Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

 

Πρός

Τόν Ἱερό Κλῆρο, τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου. 

 

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί,

«Πεποικιλμένη τῇ θείᾳ δόξῃ, ἡ ἱερά καί εὐκλεής» μνήμη τῆς Παναγίας «πάντας συνηγάγετο πρός εὐφροσύνην τούς πιστούς» γιά μιά ἀκόμη φορά καί τοῦτον τόν Δεκα-πενταύγουστο. Ἐκείνη, ἡ ὁποία «τούς κοσμικῶς καί χρονικῶς διεσπαρμένους, ὁμοχώρους καί συγχρόνους ποιεῖ», ἡ Παναγία μας, συνήγαγε σήμερα ὅλα τά πνευματικά της παιδιά στούς ναούς Της, γιά νά ἑορτάσουν τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ καί νά πληρωθοῦν οἱ ὑπάρξεις τους ἀπό εὐφροσύνη, ἐλπίδα καί φῶς.  

Αὐτή ἡ ἡμέρα τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς μεταστάσεως τῆς Παναγίας εἶναι γιά τά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας, γιά ὅλους ἐμᾶς  ἡμέρα χαρᾶς. «Θυμήρης γάρ, οὐ πενθήρης ἡ παροῦσα πανήγυρις», ὅπως λένε οἱ Πατέρες μας. Ἀκόμη κι’ ἄν ἀτενίζομε «χωρίς πνοή Ἐκείνην, πού διοχέτευσε στόν κόσμο τήν αὐθεντική καί κατεξοχήν Πνοή, τήν ἴδια τή Ζωή»  γνωρίζομε βαθειά μέσα μας πώς, στόν θάνατο Αὐτῆς πού ὑπῆρξε Μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία βίωσε τόν θάνατο ὄχι ὡς φόβο καί ἔσχατη ἀποτυχία, ἀλλ" ὡς πλήρωμα αὐθεντικῆς Ἀναστάσιμης χαρᾶς καί ἀπαρχή ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου.

Γι’ αὐτό καί «ὁ θάνατος τῆς Παναγίας μας, ὅπως ὁ θάνατος τοῦ Χριστοῦ, δέν εἶναι θάνατος ἀλλά «ζωοκοίμητος μετάστασις» καί ἀποτελεῖ προοίμιο τῆς μεταστάσεως ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Στήν Κοίμηση τῆς Παναγίας, μᾶς ἀποκαλύπτεται ὅλο τό χαρμόσυνο μυστήριο αὐτοῦ τοῦ θανάτου πούμεταποιεῖται σέ χαρά δική μας, τοῦ καθενός προσωπικά, ἐπειδή ἡ Παναγία προέρχεται ἀπό ἐμᾶς. 

Γι’ αὐτό καί δέν μᾶς προκαλεῖ πένθος καί κατήφεια, ἀλλά χαρά καί εὐφροσύνη τό γεγονός τῆς Κοιμήσεώς Της, ἀφοῦ δέν τήν ἐχώρισε ἀπό τόν κόσμον «ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπε», μᾶλλον δέ ἀνεπτέρωσε καί τίς ἐλπίδες καί κατήργησε τήν ἀπόγνωση τῆς φθορᾶς ἀφοῦ ἡ Παναγία μας «τάφον οἰκήσασα ἔδειξε παράδεισον», παράδεισον γιά ἐμᾶς πεφυτευμένον. Ἐκείνη «μετέστη πρός τήν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, καί ταῖς πρεσβεῖαις» Της λυτρώνει «ἐκ θανάτου» τίς ψυχές μας. Ἤλθαμε λοιπόν ὅλοι σήμερα γι’ αὐτόν καί μόνο τόν λόγο, γιά νά χαροῦμε ἀπό αὐτήν τήν μεγάλη ἀλήθεια τῆς προσωπικῆς μας λύτρωσης, γιά νά πάρομε χαρά ἀπό τήν αἰτία τῆς χαρᾶς πού χαριτώνει τούς λογισμούς μας, γιά νά συνεχίσομε νά ζοῦμε μέ αἰσιοδοξία καί ἐλπίδα γιά τό μέλλον.

Μέ αὐτήν τήν χαρά καί μέ αὐτήν τήν ἁγία ἐλπίδα, εὔχομαι νά ζοῦμε πάντοτε μέσα στό σῶμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μέ τίς πρεσβεῖες τῆς Παμμακαρίστου Παναγίας μας, ἡ ὁποία ἐφέτος χαρίζει στήν Τοπική μας Ἐκκλησία καί μία ἀκόμη μεγάλη πνευματική χαρά. Τήν χαρά τῆς εὐλογητῆς ἐπισκέψεως στήν Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου τοῦ Πατέρα καί Πατριάρχου μας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, στίς 2 καί 3 Σεπτεμβρίου.

Αὐτήν τήν ἱστορική ἔλευση τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή καί εὐλογία γιά τόν τόπο μας  καί τούς ἀνθρώπους του, Σᾶς ἀναγγέλω μέ πολλή χαρά καί ἀγαλλίαση. Καί Σᾶς καλῶ πατρικά ὅλους στήν πνευματική αὐτήν πανήγυρη καί ἑορτή τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Νά ὑποδεχθοῦμε τόν Πατριάρχη μας τήν Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου στίς 6.30μ.μ. στήν πλατεῖα τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου τῆς πόλεως τοῦ Ρεθύμνου, νά ἐκδηλώσομε τά αἰσθήματα τοῦ σεβασμοῦ μας στό πρόσωπο Του καί τῆς ἀφοσιώσεως μας πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί νά λάβομε τήν πατρική εὐχή καί τήν πατριαρχική εὐλογία Του. Σᾶς περιμένω ὅλους σέ αὐτό τό μεγάλο καί πολυσήμαντο γεγονός καί εὔχομαι ἡ Παναγία μας, μέ τίς εὐχές τοῦ Πατριάρχου μας, νά εὐλογεῖ πάντοτε τήν ζωή καί τά καλά ἔργα Σας.

Σᾶς ἀσπάζομαι μέ πατρική ἀγάπη καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Ἐπίσκοπός σας


† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες