Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ,

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ,

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ΄,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ,

ΕΙΣ ΑΞΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝ ΕΤΕΙ 2016

 

Τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Πατελάρου

στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

Ἔργο τοῦ ἱερέως ἁγιογράφου Νικολάου Ρουσσάκη

καί τοῦ υἱοῦ του Νικολάου Ρουσσάκη.

 

   Διαβάσετε παρακάτω τό Σεπτόν Πατριαρχικόν Μήνυμα, τό ὁποῖον ἀπέστειλεν ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, τῷ Σεβ. Μητροπολίτῃ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίῳ, κατ᾿ αἴτησιν αὐτοῦ, ὅπως ἀναγνωσθῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν ἐπί τῇ Ἱερᾷ Μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, ἀγομένῃ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2016 ἐν τῷ εἰς τήν γενέτειραν αὐτοῦ Ἀξόν Μυλοποτάμου ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱερῷ Ναῷ.

 

ΜΗΝΥΜΑ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ΄,

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ,

ΕΙΣ ΑΞΟΝ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

* * *

 

   Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κύριε Εὐγένιε, Ποιμενάρχα τῆς θεοσώστου ταύτης Ἐπαρχίας τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Οἰκουμενικοῦ Θρόνου,

   Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες,

   Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

 

   Ἡ κατ᾿ ἔτος τελουμένη πανήγυρις ἐπὶ τῇ ἐτησίᾳ μνήμῃ τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου Γ΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Πατελάρου, παρέχει τὴν εὐχάριστον ἀφορμήν νὰ ἀποτίσωμεν δίκαιον φόρον τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς ἕνα ἡγιασμένον προκάτοχον ἡμῶν, Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, ὁ ὁποῖος μὲ δραματικὸν τρόπον ἠναγκάσθη ἵνα παραιτηθῇ τῆς Πατριαρχίας, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς αὐτοῦ.

   Διὰ τῆς πανηγυρικῶς τελουμένης ἐτησίας μνήμης αὐτοῦ εἰς τὸν ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτοῦ ἀνεγερθέντα ἐν ἔτει 2008 Ἱερὸν Ναόν, τιμᾶται εἰς τὴν γενέτειράν του Ἀξὸν τὸ κλεινὸν καί ἔνδοξον τοῦτο τέκνον αὐτῆς, τὸ ὁποῖον κατέστησε γνωστὸν εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὸ ὄνομά της. Συγχρόνως, τιμᾶται εἷς ἀκατάβλητος καὶ ἀκάματος ἐργάτης τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ὅστις ἀπεδείχθη ἄξιος τῆς κλήσεως αὐτοῦ καὶ διέθεσεν ἅπαντα τὰ χαρίσματα, μὲ τὰ ὁποῖα ἐπροίκισεν αὐτὸν ὁ Κύριος, εἰς τὴν διακονίαν αὐτῆς καὶ τοῦ ποιμνίου, ἁπανταχοῦ ἔνθα ὁ Θεὸς ἔθετεν αὐτὸν ποιμενάρχην.

   Καὶ ἄν ἀκόμη εἰς τὴν σύντομον διέλευσιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου οἱ ἄνθρωποι τὸν ἐπολέμησαν καὶ τὸν ἠδίκησαν, τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἔχει γραφῇ «χρυσέοις γράμμασιν» ἐν ταῖς δέλτοις τοῦ οὐρανοῦ, εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, ὡς γνησίου ποιμένος καὶ ἀληθινοῦ πνευματικοῦ ἡγέτου, ὅστις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔθηκεν ὑπὲρ τῶν προβάτων.

   Διὰ τῆς ἰσχυρᾶς ἀκτινοβολίας τῆς ἡγιασμένης προσωπικότητός του εἵλκυε καὶ ἐφώτιζεν ἅπαντας τοὺς ὀρθοδόξους εἰς οἱανδήποτε χώραν καὶ ἐὰν εὑρίσκετο. Οὕτως ἀπέδειξεν εἰς τὴν πρᾶξιν τὴν ἀναμφισβήτητον οἰκουμενικὴν ὑπόστασιν τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Κρήτη, Ἅγιον Ὄρος, Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολις, Μολδαβία, Ρωσσία, Οὐκρανία, ἐφωτίσθησαν ἐκ τοῦ φωτὸς τοῦ βίου καὶ τῶν διδαχῶν του καὶ ἐπλουτίσθησαν πνευματικῶς διὰ τῆς ἁγιαστικῆς παρουσίας του. Ὁ ἅγιος ἐβεβαίωσεν ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Μήτηρ ἡμῶν Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα Χριστοῦ, παρέμεινε, καίτοι στερουμένη πάσης κοσμικῆς ἐξουσίας καὶ ἀνθρωπίνως ἀνίσχυρος πρὸς τὰς ἀρχὰς καὶ τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀκατάλυτος εἰς αἰῶνας, καθ᾿ ὅτι ἐρείδεται εἰς τὰς ἀθανάτους ἀξίας τῆς ἁγιότητος καὶ τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς.

   Τυγχάνων τῆς ἀποδοχῆς εὐσεβῶν καὶ διακεκριμένων πολιτικῶν ἀρχόντων τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ὡς ὁ Τσάρος τῆς Ρωσσίας Ἀλέξιος Μιχαήλοβιτς, ἀλλὰ συγχρόνως εὑρισκόμενος πολλάκις ἀνυπεράσπιστος, ὡς γνήσιος μιμητὴς τοῦ ἀρχιποίμενος Χριστοῦ, ἐνώπιον τῆς ἀδικούσης αὐτὸν κοσμικῆς ἐξουσίας, ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἐπεβάλλετο διὰ τῆς ἁγιότητος τῆς ζωῆς του εἰς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως τόπου, καταγωγῆς, γλώσσης καὶ ἐθνικότητος.

   Στερεώσας δὲ τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐν τῆ πίστει, κατέλιπεν ὡς ἀκένωτον θησαυρὸν χαρισμάτων καὶ εὐλογίας εἰς Χάρκοβον Οὐκρανίας τὸ ἄφθαρτον αὐτοῦ σκῆνος, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ ἡ ὑμετέρα Ἱερὰ Μητρόπολις ἀπέκτησεν ἐν ὑστέροις καιροῖς πολύτιμον θησαύρισμα.

   Ἡ καθ᾿ ὑμᾶς Ἱερὰ Μητρόπολις Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου, συνεχίζουσα τὴν μακραίωνα παράδοσιν τῶν στενῶν πνευματικῶν σχέσεων τῆς ἁγιοτόκου Μεγαλονήσου Κρήτης μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ἄριστα πράττουσα τιμᾷ, διὰ ποικίλων πρωτοβουλιῶν τοῦ ἀξίου καὶ φιλαγίου ποιμενάρχου αὐτῆς καὶ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν κ. Εὐγενίου, τὸν Ἅγιον, ἀναλαβοῦσα καὶ διεκπεραιώσασα ἐπιτυχῶς καὶ τὴν ἀνέγερσιν Ἱεροῦ Ναοῦ πρὸς τιμὴν αὐτοῦ, οὕτως ὥστε περισσότερον οὗτος νὰ εὐλογῇ τὸν τόπον του, τὴν γενέτειράν του, τὸν χῶρον εἰς τὸν ὁποῖον εἶδε τὸ φῶς τῆς ζωῆς καὶ τὸν ὁποῖον ἀσφαλῶς ἠγάπησεν ὅσον οὐδένα ἕτερον, κατὰ τὸν πολυτάραχον καὶ περιπετειώδη βίον αὐτοῦ.

   Εἰς αὐτὸν τὸν τόπον, εἰς αὐτὸν τὸν λαόν, ἀναπαύεται καὶ ἡ μακαρία ἡγιασμένη ψυχή του καὶ εἰς αὐτὸν ἐκχέει πλουσίαν τὴν εὐλογίαν του διὰ τοῦ τεμαχίου τοῦ τιμίου λειψάνου αὐτοῦ.

   Σήμερον, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀγάλλεται τοιοῦτον ἔχουσα νυμφαγωγόν, ὡς ἄλλον ἥλιον διαλάμποντα εἰς πᾶσαν τὴν ὑφήλιον καὶ ἑνοῦντα τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν μετὰ τοῦ λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης καὶ τῶν ὀρθοδόξων λαῶν τοῦ Βορρᾶ.

   Δύνασθε, δικαίως, Ἱερώτατε ἅγιε Ρεθύμνης, προσφιλεῖς Κρῆτες, νὰ καυχᾶσθε διὰ τὸν συμπατριώτην καὶ Πατριάρχην σας, τὸ τέκνον τοῦ νοταρίου Γεωργίου Πατελάρου, ὡς καυχᾶται καὶ τὸ ταπεινὸν Φανάριον διὰ τὴν διέλευσιν αὐτοῦ ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Θρόνου, καθ᾿ ὅτι εἷς εἰσέτι κρίκος προσετέθη εἰς τὴν χρυσῆν ἅλυσιν τῶν ἁγίων προκατόχων ἡμῶν, οἵτινες ἐκλέϊσαν καὶ ἐμεγάλυναν τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης.

   Ἄς μιμηθῶμεν τὴν φιλοθεΐαν καὶ τὴν ἀγάπην του διὰ τὸν Χριστόν, ὥστε καὶ ἡμεῖς νὰ συγκατοικήσωμεν μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν, «σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις».

   Ἄς ἔχωμεν πάντες τὰς εὐχὰς καὶ μεσιτείας του, πρὸ πάντων δὲ ὑμεῖς, οἱ ἐκλεκτοὶ συμπατριῶταί του, τέκνα φιλόθεα καὶ πιστὰ τῆς Μητρὸς ἡμῶν Ἐκκλησίας.

   Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων ὑμῶν, Ποιμενάρχου καὶ φιλοθέου ποιμνίου καὶ εὐλαβῶν προσκυνητῶν, ταῖς πρεσβείαις τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἀθανασίου Γ΄, τοῦ Πατελάρου, τοῦ Κρητός.

͵βις΄ Αὐγούστου κ΄

 

† ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς καὶ

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

 

Ἀποθηκεύσετε ἤ ἐκτυπώσετε τό Πατριαρχικόν Μήνυμα εἰς τόν σύνδεσμον: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜΑ_ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ_2016.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες