγκος ρουχισμοῦ. Ἡ βασική καί μόνη βέβαιη πηγή ἐσόδων γιά τά παραπάνω ἦταν ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης, πού ἀπέδωσε τό περασμένο ἔτος τό χρηματικό ποσό τῶν 25.102 εὐρώ. Τά χρήματα αὐτά συγκεντρώθηκαν ἀποκλειστικά μέ τήν δική σας συνδρομή, εἶναι τό προϊόν τῆς δικῆς σας ἀγάπης. Γιά τήν ὁποία σᾶς εὐγνωμονοῦμε καί σᾶς συγχαίρομε καί νιώθουμε ὑπερήφανοι γιά τόν ἐσωτερικό πλοῦτο πού ἀποθησαυρίζουν οἱ ἄνθρωποί μας στίς καρδιές τους.
     Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι καί ἐφέτος θά ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὅτι καί ἐφέτος θά γίνετε ἀρωγοί στό δύσκολο ἔργο τῆς Φιλανθρωπικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς μέ τήν σειρά μας νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες πού ζητοῦν νά καλυφθοῦν ἀπό τά φιλανθρωπικά μας αἰσθήματα. Καθορίσαμε ὁ καθιερωμένος Ἔρανος τῆς Ἀγάπης νά πραγματοποιηθεῖ στίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 8η Δεκεμβρίου καί στίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Τρίτη 10η Δεκεμβρίου 2013. Γνωρίζομε πολύ καλά ὅτι ἡ προσφορά σας καί ἐφέτος θά εἶναι ἀπό τό ὑστέρημα καί ὄχι ἀπό τό περίσσευμά σας, ἀφοῦ ἡ πολυετής κρίση ἔχει βυθίσει τήν πατρίδα μας στήν ὕφεση καί τά εἰσοδήματα τοῦ λαοῦ μας διαρκῶς συρρικνώνονται. Τελικά ὅμως αὐτό εἶναι πού ἔχει ἀξία. Νά δίνομε ὅ,τι μποροῦμε, νά δινόμαστε ὅσο μποροῦμε, νά μεταγγίζομε τό ἴδιο τό αἷμα μας, γιά νά ἀνακουφίζομε τά σωματικά καί ψυχικά τραύματα τῶν ἀδελφῶν μας.
     Καί μέ τόν τρόπο αὐτό, μέ τήν αὐτοπροσφορά, τήν θυσιαστική ἀγάπη καί τήν ἀλληλεγγύη, δέν θά χάσομε οὔτε στιγμή ἀπό τά μάτια μας τό ἄστρο τῆς Βηθλεέμ, τό ὁποῖο θά μᾶς ὁδηγήσει μέ σιγουριά ἐκείνη τήν Μεγάλη Νύκτα τῶν Χριστουγέννων στόν σπαργανωμένο Υἱό τῆς Μαρίας. Γιά νά ψάλομε μαζί μέ τούς Ἀγγέλους καί νά προσευχηθοῦμε στόν φιλάνθρωπο Θεό μας γιά τήν εἰρήνη καί τήν προκοπή ὅλου τοῦ κόσμου.
     Ἐκ τῶν προτέρων Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά αὐτό πού εἶσθε καί γιά αὐτό πού προσφέρετε στήν Τοπική μας Ἐκκλησία, ὅποτε σᾶς ζητηθεῖ. Σᾶς εὐχόμασθε καλό ὑπόλοιπο τῆς Τεσσαρακοστῆς, καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες

Ὁ Ἐπίσκοπός σας† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες