Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΕΠΙ Τῌ ΕΝΑΡΞΕΙ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016


+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,

ΧΑΡΙΣ ΕΙΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,

ΠΑΡ᾿ HΜΩΝ ΔΕ ΕΥΧΗ, ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΗΣΙΣ

 

* * *

 

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ προ­σφι­λῆ καὶ εὐ­λο­γη­μέ­να, 

 

   Δι­ὰ τῆς θε­ο­πνεύ­στου ρή­σε­ως τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης τοῦ Κυ­ρί­ου καὶ τῶν κρι­μά­των αὐ­τῆς, εἰ­σά­γει καὶ ἐ­φέ­τος πάν­τας τοὺς Ὀρ­θο­δό­ξους πι­στοὺς εἰς τὸ «μυ­στή­ρι­ον» τῆς Ἁ­γί­ας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σαρα­κο­στῆς ὁ ἱ­ε­ρὸς Ψαλ­μῳ­δὸς ἀ­να­φω­νῶν: «Ποι­ῶν ἐ­λε­η­μο­σύ­νας ὁ Κύ­ρι­ος καὶ κρῖ­μα πᾶ­σι τοῖς ἀ­δι­κου­μέ­νοις» (Ψαλμ. 102, 6). Δι­ό­τι ὁ Κύ­ρι­ος «ἐμ­πι­πλᾷ ἐν ἀ­γα­θοῖς τὴν ἐ­πι­θυ­μί­αν μας καὶ ἀ­να­και­νί­ζει ὡς ἀ­ε­τοῦ τὴν νε­ό­τη­τά μας» (πρβλ. ὅ. π. 5).

   Ὡς γνω­στόν, ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ, ἕ­κα­στος ἄν­θρω­πος, πλα­σθεὶς κατ᾿ εἰ­κό­να καὶ καθ᾿ ὁ­μοί­ω­σιν Θε­οῦ, ἀ­πο­τε­λεῖ να­ὸν Κυ­ρί­ου. Πο­λὺ δὲ πε­ρισ­σό­τε­ρον ὅ­σοι εἰς Χρι­στὸν ἐ­βα­πτί­σθη­μεν καὶ ἐ­χρί­σθη­μεν δι­ὰ τοῦ Ἁ­γί­ου Μύ­ρου καὶ ἐ­νε­κεν­τρί­σθη­μεν εἰς τὴν καλ­λι­έ­λαι­ον τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, εἴ­με­θα να­οὶ τοῦ ἐν ἡ­μῖν οἰ­κοῦν­τος Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος, ἀ­κό­μη καὶ ἐ­ὰν δι­ὰ ποι­κί­λων ἁ­μαρ­τι­ῶν, ἑ­κου­σί­ων ἢ ἀ­κου­σί­ων, ἀ­πο­μα­κρυ­νώ­με­θα ἀ­πὸ τοῦ Κυ­ρί­ου: «εἰ ἀ­πι­στοῦ­μεν, ἐ­κεῖ­νος πι­στὸς μέ­νει» (Β΄ Τιμ. β΄, 13).

   Δι­ὰ τοῦ ρύ­που ὅ­μως τῆς ἁ­μαρ­τί­ας κω­λύ­ε­ται ἡ Χά­ρις τοῦ Ἁ­γί­ου Πνεύ­μα­τος νὰ ἐ­νερ­γῇ ἐν ἡ­μῖν, ἐφ᾿ ᾧ καὶ ἡ Ἁ­γί­α ἡ­μῶν Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ὥ­ρι­σε τὴν ἀρ­χο­μέ­νην πε­ρί­ο­δον τῶν νη­στει­ῶν τῆς Ἁ­γί­ας καὶ Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς, ἵ­να κατ᾿ αὐ­τὴν κα­θά­ρω­μεν ἑ­αυ­τοὺς δι­ὰ τῆς με­τα­νοί­ας καὶ γε­νώ­με­θα ἄ­ξι­οι νὰ ὑ­πο­δε­χθῶ­μεν τὰ ζω­ο­ποι­ὰ Πά­θη καὶ τὴν ἐκ νε­κρῶν λαμ­προ­φό­ρον Ἔ­γερ­σιν τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ. «Δεῦ­ρο τά­λαι­να ψυ­χή, σὺν τῇ σαρκί σου τῷ πάν­των Κτί­στῃ, ἐ­ξο­μο­λο­γοῦ∙ καὶ ἀ­πό­σχου λοι­πόν, τῆς πρὶν ἀ­λο­γί­ας, καὶ προ­σά­γα­γε Θε­ῷ, ἐν με­τα­νο­ί­ᾳ δά­κρυ­α», κα­λεῖ πάν­τας τοὺς πι­στοὺς ὁ ποι­η­τὴς τοῦ Με­γά­λου Κα­νό­νος Ἅ­γι­ος Ἀν­δρέ­ας Κρή­της (τρο­πά­ρι­ον α΄ᾠ­δῆς).

   Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α, με­ρι­μνῶ­σα δι­ὰ τὴν σω­τη­ρί­αν καὶ πνευ­μα­τι­κὴν τε­λεί­ω­σίν μας, ἀ­νοί­γει εἰς πάν­τα τὰ μέ­λη αὐ­τῆς τὸν πα­ρόν­τα και­ρὸν τῆς με­τα­νοί­ας, προ­τρέ­πουσα συγ­χρό­νως αὐ­τὰ νὰ πο­λε­μή­σουν τὸν φι­λό­ϋ­λον καὶ φι­λο­κτή­μο­να βί­ον, ὁ ὁ­ποῖ­ος ὡς «βα­ρὺς κλοι­ός» κρα­τεῖ τὴν ψυ­χὴν χο­ϊ­κὴν καὶ συ­ρο­μέ­νην ἐ­πὶ γῆς, μὴ δυ­να­μέ­νην νὰ ἀ­νοί­ξῃ τὰς πτέ­ρυ­γας αὐ­τῆς πρὸς τὸν οὐ­ρα­νὸν καὶ τὴν βα­σι­λεί­αν τοῦ Θε­οῦ.

   Τοι­ου­το­τρό­πως, δι­ὰ τῆς με­τα­νοί­ας καὶ τῶν κα­θαρ­τι­κῶν δα­κρύ­ων,  ἐν­δυ­ό­με­θα καὶ πά­λιν τὸ πρω­τό­κτι­στον κάλ­λος καὶ τὴν θε­ο­ΰ­φαν­τον στο­λήν, τὴν ὁ­ποί­αν ἀ­πω­λέ­σα­μεν με­τὰ τὴν πτῶ­σιν, πε­ρι­βλη­θέν­τες «τὸν στο­λι­σμὸν τῆς αἰ­σχύ­νης, κα­θά­περ φύλ­λα συ­κῆς».

   Ἀ­πο­τε­λεῖ, ταυ­το­χρό­νως, ἡ νη­στεί­α καὶ ἡ ἀ­πο­χὴ ἀ­πὸ βρω­μά­των καὶ ἀ­πὸ «δι­α­λο­γι­σμῶν μα­ταί­ων καὶ ἐν­θυ­μή­σε­ων πο­νη­ρῶν» ἀ­φε­τη­ρί­αν δι­ὰ τὴν ὀρ­θήν, με­με­τρη­μέ­νην καὶ σώ­φρο­να δι­α­χεί­ρι­σιν τῶν ὑ­λι­κῶν ἀ­γα­θῶν, μὲ προ­ο­πτι­κὴν τὴν κοι­νὴν ὠ­φέ­λει­αν, οὕ­τως ὥ­στε νὰ ἐ­κμη­δε­νί­ζων­ται αἱ ἀρ­νη­τι­καὶ καὶ δι­ὰ τὸ κοι­νω­νι­κὸν καὶ φυ­σι­κὸν πε­ρι­βάλ­λον ἐ­πι­πτώ­σεις ἐκ τῆς ἀ­λό­γου χρή­σε­ώς των καὶ νὰ πα­ρα­μέ­νῃ μό­νον ἡ «νη­στεί­α τῆς ἐ­λε­η­μο­σύ­νης», ἡ ὁ­ποί­α νὰ μὴ «γί­νη­ται κρῖ­μα πᾶ­σι τοῖς ἀ­δι­κου­μέ­νοις», ἀλ­λὰ ἔ­λε­ος καὶ χά­ρις καὶ ἀ­να­κού­φι­σις εἰς αὐ­τοὺς καὶ δι­ὰ τὴν πο­ρεί­αν μας πρὸς τό «καθ᾿ ὁ­μοί­ω­σιν Θε­οῦ» (Μέ­γας Βα­σί­λει­ος).

   Τοι­ου­το­τρό­πως, δι­ὰ τῆς ἐγ­κρα­τοῦς χρή­σε­ως, ἁ­γι­ά­ζε­ται καὶ ἡ ὕ­λη καὶ ἡ ζω­ὴ μας, κα­θό­τι ἡ φθαρ­τὴ ὕ­λη ἀ­πο­τε­λεῖ οὐ­χὶ τὸν αὐ­το­σκο­πόν, ἀλ­λὰ τὸ μέ­σον τοῦ ἁ­γι­α­σμοῦ. Συ­νε­πῶς, καὶ δι­ὰ τοὺς ἔ­χον­τας καὶ κα­τέ­χον­τας πλου­σί­ους τῆς εὐ­αγ­γε­λι­κῆς πε­ρι­κο­πῆς, ἡ νη­στεί­α πρέ­πει νὰ ἀ­πο­τε­λῇ ἀ­φορ­μὴν ἐγ­κρα­τεί­ας, μὲ τε­λι­κὸν σκο­πόν «πε­ρισ­σεύ­ειν αὐ­τοὺς ἐν τῇ ἐλ­πί­δι ἐν δυ­νά­μει Πνεύ­μα­τος Ἁ­γί­ου», κα­τὰ τὴν ρῆ­σιν τοῦ με­γα­λορ­ρή­μο­νος Ἀ­πο­στό­λου τῶν Ἐ­θνῶν Παύ­λου (πρβλ. Ρωμ. ι­ε΄, 13) καὶ ἀ­πο­βλέ­πειν καὶ εἰς τοὺς ση­με­ρι­νοὺς πτω­χούς «Λα­ζά­ρους» τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τος καὶ τῆς προ­σφυ­γι­ᾶς.

   Πέ­ραν ὅ­μως τού­των, δὲν πρέ­πει νὰ λη­σμο­νῆ­ται, ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα, τὸ ἀ­λη­θὲς πνεῦ­μα τῆς νη­στεί­ας καὶ τῆς ἐγ­κρα­τεί­ας, τὸ ὁ­ποῖ­ον κα­θι­στᾷ ταύ­τας εὐ­α­ρέ­στους τῷ Κυ­ρί­ῳ, κα­θὼς δι­δά­σκει ὁ ἀ­δελ­φό­θε­ος Ἀ­πό­στο­λος Ἰ­ά­κω­βος, λέ­γων: «θρη­σκεί­α κα­θα­ρὰ καὶ ἀ­μί­αν­τος πα­ρὰ τῷ Θε­ῷ καὶ πα­τρὶ αὕ­τη ἐ­στίν, ἐ­πι­σκέ­πτε­σθαι ὀρ­φα­νοὺς καὶ χή­ρας ἐν τῇ θλί­ψει αὐ­τῶν, ἄ­σπι­λον ἑ­αυ­τὸν τη­ρεῖν ἀ­πὸ τοῦ κό­σμου» (Ἰ­ακ. α΄, 27). Δι­ό­τι δὲν θὰ ἐ­πι­τύ­χω­μεν τὴν χά­ριν, τὴν ὁ­ποί­αν ἀ­φθό­νως πα­ρέ­χει ἡ νη­στεί­α καὶ ἡ ἐγ­κρά­τει­α, ἁ­πλῶς καὶ μό­νον δι­ὰ τῆς ἀ­σι­τί­ας καὶ τῆς ἀ­πο­χῆς ἀ­πὸ τῶν ὑ­λι­κῶν τρο­φῶν: «Εἰ εἰς κρί­σεις καὶ μά­χας νη­στεύ­ε­τε καὶ τύ­πτε­τε πυγ­μαῖς τα­πει­νόν, ἱ­να­τί μοι νη­στεύ­ε­τε;», ἀ­να­ρω­τᾶ­ται ὁ Προ­φή­της Ἡ­σα­ΐ­ας (58, 4). «Οὐ ταύ­την τὴν νη­στεί­αν ἐ­ξε­λε­ξά­μην [...], ἀλ­λὰ [...] δι­ά­θρυ­πτε πει­νῶν­τι τὸν ἄρ­τον σου καὶ πτω­χοὺς ἀ­στέ­γους εἴ­σα­γε εἰς τὸν οἶ­κόν σου· ἐ­ὰν ἴ­δῃς γυ­μνόν, πε­ρί­βα­λε...», λέ­γει καὶ πα­ραγ­γέλ­λει ὁ Κύ­ρι­ός μας δι­ὰ τῆς φω­νῆς τοῦ Προ­φή­του Αὐ­τοῦ (Ἡσ. 58, 5-7).

   Ἰ­δι­αι­τέ­ρως σή­με­ρον ἡ οἰ­κο­νο­μι­κὴ κρί­σις, ἡ προ­σφυ­γι­ὰ καὶ αἱ ποι­κι­λό­τρο­ποι δυ­σχέ­ρει­αι, αἱ ὁ­ποῖ­αι παγ­κο­σμί­ως ἐμ­φα­νί­ζον­ται, μά­λι­στα δὲ εἰς ὡ­ρι­σμέ­νους λα­οὺς καὶ χώ­ρας, πα­ρέ­χουν εἰς ἡ­μᾶς τοὺς Ὀρ­θο­δό­ξους τὴν δυ­να­τό­τη­τα νὰ καλ­λι­ερ­γή­σω­μεν τὸ γνή­σι­ον τοῦ­το πνεῦ­μα τῆς νη­στεί­ας, συν­δυ­ά­ζον­τες τὴν ἀ­πο­χὴν τῶν βρω­μά­των μὲ ἔρ­γα φι­λαν­θρω­πί­ας καὶ ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης πρὸς τοὺς ἔ­χον­τας ἄ­με­σον ἀ­νάγ­κην ἀ­δελ­φούς μας, τοὺς πά­σχον­τας, τοὺς ἐν­δε­εῖς καὶ πέ­νη­τας, τοὺς ἀ­στέ­γους καὶ πρό­σφυ­γας, τοὺς μὴ ἔ­χον­τας «ποῦ τὴν κε­φα­λὴν κλί­νῃ» (Ματθ. η΄, 20), αὐ­τοὺς τούς ὁ­ποί­ους αἱ σκλη­ραί πε­ρι­στά­σεις τοῦ πο­λέ­μου καὶ τῶν πει­ρα­σμῶν καὶ τῶν θλί­ψε­ων ἀ­ναγ­κά­ζουν νὰ ἐγ­κα­τα­λεί­πουν τὰς πα­τρο­γο­νι­κὰς ἑ­στί­ας των καὶ νὰ τα­ξι­δεύ­ουν ἐν μέ­σῳ πολ­λῶν κιν­δύ­νων καὶ θλί­ψε­ων καὶ κό­πων.

   Ὅ­ταν ἡ νη­στεί­α μας συ­νο­δεύ­η­ται ἀ­πὸ τοι­αύ­την αὔ­ξη­σιν τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας καὶ ἀ­γά­πης μας πρὸς τὸν ἐ­λά­χι­στον ἀ­δελ­φὸν τοῦ Κυ­ρί­ου, ἀ­νε­ξαρ­τή­τως φυ­λῆς, θρη­σκεί­ας, γλώσ­σης καὶ κα­τα­γω­γῆς, τό­τε αὕ­τη θὰ ἀ­να­βαί­νῃ ἀπ᾿ εὐ­θεί­ας εἰς τὸν θρό­νον τοῦ Θε­οῦ ὡς θυ­μί­α­μα εὔ­ο­σμον καὶ ἄγ­γε­λοι θὰ συμ­πα­ρί­σταν­ται εἰς ἡ­μᾶς νη­στεύ­ον­τας, ὅ­πως δι­η­κό­νουν τὸν Κύ­ρι­ον εἰς τὴν ἔ­ρη­μον.

   Ἀ­πὸ καρ­δί­ας εὐ­χό­με­θα ἀ­δελ­φι­κῶς καὶ πα­τρι­κῶς εἰς ἅ­παν­τας τὸ ἀρ­χό­με­νον στά­δι­ον τῶν Ἁ­γί­ων Νη­στει­ῶν νὰ εἶ­ναι καρ­πο­φό­ρον καὶ ἁ­γι­α­στι­κόν, πλῆ­ρες χά­ρι­τος καὶ ἁ­γι­α­σμοῦ, καὶ ὅ­πως ἀ­ξι­ώ­σῃ ἡ­μᾶς ὁ Θε­ὸς νὰ προ­σέλ­θω­μεν ἀ­προ­σκό­πτως εἰς τὸν αἰ­ώ­νι­ον ζω­ο­ποι­ὸν Κρα­τῆ­ρα, τὴν ζω­η­φό­ρον Πλευ­ρὰν τοῦ Κυ­ρί­ου, «ἐξ ἧς ὁ δι­πλοῦς ἡ­μῖν ἐ­ξέ­βλυ­σε, κρου­νὸς τῆς ἀ­φέ­σε­ως καὶ γνώ­σε­ως» (Μέ­γας Κα­νών, τρο­πά­ρι­ον τῆς δ΄ ᾠ­δῆς).

   Αὐ­τοῦ ἡ Θεί­α Χά­ρις καὶ τὸ ἄ­πει­ρον Ἔ­λε­ος εἴ­η­σαν με­τὰ πάν­των ὑ­μῶν, ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα, ὥ­στε ἐν τοι­ού­τῳ εὐ­αγ­γε­λι­κῷ φρο­νή­μα­τι χα­ρι­σθῇ ἡ­μῖν ἡ ἑ­ορ­τὴ τῶν ἑ­ορ­τῶν καὶ ἡ πα­νή­γυ­ρις τῶν πα­νη­γύ­ρε­ων, ἡ Ἀ­νά­στα­σις τοῦ Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ᾯ ἡ δό­ξα καὶ τὸ κρά­τος καὶ ἡ τι­μὴ καὶ ἡ εὐ­χα­ρι­στί­α νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀ­πε­ράν­τους αἰ­ῶ­νας. Ἀ­μήν.

Ἁ­γί­α καὶ Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στὴ ,βις´

 

† Ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

δι­ά­πυ­ρος πρὸς Θε­ὸν εὐ­χέ­της πάν­των ὑ­μῶν

 

Κατεβάστε γιά ἐκτύπωση τόν Κατηχητήριο Λόγο στό σύνδεσμο: ΚΑΤΗΧΗΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ 2016.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες