Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ 2018

Διαβάσετε παρακάτω τη Σεπτή Πατριαρχική Απόδειξη της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, για το Άγιο Πάσχα 2018.

 

 

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

  

   Ἀ­δελ­φοί καί τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τά,

 

   Ἡ ἐμ­πει­ρί­α τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ, τῆς παν­σω­στι­κῆς νί­κης τῆς Ζω­ῆς ἐ­πί τοῦ Θα­νά­του, εἶ­ναι ὁ πυ­ρήν τῆς πί­στε­ως, τῆς θεί­ας λα­τρεί­ας, τοῦ ἤ­θους καί τοῦ πο­λι­τι­σμοῦ τοῦ χρι­στε­πω­νύ­μου ὀρ­θο­δό­ξου λα­οῦ τοῦ Θε­οῦ. Ἡ ζω­ή τῶν Ὀρ­θο­δό­ξων πι­στῶν, εἰς ὅ­λας τάς ἐκ­φάν­σεις καί τάς δι­α­στά­σεις αὐ­τῆς, δι­α­πο­τί­ζε­ται καί τρέ­φε­ται ἀ­πό τήν πί­στιν εἰς τήν Ἀ­νά­στα­σιν, ἀ­πο­τε­λεῖ κα­θη­με­ρι­νόν Πά­σχα. Τό πα­σχά­λι­ον αὐ­τό βί­ω­μα δέν εἶ­ναι ἁ­πλῶς ἀ­νά­μνη­σις τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου, ἀλ­λά βί­ω­σις καί τῆς ἰ­δι­κῆς μας ἀ­να­και­νί­σε­ως καί ἀ­κλό­νη­τος βε­βαι­ό­της πε­ρί τῆς ἐ­σχα­το­λο­γι­κῆς τε­λει­ώ­σε­ως τῶν πάν­των.

   Κατ᾿ ἐ­ξο­χήν εἰς τήν εὐ­χα­ρι­στι­α­κήν Λει­τουρ­γί­αν, ἡ ὁ­ποί­α συν­δέ­ε­ται ἀρ­ρή­κτως μέ τήν «κλη­τήν καί ἁ­γί­αν ἡ­μέ­ραν» τῆς Κυ­ρι­α­κῆς, ἡ Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α ἑ­ορ­τά­ζει αὐ­τήν τήν ὑ­παρ­ξι­α­κήν με­το­χήν εἰς τήν Ἀ­νά­στα­σιν τοῦ Χρι­στοῦ καί τήν ἐμ­πει­ρι­κήν πρό­γευ­σιν τῶν εὐ­λο­γι­ῶν τῆς Βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ. Ἐν­τυ­πω­σι­ά­ζει ὁ ἀ­να­στά­σι­μος καί εὐ­φρό­συ­νος χα­ρα­κτήρ τῆς Θεί­ας Εὐ­χα­ρι­στί­ας, ἡ ὁ­ποί­α τε­λεῖ­ται πάν­το­τε ἐν ἀ­τμο­σφαί­ρᾳ χα­ρᾶς καί ἀ­γαλ­λι­ά­σε­ως καί εἰ­κο­νί­ζει τήν τε­λι­κήν και­νο­ποί­η­σιν τῶν ὄν­των, τήν πε­πλη­ρω­μέ­νην χα­ράν, τήν πλη­ρό­τη­τα τῆς ζω­ῆς, τήν μέλ­λου­σαν ὑ­πέρ­χυ­σιν τῆς ἀ­γά­πης καί τῆς γνώ­σε­ως.

   Πρό­κει­ται πε­ρί τῆς λυ­τρω­τι­κῆς θε­ά­σε­ως τοῦ πα­ρόν­τος ὑ­πό τό φῶς τῶν Ἐ­σχά­των καί τῆς δυ­να­μι­κῆς πο­ρεί­ας πρός τήν Βα­σι­λεί­αν, πε­ρί τῆς ἀ­κα­τα­λύ­του σχέ­σε­ως καί συ­νυ­φάν­σε­ως τῆς πα­ρου­σί­ας καί τοῦ ἐ­σχα­το­λο­γι­κοῦ χα­ρα­κτῆ­ρος τῆς ἐν Χρι­στῷ σω­τη­ρί­ας τοῦ ἀν­θρώ­που καί τοῦ κό­σμου, ἡ ὁ­ποί­α δί­δει εἰς τήν ἐκ­κλη­σι­α­στι­κήν ζω­ήν μο­να­δι­κόν δυ­να­μι­σμόν καί λει­τουρ­γεῖ δι­ά τούς πι­στούς ὡς ἔ­ναυ­σμα κα­λῆς μαρ­τυ­ρί­ας ἐν τῷ κό­σμῳ. Ὁ Ὀρ­θό­δο­ξος πι­στός ἔ­χει ἰ­δι­αί­τε­ρον λό­γον καί ἰ­σχυ­ρόν κί­νη­τρον δι­ά νά ἀ­γω­νί­ζε­ται κα­τά τοῦ κοι­νω­νι­κοῦ κα­κοῦ, δι­ό­τι ζῇ ἐν­τό­νως τήν ἀν­τί­θε­σιν με­τα­ξύ τῶν Ἐ­σχά­των καί τῶν ἑ­κά­στο­τε ἱ­στο­ρι­κῶν δε­δο­μέ­νων. Ἐξ ἐ­πό­ψε­ως Ὀρ­θο­δό­ξου, ἡ φι­λάν­θρω­πος δι­α­κο­νί­α, ἡ βο­ή­θεια πρός τόν ἐμ­πε­ρί­στα­τον ἀ­δελ­φόν, κα­τά τό Κυ­ρια­κόν «ἐφ᾿ ὅ­σον ἐ­ποι­ή­σα­τε ἑ­νί τού­των τῶν ἀ­δελ­φῶν μου τῶν ἐ­λα­χί­στων, ἐ­μοί ἐ­ποι­ή­σα­τε» (Ματθ. κε’, 40), καί ἡ ἔμ­πρα­κτος ἀ­γά­πη τοῦ Κα­λοῦ Σα­μα­ρεί­του (βλ. Λουκ. ι΄, 30-37), συμ­φώ­νως καί πρός τό Πα­τε­ρι­κόν «Ἐ­κεῖ­νον μά­λι­στα ἡ­γοῦ εἶ­ναι πλη­σί­ον, τόν δε­ό­με­νον, καί αὐ­τε­πάγ­γελ­τος ἐ­πί τήν βο­ή­θειαν βά­δι­ζε» (Ἰ­σί­δω­ρος ὁ Πη­λου­σι­ώ­της), ἀ­πο­τε­λοῦν προ­έ­κτα­σιν καί ἔκ­φρα­σιν τοῦ εὐ­χα­ρι­στια­κοῦ ἤ­θους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀ­πο­κά­λυ­ψιν ὅ­τι ἡ ἀ­γά­πη εἶ­ναι ἡ βι­ω­μα­τι­κή πεμ­πτου­σί­α τῆς ἐν Χρι­στῷ ζω­ῆς, ἔν τε τῷ πα­ρόν­τι καί ἐν τῇ Βα­σι­λεί­ᾳ τῶν Ἐ­σχά­των.

   Ἐν τῇ συ­να­φεί­ᾳ ταύ­τῃ κα­τα­νο­εῖ­ται καί τό γε­γο­νός ὅ­τι ἡ λει­τουρ­γι­κή ζω­ή εἰς τήν Ὀρ­θό­δο­ξον Ἐκ­κλη­σί­αν δο­νεῖ­ται ἀ­πό τήν βί­ω­σιν τῆς «κοι­νῆς σω­τη­ρί­ας», τῆς δω­ρε­ᾶς τῆς «κοι­νῆς ἐ­λευ­θε­ρί­ας» καί τῆς «κοι­νῆς βα­σι­λεί­ας», καί ἀ­πό τήν προσ­δο­κί­αν τῆς «κοι­νῆς ἀ­να­στά­σε­ως». Κυ­ρι­αρ­χοῦν τό «ἡ­μεῖς», ἡ κοι­νό­της τῆς ζω­ῆς, ἡ συμ-με­το­χή καί τό σύν-εἶ­ναι, ἡ ἁ­γι­α­στι­κή ταύ­τι­σις τῆς ἐν Χρι­στῷ ἐ­λευ­θε­ρί­ας μέ τήν θυ­σι­α­στι­κήν καί δο­ξο­λο­γι­κήν ἀ­γά­πην. Αὐ­τό εἶ­ναι καί τό συγ­κλο­νι­στι­κόν μή­νυ­μα τῆς ὁ­λο­λάμ­πρου εἰ­κό­νος τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, τῆς Κα­θό­δου τοῦ Χρι­στοῦ εἰς τόν Ἅ­δην. Ὁ Κύ­ρι­ος τῆς δό­ξης, κα­τελ­θών ἐν τοῖς κα­τω­τά­τοις τῆς γῆς καί συν­τρί­ψας τάς πύ­λας τοῦ Ἅ­δου, ἀ­να­δύ­ε­ται νι­κη­φό­ρος καί ὁ­λό­φω­τος ἐκ τοῦ τά­φου, ὄ­χι μό­νος καί φέ­ρων τό λά­βα­ρον τῆς νί­κης, ἀλ­λά ὁ­μοῦ με­τά τοῦ Ἀ­δάμ καί τῆς Εὔ­ας, συ­να­νι­στῶν, συγ­κρα­τῶν καί κρα­τύ­νων αὐ­τούς καί, ἐν τῷ προ­σώ­πῳ αὐ­τῶν, ἅ­παν τό ἀν­θρώ­πι­νον γέ­νος καί ὁ­λό­κλη­ρον τήν κτί­σιν.

   Τό εὐ­αγ­γέ­λι­ον τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, τῆς «κοι­νῆς τῶν ὅ­λων πα­νη­γύ­ρε­ως», τῆς κα­ταρ­γη­σά­σης τό κρά­τος τοῦ θα­νά­του παν­σθε­νοῦς Ἀ­γά­πης, ἠ­χεῖ σή­με­ρον εἰς ἕ­να κό­σμον σο­βού­σης κοι­νω­νι­κῆς ἀ­δι­κί­ας, φαλ­κι­δεύ­σε­ως τοῦ ἀν­θρω­πί­νου προ­σώ­που, εἰς μί­αν οἰ­κου­μέ­νην - Γολ­γο­θᾶν προ­σφύ­γων καί μυ­ρι­ά­δων ἀ­θώ­ων παι­δί­ων. Ἀ­ναγ­γέλ­λει ἐκ βα­θέ­ων ὅ­τι, ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Θε­οῦ, ἡ ζω­ή τῶν ἀν­θρώ­πων ἔ­χει ἀ­πό­λυ­τον ἀ­ξί­αν. Δι­α­κη­ρύτ­τει ὅ­τι τά πα­θή­μα­τα καί τά δει­νά, ὁ σταυ­ρός καί ὁ Γολ­γο­θᾶς, δέν ἔ­χουν τόν τε­λευ­ταῖ­ον λό­γον. Δέν εἶ­ναι δυ­να­τόν νά θρι­αμ­βεύ­σουν οἱ σταυ­ρω­ταί ἐ­πί τῶν τρα­γι­κῶν θυ­μά­των των. Εἰς τήν Ὀρ­θό­δο­ξον Ἐκ­κλη­σί­αν, ὁ Σταυ­ρός εὑ­ρί­σκε­ται εἰς τό κέν­τρον τῆς εὐ­σε­βεί­ας, δέν εἶ­ναι ὅ­μως ἡ ἐ­σχά­τη πραγ­μα­τι­κό­της, αὐ­τός πού ὁ­ρί­ζει καί τό τε­λι­κόν ση­μεῖ­ον προ­σα­να­το­λι­σμοῦ τῆς ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς ζω­ῆς. Τό οὐ­σι­ῶ­δες νό­η­μα τοῦ Σταυ­ροῦ εἶ­ναι ὅ­τι ἀ­πο­τε­λεῖ ὁ­δόν πρός τήν Ἀ­νά­στα­σιν, πρός τό πλή­ρω­μα τῆς πί­στε­ως ἡ­μῶν. Ἐ­πί τῆς βά­σε­ως αὐ­τῆς, οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι ἀ­να­φω­νοῦ­μεν: «Ἰ­δού γάρ ἦλ­θε δι­ά τοῦ Σταυ­ροῦ χα­ρά ἐν ὅ­λῳ τῷ κό­σμῳ». Εἶ­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κόν, ὅ­τι εἰς τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­αν, ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Πα­θῶν δέν εἶ­ναι κα­τα­θλι­πτι­κή, ἀλ­λά σταυ­ρο­α­να­στά­σι­μος, ἀ­φοῦ τό Πά­θος προ­σεγ­γί­ζε­ται καί βι­οῦ­ται δι­ά μέ­σου τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, ἡ ὁ­ποί­α εἶ­ναι «λύ­τρον λύ­πης». Δι­ά τό Ὀρ­θό­δο­ξον αἰ­σθη­τή­ρι­ον, ἡ ἀ­με­τά­θε­τος σύν­δε­σις Σταυ­ροῦ καί Ἀ­να­στά­σε­ως εἶ­ναι ἀ­συ­βί­βα­στος μέ κά­θε μορ­φῆς ἐ­σω­τε­ρι­κήν φυ­γήν εἰς μυ­στι­κι­σμούς ἤ εἰς ἕ­να αὐ­τά­ρε­σκον εὐ­σε­βι­σμόν, οἱ ὁ­ποῖ­οι συ­νή­θως εἶ­ναι ἀ­δι­ά­φο­ροι δι­ά τά πα­θή­μα­τα καί τάς πε­ρι­πε­τεί­ας τοῦ ἀν­θρώ­που ἐν τῇ ἱ­στο­ρί­ᾳ.

   Τό κή­ρυγ­μα τοῦ Σταυ­ροῦ καί τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως εὑ­ρί­σκε­ται, εἰς τήν ἐ­πο­χήν μας, ἐ­πί­σης ἀν­τι­μέ­τω­πον τό­σον μέ τήν ἀ­λα­ζο­νι­κήν αὐ­το­α­πο­θέ­ω­σιν τοῦ συγ­χρό­νου ἐκ­κο­σμι­κευ­μέ­νου, λο­γο­κρα­του­μέ­νου, πε­πει­σμέ­νου δι­ά τήν παν­το­δυ­να­μί­αν τῆς ἐ­πι­στή­μης, ἑ­αυ­το­κεν­τρι­κοῦ καί προ­σκε­κολ­λη­μέ­νου εἰς τά γε­ώ­δη καί πρό­σκαι­ρα ἀν­θρώ­που, τοῦ ἀν­θρώ­που χω­ρίς πό­θον τῆς αἰ­ω­νι­ό­τη­τος, ὅ­σον καί μέ τήν ἀ­πώ­θη­σιν συ­νό­λου τῆς Ἐν­σάρ­κου Θεί­ας Οἰ­κο­νο­μί­ας καί τοῦ «σκαν­δά­λου» τοῦ Σταυ­ροῦ, ἐν ὀ­νό­μα­τι τῆς ἀ­πο­λύ­του ὑ­περ­βα­τι­κό­τη­τος τοῦ Θε­οῦ καί τοῦ ἀ­γε­φυ­ρώ­του χά­σμα­τος οὐ­ρα­νοῦ καί γῆς.

   Ἐ­πί πᾶ­σι τού­τοις, ἡ­μεῖς οἱ Ὀρ­θό­δο­ξοι πι­στοί, τι­μι­ώ­τα­τοι ἀ­δελ­φοί καί πε­φι­λη­μέ­να τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ, ἔμ­πλε­οι τῆς πεί­ρας τῆς λαμ­προ­φό­ρου Ἀ­να­στά­σε­ως, λα­βόν­τες φῶς ἐκ τοῦ ἀ­νε­σπέ­ρου φω­τός, ἐν παν­τί εὐ­χα­ρι­στοῦν­τες, τά ἄ­νω φρο­νοῦν­τες, ἔ­χον­τες δέ ἐν­τεῦ­θεν ἤ­δη τόν ἀρ­ρα­βῶ­να καί τά ἐ­νέ­χυ­ρα τῆς ἐ­σχα­το­λο­γι­κῆς πλη­ρώ­σε­ως τῆς Θεί­ας Οἰ­κο­νο­μί­ας, ἀ­να­βο­ῶ­μεν, ἐν Ἐκ­κλη­σί­ᾳ, τό «Χρι­στός Ἀ­νέ­στη!», δε­ό­με­νοι ὅ­πως ὁ πα­θών, τα­φείς καί ἀ­να­στάς Κύ­ρι­ος κα­ταυ­γά­ζῃ τάς δι­α­νοί­ας, τάς καρ­δί­ας καί πᾶ­σαν τήν ζω­ήν ἡ­μῶν, κα­τευ­θύ­νῃ δέ τά δι­α­βή­μα­τα ἡ­μῶν πρός πᾶν ἔρ­γον ἀ­γα­θόν καί ἐ­νι­σχύ­ῃ τόν λα­όν Αὐ­τοῦ πρός μαρ­τυ­ρί­αν τοῦ Εὐ­αγ­γε­λί­ου τῆς Ἀ­γά­πης «ἕ­ως ἐ­σχά­του τῆς γῆς» (Πράξ. α’, 8), εἰς δό­ξαν τοῦ «ὑ­πέρ πᾶν ὄ­νο­μα» ὀ­νό­μα­τος Αὐ­τοῦ.

 

Φα­νά­ρι­ον, Ἅ­γι­ον Πά­σχα ,βι­η´

 

† Ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος

δι­ά­πυ­ρος πρός Χρι­στόν Ἀ­να­στάν­τα

εὐ­χέ­της πάν­των ὑ­μῶν.

 

 

Αποθηκεύσετε/εκτυπώσετε την Πατριαρχική Απόδειξη ακολουθώντας το σύνδεσμο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΣΧΑ 2018.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες