Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2014

 

Πρός
Τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο, τίς Μο­να­στι­κές Ἀ­δελ­φό­τη­τες
καί τόν εὐ­σε­βῆ καί φιλόθεο λα­ό
τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

     

     Ἀ­γα­πη­τοί πατέρες, ἀδελφές καί ἀδελφοί, παιδιά τῆς Ἐκκλησίας μας, Χριστός Ἀνέστη!

     Χαίρομαι πολύ κάθε φορά πού μοῦ δίδεται ἡ δυνατότητα νά ἐπικοινωνῶ μέ ὅλους Ἐσᾶς, τά πιστά μέλη τοῦ πληρώματος τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, μέ ἕνα μήνυμα χαρᾶς, ὅπως αὐτό πού διαβάζεται αὐτή τήν στιγμή στούς Ἱερούς Ναούς μας. Ἀποτελεῖ τόν ἑόρτιο πασχάλιο ἀσπασμό τοῦ Ἐπισκόπου Σας, τήν εὐχή, τήν προσευχή και τήν προσωπική εὐχαριστία του σέ Ἐσᾶς, τό ἀγαπημένο ποίμνιό Του, ἀποτελεῖ ἀντίδωρο στήν πολλή ἀγάπη, τήν κατανόηση καί τήν συναντίληψή Σας.

   Χαίρομαι ἰδιαίτερα γιατί ἔχω τήν δυνατότητα, μέ τόν τρόπο αὐτό, νά μοιράζομαι μαζί Σας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως αὐτήν τήν τρισευλογημένη ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Πάσχα, γιατί ἔχω τήν αἴσθηση ὅτι ὅλοι μαζί ἑορτάζομε εὐφρόσυνα αὐτό τό μέγα γεγονός πού μᾶς χάρισε τήν δυνατότητα τῆς συναναστάσεως. Χαίρομαι ἀκόμη περισσότερο ὅταν ὅλοι μαζί στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας προσπαθοῦμε νά συναισθανθοῦμε καί νά βιώσομε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί ὡς προσωπική μας Ἀνάσταση, ὅταν ὅλοι μαζί ἀγωνιζόμαστε πνευματικά γιά νά γίνει πραγματικότητα ἡ συνέγερσή μας μέ τόν Χριστό.

   Καί αὐτήν τήν χαρά μου ἐπιθυμῶ νά καταθέσω στήν ἀγάπη Σας σήμερα. Καί νά Σᾶς τήν μεταδώσω, ὅπως τήν προσλαμβάνω ἀπό τό Πανάγιο στόμα τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας, ὁ Ὁποῖος τήν εὐχήθηκε ἀρχικά στίς πρῶτες Μυροφόρες στόν Κῆπο τῆς Ἀναστάσεως, ἀλλά ἀπό τότε καί εἰς τό ἑξῆς καί σέ ὅλες τίς μυροφόρες ψυχές στόν Κῆπο τῆς Ἐκκλησίας.

   «Χαίρετε» ἀπηύθυνε ὁ Χριστός μας τότε στίς Μυροφόρες. «Χαίρετε» ἀπευθύνει καί σέ ἐμᾶς καί μᾶς καλεῖ νά πανηγυρίσομε «ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρᾳ τῆς ἐγέρσεώς» Του εὐφρόσυνα, παραδίδοντάς μας τό χαροποιό Εὐαγγέλιο τῆς νίκης Του κατά τοῦ θανάτου. Ἐκεῖνος «θανάτου καὶ τῆς φθορᾶς... ἔσωσεν, ἑαυτὸν ἐκδεδωκὼς τῷ θανάτῳ». Καί ἐμεῖς γίναμε οἱ ἀποδέκτες τῆς σωτηρίας πού προσέφερε, ἀφοῦ γιά ἐμᾶς τελικά ἔγιναν ἡ Ἐνανθρώπηση, τά Πάθη καί ἡ Ἀνάστασή Του.

   «Χαίρετε» ἀδελφοί. Σήμερα «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν˙καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον».

   «Χαίρετε», ἀφοῦ καταργήθηκε ὁ θάνατος καί ἔπαυσε νά μᾶς ἀπειλεῖ. «Θανάτου γὰρ θάνατος ὁ θάνατος αὐτοῦ γέγονεν» (Ἰωάννης  Χρυσόστομος). «Νυνὶ δὲ Χριστὸς ἐγήγερται ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων ἐγένετο» (Α΄Κορ.15,20). «Χαίρετε», καί ἐπαναλάβετε μαζί μέ τόν ποιητή: «Πλάκες πού στέκατε βαριές στά μνήματα καί στίς καρδιές, σᾶς ἔσπασε ὁ Χριστός μου» (Γ.Βερίτης).

   «Χαίρετε». Γιατί μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καταργήθηκε ἡ μοναξιά μας, γιατί νικήθηκε ἡ πνευματική μας ὀρφάνια, ὅπως τό εἶχε ὑποσχεθεῖ Ἐκεῖνος λέγοντας τό «οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς». «Χαίρετε», ἀφοῦ ὁ Ἀναστάς εἶναι ἀνάμεσά μας, κοντά μας καί μαζί μας. Δέν εἴμαστε πλέον μόνοι. Ἐκεῖνος δίπλα μας σπογγίζει τόν ἱδρῶτα πού στάζει ἀπό τόν σταυρό μας. Τόν βλέπομε σέ στιγμές θλίψεως ἤ χαρᾶς, «ἀνεωγμένων» ἤ «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν» τῆς καρδιᾶς μας, νά μᾶς δίδει μυστικά τό χέρι Του, ζητῶντας τήν ἑκούσια ἀνταπόκρισή μας. Φανερώνοντας ὅτι μόνο ἔτσι μποροῦμε νά εἴμαστε ἑνωμένοι μαζί Του, ὅπως τόν βλέπουμε χαρακτηριστικά στήν εἰκονογραφία τῆς Ἀναστάσεως νά δίδει τό χέρι Του στούς γενάρχες τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, γιά νά τούς σηκώσει, νά τούς ἀναστήσει.

   «Χαίρετε», μᾶς λέγει ὁ Χριστός καί μᾶς ζητεῖ νά εἴμαστε ἑνωμένοι καί μεταξύ μας, ἰδιαίτερα στά δύσκολα καί λυπηρά, νά κρατᾶμε ὁ ἕνας τό χέρι τοῦ ἄλλου, νά ἀγαπᾶμε ἀκόμη καί ἄν ἀδικούμαστε, νά εἴμαστε δίπλα στόν πλησίον μας χωρίς ἰδιοτέλειες, νά εἴμαστε συμπαραστάτες καί φύλακες του, ἀδελφοί πού βλέπουν τήν ἀνάγκη τοῦ ἀδελφοῦ ὡς δική τους, πού αἰσθάνονται τά τραύματα του ὡς δικά τους, καί ὁλοπρόθυμα ἐπιχέουν «ἔλαιον καί οἶνον», ὅπως τό πράττει ἡ Ἐκκλησία μας ἰδιαίτερα αὐτούς τούς καιρούς στήν πατρίδα μας καί σέ ὅλους τούς τόπους πού δοκιμάζονται ἀπό ποικίλες κρίσεις, πολέμους καί ἀναταραχές.

   «Χαίρετε». Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κορυφαία ἔκφραση πίστεως. Τό θαῦμα Της στέκει πηγή χαρᾶς, φωτισμοῦ καί δυνάμεως σέ ὅλους ὅσοι διατηροῦν ἀσάλευτη τήν πίστη. «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαία ἡ πίστις ὑμῶν» (Α΄ Κορ. 15, 17). Τήν Ἀνάσταση τήν χαιρόμαστε ὅλοι οἱ πιστοί. Δέν τήν χαίρονται μόνο ὅσοι δέν θέλουν νά δοῦν τόν Ἀναστάντα, οἱ «ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πιστεύειν». Καί ἀσφαλῶς γιά ὅσους πιστεύουν μονάχα στά πενιχρά φῶτα τῶν ἀνθρωπίνων συνειρμῶν γίνεται πέτρα σκανδάλου, συζητήσεων καί λογισμῶν ἀμφιβόλων. Ἀντίθετα οἱ πιστοί διακηρύσσομε «ὅτι ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως» (Λουκ. 24, 25 καί 34) καί ὁ Πανάγιος Τάφος Του ἔγινε «ἡ πηγή τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως».

   «Χαίρετε». Γιατί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κορυφαία ἔκφραση ἐλπίδος. Ἡ ζωή μας πλέον εἶναι ὅ,τι τό Μέγα Σάββατο. Ἡ προσμονή τῆς Ἀναστάσεως, τῆς συναναστάσεώς μας. Νά εὐχαριστήσομε τόν Κύριό μας σήμερα, γιά μία ἀκόμη φορά, πού μᾶς βοηθᾶ ἔτσι νά διαπλέομε τό πέλαγος τῆς ζωῆς μας καί νά φθάνομε τελικά στόν λιμένα τῆς Ἀναστάσεώς Του.

   «Χαίρετε». Γιατί τελικά ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι κορυφαία ἔκφραση ἀγάπης. Ὁ Ἀναστάς μᾶς ἀγαπᾶ, ἀγαπᾶ κάθε ἄνθρωπο καί νοηματοδοτεῖ τήν ζωή ἀπό ἄπειρη ἀγάπη καί εὐσπλαγχνία. Καί μᾶς παιδαγωγεῖ νά ἀγαπᾶμε τούς ἀγνώστους καί τούς ἀδιάφορους ὡς ἀδελφούς, νά ἀγαπᾶμε καί νά σεβόμαστε τούς πάντες καί τά πάντα καί νά συμπεριφερόμαστε στό περιβάλλον μας ὡς οἰκονόμοι καί ὄχι ὡς κάτοχοί του.

   «Χαίρετε» λοιπόν, παιδιά πολυφίλητα τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά εἶσθε χαρούμενοι. Νά ἔχετε τήν χαρά τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἡ χαρά πού διαρκεῖ αἰώνια, πού ἔχει ἀτελεύτητη εὐφροσύνη. Ἀκόμη καί ἄν εἶναι πολλές οἱ ἀφορμές καθημερινά γιά νά τήν χάνουμε, στόν ἀληθινά πιστό ἡ χαρά εἶναι ἀναφαίρετη καί μπορεῖ καθένας νά ἐπαναλαμβάνει, ὅπως τόν Ἀπόστολο Παῦλο τό «Νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασί μου» (Κολ. 1,24), ὅταν βασανίζεται, ὅπως ὁ χρυσός μέ τήν φωτιά, γιά νά καθαρισθεῖ ἀπό τίς προσμίξεις καί νά λάμψει.

   «Χαίρετε» καί μήν στενοχωρεῖσθε γιά τίς ἀστοχίες, τίς ἀδυναμίες, τά λάθη, τίς πτώσεις, τίς ἁμαρτίες. «Μηδεὶς ὀδυρέσθω πταίσματα· συγγνώμη γὰρ ἐκ τοῦ τάφου ἀνέτειλε» μᾶς τονίζει σήμερα ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Γνωρίζομε πλέον πώς «οὐ μέ­γε­θος πται­σμά­των, οὐχ ἁ­μαρ­τη­μά­των πλῆ­θος, ὑ­περ­βαί­νει τοῦ Θε­οῦ τὴν πολ­λὴν μα­κρο­θυ­μί­αν, καὶ φι­λαν­θρω­πί­αν ἄ­κραν». (Συμεών Νέος Θεολόγος, Ζ΄ Εὐχή τῆς Μεταλήψεως). 

   Εὔχομαι «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη» (Α΄ Ἰωάν. 1,4) πάντοτε. Καί θά εἶναι ἄν ἀγαποῦμε πολύ τόν Χριστό καί τούς ἀδελφούς Του τούς ἐλαχίστους, ὅλους τούς συνανθρώπους μας ἀδιάκριτα καί ἀνυπόκριτα. Ὅπως θά ἔγραφε καί ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ὁ ὁποῖος κατατάχθηκε πρόσφατα στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στήν ὁποία, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό κέλευσμα τοῦ Πατριάρχου μας μετέχω, «ὁ Χριστός εἶναι ἡ ζωή, ἡ πηγή τῆς ζωῆς, ἡ πηγή τῆς χαρᾶς, ἡ πηγή τοῦ φωτός τοῦ ἀληθινοῦ, τό πᾶν. Ὅποιος ἀγαπάει τόν Χριστό καί τούς ἄλλους, αὐτός ζεῖ τή ζωή. Ζωή χωρίς Χριστό εἶναι θάνατος, εἶναι κόλαση, δέν εἶναι ζωή. Αὐτή εἶναι ἡ κόλαση, ἡ μή ἀγάπη. Ζωή εἶναι ὁ Χριστός. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ. Ἤ θά εἶσαι στήν ζωή ἤ στόν θάνατο».

   Εὔχομαι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ νά ἀναστήσει μέσα στίς ψυχές μας κάθε εὐγενικό καί ὡραῖο συναίσθημα καί νά μᾶς ὁδηγήσει στήν ἁγιότητα. Εὔχομαι νά κατανοήσομε βαθειά πώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας εἶναι ἡ δική μας ἀνάσταση, πού εἴμαστε πεσμένοι στήν ἁμαρτία. Πώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ πραγματοποιεῖται μέσα μας. Πώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τήν ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεσή της. Πώς ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ σημαίνει τήν κατάργηση τοῦ θανάτου, τήν ἔγερσή μας ἀπό ὅ,τι καί ὅσα μᾶς κρατοῦν καθηλωμένους στό κοσμικό μας φρόνημα.

   Εὔχομαι, κλείνοντας αὐτές τίς ἀναστάσιμες σκέψεις μου πού θέλησα νά μοιρασθῶ μαζί Σας, μέ τήν ὡραία ἐκείνη λέξη τοῦ λαοῦ μας: νά εἶσθε πάντοτε «πασίχαροι». Νά ζεῖτε μέ αἰσιοδοξία καί ἅγιες προσδοκίες καί νά ἀξιοποιεῖτε σταυροαναστάσιμα ὅ,τι Σᾶς χάρισε ὁ Θεός.

   «Χαίρετε, ἀδελφοί,  καί πάλιν ἐρῶ· Χαίρετε». «Ὅτι Χριστός Ἀνέστη».

 

Σᾶς ἀ­σπά­ζο­μαι μέ πολ­λή πα­τρι­κή ἀ­γά­πη καί ἐ­γκάρ­δι­ες πα­σχά­λι­ες εὐ­χές

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός Σας

 

† Ὁ Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Εὐ­γέ­νι­ος

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες