Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ

ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ 2016


 

Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ

ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ

ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

* * *

"Χρι­στοῦ δ᾿ ἐ­ναν­θρώ­πη­σις, ἄλ­λη μοι πλά­σις"[1].

 

   Ἀ­γα­πη­τοὶ ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ πε­φι­λη­μέ­να,

 

   Ὑ­μνοῦ­μεν καὶ δο­ξά­ζο­μεν τὸν ἐν Τρι­ά­δι Θε­όν, τὸν ἀ­ξι­ώ­σαν­τα ἡ­μᾶς καὶ ἐ­φέ­τος νὰ φθά­σω­μεν εἰς τὴν με­γά­λην ἑ­ορ­τὴν τῆς ἐν "Βη­θλε­ὲμ τῇ μι­κρᾷ" κα­τὰ σάρ­κα Γεν­νή­σε­ως τοῦ Υἱ­οῦ καὶ Λό­γου τοῦ Θε­οῦ Πα­τρός.

 

   Ἑ­ορ­τά­ζει ἐν χα­ρᾷ πε­πλη­ρω­μέ­νῃ ἡ Ἁ­γί­α Ἐκ­κλη­σί­α, ἧς "σάρ­κα ἀ­νέ­λα­βεν" ὁ Χρι­στὸς σαρ­κω­θείς[2], κα­τα­στή­σας αὐ­τὴν "κό­σμον τοῦ κό­σμου"[3]. Σκιρ­τᾷ δι­ὰ τὰς θεί­ας εὐ­λο­γί­ας ὄ­χι μό­νον σύ­νο­λον τὸ ἀν­θρώ­πι­νον γέ­νος, ἀλ­λὰ "πᾶ­σα ἡ κτί­σις". "Τὰ σύμ­παν­τα σή­με­ρον χα­ρᾶς πλη­ροῦν­ται˙ Χρι­στοῦ τε­χθέν­τος ἐκ τῆς Παρ­θέ­νου"[4].

   Ἐν ἀν­τι­θέ­σει πρὸς τὸ "πρῶ­τον ἀ­κί­νη­τον" τῶν Ἀρ­χαί­ων, ὁ Θε­ὸς ἡ­μῶν εἶ­ναι καθ᾿ ἑ­αυ­τὸν κοι­νω­νί­α ἀ­γά­πης καὶ κι­νεῖ­ται ἐν χρό­νῳ ἀ­γα­πη­τι­κῶς πρὸς τὸν ἄν­θρω­πον καὶ τὸν κό­σμον. "Ἐν τού­τῳ ἐ­στὶν ἡ ἀ­γά­πη, οὐχ ὅ­τι ἡ­μεῖς ἠ­γα­πή­σα­μεν τὸν Θε­όν, ἀλλ᾿ ὅ­τι αὐ­τὸς ἠ­γά­πη­σεν ἡ­μᾶς"[5].

   Ὁ προ­αι­ώ­νι­ος Λό­γος τοῦ Πα­τρός, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­δω­κεν εἰς τὸν ἄν­θρω­πον τὸ "εἶ­ναι", χα­ρί­ζε­ται εἰς αὐ­τὸν δι­ὰ τῆς Ἐ­ναν­θρω­πή­σε­ώς Του τὸ "εὖ εἶ­ναι". "Τοῦ­τό ἐ­στιν ἡ­μῖν ἡ πα­νή­γυ­ρις, τοῦ­το ἑ­ορ­τά­ζο­μεν σή­με­ρον, ἐ­πι­δη­μί­αν Θε­οῦ πρὸς ἀν­θρώ­πους, ἵ­να πρὸς Θε­ὸν ἐκ­δη­μή­σω­μεν, ἢ ἐ­πα­νέλ­θω­μεν..., ἵ­να τὸν πα­λαι­ὸν ἄν­θρω­πον ἀ­πο­θέ­με­νοι τὸν νέ­ον ἐν­δυ­σώ­με­θα, καὶ ὥ­σπερ ἐν τῷ Ἀ­δὰμ ἀ­πε­θά­νο­μεν οὕ­τως ἐν τῷ Χρι­στῷ ζή­σω­μεν, Χρι­στῷ καὶ συγ­γεν­νώ­με­νοι καὶ συ­σταυ­ρού­με­νοι καὶ συν­θα­πτό­με­νοι καὶ συ­να­νι­στά­με­νοι"[6].

   Εἰς πάν­τα ἄν­θρω­πον ἐρ­χό­με­νον εἰς τὸν κό­σμον εἶ­ναι πλέ­ον ἀ­νοι­κτὴ ἡ ὁ­δὸς τῆς κα­τὰ χά­ριν Θε­ώ­σε­ως. Ὅ­λοι εἴ­με­θα "Θε­οῦ χω­ρη­τι­κοί". "Οὐκ ἔ­νι Ἰ­ου­δαῖ­ος οὐ­δὲ Ἕλ­λην, οὐκ ἔ­νι δοῦ­λος οὐ­δὲ ἐ­λεύ­θε­ρος, οὐκ ἔ­νι ἄρ­σεν καὶ θῆ­λυ˙ πάν­τες γὰρ ὑ­μεῖς εἷς ἐ­στε ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ"[7].

   Δυ­στυ­χῶς, τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον τῶν Χρι­στου­γέν­νων κη­ρύσ­σε­ται καὶ πά­λιν εἰς ἕ­να κό­σμον, ὅ­που ἠ­χεῖ ἡ κλαγ­γὴ τῶν ὅ­πλων, ὅ­που ἀ­σκεῖ­ται ἀ­πρό­κλη­τος βί­α εἰς βά­ρος ἀ­τό­μων καὶ λα­ῶν, ὅ­που κυ­ρι­αρ­χεῖ ἀ­νι­σό­της καὶ κοι­νω­νι­κὴ ἀ­δι­κί­α. Ἀ­φό­ρη­τος εἶ­ναι ἡ κα­τά­στα­σις εἰς τὴν ὁ­ποί­αν εὑ­ρί­σκον­ται τὰ ἀ­να­ρίθ­μη­τα παι­δί­α, θύ­μα­τα πο­λε­μι­κῶν συγ­κρού­σε­ων, ἐ­κρύθ­μων κα­τα­στά­σε­ων, ποι­κι­λω­νύ­μων ἐ­κμε­ταλ­λεύ­σε­ων, δι­ωγ­μῶν καὶ δι­α­κρί­σε­ων, πεί­νης, πε­νί­ας καὶ ἐ­πω­δύ­νων στε­ρή­σε­ων.

   Κα­τὰ τὸν πα­ρελ­θόν­τα Ἀ­πρί­λι­ον εἴ­χο­μεν τὴν εὐ­και­ρί­αν, με­τὰ τοῦ Ἁ­γι­ω­τά­του Πά­πα Ρώ­μης Φραγ­κί­σκου καὶ τοῦ Μα­κα­ρι­ω­τά­του Ἀρ­χι­ε­πι­σκό­που Ἀ­θη­νῶν καὶ πά­σης Ἑλ­λά­δος Ἱ­ε­ρω­νύ­μου, νὰ δι­α­πι­στώ­σω­μεν ἰ­δί­οις ὄμ­μα­σιν ἐν Λέ­σβῳ τὰς πε­ρι­πε­τεί­ας τῶν προ­σφύ­γων καὶ τῶν με­τα­να­στῶν καὶ ἰ­δί­ως τὰ ὀ­ξέ­α προ­βλή­μα­τα τῶν τα­λαι­πω­ρη­μέ­νων παι­δί­ων, τῶν ἀ­θώ­ων καὶ ἀ­νυ­πε­ρα­σπί­στων θυ­μά­των τῆς πο­λε­μι­κῆς βί­ας, τῶν φυ­λε­τι­κῶν καὶ θρη­σκευ­τι­κῶν δι­α­κρί­σε­ων καὶ τῆς ἀ­δι­κί­ας, ὁ ἀ­ριθ­μὸς τῶν ὁ­ποί­ων αὐ­ξά­νει συ­νε­χῶς.

   Ἡ ἑ­ορ­τὴ τοῦ νη­πι­ά­σαν­τος δι᾿ ἡ­μᾶς Λό­γου τοῦ Θε­οῦ, τοῦ παι­δί­ου Χρι­στοῦ, τὸν ἀ­φα­νι­σμὸν τοῦ ὁ­ποί­ου ζη­τεῖ ἡ κο­σμι­κὴ ἐ­ξου­σί­α συμ­φώ­νως πρὸς τὸν Εὐ­αγ­γε­λι­στὴν Ματ­θαῖ­ον[8], εἶ­ναι ὑ­πό­μνη­σις καὶ κλῆ­σις νὰ με­ρι­μνή­σω­μεν δι­ὰ τὰ παι­δί­α, νὰ προ­στα­τεύ­σω­μεν τὰ εὐ­ά­λω­τα αὐ­τὰ θύ­μα­τα καὶ νὰ σε­βα­σθῶ­μεν τὴν ἱ­ε­ρό­τη­τα τῆς παι­δι­κῆς ἡ­λι­κί­ας.

   Τὰ παι­δί­α καὶ αἱ εὐ­αί­σθη­τοι ψυ­χαί των ἀ­πει­λοῦν­ται βε­βαί­ως καὶ εἰς τὰς χώ­ρας τοῦ ἀ­νε­πτυγ­μέ­νου οἰ­κο­νο­μι­κῶς καὶ στα­θε­ρω­τέ­ρου πο­λι­τι­κῶς κό­σμου, ἀ­πὸ τὴν με­γά­λην κρί­σιν τοῦ γά­μου καὶ τῆς οἰ­κο­γε­νεί­ας, ἀ­πὸ ποι­κι­λο­μόρ­φους πα­ρεμ­βά­σεις καὶ τὴν ἄ­σκη­σιν σω­μα­τι­κῆς καὶ ψυ­χι­κῆς βί­ας. Ἀλ­λοι­ώ­νε­ται ἡ παι­δι­κὴ ψυ­χὴ ἐκ τῆς κα­τα­λυ­τι­κῆς ἐ­πιρ­ρο­ῆς τῶν ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν μέ­σων καὶ ἰ­δί­ως τῆς τη­λε­ο­ρά­σε­ως καὶ τοῦ δι­α­δι­κτύ­ου εἰς τὴν ζω­ήν των καὶ ἀ­πὸ τὴν ρι­ζι­κὴν ἀλ­λα­γὴν τοῦ ἐ­πι­κοι­νω­νι­α­κοῦ πε­ρι­βάλ­λον­τος. Ὁ ἄ­κρα­τος οἰ­κο­νο­μι­σμὸς τὰ με­τα­τρέ­πει ἐ­νω­ρὶς εἰς κα­τα­να­λω­τὰς καὶ ὁ εὐ­δαι­μο­νι­σμὸς ἐ­ξα­φα­νί­ζει τα­χύ­τα­τα τὴν παι­δι­κὴν ἀ­θω­ό­τη­τα.

   Ἐν ὄ­ψει τῶν κιν­δύ­νων αὐ­τῶν ἡ Ἁ­γί­α καὶ Με­γά­λη Σύ­νο­δος τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀ­πευ­θυν­θεῖ­σα "μετ᾿ ἰ­δι­αι­τέ­ρας ἀ­γά­πης καὶ στορ­γῆς" πρὸς τὰ παι­δί­α καὶ τοὺς νέ­ους, ἀ­να­φέ­ρει ἐν τῇ Ἐγ­κυ­κλί­ῳ αὐ­τῆς[9] τὰ ἑ­ξῆς:

   "Μέ­σα εἰς τὸν κυ­κε­ῶ­να τῶν ἀλ­λη­λο­α­ναι­ρου­μέ­νων ὁ­ρι­σμῶν τῆς ταυ­τό­τη­τος τῆς παι­δι­κῆς ἡ­λι­κί­ας, ἡ ἁ­γι­ω­τά­τη ἡ­μῶν Ἐκ­κλη­σί­α προ­βάλ­λει τὰ Κυ­ρι­α­κὰ λό­γι­α, "ἐ­ὰν μὴ στρα­φῆ­τε καὶ γέ­νη­σθε ὡς τὰ παι­δί­α, οὐ μὴ εἰ­σέλ­θη­τε εἰς τὴν βα­σι­λεί­αν τῶν Οὐ­ρα­νῶν"[10] καὶ τὸ "ὅς ἐ­ὰν μὴ δέ­ξη­ται τὴν βα­σι­λεί­αν τοῦ Θε­οῦ ὡς παι­δί­ον, οὐ μὴ εἰ­σέλ­θῃ εἰς αὐ­τήν"[11], ὡς καὶ ὅ­σα ἀ­να­φέ­ρει ὁ Σω­τὴρ ἡ­μῶν δι᾿ ἐ­κεί­νους, οἱ ὁ­ποῖ­οι "κω­λύ­ουν"[12] τὰ παι­δί­α νὰ Τὸν πλη­σι­ά­σουν καὶ δι᾿ ὅ­σους τὰ "σκαν­δα­λί­ζουν"[13].

   Τὸ μυ­στή­ρι­ον τῶν Χρι­στου­γέν­νων συμ­πυ­κνοῦ­ται εἰς τοὺς λό­γους τοῦ Κον­τα­κί­ου τῆς ἑ­ορ­τῆς "Δι᾿ ἡ­μᾶς γὰρ ἐ­γεν­νή­θη παι­δί­ον νέ­ον, ὁ πρὸ αἰ­ώ­νων Θε­ός". Ὁ Θε­ὸς Λό­γος ὡς παι­δί­ον καὶ τὸ παι­δί­ον ὡς Θε­ὸς ἀ­πο­κα­λύ­πτε­ται εἰς ἀν­θρώ­πους μὲ "κα­θα­ρὰν καρ­δί­αν" καὶ μὲ τὴν ἁ­πλό­τη­τα τοῦ παι­δί­ου. Τὰ παι­δί­α κα­τα­νο­οῦν ἀ­λη­θεί­ας, τὰς ὁ­ποί­ας "οἱ σο­φοὶ καὶ οἱ συ­νε­τοὶ" ἀ­δυ­να­τοῦν νὰ προ­σεγ­γί­σουν. "Ἀ­πὸ παι­δι­ὰ καὶ μό­νον φτι­ά­χνεις Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα", ση­μει­ώ­νει ὁ Ἐ­λύ­της εἰς τὸ "Ἐκ τοῦ πλη­σί­ον"[14].

 

   Ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέ­κνα ἐν Κυ­ρί­ῳ,

   Ἀ­πευ­θύ­νο­μεν ἔκ­κλη­σιν πρὸς πάν­τας, νὰ σέ­βων­ται τὴν ταυ­τό­τη­τα καὶ τὴν ἱ­ε­ρό­τη­τα τῆς παι­δι­κῆς ἡ­λι­κί­ας. Ἐ­νώ­πι­ον τῆς παγ­κο­σμί­ου προ­σφυ­γι­κῆς κρί­σε­ως, ἡ ὁ­ποί­α θί­γει κατ᾿ ἐ­ξο­χὴν τὰ δι­και­ώ­μα­τα τῶν παι­δί­ων, ἐ­νώ­πι­ον τῆς μά­στι­γος τῆς παι­δι­κῆς θνη­σι­μό­τη­τος, τῆς πεί­νης, τῆς παι­δι­κῆς ἐρ­γα­σί­ας, τῶν σω­μα­τι­κῶν κα­κώ­σε­ων καὶ τῆς ψυ­χο­λο­γι­κῆς βί­ας, ἀλ­λὰ καὶ τῶν κιν­δύ­νων ἀλ­λοι­ώ­σε­ως τῆς παι­δι­κῆς ψυ­χῆς λό­γῳ τῆς ἀ­νε­ξε­λέγ­κτου ἐκ­θέ­σε­ώς των εἰς τὴν ἐ­πιρ­ρο­ὴν τῶν συγ­χρό­νων ἠ­λε­κτρο­νι­κῶν μέ­σων ἐ­πι­κοι­νω­νί­ας καὶ τῆς κα­θυ­πο­τά­ξε­ως αὐ­τῶν εἰς τὸν κα­τα­να­λω­τι­σμόν, ἀ­να­κη­ρύσ­σο­μεν τὸ 2017 Ἔ­τος προ­στα­σί­ας τῆς ἱ­ε­ρό­τη­τος τῆς παι­δι­κῆς ἡ­λι­κί­ας, κα­λοῦν­τες πάν­τας νὰ ἀ­να­γνω­ρί­ζουν καὶ νὰ σέ­βων­ται τὰ δι­και­ώ­μα­τα καὶ τὴν ἀ­κε­ραι­ό­τη­τα τῶν παι­δί­ων.

   Ὅ­πως το­νί­ζε­ται εἰς ἕ­τε­ρον σπου­δαῖ­ον κεί­με­νον τῆς Ἁ­γί­ας καὶ Με­γά­λης Συ­νό­δου, ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ, μὲ τὸν λό­γον αὐ­τῆς, δὲν ἀ­πο­βλέ­πει πρω­τί­στως «εἰς τὸ νὰ κρί­νῃ καὶ νὰ κα­τα­δι­κά­σῃ τὸν κό­σμον»[15], ἀλ­λὰ εἰς τὸ νὰ προ­σφέ­ρῃ εἰς αὐ­τὸν ὡς ὁ­δη­γὸν τὸ Εὐ­αγ­γέ­λι­ον τῆς βα­σι­λεί­ας τοῦ Θε­οῦ, τὴν ἐλ­πί­δα καὶ βε­βαι­ό­τη­τα ὅ­τι τὸ κα­κόν, ὑ­πὸ οἱ­αν­δή­πο­τε μορ­φήν, δὲν ἔ­χει τὸν τε­λευ­ταῖ­ον λό­γον εἰς τὴν ἱ­στο­ρί­αν καὶ δὲν πρέ­πει νὰ ἀ­φε­θῇ νὰ κα­τευ­θύ­νῃ τὴν πο­ρεί­αν της»[16].

   Προ­σκυ­νοῦν­τες ἐν τα­πει­νώ­σει καὶ κα­τα­νύ­ξει τὸν Σω­τῆ­ρα ἡ­μῶν, ὅ­στις ἐ­πε­σκέ­ψα­το ἡ­μᾶς ἐξ ὕ­ψους, καὶ ἀ­νυ­μνοῦν­τες ᾄ­σμα­σιν ἐν­θέ­οις τὸ μέ­γε­θος τῆς πε­ρὶ ἡ­μᾶς θεί­ας Οἰ­κο­νο­μί­ας, κλί­νον­τες τὸ γό­νυ ἐ­νώ­πι­ον τῆς βρε­φο­κρα­τού­σης Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου, ἀ­πευ­θύ­νο­μεν ἐκ τοῦ ἀ­κοι­μή­του Φα­να­ρί­ου τὸν ἑ­όρ­τι­ον χαι­ρε­τι­σμὸν «Χρι­στὸς γεν­νᾶ­ται˙ δο­ξά­σα­τε. Χρι­στὸς ἐξ οὐ­ρα­νῶ­ν˙ ἀ­παν­τή­σα­τε» πρὸς τὰ μα­κρὰν καὶ τὰ ἐγ­γὺς τέ­κνα τῆς Κων­σταν­τι­νου­πο­λί­τι­δος Ἐκ­κλη­σί­ας καὶ ἀ­πο­στέλ­λο­μεν πρὸς αὐ­τὰ τὰς πα­τρι­κὰς εὐ­χὰς καὶ τὴν Πα­τρι­αρ­χι­κὴν ἡ­μῶν εὐ­λο­γί­αν.

   «Ἐν­δυ­να­μού­με­νοι ἐν τῇ χά­ρι­τι τῇ ἐν Χρι­στῷ Ἰ­η­σοῦ»[17], ἂς ἀ­γω­νι­σθῶ­μεν ἅ­παν­τες ἐν ὁ­μο­ψυ­χί­ᾳ, ἐν πί­στει καὶ ἀ­γά­πῃ ἀ­νυ­πο­κρί­τῳ, τὸν κα­λὸν ἀ­γῶ­να τῆς και­νῆς ἐν Ἐκ­κλη­σί­ᾳ ζω­ῆς, τη­ροῦν­τες ὅ­σα ἐ­νε­τεί­λα­το ἡ­μῖν ὁ Κύ­ρι­ος, ὁ ὢν μεθ᾿ ἡ­μῶν «πά­σας τὰς ἡ­μέ­ρας ἕ­ως τῆς συν­τε­λεί­ας τοῦ αἰ­ῶ­νος»[18].

 

Χρι­στού­γεν­να ‚βις΄

 

† Ὁ Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος

δι­ά­πυ­ρος πρὸς Θε­ὸν εὐ­χέ­της πάν­των ὑ­μῶν

 [1] Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Ἔπη ἠθικά, ΛΔ΄, ΒΕΠΕΣ 61, 227.

[2] Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ὁμιλία πρὸ τῆς ἐξορίας, P.G. 52, 429.

[3] Ὠριγένους, Εἰς τὸ κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον Ἐξηγητικῶν, τόμος στ΄ ΒΕΠΕΣ 12, 63.

[4] Ὄρθρος Χριστουγέννων.

[5] Α΄ Ἰωάν. δ΄, 10.

[6] Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ΄ εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, ΒΕΠΕΣ 60, 65.

[7] Γαλ. γ΄, 28.

[8] β΄, 13.

[9] Παρ. 8.

[10] Ματθ. ιη΄, 3-4.

[11] Λουκ. ιη΄, 17.

[12] Πρβλ. Λουκ. ιη΄, 16.

[13] Πρβλ. Ματθ. ιη΄, 6.

[14] Ἐκδ. Ἵκαρος, 13.

[15] Πρβλ. Ἰωάν. γ΄ 17 καὶ ιβ΄ 47.

[16] Ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τὸν σύγχρονον κόσμον. Εἰσαγωγή.

[17] Πρβλ. Β΄ Τιμ. β΄ 1.

[18] Ματθ. κη΄ 20.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες