Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΜΗΝΥΜΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΕΠΙ Τῌ ΕΟΡΤῌ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

 

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ

ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

***

 

Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι πᾶ­σα ἡ κτί­σις και­νουρ­γεῖ­ται, πα­λιν­δρο­μοῦ­σα εἰς τὸ πρῶ­τον» (Ἀ­να­βαθ­μοὶ Α΄ ἤ­χου).

«Εὐ­λο­γη­τὸς εἶ, Κύ­ρι­ε, ὁ μό­νος ἀ­να­και­νί­ζων τὴν ποί­η­σιν τῶν ἔρ­γων σου καθ᾿ ἑ­κά­στην ἡ­μέ­ραν»[1] (Μέ­γας Βα­σί­λει­ος).

 

   Ἀ­δελ­φοὶ συλ­λει­τουρ­γοὶ καὶ τέ­κνα εὐ­λο­γη­μέ­να ἐν Κυ­ρί­ῳ,

 

   Ὡς εἶ­ναι γνω­στόν, ἡ 1η Σε­πτεμ­βρί­ου ἑ­κά­στου ἔ­τους ἔ­χει ἀ­φι­ε­ρω­θῆ πρω­το­βού­λως ὑ­πὸ τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Πα­τρι­αρ­χεί­ου -προ­σφά­τως δὲ καὶ ὑ­πὸ τῆς Ρω­μαι­ο­κα­θο­λι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας- εἰς τὴν προ­σευ­χὴν δι­ὰ τὴν προ­στα­σί­αν τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος. Κατ᾿ αὐ­τήν, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ἰ­δι­αι­τέ­ρως τὸν Ὕ­ψι­στον ὅ­πως φαι­δρύ­νῃ τὴν δη­μι­ουρ­γί­αν Του ὥ­στε νὰ εἶ­ναι εὐ­χά­ρι­στος καὶ καρ­πο­φό­ρος ἡ ἐν αὐ­τῇ δι­α­βί­ω­σις τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἐν­τὸς αὐ­τοῦ τοῦ αἰ­τή­μα­τος πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ἀ­σφα­λῶς καὶ ἡ πα­ρά­κλη­σις ὅ­πως αἱ ἀ­να­πό­φευ­κτοι φυ­σι­ο­λο­γι­καὶ κλι­μα­τι­καὶ ἀλ­λα­γαὶ συμ­βα­ί­νουν καὶ ἐ­πι­τρέ­πων­ται ἐν­τὸς τῶν ὁ­ρί­ων τῆς ἀν­το­χῆς, τοῦ μὲν ἀν­θρώ­που πρὸς ἐ­πι­βί­ω­σιν αὐ­τοῦ, τῆς δὲ φύ­σε­ως πρὸς ἀ­ει­φο­ρί­αν αὐ­τῆς.

   Ἐν το­ύ­τοις, ἡ­μεῖς οἱ ἄν­θρω­ποι εἴ­τε κα­τὰ ἓν μέ­ρος τῆς ἀν­θρω­πό­τη­τος, εἴ­τε ἐ­νί­ο­τε καὶ ἐν τῷ συ­νό­λῳ αὐ­τῆς, συμ­πε­ρι­φε­ρό­με­θα ἀν­τι­θέ­τως πρὸς τὸ αἴ­τη­μα τοῦ­το. Κα­τα­πι­έ­ζο­μεν τὴν φύ­σιν κα­τὰ τρό­πον ὥ­στε νὰ ἐ­πέρ­χων­ται ἀ­πρό­βλε­πτοι καὶ ἀ­νε­πι­θύ­μη­τοι κλι­μα­τι­καὶ καὶ πε­ρι­βαλ­λον­τι­καὶ ἀλ­λα­γαί, δυ­σμε­νεῖς δι­ὰ τὴν κα­νο­νι­κὴν λει­τουρ­γί­αν αὐ­τῆς καὶ ὡς ἐκ τού­του καὶ δι­ὰ τὴν ζω­ήν μας. Τὸ δὲ ἀ­θροι­στι­κὸν ἀ­πο­τέ­λε­σμα τῶν ἐ­νερ­γει­ῶν ἐ­πὶ μέ­ρους ἀν­θρω­πί­νων προ­σώ­πων ἀλ­λὰ καὶ ἄλ­λων ἐ­κτε­τα­μέ­νων ἰ­δι­ω­τι­κῶν καὶ κρα­τι­κῶν προ­σπα­θει­ῶν πρὸς ἀ­να­μόρ­φω­σιν τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος, εἰς τρό­πον ὥ­στε νὰ πα­ρά­γῃ πε­ρισ­σό­τε­ρα ἀ­γα­θὰ δι­ὰ τοὺς ἐ­κμε­ταλ­λευ­ο­μέ­νους αὐ­τό, ἔ­χει ὡς μό­νον ἀ­πο­τέ­λε­σμα τὴν κα­τα­στρο­φὴν τῆς ἐ­ναρ­μο­νί­ως λει­τουρ­γού­σης κα­λῆς λί­αν δη­μι­ουρ­γί­ας τοῦ Θε­οῦ.

   Ὅ­σοι ἀν­τι­λαμ­βα­νό­με­θα τὸν δι­ογ­κο­ύ­με­νον κα­θη­με­ρι­νῶς κίν­δυ­νον τῆς κλι­μα­τι­κῆς ἀλ­λα­γῆς εἰς τὸν πλα­νή­την μας, ἕ­νε­κα ἀν­θρω­πί­νων ἐ­νερ­γει­ῶν, ὑ­ψοῦ­μεν φω­νὴν ἐ­πι­ση­μάν­σε­ως αὐ­τοῦ καὶ προ­σκα­λοῦ­μεν ἅ­παν­τας νὰ με­λε­τή­σω­μεν τί εἶ­ναι δυ­να­τὸν νὰ πρά­ξω­μεν «δι­ὰ νὰ μὴ ἐ­ξα­φα­νι­σθῇ ἡ ζωή, χά­ριν τοῦ πλο­ύ­του» (Δι­α­κή­ρυ­ξις Ὀρ­γα­νι­σμοῦ Ἡ­νω­μέ­νων Ἐ­θνῶν).

   Ὅ­θεν, ἡ­μεῖς, ὁ Οἰ­κου­με­νι­κὸς Πα­τρι­άρ­χης κα­τα­βάλ­λο­μεν ἀ­πὸ ἐ­τῶν προ­σπα­θεί­ας ἐ­νη­με­ρώ­σε­ως τῶν πι­στῶν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας καὶ ὅ­λων τῶν κα­λο­προ­αι­ρέ­των ἀν­θρώ­πων πε­ρὶ τῶν με­γά­λων κιν­δύ­νων τοὺς ὁ­πο­ί­ους συ­νε­πά­γε­ται ἡ ηὐ­ξη­μέ­νη (κα­τά)-χρῆ­σις τῶν ἐ­νερ­γει­α­κῶν πη­γῶν, ἡ ὁ­ποί­α ἐ­πα­πει­λεῖ με­γά­λην κλι­μα­τι­κὴν ἀλ­λα­γὴν καὶ θέ­τει εἰς κίν­δυ­νον τὴν ἀ­ει­φο­ρί­αν τοῦ φυ­σι­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος.

   Οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στι­α­νοὶ ἐ­δι­δά­χθη­μεν ὑ­πὸ τῶν Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας νὰ πε­ρι­ο­ρί­ζω­μεν κα­τὰ τὸ ἐ­φι­κτὸν τὰς ἀ­νάγ­κας μας. Εἰς τὸ ἦ­θος τοῦ κα­τα­να­λω­τι­σμοῦ ἀν­τι­τάσ­σο­μεν τὸ ἦ­θος τῆς ἀ­σκη­τι­κό­τη­τος. Ἓν ἦ­θος αὐ­το­πε­ρι­ο­ρι­σμοῦ τῶν ἀ­ναγ­κῶν εἰς τὸ ἀ­πα­ρα­ί­τη­τον. Τοῦ­το δὲν συ­νε­πά­γε­ται στέ­ρη­σιν ἀλ­λὰ τὴν ἐ­κλο­γί­κευ­σιν τῆς κα­τα­να­λώ­σε­ως καὶ τὴν ἠ­θι­κὴν κα­τα­δί­κην τῆς σπα­τά­λης. «Ἔ­χον­τες δὲ δι­α­τρο­φὰς καὶ σκε­πά­σμα­τα, τού­τοις ἀρ­κε­σθη­σό­με­θα» (Α΄ Τιμ. ς΄ 8), μᾶς προ­τρέ­πει ὁ Ἀ­πό­στο­λος τοῦ Χρι­στοῦ. Ὁ ἴ­δι­ος ὁ Χρι­στὸς με­τὰ τὸν πολ­λα­πλα­σι­α­σμὸν τῶν πέν­τε ἄρ­των καὶ τὸν χορ­τα­σμὸν ἐξ αὐ­τῶν πέν­τε χι­λι­ά­δων ἀν­δρῶν, ἐ­κτὸς γυ­ναι­κῶν καὶ παι­δί­ων, ἔ­δω­κεν ἐν­το­λὴν νὰ πε­ρι­συλ­λε­γοῦν τὰ πε­ρισ­σε­ύ­μα­τα «ἵ­να μή τι ἀ­πό­λη­ται» (Ἰ­ω­άν. ς΄ 12). Ἀ­τυ­χῶς, αἱ σύγ­χρο­νοι κοι­νω­νί­αι ἐγ­κα­τέ­λι­πον τὴν ἐ­φαρ­μο­γὴν τῆς ἐν­το­λῆς ταύ­της, ἐ­πι­δο­θεῖ­σαι εἰς τὴν σπα­τά­λην καὶ τὴν ἄ­λο­γον χρῆ­σιν πρὸς ἱ­κα­νο­ποί­η­σιν κε­νο­δό­ξων αἰ­σθη­μά­των εὐ­μα­ρε­ί­ας. Αἱ συμ­πε­ρι­φο­ραὶ αὗ­ται δύ­ναν­ται ὅ­μως νὰ ἀλ­λα­γοῦν πρὸς ἐ­ξοι­κο­νό­μη­σιν πό­ρων καὶ ἐ­νερ­γε­ί­ας δι­ὰ τῆς κα­ταλ­λή­λου ἀ­γω­γῆς.

   

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν τῷ κοι­νῷ Δη­μι­ουρ­γῷ Κυ­ρί­ῳ ἡ­μῶν,

 

   Οἱ ἄν­θρω­ποι εἴ­με­θα οἱ κα­τα­στρο­φεῖς τῆς κτί­σε­ως μὲ τὴν ἀ­πλη­στί­αν μας, μὲ τὴν προ­σή­λω­σίν μας εἰς τὴν γῆν, εἰς τὰ ἐ­πί­γει­α ἀ­γα­θά, τὰ ὁ­ποῖ­α προ­σπα­θοῦ­μεν συ­νε­χῶς νὰ αὐ­ξή­σω­μεν, ὡς ὁ «ἄ­φρων πλού­σι­ος» τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου. Λη­σμο­νοῦ­μεν τὸ Ἅ­γι­ον Πνεῦ­μα, ἐν τῷ Ὁ­ποί­ῳ καὶ ζῶ­μεν καὶ κι­νού­με­θα καὶ ἐ­σμέν. Τοῦ­το ση­μαί­νει ὅ­τι ἡ ἀν­τι­με­τώ­πι­σις τῆς οἰ­κο­λο­γι­κῆς κρί­σε­ως δύ­να­ται νὰ ἐ­πι­τευ­χθῇ συν­τε­το­νι­σμέ­νως, πάν­το­τε ὅ­μως ἐν Ἁ­γί­ῳ Πνεύ­μα­τι, δι­ὰ τῆς Χά­ρι­τος τοῦ Ὁ­ποί­ου εὐ­λο­γοῦν­ται αἱ ἀν­θρώ­πι­νοι προ­σπά­θει­αί μας καὶ πᾶ­σα ἡ κτί­σις και­νουρ­γεῖ­ται καὶ πα­λιν­δρο­μεῖ εἰς τὸ πρῶ­τον, ὡς ἐ­δη­μι­ουρ­γή­θη «κα­λὴ λί­αν» ὑ­πὸ τοῦ Θε­οῦ. Δι­ὰ τοῦ­το καὶ ἡ εὐ­θύ­νη τοῦ συν­δη­μι­ουρ­γοῦ καὶ προι­κι­σθέν­τος δι­ὰ τοῦ αὐ­τε­ξου­σί­ου ἀν­θρώ­που εἰς τὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­σιν τῆς οἰ­κο­λο­γι­κῆς κρί­σε­ως εἶ­ναι με­γά­λη.

   Ἡ γῆ ὁ­μοι­ά­ζει μέ «γι­γαν­τι­αῖ­ον σω­ρὸν ἀ­πὸ ἀ­κα­θαρ­σί­αν» (Πά­πας Ρώ­μης Φραγ­κῖ­σκος, Ἐγ­κύ­κλι­ος 2015). Καὶ αἱ ἀ­κα­θαρ­σί­αι αὐ­ταὶ δὲν εἶ­ναι μό­νον ὑ­λι­καί, ἀλ­λὰ πρω­τί­στως πνευ­μα­τι­καί. Εἶ­ναι ἀ­κα­θαρ­σί­αι προ­ερ­χό­με­ναι ἐν τῇ οὐ­σί­ᾳ ἀ­πὸ ἐμ­πα­θῆ νο­ή­μα­τα τοῦ ἰ­δί­ου τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἡ­μεῖς ὅ­μως, οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι Χρι­στι­α­νοί, μὲ βε­βαί­αν τὴν πί­στιν πρὸς τὸν Δη­μι­ουρ­γὸν πά­σης τῆς κτί­σε­ως καὶ Παν­το­κρά­το­ρα Κύ­ρι­ον, κα­λού­με­θα νὰ ἐ­πι­τε­λέ­σω­μεν καὶ εἰς τὸ θέ­μα τῆς προ­στα­σί­ας πά­σης τῆς κτί­σε­ως ἔρ­γον εὐ­αγ­γε­λι­στοῦ, ἔρ­γον ἀ­πο­στο­λι­κόν: νὰ ἀ­να­ζω­πυ­ρώ­σω­μεν, δη­λα­δή, τὴν χαρ­μό­συ­νον εὐ­αγ­γε­λι­κὴν ἀγ­γε­λί­αν εἰς τὸν σύγ­χρο­νον τα­ραγ­μέ­νον κό­σμον καὶ νὰ ἀ­φυ­πνί­σω­μεν τὴν ὑ­πνώτ­του­σαν πνευ­μα­τι­κὴν φύ­σιν τοῦ πολ­λα­πλῶς, πο­λυ­με­ρῶς καὶ πο­λυ­τρό­πως δο­κι­μα­ζο­μέ­νου ἀν­θρώ­που καὶ νὰ με­τα­δώ­σω­μεν μή­νυ­μα ἐλ­πί­δος καὶ εἰ­ρή­νης καὶ πραγ­μα­τι­κῆς χα­ρᾶς· τῆς εἰ­ρή­νης καὶ τῆς χα­ρᾶς τοῦ Χρι­στοῦ.

   Ταῦ­τα φρο­νοῦν­τες καὶ ταῦ­τα πρε­σβεύ­ον­τες, καὶ δι­α­κη­ρύτ­τον­τες τὴν ἀ­λή­θει­αν ταύ­την ἀ­πὸ τῶν βαθ­μί­δων τοῦ Ἁ­γι­ω­τά­του Ἀ­πο­στο­λι­κοῦ καὶ Πα­τρι­αρ­χι­κοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου, κα­λοῦ­μεν πάν­τας εἰς ἐ­γρή­γορ­σιν νο­ός, εἰς ἀ­παλ­λα­γὴν ἐμ­πα­θῶν λο­γι­σμῶν καὶ συμ­φε­ρον­το­λο­γι­κῶν κι­νή­σε­ων, ὥ­στε νὰ ζῶ­μεν ἐν ἁρ­μο­νί­ᾳ πρὸς τὸν πλη­σί­ον καὶ μὲ τὴν λί­αν κα­λῶς δη­μι­ουρ­γη­θεῖ­σαν ὑ­πὸ τοῦ Θε­οῦ κτί­σιν, καὶ εὐ­χό­με­θα καὶ προ­σευ­χό­με­θα με­τὰ τοῦ «τρα­νώ­σαν­τος τὴν φύ­σιν τῶν ὄν­των» Βα­σι­λεί­ου τοῦ Με­γά­λου: «Εὐ­λο­γη­τὸς εἶ, Κύ­ρι­ε, ὁ μό­νος ἀ­να­και­νί­ζων τὴν ποί­η­σιν τῶν ἔρ­γων σου καθ᾿ ἑ­κά­στην ἡ­μέ­ραν∙ εὐ­λο­γη­τὸς εἶ, Κύ­ρι­ε, ὁ κτί­σας φῶς καὶ σκό­τος καὶ δι­α­κρί­νας αὐ­τὰ ἀπ᾿ ἀλ­λή­λων∙ εὐ­λο­γη­τὸς εἶ, Κύ­ρι­ε, ὁ ποι­ῶν πάν­τα καὶ με­τα­σκευ­ά­ζων, ἐ­κτρέ­πων σκι­ὰν θα­νά­του καὶ ἡ­μέ­ραν εἰς νύ­κτα συ­σκο­τά­ζων∙ εὐ­λο­γη­τὸς εἶ, Κύ­ρι­ε, ὁ ποι­ή­σας ἄν­θρω­πον κατ᾿ εἰ­κό­να σὴν καὶ ὁ­μοί­ω­σιν, ὁ ποι­ή­σας ἡ­μέ­ραν εἰς ἔρ­γα φω­τός, καὶ νύ­κτα εἰς ἀ­νά­παυ­σιν τῆς ἀν­θρω­πί­νης φύ­σε­ως...»[2].

   Τοῦ­το εἶ­ναι τὸ μή­νυ­μά μας, αὐ­τὴ εἶ­ναι ἡ πε­ποί­θη­σίς μας, αὐ­τὴ ἡ προ­τρο­πή μας πρὸς πάν­τας: Στῶ­μεν κα­λῶς, στῶ­μεν με­τὰ φό­βου, ἐ­νώ­πι­ον τῆς δη­μι­ουρ­γί­ας τοῦ Θε­οῦ.

    Ἡ δὲ τοῦ Δη­μι­ουρ­γοῦ πά­σης τῆς κτί­σε­ως, ὁ­ρα­τῆς καὶ ἀ­ο­ρά­του, Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν Χά­ρις καὶ τὸ ἄ­πει­ρον Αὐ­τοῦ Ἔ­λε­ος εἴ­η­σαν με­τὰ πάν­των καὶ με­τὰ τοῦ κό­σμου παν­τός, νῦν καὶ εἰς τοὺς ἀ­πε­ράν­τους αἰ­ῶ­νας. Ἀ­μήν.

,βι­ε΄ Σε­πτεμ­βρί­ου α΄

+ Ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος

δι­ά­πυ­ρος πρὸς Θε­ὸν εὐ­χέ­της πάν­των ὑ­μῶν[1] Ψαλτήριον μετὰ τροπαρίων καὶ εὐχῶν, ἔκδοσις Ἱ. Μ. Παντοκράτορος, Ἅγ. Ὄρος 2004, σελ. 183.

[2] Ἔνθα ἀνωτέρω.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες