Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ ΟΣΙΩΤ. ΜΟΝΑΧΗΣ ΘΕΚΛΗΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Παναγιώτατε Δέσποτα,

Ἀπ’ ὅταν τήν 24η  Νοεμβρίου 1992 ἡ Παναγιότητά Σας, εὐδοκίᾳ Χριστοῦ, ἦλθεν ἐνταῦθα καί ἄφησεν τά ἀποτυπώματα τῆς ἀγάπης καί ἐχάραξεν τά στίγματα τῆς μνήμης· τότε πού ὁ Μακαριστός Γέροντας καί προστάτης μας, ὁ περισπούδαστος τῆς Ρεθύμνης ἀρχιερεύς, κυρός Θεόδωρος, ὁ Τζεδάκης ὁ μεγαλώνυμος, ἰδίᾳ φιλοτιμίᾳ καί ἐπιμονῇ - αἰωνία καί ἄληκτος αὐτοῦ ἡ Ἱερά Μνήμη καί μεθ' ἡμῶν ἡ εὐχή Του - ὁδήγησε τά βήματα τῆς Ὑμετέρας Ὑψηλῆς Κορυφῆς στό Ἱερό τοῦτο σκήνωμα τῆς δόξης τοῦ Κυρίου, παρέμεινε στήν εὐάριθμη Ἀδελφότητά μας ἡ ἀνάμνησις καί συνάμα ἡ προσδοκία!

Ἡ προσδοκία τῆς ἐπανελεύσεως τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου μας, τοῦ Αὐθέντου καί Δεσπότου μας καί δι' Αὐτοῦ ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου καί ἡ χαρά ἡ πεπληρωμένη!!!

Καί ἰδού σήμερα! Ὁ στοργικός Ποιμενάρχης μας, ὁ φέρελπις καί πάνυ εὐεργετικός Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐγένιος κατηύθυνε τά διαβήματα τῆς Ὑμετέρας πανσεβάστου καί προσκυνητῆς μοι Παναγιότητος καί πάλιν εἰς τό ἀνακαινισθέν ἔτι καί ἔτι πλέον Ἱερόν τοῦτο τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης Μοναστήριον καί χαίρομεν τήν χαράν ἥν εἶχον οἱ Μαθηταί μετά τήν Ἀνάστασιν ὅταν εἶδον τόν Κύριον!

Μόνον αὐτή ἡ χαρά, ὡς ἄντλημα ζωῆς καί καρδιᾶς συμπλήρωμα, ἐκφράζει τῶν ὑπάρξεών μας τά ἐκχυλίσματα.

Εὐχαριστοῦμεν, ὅθεν, τῇ ‘Υμετέρᾳ σεπτῇ Κορυφῇ διά τήν δωρεάν τῆς χαρᾶς, διά τήν ἐκπλήρωσιν τῆς προσδοκίας, διά τῶν ἀναμνήσεων τῶν καλῶν καί παλαιῶν τήν ἐπαναφοράν, διά τήν μοναδικήν ἐκ δευτέρου εὐλογίαν, διά τήν τιμήν ἐκ τῆς Πατριαρχικῆς Παρουσίας, διά τήν ἐπευλόγησιν τῶν πενιχρῶν μοναχικῶν μας ἀγώνων, διά τήν ἀνάψυξιν τήν πνευματικήν, διά τήν Χάριν καί τήν γεῦσιν τοῦ Θείου ἐλέους τό ὁποῖο εὐμαρῶς ἀπολαμβάνομεν σήμερον τῇ Ὑμετέρᾳ ὑψηλῇ ἐπισκέψει καί παρουσίᾳ.

Εὐχαριστοῦμεν Ὑμῖν, Παναγιώτατε, κατά πάντα καί διά πάντα καί ἐκ πάντων τῶν τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν διαθέσεων καί δυνάμεων.

Εὐλογήσατε ἁπάσας ἡμᾶς, Δέσποτα Ἅγιε! Ὑψώσατε τάς ἁγίας Πατριαρχικάς χεῖρας Σας καί εὐλογήσατε Μονήν, Ποίμνην Μοναχικήν εὐάριθμον καί ἀγωνιζομένην, ἀλλά καί τούς προσκυνητάς τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Καλῶς ὡρίσατε Παναγιώτατε!!! Εἰς ὥρας καλάς!
Σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια! Πατριαρχική ἡ Πανήγυρις!
Ἀνάστασις καί χαρά καί εὐλογία.
Προσκυνοῦμεν τά εὐλογητά βήματά Σας, Σᾶς εὐχαριστοῦμεν.

Παναγιώτατε,

Παρακαλοῦμε πολύ ὅπως δεχθῆτε ἀπό τήν ταπεινή μας ἀδελφότητα ἕνα ἐλάχιστο ἀντίδωρο γιά τήν εὐλογία πού μᾶς χαρίσατε αὐτή τήν ἱστορική γιά τήν Ἱερά Μονή μας ἡμέρα. Ἕνα ἔργο τῶν ἐργαστηρίων ὑφαντουργίας τῆς Μονῆς, τά ὁποῖα θά ἐγκαινιάσετε μετ’ ὀλίγον: Ἱερά καλύμματα διά τήν Ἁγίαν Τράπεζαν τοῦ Πατριαρχικοῦ Παρεκκλησίου τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Καί πάλι ζητοῦμε τήν Πατρική Σας εὐχή καί εὐλογία.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες