Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ ,ΒΙΖ´

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

 

   Ἀ­δελ­φοὶ ἠ­γα­πη­μέ­νοι καὶ τέ­κνα θε­ο­φι­λῆ ἐν τῷ Ἀ­να­στάν­τι Κυ­ρί­ῳ,

 

   «Ἐν τῷ κό­σμῳ θλῖ­ψιν ἕ­ξε­τε˙ ἀλ­λὰ θαρ­σεῖ­τε, ἐ­γὼ νε­νί­κη­κα τὸν κό­σμον» (Ἰ­ω­άν. ις΄, 33), δι­α­βε­βαι­ώ­νει ὁ θα­νά­τῳ τὸν θά­να­τον μό­νος πα­τή­σας Κύ­ρι­ος τὰς γε­νε­ὰς τῶν ἀν­θρώ­πων. Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη! ἀ­να­φω­νοῦ­μεν καὶ ἡ­μεῖς πρὸς πάν­τας τοὺς ἐγ­γὺς καὶ τοὺς μα­κρὰν ἀ­πὸ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ταύ­της Αὐ­λῆς τοῦ βι­ω­μα­τι­κοῦ ἐν τῷ κό­σμῳ σταυ­ροῦ καὶ τῆς θλί­ψε­ως∙ ἀλ­λὰ καὶ ἀ­πὸ τῆς Αὐ­λῆς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως∙ ἀ­πὸ τῆς κόγ­χης ταύ­της τῆς γῆς, τῆς Κων­σταν­τί­νου Πό­λε­ως, ἀ­πὸ ὅ­που δι­α­κη­ρύτ­τε­ται ὅ­τι «ζω­ὴ πο­λι­τεύ­ε­ται», δι­α­λυ­ο­μέ­νης τῆς κά­θε εἴ­δους φθο­ρᾶς καὶ αὐ­τοῦ τοῦ θα­νά­του.

   Ὁ Κύ­ρι­ος πολ­λά­κις προ­ει­δο­ποί­η­σε, κα­τὰ τὴν ἐ­πὶ γῆς ἔν­σαρ­κον πα­ρου­σί­αν Του, τοὺς Μα­θη­τάς Του πε­ρὶ τῆς θλί­ψε­ώς των ἐξ αἰ­τί­ας τῆς σταυ­ρι­κῆς Του θυ­σί­ας ἐ­πὶ τοῦ Φρι­κτοῦ Γολ­γο­θᾶ, ὡς καὶ ἕ­νε­κα τῆς δρα­στη­ρι­ό­τη­τος καὶ τῆς πο­ρεί­ας των ἐν­τὸς τοῦ κό­σμου τού­του -αὐ­τῶν τῶν ἰ­δί­ων ἀλ­λὰ καὶ πάν­των ὅ­σων θὰ ἐ­πί­στευ­ον εἰς τὸν Χρι­στόν-. Μὲ μί­αν χα­ρα­κτη­ρι­στι­κὴν ὅ­μως λε­πτο­μέ­ρει­αν: «ὅ­τι κλα­ύ­σε­τε καὶ θρη­νή­σε­τε ὑ­μεῖς, ὁ δὲ κό­σμος χα­ρή­σε­ται· ὑ­μεῖς δὲ λυ­πη­θή­σε­σθε, ἀλλ᾿ ἡ λύ­πη ὑ­μῶν εἰς χα­ρὰν γε­νή­σε­ται... καὶ ὑ­μεῖς οὖν λύ­πην μὲν νῦν ἔ­χε­τε· πά­λιν δὲ ὄ­ψο­μαι ὑ­μᾶς, καὶ χα­ρή­σε­ται ὑ­μῶν ἡ καρ­δί­α» (Ἰ­ω­άν ις΄, 20-22).

   Τὴν ἀ­να­στά­σι­μον ταύ­την καὶ ὑ­περ­κό­σμι­ον χα­ρὰν πρῶ­ται ἐ­βί­ω­σαν αἱ λί­αν πρω­ῒ ἐλ­θοῦ­σαι ἐ­πὶ τὸ μνῆ­μα τοῦ Ζω­ο­δό­του Μυ­ρο­φό­ροι Γυ­ναῖ­κες δι­ὰ τοῦ μο­νο­λε­κτι­κοῦ Κυ­ρι­α­κοῦ λό­γου «Χαί­ρε­τε» (Ματθ. κη΄,9). Τὴν ἰ­δί­αν ἀ­να­στά­σι­μον χα­ρὰν βι­οῦ­σα ἡ Μή­τηρ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως δι­α­κη­ρύτ­τει σή­με­ρον στεν­το­ρί­ᾳ τῇ φω­νῇ: «Αὕ­τη ἡ ἡ­μέ­ρα Κυ­ρί­ου, ἀ­γαλ­λι­α­σώ­με­θα καὶ εὐ­φραν­θῶ­μεν ἐν αὐ­τῇ» (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔ­σχα­τος ἐ­χθρός, ὁ θά­να­τος, ἡ λύ­πη, τὰ προ­βλή­μα­τα, ἡ φθο­ρά, ἡ θλῖ­ψις, ἡ δο­κι­μα­σί­α, σκυ­λεύ­ον­ται καὶ κα­ταρ­γοῦν­ται ὑ­πὸ τοῦ Νι­κη­τοῦ Θε­αν­θρώ­που Κυ­ρί­ου.

   Ζῶ­μεν, ὅ­μως, ἐν­τὸς ἑ­νὸς κό­σμου εἰς τὸν ὁ­ποῖ­ον τὰ μέ­σα γε­νι­κῆς ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας με­τα­δί­δουν συ­νε­χῶς δυ­σα­ρέ­στους πλη­ρο­φο­ρί­ας πε­ρὶ τρο­μο­κρα­τι­κῶν ἐ­νερ­γει­ῶν, πε­ρὶ πο­λέ­μων κα­τὰ τό­πους, πε­ρὶ κα­τα­στρο­φι­κῶν φυ­σι­κῶν φαι­νο­μέ­νων, προ­βλη­μά­των λό­γῳ θρη­σκευ­τι­κοῦ φα­να­τι­σμοῦ, πεί­νης, προ­σφυ­γι­κοῦ προ­βλή­μα­τος, ἀ­νι­ά­των ἀ­σθε­νει­ῶν, πτω­χεί­ας, ψυ­χο­λο­γι­κῶν κα­τα­πι­έ­σε­ων, αἰ­σθή­μα­τος ἀ­να­σφα­λεί­ας καὶ λοι­πῶν συμ­πα­ρο­μαρ­του­σῶν ἀ­νε­πι­θυ­μή­των κα­τα­στά­σε­ων.

   Ἔ­ναν­τι τῶν κα­θη­με­ρι­νῶν τού­των «σταυ­ρῶν», τοὺς ὁ­ποί­ους οἱ ἄν­θρω­ποι αἴ­ρο­μεν μὲ «γογ­γυ­σμούς», ἔρ­χε­ται ἡ Μή­τηρ μας Ἁ­γί­α Ὀρ­θό­δο­ξος Ἐκ­κλη­σί­α νὰ μᾶς ὑ­πεν­θυ­μί­σῃ ὅ­τι ἠμ­πο­ροῦ­μεν νὰ εἴ­με­θα χα­ρο­ύ­με­νοι, δι­ό­τι ὁ ἀρ­χη­γός μας Χρι­στὸς εἶ­ναι ὁ νι­κη­τὴς αὐ­τῶν, εἶ­ναι ὁ φο­ρεὺς τῆς χα­ρᾶς, ὁ φαι­δρύ­νας τὰ σύμ­παν­τα.

   Ἡ χα­ρά μας στη­ρί­ζε­ται εἰς τὴν βε­βαι­ό­τη­τα τῆς νί­κης τοῦ Χρι­στοῦ. Ἔ­χο­μεν τὴν ἀ­πό­λυ­τον βε­βαι­ό­τη­τα, ὅ­τι τὸ ἀ­γα­θὸν εἶ­ναι ὁ νι­κη­τής, δι­ό­τι ὁ Χρι­στὸς ἦλ­θεν εἰς τὸν κό­σμον «καὶ ἐ­ξῆλ­θεν ἵ­να νι­κή­σῃ» (πρβλ. Ἀ­ποκ. ς΄, 2). Ὁ κό­σμος εἰς τὸν ὁ­ποῖ­ον θὰ ζή­σω­μεν αἰ­ω­νί­ως εἶ­ναι ὁ Χρι­στός: τὸ φῶς, ἡ ἀ­λή­θει­α, ἡ ζωή, ἡ χα­ρά, ἡ εἰ­ρή­νη.

   Ἡ Μή­τηρ Ἁ­γί­α τοῦ Χρι­στοῦ Με­γά­λη Ἐκ­κλη­σί­α, πα­ρὰ τοὺς κα­θη­με­ρι­νοὺς σταυ­ροὺς καὶ τὰς θλί­ψεις, ζῇ ἀ­πο­κλει­στι­κῶς καὶ μό­νον τὸ γε­γο­νὸς τῆς χα­ρᾶς. Βι­ώ­νει ἐν­τεῦ­θεν, ἐν τῇ πα­ρού­σῃ καὶ ἀ­πὸ τῆς πα­ρού­σης ζω­ῆς, τὴν Βα­σι­λε­ί­αν τοῦ Θε­οῦ. Ἀ­πὸ τοῦ Ἱ­ε­ροῦ τού­του Κέν­τρου τῆς Ὁρ­θο­δο­ξί­ας, ἀ­πὸ τῶν σπλάγ­χνων τοῦ μαρ­τυ­ρι­κοῦ Φα­να­ρί­ου, δι­α­κη­ρύτ­το­μεν «κα­τὰ τὴν φω­ταυ­γῆ ταύ­την νύ­κτα», ὅ­τι προ­έ­κτα­σις καὶ τέ­λος τοῦ σταυ­ροῦ καὶ τῆς θλί­ψε­ως καὶ δι­α­σκέ­δα­σις τοῦ κά­θε ἀν­θρω­πί­νου πό­νου καὶ τῆς κά­θε δο­κι­μα­σί­ας, εἶ­ναι ἡ Κυ­ρι­α­κὴ δι­α­βε­βαί­ω­σις: «Οὐκ ἀ­φή­σω ὑ­μᾶς ὀρ­φα­νούς» (Ἰ­ω­άν. ιδ΄, 18-19). «Ἰ­δοὺ ἐ­γὼ μεθ᾿ ὑ­μῶν εἰ­μι πά­σας τὰς ἡ­μέ­ρας, ἕ­ως τῆς συν­τε­λεί­ας τοῦ αἰ­ῶ­νος» (Ματθ. κη΄, 20). Αὐ­τὸ τὸ μή­νυ­μα πρέ­πει νὰ ἀ­κού­σω­μεν ὅ­λοι, νὰ ἀ­κού­σῃ ὁ σύγ­χρο­νος ἄν­θρω­πος καὶ νὰ ἀ­φή­σῃ τὸν ἑ­αυ­τόν του νὰ ἴ­δῃ τὸν Χρι­στὸν συμ­πο­ρευ­ό­με­νον μα­ζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴ­δῃ δί­πλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴ­δῃ, μό­νον ἐ­ὰν ἀ­κού­ῃ καὶ βι­ώ­νῃ τὸν λό­γον Του εἰς τὴν ζω­ήν του.

   Τὸ μή­νυ­μα τοῦ­το τῆς κα­τι­σχύ­σε­ως τῆς ζω­ῆς ἐ­πὶ τοῦ θα­νά­του, τῆς νί­κης τοῦ ἱ­λα­ροῦ φω­τὸς τῆς πα­σχα­λί­ου λαμ­πά­δος ἐ­πὶ τοῦ σκό­τους τῆς ἀ­κα­τα­στα­σί­ας, καὶ τῆς δι­α­λύ­σε­ως, δι­ὰ τοῦ ἀ­νε­σπέ­ρου Φω­τὸς τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως, τῶν θλί­ψε­ων καὶ τῶν προ­βλη­μά­των εὐ­αγ­γε­λί­ζε­ται τὸ Οἰ­κου­με­νι­κὸν Πα­τρι­αρ­χεῖ­ον εἰς ὁ­λό­κλη­ρον τὸν κό­σμον καὶ κα­λεῖ ὅ­λους τοὺς ἀν­θρώ­πους νὰ τὸ βι­ώ­σουν. Τοὺς κα­λεῖ νὰ στα­θοῦν μὲ πί­στιν καὶ ἐλ­πί­δα ἐ­νώ­πι­ον τοῦ Ἀ­να­στάν­τος Χρι­στοῦ, ἐ­νώ­πι­ον τοῦ μυ­στη­ρί­ου τῆς ζω­ῆς∙ τοὺς κα­λεῖ νὰ ἐμ­πι­στευ­θοῦν τὸν κρα­τοῦν­τα τὰ ἡ­νί­α πά­σης κτί­σε­ως Ἀ­να­στάν­τα Κύ­ρι­ον, τὸν Κύ­ρι­ον τῆς χα­ρᾶς καὶ τῆς εὐ­φρο­σύ­νης.

   Χρι­στὸς Ἀ­νέ­στη, λοι­πόν, ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα! Αὐ­τοῦ τοῦ δε­σπό­ζον­τος τῆς ζω­ῆς καὶ κυ­ρι­εύ­ον­τος τοῦ θα­νά­του Κυ­ρί­ου ἡ­μῶν ἡ Χά­ρις καὶ τὸ ἄ­πει­ρον Ἔ­λε­ος εἴ­η­σαν με­τὰ πάν­των.

 

Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´

 

Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα

εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

 

 

Ἀποθηκεύσετε/ἐκτυπώσετε τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη στό σύνδεσμο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΠΑΣΧΑ 2017.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες