Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ἐγκύκλιος  Σεβ.  Μητροπολίτου

Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου  κ. Εὐγενίου 

ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα τοῦ ἔτους 2012

 

Πρός
Τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.

 

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

«Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν» γιά μία  ἀκόμη φορά στήν ζωή μας, μέ τήν Χάρη καί τό ἔλεος τοῦ Παναγάθου Θεοῦ μας, καί ἔχοντας ἤδη ἑορτάσει «τά πάθη τά σεπτά», καλούμαστε αὐτήν τήν λαμπροφόρο ἡμέρα τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς νά προσεγγίσομε καί νά βιώσομε τό θαῦμα τῆς πίστεώς μας, νά γίνομε μάρτυρες τοῦ κενοῦ μνημείου, κήρυκες καί εὐαγγελιστές τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητη πραγματικότητα καί βίωμα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὅτι, μόνον ὡς μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως, ἡ ὁποία διαδέχεται τήν Σταυρική πορεία καί θυσία, θά μπορέσομε νά διατηρήσομε τήν ἐλπίδα μας γιά τό μέλλον μας, τό μέλλον τῆς πατρίδας μας καί τοῦ κόσμου, παρά τό σκοτάδι καί τήν ἀναταραχή πού μᾶς περιβάλλουν.

Ἰδιαίτερα αὐτή τήν χρονική περίοδο, κατά τήν  ὁποία ὅλοι καί ὅλα προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν πώς ἡ κρίση πού διερχόμαστε εἶναι μόνον οἰκονομική καί ὄχι πνευματική, πώς ὄχι μόνον ἡ ἐπιβίωση ἀλλά καί ἡ σωτηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπό αὐτά πού ἔχομε καί ὄχι ἀπό αὐτό πού εἴμαστε. Διαρκῶς ὑποκύπτομε  στόν πειρασμό τῆς ἐνασχόλησης μέ τήν παροῦσα κρίση παρασιωπῶντας, ἀποφεύγοντας ἤ καί ἀκόμη λοιδορῶντας, ἔστω καί τήν σκέψη γιά τήν Μέλλουσα Κρίση. Οἱ λογισμοί καί οἱ συζητήσεις μας περιστρέφονται στόν χρυσό καί λησμονοῦν τόν Ἀναστάντα Χριστό.  Ὡς μή θεόφρονες, συχνά λατρεύομε τήν κτίση καί ὄχι τόν Κτίσαντα καί ἔπειτα θρηνοῦμε γιά τήν πτώση μας.

Ἔρχεται, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία καί μᾶς ὑπενθυμίζει, γιά μία ἀκόμη φορά ἐφέτος, αὐτήν τήν μεγάλη ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως, πώς ὑπάρχει ἕνας πολύτιμος κρυμμένος θησαυρός μέσα στά θησαυροφυλάκια τῶν καρδιακῶν μας χώρων, ὁ Ἀναστημένος Χριστός μας καί ἡ πίστη μας σέ Ἐκεῖνον. Μᾶς παιδαγωγεῖ πῶς νά θησαυρίζομε θησαυρούς, ὄχι ἐπί τῆς γῆς, ἀλλά στόν οὐρανό, πῶς νά πλουτίζομε καθημερινά σέ ἀρετές.

Μᾶς διδάσκει ὅτι, πάντοτε στή ζωή καί στήν ἐμπειρία Της, Σταυρός καί Ἀνάσταση εἶναι γεγονότα ἀλληλένδετα, συνυφασμένα στή ζωή τῶν μελῶν Της, πού ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πρῶτος σήκωσε τόν δικό Του Σταυρό γιά ἐκεῖνα καί τήν σωτηρία τους. Μέ τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή Της, ἡ ὁποία προηγήθηκε γιά νά καταλήξομε σέ αὐτήν τήν λαμπροφόρο Ἑορτή, μᾶς βοήθησε νά ἀλλάζομε τρόπο ζωῆς, νά μετανοοῦμε. Νά μαθαίνομε νά ἀποφεύγομε τήν ὑποκρισία, νά ἐξερχόμαστε ἀπό τόν ἀτομισμό μας. Νά κάνομε εἰλικρινῆ αὐτοκριτική γιά νά ἀναγεννηθοῦμε ψυχικά, νά ζοῦμε θυσιαστικά γιά τόν Θεό καί τόν ἀδελφό μας. Νά μαθαίνομε πῶς νά σηκώνομε τούς σταυρούς μας προσβλέποντας στήν Ἀνάσταση καί τήν λύτρωση!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Πάσχα σήμερα! Ἄς χαροῦμε. Δέν εἴμαστε μόνοι μας. Ὁ Ἀναστάς Χριστός εἶναι μαζί μας. Ἐκεῖνος ἐπάτησε τόν θάνατον καί διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἄνοιξε τήν γέφυρα τῆς θείας ἀγάπης γιά ἐμᾶς. Ἡ νίκη Του κατά τοῦ θανάτου μᾶς παρέχει τήν βεβαιότητα τῆς ἀθανασίας.

Πάσχα σήμερα! Ἑορτή ἐλπίδας, αἰσιοδοξίας καί χαρᾶς. Σηκῶστε, σᾶς παρακαλῶ, ψηλά τά κεφάλια, μήν ἀποθαρρύνεστε, «μή φοβεῖσθε». Μήν ἀφήσετε τό σκοτάδι τῆς θλίψης καί τῆς ἀπόγνωσης νά εἰσέλθει στίς ψυχές σας. Ἀκόμα καί ἄν ὅλα γύρω μας φαινομενικά διαψεύδουν τήν «ἐν ἡμῖν ἐλπίδα»,  ὁ ἥλιος πάντοτε θά ἀνατέλλει μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τό σκοτάδι τῆς νύκτας θά παραχωρεῖ τή θέση του στό φῶς τῆς ἡμέρας. Μία νέα αὐγή θά ἀνατείλει μέ τήν ἐμπιστοσύνη μας στήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί εὐχαριστιακά μέ τόν λόγο τοῦ σύγχρονου Ἕλληνα ποιητῆ θά ὁμολογήσομε: «Σ’ εὐχαριστῶ, Χριστέ, πολύ πού βάζεις μιάν ἀνατολή μετά ἀπό κάθε δύση».

Μέ αὐτήν τήν ἐλπίδα καί τήν προσδοκία, ἀγαπητά μου παιδιά, ἄς ζοῦμε ἑνωμένοι καί ἀδελφωμένοι, ἔχοντας τήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως βαθειά μέσα στίς καρδιές μας γιά νά παίρνομε δύναμη στήν καθημερινή μας ζωή καί στούς δύσκολους ἀγῶνες της. Μήν λησμονοῦμε ὅτι ἔχομε ἀρχές καί ἀξίες. Νά τίς ἐπανεύρομε τάχιστα, ἄν τίς χάσαμε. Νά τίς θυμηθοῦμε, ἄν τίς ξεχάσαμε. Ἔχομε ὀρθόδοξο πολιτισμό. Νά τόν ζοῦμε καί νά τόν χαιρόμαστε σέ ὅλες του τίς ἐκδηλώσεις.

Ἀπευθύνομε σέ ὅλους σας αὐτήν τήν πατρική προτροπή μαζί μέ τό «Χαίρετε», τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό  τοῦ Λυτρωτοῦ μας πρός τίς Μυροφόρες. Πρός ὅλους εὐχόμαστε  Χρόνια πολλά, μέσα στό ἀνέσπερο φῶς καί τήν ἀδιάπτωτη χαρά τῆς Ἀναστάσεως. 

Μέ πατρική ἀγάπη

Ὁ Ἐπίσκοπός Σας

 

 †  Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου ΕΥΓΕΝΙΟΣ

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες