Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Πρός

Τόν Ἱ­ε­ρό Κλῆ­ρο καί τόν εὐ­σε­βῆ λα­ό

τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

   Ἀγαπητά μου παιδιά τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας,

   Πλησιάζοντας στά Χριστούγεννα, καί προκειμένου νά τά ἑορτάσομε ἀληθινά καί ὄχι ἁπλά καί μόνο στό συναισθηματικό τους διάκοσμο καί τό φθηνό κοσμικό τους περιτύλιγμα, αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη νά βρεθοῦμε κοντά σέ ὅλους ἐκείνους τούς ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι γιά διάφορους λόγους δοκιμάζονται ἀπό ἀνέχεια καί ἀδυναμία στή ζωή τους. Δέν εἶναι δυνατόν νά λέμε πώς ἑορτάζομε ἀληθινά Χριστούγεννα, ἄν στά πρόσωπα ὅλων αὐτῶν τῶν ἐμπερίστατων καί ἀναγκεμένων ἀδελφῶν δέν βλέπομε τό ἴδιο τό Πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ μας. Καί δέν εἶναι δυνατόν νά λεγόμαστε Χριστιανοί, ἄν δέν δείχνομε ἔμπρακτα τήν ἀγάπη καί τήν φιλαδελφία μας, ἄν δέν συμπονοῦμε καί δέν συμπαθοῦμε αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού γιά ἐμᾶς δέν εἶναι ξένοι ἀλλά οἰκεῖοι μας. Πολλές φορές στή σκέψη μας ἔρχεται ὁ λόγος ἐκεῖνος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πώς μέσα στό Σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ἐάν «πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη» (Κορ. Α΄, ιβ΄ 26). Αὐτό γίνεται ἀδιάλειπτα μέσα στό χρόνο καί ὄχι μόνο ἐπετειακά κατά τίς ἑορτές, ἀφοῦ γιά τούς Χριστιανούς, ὅπως ἔγραφαν οἱ Πατέρες μας, «ἀεί Χριστούγεννα ἐστί καί ἀεί Πάσχα ἐστί». Καθημερινά στήν πόρτα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καταφθάνουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀνάγκη τήν στοργή καί τήν ἀγάπη μας καί ἐπιζητοῦν, ἐναγώνια πολλές φορές, τήν ἀλληλεγγύη καί τήν στήριξή μας, πού ὀφείλομε νά τίς παρέχομε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις.

 

   Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ἀγωνίζεται μέ κάθε πρόσφορο μέσο νά διακονήσει τούς ἀδελφούς μας πού ἔχουν τήν ἀνάγκη μας. Στήν προσπάθειά της αὐτή ἔχει πάντοτε τήν στήριξη, ἠθική καί ὑλική, τῶν εὐλογημένων ἀνθρώπων τοῦ τόπου μας, ὅλων ἐσᾶς πού ἐνστερνίζεσθε τό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ μας γιά τόν ἐπιστηριγμό τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του καί δικῶν μας ἀδελφῶν.

   Ἐξομολογούμαστε ὅτι κάθε χρόνο μᾶς συγκινεῖ ἰδιαίτερα τό γεγονός ὅτι οἱ φιλότιμοι ἄνθρωποι τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἀκόμη καί σέ αὐτούς τούς δύσκολους γιά ὅλους καιρούς, στέκονται δίπλα μας καί ἐνισχύουν τό ἔργο, τό ὁποῖο ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας, διά τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου της, πράττει προκειμένου νά ἀνακουφίσει τούς ἀνθρώπους μέ τά ποικίλα προβλήματα. Ὅπως γνωρίζετε, τά τελευταῖα ἑπτά χρόνια, κατά τά ὁποῖα ὁ Θεός θέλησε νά διακονοῦμε τήν Ἐκκλησία πού παροικεῖ σέ αὐτόν τόν τόπο, κυττάζοντάς σας στά μάτια ἐπιθυμοῦμε νά σᾶς ἐνημερώνομε ἐπακριβῶς γιά τά οἰκονομικά μεγέθη πού διαχειριζόμαστε ἐξ ὀνόματός σας. Ὀφείλομε νά τό πράττομε, γιατί τά χρήματα προέρχονται ἀπό τή δική σας ἀγάπη καί ὄχι γιά νά διαφημίσομε τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε πολύ περισσότερο γιά προσωπική μας ἰδιοτέλεια. Πιό συγκεκριμένα λοιπόν, σᾶς ἐνημερώνομε πώς τό περασμένο ἔτος δαπανήθηκε τό ποσό τῶν 88.000 εὐρώ γιά φάρμακα, παιδικές τροφές, φοιτητικά ἐπιδόματα, ἀκόμη καί γιά λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί νεροῦ, τούς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦσαν νά ἐξοφλήσουν. Γνωρίζετε ἀκόμη ὅτι ἡ Μητρόπολή μας ἔχει φροντίσει γιά τήν στέγαση ὅλων τῶν ἀστέγων τοῦ τόπου μας πού τό ἐπιθυμοῦσαν, ἀξιοποιώντας ἔσοδα ἀπό τό γνωστό Κληροδότημα τοῦ μακαριστοῦ συμπολίτη μας, μέ σκοπό τήν πλήρη τελικά ἐπανένταξή τους στήν κοινωνία, ἐνῶ παράλληλα ἔχει διανείμει, ἐντός τοῦ 2017, 16 τόνους τροφίμων καί πολύ ρουχισμό. Καί ἀκόμη ἔχετε ἐνημερωθεῖ ὅτι ἀπό τό συγκεκριμένο αὐτό Κληροδότημα ὁλοκληρώνεται, σύν Θεῷ σύντομα, στό Λόφο τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τό Κέντρο Κοινωνικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο θά καλύπτει τίς πνευματικές καί κοινωνικές μας ἀνάγκες.

   Γιά τήν ἀγάπη καί τήν ἀρωγή σας στό ταπεινό ἔργο μας σᾶς εὐγνωμονοῦμε καί σᾶς συγχαίρομε καί δοξάζομε τόν Θεό γιά τόν πλοῦτο τῶν χαρισμάτων τῶν ψυχικῶν σας κόσμων πού λειτουργεῖ εὐεργετικά γιά ὅλους.

   Αὐτό μᾶς παρέχει τήν βεβαιότητα ὅτι καί ἐφέτος θά θελήσετε νά ἀνταποκριθεῖτε στό κάλεσμα τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί νά συνδράμετε, μέσω τοῦ Ἐράνου τῆς Ἀγάπης, ἀπό τό ὑστέρημά σας, τό δύσκολο ἔργο τῆς Φιλανθρωπικῆς Διακονίας τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά νά μποροῦμε καί ἐμεῖς ἔπειτα νά ἀνταποκρινόμαστε στίς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν μας. Καθορίσαμε λοιπόν ὁ Ἔρανος τῆς Ἀγάπης νά πραγματοποιηθεῖ στίς Ἐνορίες τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου τήν Πέμπτη 14η Δεκεμβρίου καί στίς Ἐνορίες τῆς ὑπαίθρου τῆς Μητροπόλεώς μας τήν Κυριακή 17η Δεκεμβρίου 2017.

   Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς γιά αὐτό πού θά προσφέρετε καί πάλι γιά νά ἀξιοποιηθεῖ στήν ἀλληλεγγύη τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Σᾶς εὐχόμαστε εὐφρόσυνα Χριστούγεννα καί διατελοῦμε,

 

Μέ πολλή πατρική ἀγάπη, ἐγκάρδιες εὐχές καί εὐχαριστίες

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

Σημείωση: Στις ενορίες της πόλεως Ρεθύμνης η Εγκύκλιος θα αναγνωσθεί την Κυριακή 10η Δεκεμβρίου και ο Έρανος της Αγάπης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14η Δεκεμβρίου 2017. Στις ενορίες της υπαίθρου η Εγκύκλιος θα αναγνωσθεί την Κυριακή 17η Δεκεμβρίου 2017 και την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο Έρανος.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες