Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΟΣΙΩΤ. ΜΟΝΑΧΗΣ ΠΑΝΣΕΜΝΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΜΠΕ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Παναγιώτατε Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα κ.κ. Βαρθολομαῖε μετὰ τῆς τιμίας συνοδείας Σας,
Σεβασμιώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Κρήτης κ. Εἰρηναῖε,
Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιε,
Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Σεβαστοὶ Πατέρες,
Ὁσιώτατες Γερόντισσες καὶ Ἀδελφές,
Ἐντιμολογιώτατοι Ἄρχοντες, 

Ὡς εὖ παρέστητε στὴν Ἱερὰ Μονή μας!

Παναγιώτατε,

Ἱστορικὴ καὶ λίαν εὐφρόσυνος ἡμέρα διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως Σωτῆρος κατέστη ἡ σεπτὴ παρουσία τῆς ἡμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, διὸ καὶ εὐγνωμόνως σύμπασα ἡ ἀδελφότης, ἔμπλεως ἀγάπης καὶ σεβασμοῦ, κλίνει εὐλαβῶς γόνυ καρδίας καὶ  σώματος καὶ Σᾶς ἀπευθύνει ἐκ βαθέων τὸ «Καλῶς ὡρίσατε».

Τὴν λαμπρὰν καὶ φωτοφόρον ταύτην ἡμέραν εὐφραίνονται καὶ πανηγυρίζουσι σὺν ἡμῖν ὁ Τίμιος Πρόδρομος καὶ Βαπτιστὴς τοῦ Σωτῆρος, οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός, οἱ ἐξ Ἀσίας, καὶ ὁ προσφάτως ἀνακηρυχθεὶς ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἅγιος Εὐφραὶμ ὁ Νεοφανής, οἱ ἔφοροι καὶ προστάται τῆς ἡμετέρας Μονῆς.

Σὺν αὐτοῖς δὲ ἀγάλλεται ἡ ψυχὴ τοῦ νέου ἱδρυτοῦ καὶ κτήτορος τῆς Ἱερᾶς ταύτης μάνδρας, Γέροντος Νέστορος Βασσάλου, τοῦ ἐν κόποις καὶ ποικίλοις βασάνοις ἐπανιδρύσαντος τὸ ἱερὸν τοῦτο καταφύγιον ψυχῶν.

Συνάμα δὲ πανηγυρίζει ἐν χώρᾳ ζώντων ὁ ἀγαπήσας ἐνθέρμως τὸν τόπον καὶ τὴν ἀδελφότητα ταύτην, μακαριστὸς Μητροπολίτης Ῥεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κυρὸς Τῖτος.

Δεχθεῖτε, οὖν, Παναγιώτατε, σὺν ταῖς ἐνθέρμοις εὐχαριστίαις ἡμῶν, τὴν Ἱερὰν ταύτην εἰκόνα, τὴν ἱστορηθεῖσαν εἰς περγαμηνὴν ὑπὸ τῶν ἐνταῦθα ἀδελφῶν, εἰκονίζουσαν τὸν Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, περιστοιχιζόμενον ἀπὸ τὸν ἔνδοξον Ἅγιον Ἀπόστολον Βαρθολομαῖον καὶ τὸν Ἅγιον Ἀπόστολον Τῖτον, πρῶτον Ἐπίσκοπον Κρήτης· ὧν τάς πρεσβείας ἐπικαλούμεναι ἐκ βαθέων ψυχῆς καὶ καρδίας, δόξαν καὶ μεγαλωσύνην ἀναπέμπουσαι τῷ ἐν Τριάδι Θεῷ, ἀναφωνοῦμεν καθ’ ἑκάστην·

Τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καὶ Πατριάρχου ἡμῶν Βαρθολομαίου εἴησαν πολλὰ καὶ εὐλογημένα τὰ ἔτη. 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες