Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΑΓΙΑΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ
(3 Σεπτεμβρίου 2012)

Ἱερώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κύριε Εἰρηναῖε,
Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κύριε
Εὐγένιε καὶ λοιποὶ Ἱερώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί,
ὉσιωτάτηΓερόντισσαΘέκλα καὶ λοιπαὶ ἀδελφαὶ τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης,
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Χαίρομεν ἰδιαιτέρως ἐπισκεπτόμενοι τὸν χῶρον τοῦτον τῆς ἀσκήσεως καὶ προσευχῆς, εἰς τὸν ὁποῖον ἀγωνίζονται νύμφαι Χριστοῦ πρὸς εὐαρέστησιν Αὐτοῦ καὶ διακονίαν τοῦ κόσμου, τῶν ὁποίων «οὐκ ἔστιν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ ... πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφ. ς΄ 12).

Ἀγαπηταὶ ἡμῖν θυγατέρες κατὰ πνεῦμα, ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Εἰρήνη σᾶςσυνήγαγεν ὑπὸ τὴν προστασίαν της εἰς τὸν σεμνὸν τοῦτον παρθενῶνα καὶ ἀποτελεῖ ταυτοχρόνως πρέσβειράν σας πρὸς τὸν Σωτῆρα Κύριον, ἀλλὰ καὶ πρότυπον ζωῆς, διότι ὁ μοναχός, καὶ ὅταν δὲν καλῆται νὰ ἐπισφραγίσῃ διὰ τοῦ αἵματός του τὴν καλὴν ὁμολογίαν, ἀποτελεῖ «μάρτυρα τῆς συνειδήσεως», προσφέρων ἀδιαλείπτως ἑαυτὸν «θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρεστον τῷ Θεῷ» (Ρωμ. ιβ΄ 1). Ἐπὶ πλέον, ἡ προσευχὴ ὑπὲρ τοῦ κόσμου, κατὰ τὴν ρῆσιν συγχρόνου Ἁγιορείτου Ἁγίου, «σημαίνει νὰ χύνῃ κανεὶςαἷμα». Ὄντως μέγα τὸ πολίτευμάσας καὶ ἐπουράνιον. Ἐκλήθητε ἤδη ἀπὸ τὴν γῆν νὰ ζήσετε πολιτείαν ἰσάγγελον, ἀπηλλαγμένην τῶν κοσμικῶν μεριμνῶν καὶ θορύβων, ἀφιερωμένην εἰς τὴν θείαν λατρείαν καὶ ἔχουσαν ὡς κύριον ἔργον τὴν προσευχὴν ὑπὲρ ἑαυτῶν καὶ πάσης τῆς οἰκουμένης.

Βεβαίως, ὡς ἄνθρωποι, διὰ νὰ πορισθοῦν τὰ πρὸς συντήρησίν των, ἀλλὰ καὶ πρὸς δουλαγωγίαν τοῦ σώματος καὶ χαλιναγώγησιν τοῦ νοῦ, ἐπιδίδονται καὶ οἱ μοναχοὶ εἰς διαφόρους ἐργασίας, αἱ ὁποῖαι, παρὰ ταῦτα, ἀποτελοῦν πάρεργον. Ὑπογραμμίζομεν δὲ τοῦτο κατὰ τὴν εὐτυχῆ ταύτην συγκυρίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ἐντὸς ὀλίγου θὰ ἐγκαινιάσωμεν τὰ νέα ἐργαστήρια τῆς Μονῆς, χῶρον ὁ ὁποῖος ἐξυπηρετεῖ τὴν ἀνετωτέραν ἐνασχόλησιν εἰς τὰ ἐργόχειρα, ὄχι διὰ νὰ μετριάσωμεν τὴν εὐφροσύνην τὴν ὁποίαν εἶναι φυσικὸν νὰ προκαλῇ τὸ παρὸν γεγονός, ἀλλὰ διὰ νὰ ἐπισημάνωμεν ὅτι ἡ διευκόλυνσις τῆς χειρωνακτικῆς ἀπασχολήσεώς σας δημιουργεῖ τὰς προϋποθέσεις, καὶ ἐπαυξάνει τὰς εὐθύνας, πρὸς μεγαλυτέραν ἐπίδοσιν εἰς τὸ πνευματικὸν ἄθλημα τῆς προσευχῆς.

Ὁ κόσμος τῆς σήμερον ἔχει περισσότερον παρὰ ποτὲ ἀνάγκην προσευχῆς διὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰς ποικιλομόρφους προκλήσεις καὶ προβλήματα καὶ παρ᾿ ὅτι ἡ προσευχὴ δὲν εἶναι μοναχικὸν μόνον καθῆκον ἢ προνόμιον, ἀναμφιβόλως εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς αἱ συνθῆκαι εὐνοοῦν τὴν τελέσφορον ἄσκησίν της. Δὲν εἶναι δὲ ἄσκοπον νὰ ὑπενθυμίσωμεν τὸ γνωστὸν ἀσφαλῶς εἰς ἐσᾶς λόγιον τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος «ἀγάπην μοναχοῦ πρὸς Θεόν, ἤλεγξε προσευχῆς καιρὸς καὶ παράστασις» (Λόγος κη΄ 38).

Ἐν κατακλεῖδι, συγχαίρομεν τὴν ἀδελφότητάσας διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν τῶν νέων ἐργαστηρίων καὶ τὴν ἐν γένει πρόνοιαν περὶ τῆς κτηριακῆς ἐπαρκείας τῆς Μονῆς, σᾶςεὐχόμεθα πᾶσαν ἀπὸ Θεοῦ εὐλογίαν καὶ ἐνίσχυσιν, ὥστε νὰ ἀνακαινῶσθεκαθημερινῶς, ἀξιοποιοῦσαι τόσον τὰς δυσχερεῖς ὅσον καὶ τὰς εὐχερεῖς συνθήκας εἰς τὴν πνευματικὴν αὔξησίν σας, καὶ ἀποτελοῦσαι καύχημα τῆς Ἐκκλησίας καὶ στήριγμα τῶν ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένων Χριστιανῶν, καί, τέλος, παρακαλοῦμεν, κατὰ τὰς πρὸς τὸν Νυμφίον ἡμῶν Χριστὸν ἐντεύξεις σας νὰ μνημονεύετε καὶ τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, σὺν τῇ ἡμετέρᾳ Μετριότητι. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν καὶ σᾶς εὐλογοῦμεν ἀπὸ καρδίας.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες