Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

15 Αὐγούστου 2014

 

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες
καί τόν εὐ­σε­βῆ καί θεοτοκόφιλο λα­ό
τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

     

     Ἀ­γα­πη­τοί πατέρες καί ἀδελφοί,

     Γιά μία ἀκόμη φορά στήν λειτουργική ζωή τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί στήν ζωή τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, ἐξέλαμψε ἡ ἔνδοξος ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς κοινῆς Μητέρας καί Προστάτιδος ὅλων μας, τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τῆς Παναγίας μας. Τῆς Παναγίας μας, τῆς ὁποίας τό ὄνομα ἀμέτρητες φορές ψελλίζομε καθημερινά, ἀφοῦ Ἐκείνην ἔχομε στήν σκέψη καί στήν καρδιά μας σέ ὅλες τίς περιστάσεις τοῦ βίου μας.

Ἐκείνη, ἡ Παναγία μας, συνεκάλεσε καί σήμερα «ἐκ περάτων» ὅλους ἐμᾶς, τά πιστά παιδιά Της, γιά νά ὑμνήσομε Ἐκείνην καί τόν Υἱόν Της, κατά τήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεώς Της, ἡ ὁποία, στήν συνείδηση τῶν ὅπου γῆς Ὀρθοδόξων, εἶναι καί λέγεται τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ».

Ἐκείνη, ἡ Παναγία μας, γέμισε γιά μία ἀκόμη φορά κάθε Ἱερά Μονή καί κάθε Ἱερό Ναό Της, σέ ὅλες τίς ἐσχατιές τῆς πατρίδας μας, μέ τίς χαρούμενες δοξολογικές φωνές καί τίς προσευχές τῶν ἐνδημούντων καί τῶν ἀποδήμων παιδιῶν τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα κάθε Δεκαπενταύγουστο μᾶς δίδουν τήν χαρά τῆς εὐλογημένης παρουσίας τους, καθώς προστρέχουν στήν Χάρη Της.

Ἐκείνην ἀναγνωρίζομε ὡς μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας καί Μητέρα δική μας, τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς καί ὅλων μαζί, ἡ ὁποία μέ τήν ταπείνωση, τήν ὑπακοή καί τήν συνεργία Της μᾶς εἰσήγαγε ξανά στόν Παράδεισο καί καθημερινά, ἐντός τοῦ Σώματος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, μᾶς χειραγωγεῖ στό δρόμο τοῦ ἁγιασμοῦ καί τῆς προσωπικῆς μας σωτηρίας.

Ἡ κοίμηση τῆς Παναγίας μας, τό γεγονός πού ἑορτάζομε σήμερα, δέν εἶναι θάνατος ἀλλά «ζωοκοίμητος μετάστασις», ὅπως ἔχουν γράψει οἱ Πατέρες, καί ἀποτελεῖ προοίμιο τῆς μεταστάσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Γι’ αὐτό καί δέν μᾶς προκαλεῖ πένθος καί κατήφεια, ἀλλά χαρά καί εὐφροσύνη, ἀφοῦ δέν Τήν ἐχώρισε ἀπό τόν κόσμο, «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπε», μᾶλλον δέ ἀνεπτέρωσε καί τίς ἐλπίδες καί κατήργησε τήν ἀπόγνωση τῆς φθορᾶς. Ἡ Παναγία μας «τάφον οἰκήσασα ἔδειξε παράδεισον». Γι’ αὐτό καί στήν Ἑορτή Της σήμερα χαιρόμαστε καί δοξάζομε τόν Θεόν πού μᾶς Τήν χάρισε Μητέρα, ἐλπίδα, ἀγάπη, καταφυγή, στήριγμα, προστασία καί πρέσβειρα.

Ἐκείνην, τήν Παναγία μας, ἀκοῦμε διαρκῶς μέ τά πάμπολλα ὀνόματα πού Τῆς ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία μας, μέ τά ἀμέτρητα ὀνόματα πού Τῆς ἔδωσε ὁ εὐσεβής λαός μας, ὀνόματα πού φανερώνουν τούς πόθους καί τά ὁράματα ἀλλά καί τήν εὐγνωμοσύνη του στίς ἄπειρες πρός αὐτόν εὐεργεσίες Της.

Ἀγαποῦμε πολύ τήν Παναγία μας, αἰσθανόμαστε διαρκῶς τήν θεομητορική παρουσία Της, ἡ ὁποία νικᾶ τό θάνατο, καταργεῖ τίς ἀποστάσεις καί γεμίζει τά πάντα παρηγοριά καί φῶς. Ἡ Παναγία μας εἶναι ὁ καλύτερος προστάτης στά βήματα καί στά προβλήματά μας. Στήν ξηρασία καί στόν καύσωνα τῆς ἐποχῆς μας μία μόνο σκιά μπορεῖ νά μᾶς ξεκουράσει, ἡ σκιά τῆς μεγάλης ἀγάπης τῆς Παναγίας μας. Σ’ αὐτήν τή σκιά ὅλοι ἔχουν θέση, σ’ αὐτήν τήν σκέπη της ὅλοι ἔχουμε θέση. Ἀκόμη καί ὅταν ἑκούσια ἢ ἀκούσια συχνά τήν ἐγκαταλείπομε, Ἐκείνη δέν μᾶς ἐγκαταλείπει, ἀλλά μᾶς συγχωρεῖ ὅταν μετανοοῦμε εἰλικρινά γιά ὅλες τίς πτώσεις καί τίς ἀστοχίες μας. Ἐκείνη εἶναι πάντοτε πρόθυμη νά ἀκούσει τήν παράκληση τοῦ πτωχοῦ, τήν ἱκεσία τοῦ ἀρρώστου, τή φωνή τοῦ πονεμένου, τήν ἐπίκληση τοῦ ὀρφανοῦ, τό παράπονο τοῦ ἀδικουμένου, τόν στεναγμό τοῦ καταπιεσμένου, τόν προβληματισμό τῶν νέων, τήν ἀγωνία καί τόν πόθο κάθε δοκιμαζόμενης ψυχῆς πού βρίσκεται σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τῆς γῆς.

Ἄς χαροῦμε λοιπόν αὐτήν τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Παναγίας, ἄς ἀφήσομε γιά λίγο τίς βιοτικές μέριμνές μας, ἄς λησμονήσομε ὅ,τι μᾶς πιέζει καί μᾶς στενοχωρεῖ, ἄς ἑορτάσομε ἀγαπητικά προσλαμβάνοντας τόν παλμό τῆς δικῆς τῆς μητρικῆς ἀγάπης. Συνεορτασμός χαρᾶς, ἀφορμή καταλλαγῆς καί συγχωρήσεως ἡ παροῦσα ἡμέρα. Ἄς τήν ζήσομε ὅπως θέλει ἡ Ἐκκλησία.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις, κλείνοντας στήν ἀγκαλιά τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης μας ὅλα ἐσᾶς τά θεοτοκοφύλακτα παιδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, τά ἐγγύς καί τά μακράν, τά ὁποῖα αὐτές τίς ἡμέρες βρίσκονται κοντά μας ἐπιτελώντας ἱερό προσκύνημα στίς ρίζες τους, σᾶς εὐχαριστοῦμε καί σᾶς εὐχόμαστε χρόνια εὐλογημένα, πολλά καί θεοτοκοστήρικτα.

Εἴθε, ταῖς πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, ὁ Κύριός μας νά λυτρώσει «ἐκ  θανάτου τάς ψυχάς ἡμῶν» καί νά μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή, γιά νά συνεχισθεῖ παντοτινά ἡ εὐφροσύνη καί ἡ χαρά πού αἰσθανόμαστε καί ζοῦμε κοντά Της καί μαζί Της κάθε φορά πού προστρέχομε στήν μητρική ἀγκαλιά Της.

Ἡ Παναγία νά εἶναι μαζί μας ἀδιάλειπτα καί νά γίνεται διαρκῶς τό ἀρχέτυπο τῆς εὐσεβείας μας, ἡ Κερά τῆς ζωῆς μας, ἡ Γοργοϋπήκοος βοηθός μας καί ἡ Ὁδηγήτρια τῶν βηματισμῶν μας.

 

Σᾶς ἀ­σπά­ζο­μαι μέ πολ­λή πα­τρι­κή ἀ­γά­πη καί ἐ­γκάρ­δι­ες εὐ­χές

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός Σας

 

† Ὁ Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νι­ος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες