Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου γιά την ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ


Ἡ περιβαλλοντικὴ κρίσις, ἡ ὁποία μαστίζει τὸν πλανήτην μας ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον, ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν σημαντικωτέρων προβλημάτων τῆς ἀνθρωπότητος, μαζὶ μὲ ἐκεῖνα τῆς πτωχείας καὶ τῆς ἀπουσίας τῆς εἰρήνης. Ὅπως ὅμως δύναται νὰ διαπιστώσῃ καὶ ὁ πλέον δύσπιστος, ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀποτελεῖ ἀδιάψευστον ἀπόδειξιν ὅτι ἡ περιβαλλοντικὴ κρίσις εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν οἰκουμενικὸν καὶ πανανθρώπινον πρόβλημα, καθὼς ἐπηρεάζει κάθε γωνίαν τῆς γῆς καί, βεβαίως, κάθε ἄνθρωπον, πτωχὸν ἢ πλούσιον, νέον ἢ ἡλικιώμενον.

Ἡ συλλογικὴ δρᾶσις διὰ τὴν ἀποτροπὴν τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, τῆς ὁποίας αἱ ἐπιπτώσεις θὰ ἀποβοῦν, κατὰ τὰς ἐκτιμήσεις τῶν ἐπιστημόνων, καταστροφικαὶ διὰ τὰ οἰκοσυστήματα, τοὺς φυσικοὺς πόρους καὶ τὰς ἀνθρωπίνας κοινότητας, ἀποτελεῖ κορυφαίαν ἐκδήλωσιν ἀλληλεγγύης καὶ ἑνότητος, ἐνώπιον μιᾶς καταστροφῆς. Ὀφείλομεν δὲ πάντες νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι ἡμεῖς φέρομεν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν πρόκλησιν τῆς οἰκολογικῆς κρίσεως, τόσον συλλογικῶς, ὡς ἀνθρώπινον γένος, ὅσον καὶ προσωπικῶς, ὁ καθεὶς ἀπὸ ἡμᾶς. Ἤγγικε λοιπὸν ἡ ὥρα νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν πορείαν τῆς αὐτοκαταστροφῆς. Ἤγγικεν ἡ Ὥρα τῆς Γῆς!

Καλοῦμεν τοὺς πάντας, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καὶ ἐθνικότητος, νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν «Ὥραν τῆς Γῆς», πρωτοβουλίαν τῆς διεθνοῦς περιβαλλοντικῆς ὀργανώσεως WWF, ἡ ὁποία ἔχει ἐξελιχθῆ πλέον εἰς παγκόσμιον συλλογικὴν δρᾶσιν διὰ τὴν προστασίαν τοῦ ἑνὸς καὶ μόνου πλανήτου μας. Εἰς τὰς 28 Μαρτίου λοιπὸν ἄς σβύσωμεν ὅλοι τὰ φῶτα τῶν οἰκιῶν, γραφείων, ἐργοστασίων, ὑπηρεσιῶν καὶ ἄλλων κτηρίων διὰ μίαν ὥραν, ἀπὸ 8.30 ἕως 9.30 ἑσπερινήν, δηλοῦντες τοιουτοτρόπως τὴν προσωπικὴν μας δέσμευσιν εἰς τὸν καλὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προστασίαν τοῦ περιβάλλοντος καὶ τὴν ἀποτροπὴν τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες