Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΜΠΡΟΦΟΡΟΝ ΕΟΡΤΗΝ

ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ

ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2017

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

   Χρι­στός Ἀ­νέ­στη! Ἀ­γα­πη­μέ­να μου παι­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας.

 

   «Ἀ­να­στά­σε­ως ἡ­μέ­ρα, καὶ λαμ­πρυν­θῶ­μεν τῇ πα­νη­γύ­ρει, καὶ ἀλ­λή­λους πε­ρι­πτυ­ξώ­με­θα. Εἴ­πω­μεν ἀ­δελ­φοί, καὶ τοῖς μι­σοῦ­σιν ἡ­μᾶς· Συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τα τῇ Ἀ­να­στά­σει, καὶ οὕ­τω βο­ή­σω­μεν· Χρι­στὸς ἀ­νέ­στη ἐκ νε­κρῶν, θα­νά­τῳ θά­να­τον πα­τή­σας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή­μα­σι, ζω­ὴν χα­ρι­σά­με­νος».

 

   Μέ αὐ­τόν τόν ἀ­να­στά­σι­μο ὕ­μνο θέ­λο­με ἐ­φέ­τος νά ἀ­πευ­θυν­θοῦ­με ἀ­γα­πη­τι­κά καί προ­τρε­πτι­κά, μέ τήν εὐ­θύ­νη τοῦ πνευ­μα­τι­κοῦ πα­τέ­ρα καί Ἐ­πι­σκό­που σας, σέ ὅ­λους σας αὐ­τήν τήν εὐ­λο­γη­μέ­νη βρα­δυ­ά, γι­ά νά σᾶς ποῦ­με ὅ,τι μᾶς ὑ­πα­γο­ρεύ­ει ἡ καρ­δι­ά μας. «Ἀ­να­στά­σε­ως ἡ­μέ­ρα», λοι­πόν, καί πά­λι καί συ­νε­χῶς στή ζω­ή μας. Καί ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μᾶς θέ­τει ὡς ἀ­ναγ­καί­α προ­ϋ­πό­θε­ση γι­ά τήν οὐ­σι­α­στι­κή λαμ­πρή πα­νή­γυ­ρή της νά πε­ρι­πτυ­χθοῦ­με ἀλ­λή­λους, ὄ­χι ἁ­πλά νά τούς ὀ­νο­μά­σο­με, ἀλ­λά νά τούς ἀ­να­γνω­ρί­σο­με καί νά τούς αἰ­σθαν­θοῦ­με ὡς ἀ­δελ­φούς. Χω­ρίς νά δι­α­κρί­νο­με ἄν μᾶς ἀ­γα­ποῦν ἤ ἄν εἶ­ναι ἀ­πό αὐ­τούς πού μᾶς μι­σοῦν. Καί νά τούς ποῦ­με· «ἀ­δελ­φοί... Συγ­χω­ρή­σω­μεν πάν­τα τῇ Ἀ­να­στά­σει», γι­ά νά μπο­ρέ­σο­με εἰ­λι­κρι­νά καί αὐ­θεν­τι­κά νά τήν ζή­σο­με καί νά ψά­λο­με τόν ἐ­πι­νί­κι­ο παι­ά­να της· «Χρι­στὸς ἀ­νέ­στη ἐκ νε­κρῶν, θα­νά­τῳ θά­να­τον πα­τή­σας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνή­μα­σι, ζω­ὴν χα­ρι­σά­με­νος».

   Αὐ­τό τό «συγ­χω­ρή­σω­μεν», ὡς οὐ­σι­α­στι­κή κί­νη­ση ζω­ῆς, ὡς ἀ­λη­θι­νή Ἀ­νά­στα­ση ὅ­λων μας ἀ­πό τήν πτώ­ση τῆς ἀ­πέ­ραν­της μο­να­ξι­ᾶς, στήν ὁ­ποί­α μᾶς κα­τα­δι­κά­ζει ὁ ἐ­γω­ι­σμός, ἡ φι­λαυ­τί­α, ἡ φι­λο­πρω­τί­α, ἡ αὐ­τα­ρέ­σκει­ά μας, μᾶς δί­δει τήν δυ­να­τό­τη­τα νά κα­τα­νο­οῦ­με αὐ­τό πού τε­λι­κά ἔ­γι­νε μέ τήν Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Θε­αν­θρώ­που Λυ­τρω­τοῦ μας, ὅ­τι «συγ­γνώ­μη ἐκ τοῦ τά­φου (Του) ἀ­νέ­τει­λε», ὅ­πως μᾶς λέ­γει στόν ὑ­πέ­ρο­χο Κα­τη­χη­τή­ρι­ο Λό­γο του ὁ Ἱ­ε­ρός Χρυ­σό­στο­μος. Αὐ­τήν τήν συγ­γνώ­μη μπο­ροῦ­με νά λά­βο­με μό­νο ὅ­ταν πα­ρέ­χο­με συγ­χώ­ρη­ση. Ὁ ἴ­δι­ος ὁ Χρι­στός μας μᾶς δί­δα­ξε πῶς νά τό ζη­τοῦ­με στήν Κυ­ρι­α­κή Προ­σευ­χή: «ἄ­φες ἡ­μῖν τὰ ὀ­φει­λή­μα­τα ἡ­μῶν, ὡς καὶ ἡ­μεῖς ἀ­φί­ε­μεν τοῖς ὀ­φει­λέ­ταις ἡ­μῶν». Τό πρῶ­το προ­ϋ­πο­θέ­τει τό δεύ­τε­ρο. Γρά­φει ὁ Ἱ­ε­ρός Χρυ­σό­στο­μος, ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος στόν κα­θέ­να μας: «Ὁ Θε­ός ἐ­σέ­να τόν ἴ­δι­ο ἔ­κα­νε κρι­τή τῆς συγ­χω­ρή­σε­ως τῶν ἁ­μαρ­τη­μά­των σου. Ἄν συγ­χω­ρή­σεις λί­γα, λί­γα θά σοῦ συγ­χω­ρη­θοῦν. Ἀν συγ­χω­ρή­σεις πολ­λά, θά σοῦ συγ­χω­ρη­θοῦν πολ­λά. Ἄν τά συγ­χω­ρή­σεις μέ εἰ­λι­κρί­νει­α καί μέ ὅ­λη σου τήν καρ­δι­ά, μέ τόν ἴ­δι­ο τρό­πο θά συγ­χω­ρή­σει καί τά δι­κά σου ὁ Θε­ός». Ἡ συγ­χώ­ρη­ση εἶ­ναι δύ­να­μη καί ὄ­χι ἀ­δυ­να­μί­α.

   Νά ἐν­νο­ή­σο­με λοι­πόν καί νά κά­νο­με τρό­πο ζω­ῆς τό ὅ­τι τε­λι­κά συν-χω­ροῦ­με, ὅ­λοι μα­ζί χω­ροῦ­με, στήν ἀγ­κα­λι­ά τοῦ Θε­οῦ καί στόν κό­σμο πού μᾶς χά­ρι­σε. Ὅ­λοι μα­ζί ἔ­χο­με θέ­ση στήν ἀ­γά­πη Του καί ἰ­σό­τι­μη με­το­χή στά ἀ­γα­θά Του, χω­ρίς νά πε­ρισ­σεύ­ει κα­νείς, χω­ρίς νά εἶ­ναι κα­νείς λι­γό­τε­ρο δι­κός Του, πα­ρά μό­νο ἀ­πό προ­σω­πι­κή του ὑ­παι­τι­ό­τη­τα καί ἀ­πό κα­τά­χρη­ση τῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας του. Ὅ­λοι παι­δι­ά Του εἴ­μα­στε, μέ τά λά­θη καί τίς πα­ρα­λεί­ψεις, ἀλ­λά καί μέ τήν ἔμ­πρα­κτη με­τά­νοι­α καί τήν ἐ­πι­στρο­φή μας. Καί Ἐ­κεῖ­νος εἶ­ναι ἡ Πα­να­γά­πη πού συγ­χω­ρεῖ καί μᾶς δεί­χνει τόν δρό­μο νά κά­νο­με τό ἴ­δι­ο, γι­ά νά ἀ­να­γνω­ρι­ζό­μα­στε ὡς ἀ­λη­θι­νοί μα­θη­τές Του· «ἐν το­ύ­τῳ γνώ­σον­ται πάν­τες ὅ­τι ἐ­μοὶ μα­θη­ταί ἐ­στε, ἐ­ὰν ἀ­γά­πην ἔ­χη­τε ἐν ἀλ­λή­λοις» (Ἰ­ω­άν. ιγ΄ 35), μᾶς εἶ­πε, δί­δον­τας τήν νέ­α ἐν­το­λή τῆς ἀ­γά­πης λί­γο πρίν τό Πά­θος Του. Καί μᾶς δί­δα­ξε νά ἐ­πα­να­λαμ­βά­νο­με γι­ά τούς σταυ­ρω­τές μας αὐ­τό πού τά δι­κά του πα­νά­χραν­τα χεί­λη ψέλ­λι­σαν: «Πάτερ, ἄ­φες αὐ­τοῖς· οὐ γὰρ οἴ­δα­σι τί ποι­οῦ­σι» (Λουκ. κγ΄ 34).

   Ἀ­γά­πη καί συγ­χώ­ρη­ση τε­λι­κά εἶ­ναι τό νό­η­μα αὐ­τῶν τῶν Ἁ­γί­ων Ἡ­με­ρῶν, ἀλ­λά καί ὁ­λό­κλη­ρης τῆς ζω­ῆς μας μέ­σα στό Σῶ­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Αὐ­τό τό δι­α­χρο­νι­κό μή­νυ­μα ἐ­ξέρ­χε­ται ἀ­πό τό Ἱ­ε­ρό Κου­βού­κλι­ο τοῦ Πα­να­γί­ου Τά­φου, πού πρό­σφα­τα, πρός με­γά­λη χα­ρά καί ἀ­γαλ­λί­α­ση ὅ­λων μας, ἀ­να­και­νί­σθη­κε φα­νε­ρώ­νον­τας τά με­γα­λεῖ­α τοῦ Θε­οῦ. Αὐ­τό τό μή­νυ­μα εἰ­σέρ­χε­ται στά κου­βού­κλι­α τῶν ὑ­πάρ­ξε­ών μας γι­ά νά τά ἀ­να­και­νί­σει ὥ­στε νά φα­νε­ρώ­νουν τή βί­ω­ση μι­ᾶς ἀ­λη­θι­νῆς ζω­ῆς πού ἀ­να­σταί­νε­ται καί ἀ­να­σταί­νει, πού δέν φο­βᾶ­ται τόν θά­να­το, ἀλ­λά τόν ὑ­περ­βαί­νει, πού ὁ­δη­γεῖ στήν εἰ­ρή­νη τῶν ψυ­χι­κῶν μας δυ­νά­με­ων, στήν κα­ταλ­λα­γή μέ τόν ἑ­αυ­τό μας, μέ τούς συ­ναν­θρώ­πους μας, μέ τό πε­ρι­βάλ­λον, ἐν τέ­λει μέ τόν ἴ­δι­ο τόν Θε­ό.

   Ἀ­γά­πη καί συγ­χώ­ρη­ση εἶ­ναι καί ἡ δι­κή μας πα­ρά­κλη­ση πρός ὅ­λα ἐ­σᾶς τά φω­τό­μορ­φα παι­δι­ά τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας. Γι­ά νά γί­νε­ται ἡ ζω­ή μας, ἡ ζω­ή τῶν ἄλ­λων καί ἡ ζω­ή τοῦ κό­σμου ὁ­λό­κλη­ρου κα­λύ­τε­ρη καί προ­πάν­των ὅ­πως τήν θέ­λει ὁ Θε­ός. Γι­ά νά ζοῦ­με τόν Πα­ρά­δει­σο, τήν συ­να­νά­στα­σή μας, ἤ­δη ἀ­πό τόν κό­σμο αὐ­τό.

   Μέ αὐ­τήν τήν τα­πει­νή προ­τρο­πή, καί ἀ­φοῦ ζη­τή­σο­με τήν συγ­χώ­ρη­σή σας καί σᾶς πα­ρά­σχο­με ὁ­λο­κάρ­δι­α τήν δι­κή μας, σᾶς εὐ­χό­μα­στε νά ζεῖ­τε χρό­νι­α πολ­λά, εὐ­λο­γη­μέ­να καί ἀ­να­στά­σι­μα, μέ­σα στό Φῶς, τήν Ἐλ­πί­δα, τήν Χα­ρά καί τήν Χά­ρη τοῦ Ἀ­να­στάν­τος Χρι­στοῦ μας.

 

Μέ τόν πασχάλιο ἀσπασμό

καί ἐγκάρδιες πατρικές εὐχές

 

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 

Ἀποθηκεύσετε/ἐκτυπώσετε τήν Ἐγκύκλιο στό σύνδεσμο: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΑΣΧΑ 2017.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες