Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΘΕΙΟΤΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Ἀ­ριθμ. Πρωτ. 1172

 

+ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

 

* * *

 

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ ἀ­γα­πη­τά,

 

   Ἡ γλυ­κύ­της τῆς Ἁ­γί­ας Νυ­κτὸς τῶν Χρι­στου­γέν­νων πε­ρι­βάλ­λει καὶ πά­λιν τὸν κό­σμον. Καὶ ἐν μέ­σῳ τῶν ἀν­θρω­πί­νων κα­μά­των καὶ πό­νων, τῆς κρί­σε­ως καὶ τῶν κρί­σε­ων, τῶν πα­θῶν καὶ τῶν ἐ­χθρο­τή­των, τῶν ἀ­νη­συ­χι­ῶν καὶ τῶν ἀ­πο­γο­η­τεύ­σε­ων, προ­βάλ­λει μὲ τὴν ἰ­δί­αν ὡς καὶ ἄλ­λο­τε γο­η­τεί­αν, πραγ­μα­τι­κὸν καὶ σύγ­χρο­νον ὅ­σον πο­τέ, τὸ μυ­στή­ρι­ον τῆς ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ως τοῦ Θε­οῦ, προ­τρε­πό­με­νον ἵ­να «δι­και­ο­σύ­νην μά­θω­μεν οἱ ἐ­νοι­κοῦν­τες ἐ­πὶ τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄, 9), ὅ­τι «ἐ­τέ­χθη ἡ­μῖν σή­με­ρον Σω­τήρ» (Λουκ. β΄, 11).

   Ἀ­τυ­χῶς, ὅ­μως, κα­τὰ τὴν ἐ­πο­χήν μας, πολ­λοὶ ἄν­θρω­ποι σκέ­πτον­ται ὅ­πως ὁ ἐ­κτε­λε­στὴς ἐ­κεῖ­νος τῶν νη­πί­ων Ἡ­ρώ­δης, ὁ ἄ­νο­μος καὶ ἀ­δί­στα­κος, καὶ ἐ­ξο­λο­θρε­ύ­ουν τοὺς συ­ναν­θρώ­πους των δι­ὰ ποι­κί­λων τρό­πων. Ὁ στρε­βλω­μέ­νος ἀ­πὸ τὴν ἐ­γω­κεν­τρι­κό­τη­τά του νοῦς τοῦ ἐ­ξου­σι­α­στοῦ τοῦ κό­σμου το­ύ­του, ὁ ὁ­ποῖ­ος προ­σω­πο­ποι­εῖ­ται εἰς τὸ φο­νι­κὸν πρό­σω­πον τοῦ Ἡρώδου, εἶ­δε πα­ρα­δό­ξως κίν­δυ­νον δι­ὰ τὴν ὑ­πό­στα­σίν του τὴν γέν­νη­σιν ἑ­νὸς ἀ­θώ­ου Παι­δί­ου. Καὶ ὡς κα­ταλ­λη­λό­τε­ρον τρό­πον δι­ὰ τὴν προ­φύ­λα­ξιν τῆς κο­σμι­κῆς ἐ­ξου­σί­ας του ἀ­πὸ τὸν κίν­δυ­νον, τὸν ὁ­ποῖ­ον ἐ­νέ­πνε­εν εἰς αὐ­τόν –κα­τὰ τὴν ἄ­πο­ψίν του- ἡ γέν­νη­σις τοῦ Παι­δί­ου, ἐ­πέ­λε­ξε τὴν ἐ­ξο­λό­θρευ­σίν του.

   Δι­ὰ νὰ σω­θῇ ἀ­πὸ τὰς φο­νι­κὰς δι­α­θέ­σεις τὸ Βρέ­φος Ἰ­η­σοῦς, δι­ὰ τὸ ὁ­ποῖ­ον ὡ­μί­λη­σαν οἱ Ἄγ­γε­λοι, ἠ­ναγ­κά­σθη νὰ φύ­γῃ εἰς Αἴ­γυ­πτον, κα­τα­στὰν οὕ­τω, θὰ ἐ­λέ­γο­μεν μὲ τὴν ὁ­ρο­λο­γί­αν τῆς ἐ­πο­χῆς μας, «πο­λι­τι­κὸς πρό­σφυξ», ὁ­μοῦ με­τὰ Μα­ρί­ας τῆς Μη­τρὸς Αὐ­τοῦ, τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, καὶ τοῦ μνή­στο­ρος Ἰ­ω­σήφ.

   Εἰς τὴν ἐ­πο­χήν μας, θε­ω­ρου­μέ­νην ὡς ἐ­πο­χὴν προ­ό­δου, πολ­λὰ παι­δί­α ἀ­ναγ­κά­ζον­ται νὰ κα­τα­στοῦν πρό­σφυ­γες ἀ­κο­λου­θοῦν­τα τοὺς γο­νεῖς των δι­ὰ νὰ σώ­σουν τὴν ζω­ήν των, τὴν ὁ­πο­ί­αν ὑ­πο­βλέ­πουν ποι­κι­λώ­νυ­μοι ἐ­χθροί των. Τὸ γε­γο­νὸς τοῦ­το, ἀ­πο­τε­λεῖ ὄ­νει­δος δι­ὰ τὸ ἀν­θρώ­πι­νον γέ­νος.

   Δι­ὸ καὶ ἐ­πὶ τῇ Γεν­νή­σει τοῦ Παι­δί­ου Ἰ­η­σοῦ, τοῦ ἀ­λη­θι­νοῦ λυ­τρω­τοῦ καὶ Σω­τῆ­ρος ἡ­μῶν, δι­α­κη­ρύτ­το­μεν ἀ­πὸ τοῦ Ἁ­γι­ω­τά­του Ἀ­πο­στο­λι­κοῦ καὶ Πα­τρι­αρ­χι­κοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου ὅ­τι αἱ κοι­νω­νί­αι πᾶ­σαι πρέ­πει νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σουν τὴν ἀ­σφα­λῆ ἀ­νά­πτυ­ξιν τῶν παι­δί­ων καὶ νὰ σε­βα­σθοῦν τὸ δι­καί­ω­μά των εἰς τὴν ζω­ήν, εἰς τὴν παι­δεί­αν καὶ εἰς τὴν κα­νο­νι­κὴν ἀ­νά­πτυ­ξίν των, τὴν ὁ­ποί­αν ἠμ­πο­ρεῖ νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σῃ ἡ ἀ­να­τρο­φὴ καὶ δι­α­παι­δα­γώ­γη­σίς των ἐν­τὸς τοῦ πλαι­σί­ου τῆς πα­ρα­δο­σι­α­κῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας, μὲ βά­σιν τὰς ἀρ­χὰς τῆς ἀ­γά­πης, τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας, τῆς εἰ­ρή­νης, τῆς ἀλ­λη­λεγ­γύ­ης, ἀ­γα­θῶν τὰ ὁ­ποῖ­α κο­μί­ζει εἰς ἡ­μᾶς σή­με­ρον ὁ δι᾿ ἡ­μᾶς σαρ­κω­θεὶς Κύ­ρι­ος.

   Ὁ τε­χθεὶς Σω­τὴρ κα­λεῖ ὅ­λους νὰ ἀ­πο­δε­χθῶ­μεν τὸ μή­νυ­μα τοῦ­το τῆς σω­τη­ρί­ας τῶν ἀν­θρώ­πων. Εἶ­ναι ἀ­λη­θὲς ὅ­τι εἰς τὴν μα­κρὰν ἀν­θρω­πί­νην ἱ­στο­ρί­αν οἱ λα­οὶ ἐ­πραγ­μα­το­πο­ί­η­σαν πολ­λὰς με­τα­κι­νή­σεις καὶ ἐ­ποι­κι­σμο­ύς. Ἠλ­πί­ζο­μεν ὅ­μως ὅ­τι, με­τὰ τοὺς δύ­ο παγ­κο­σμί­ους πο­λέ­μους καὶ τὰς πε­ρὶ τῆς εἰ­ρή­νης δι­α­κη­ρύ­ξεις ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν καὶ πο­λι­τι­κῶν ἡ­γε­τῶν καὶ ὀρ­γα­νι­σμῶν, αἱ σύγ­χρο­νοι κοι­νω­νί­αι θὰ ἠ­δύ­ναν­το νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σουν τὴν εἰ­ρη­νι­κὴν δι­α­βί­ω­σιν τῶν ἀν­θρώ­πων εἰς τὰς χώ­ρας των. Ἀ­τυ­χῶς, τὰ γε­γο­νό­τα δι­α­ψε­ύ­δουν τὴν ἐλ­πί­δα, δι­ό­τι με­γά­λαι μᾶ­ζαι ἀν­θρώ­πων πρὸ τῆς ἀ­πει­λῆς τῆς ἐ­ξο­λο­θρεύ­σε­ώς των ἀ­ναγ­κά­ζον­ται νὰ λά­βουν τὴν πι­κρὰν ὁ­δὸν τῆς προ­σφυ­γι­ᾶς.

   Ἡ δι­α­μορ­φου­μέ­νη αὕ­τη κα­τά­στα­σις, μὲ τὸ δι­αρ­κῶς ὀγ­κού­με­νον κῦ­μα τῶν προ­σφύ­γων, αὐ­ξά­νει τὰς εὐ­θύ­νας ἡ­μῶν, ὅ­σων ἔ­χο­μεν εἰ­σέ­τι τὴν εὐ­λο­γί­αν νὰ ζῶ­μεν εἰ­ρη­νι­κῶς καὶ μὲ κά­ποι­αν ἄ­νε­σιν, νὰ μὴ μέ­νω­μεν ἀ­ναί­σθη­τοι ἐ­νώ­πι­ον τοῦ κα­θη­με­ρι­νοῦ δρά­μα­τος χι­λι­ά­δων συ­ναν­θρώ­πων μας, ἀλ­λὰ νὰ ἐκ­φρά­σω­μεν εἰς αὐ­τοὺς τὴν ἔμ­πρα­κτον ἀλ­λη­λεγ­γύ­ην καὶ ἀ­γά­πην μας, μὲ τὴν βε­βαι­ό­τη­τα ὅ­τι κά­θε εὐ­ερ­γε­σί­α πρὸς αὐ­τοὺς ἀ­πο­βαί­νει εἰς τὸ πρό­σω­πον τοῦ τε­χθέν­τος καὶ σάρ­κα λα­βόν­τος Υἱ­οῦ τοῦ Θε­οῦ, ὁ Ὁ­ποῖ­ος ἦλ­θεν εἰς τὸν κό­σμον ὄ­χι ὡς βα­σι­λεύς, ὄ­χι ὡς ἐ­ξου­σι­α­στής, ὄ­χι ὡς δυ­νά­στης, ὄ­χι ὡς πλού­σι­ος, ἀλ­λὰ ἐ­τέ­χθη ὡς γυ­μνὸν καὶ ἀ­νυ­πε­ρά­σπι­στον Βρέ­φος, εἰς σμι­κρὸν σταῦ­λον, ἄ­νευ ἑ­στί­ας, ὅ­πως ζοῦν αὐ­τὴν τὴν στιγ­μὴν χι­λι­ά­δες συ­ναν­θρώ­πων μας, καὶ ἠ­ναγ­κά­σθη ἐκ τῶν πρώ­των ἐ­τῶν τῆς ἐ­πι­γεί­ου ζω­ῆς Του νὰ ξε­νι­τευ­θῇ εἰς χώ­ραν μα­κράν, δι­ὰ νὰ σω­θῇ ἐκ τοῦ μί­σους τοῦ Ἡ­ρώ­δου. Τῶν νη­πί­ων τῶν ση­με­ρι­νῶν προ­σφύ­γων, θὰ ἐ­λέ­γο­μεν, τὸ ἀ­θῷ­ον αἷ­μα ἡ γῆ καὶ ἡ θά­λασ­σα πί­νουν, τοῦ δὲ Ἡ­ρώ­δου ἡ ἀ­να­σφα­λὴς ψυ­χή «τὸ κρῖ­μα ἐ­δέ­ξα­το».

   Αὐ­τὸ τὸ τε­χθὲν καὶ εἰς Αἴ­γυ­πτον πο­ρευ­ό­με­νον Θεῖ­ον Βρέ­φος εἶ­ναι ὁ πραγ­μα­τι­κὸς ὑ­πε­ρα­σπι­στὴς τῶν ση­με­ρι­νῶν προ­σφύ­γων, τῶν δι­ω­κο­μέ­νων ὑ­πὸ τῶν συγ­χρό­νων Ἡ­ρω­δῶν. Αὐ­τό, τὸ Βρέ­φος­η­σοῦς, Θε­ὸς­μῶν, «ἐ­γέ­νε­το τοῖς ἀ­σθε­νέ­σιν ὡς ἀ­σθε­νής» (πρβλ. Α΄ Κορ. θ΄, 22), σύμ­μορ­φον πάν­των ἡ­μῶν, τῶν ἀ­δυ­νά­των, τῶν ἐ­ξου­θε­νη­μέ­νων, τῶν κιν­δυ­νευ­όν­των, τῶν προ­σφύ­γων. Ἡ συμ­πα­ρά­στα­σις καὶ ἡ βο­ή­θει­α ἡ­μῶν πρὸς τοὺς δι­ω­κο­μέ­νους καὶ ἐ­κτο­πι­ζο­μέ­νους συ­ναν­θρώ­πους μας, ἀ­νε­ξαρ­τή­τως φυ­λῆς, γέ­νους καὶ θρη­σκεί­ας, θὰ εἶ­ναι δι­ὰ τὸν τε­χθέν­τα Κύ­ρι­ον δῶ­ρα πο­λυ­τι­μό­τε­ρα τῶν δώ­ρων τῶν μά­γων, θη­σαυ­ροὶ τι­μι­ώ­τε­ροι «χρυ­σοῦ καὶ λι­βά­νου καὶ σμύρ­νης» (πρβλ. Ματθ. β΄, 11), πλοῦ­τος πνευ­μα­τι­κὸς ἀ­να­φαί­ρε­τος καὶ μό­νι­μος, ὁ ὁ­ποῖ­ος δὲν θὰ φθα­ρῇ ὅ­σοι αἰ­ῶ­νες καὶ ἐ­ὰν πα­ρέλ­θουν, ἀλ­λὰ θὰ μᾶς ἀ­να­μέ­νῃ εἰς τὴν βα­σι­λεί­αν τῶν Οὐ­ρα­νῶν.

   Ἂς προ­σφέ­ρω­μεν ἕ­κα­στος ὅ,τι δυ­νά­με­θα εἰς τὸν ἐν τῷ προ­σώ­πῳ τῶν προ­σφύ­γων ἀ­δελ­φῶν μας ὁ­ρώ­με­νον Κύ­ρι­ον. Ἂς προ­σφέ­ρω­μεν εἰς τὸν ἐν Βη­θλε­ὲμ τι­κτό­με­νον σή­με­ρον μι­κρὸν Χρι­στὸν αὐ­τὰ τὰ τί­μι­α δῶ­ρα τῆς ἀ­γά­πης, τῆς θυ­σί­ας καὶ τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας, μι­μού­με­νοι τὴν Αὐ­τοῦ εὐ­σπλαγ­χνί­αν, καὶ ἂς προ­σκυ­νή­σω­μεν Αὐ­τὸν με­τὰ τῶν ἀγ­γέ­λων, τῶν μά­γων, τῶν ἁ­πλο­ϊ­κῶν ποι­μέ­νων, κρά­ζον­τες τό «δό­ξα ἐν ὑ­ψί­στοις Θε­ῷ καὶ ἐ­πὶ γῆς εἰ­ρή­νη, ἐν ἀν­θρώ­ποις εὐ­δο­κί­α» (Λουκ. β΄, 14), σὺν πᾶ­σι τοῖς Ἁ­γί­οις.

   Ἡ χά­ρις καὶ τὸ πλού­σι­ον ἔ­λε­ος τοῦ πρό­σφυ­γος Βρέ­φους Ἰ­η­σοῦ εἴ­η­σαν με­τὰ πάν­των ὑ­μῶν!

 

Χρι­στού­γεν­να ‚βι­ε΄

 

† Ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος

δι­ά­πυ­ρος πρὸς Θε­ὸν εὐ­χέ­της πάν­των ὑ­μῶν

 

Κατεβάσετε γιά ἐκτύπωση τήν Πατριαρχική Ἀπόδειξη, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες