Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ Γ'
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΛΑΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΑΞΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
20 καί 21 Αὐγούστου 2013

Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκε καί ἐφέτος ἡ μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Γ’ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Πατελάρου στήν γενέτειρά του Ἀξό Μυλοποτάμου. Τό ἑσπέρας τῆς Τρίτης 20ῆς Αὐγούστου 2013 τελέσθηκε ὁ Μέγας Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεοκλήτου, ὡς ἐκπροσώπου τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
Τό πρωΐ τῆς Τετάρτης 21ης Αὐγούστου 2013 τελέσθηκαν ὁ Ὄρθρος καί στήν συνέχεια Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, κατά τό ὁποῖο συνιερούργησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος καί ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος.

""Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας τόν ἐκπρόσωπο τοῦ Παναγιωτάτου προσφώνησαν κατάλληλα ὁ Ἐπίσκοπός μας, ὁ Ἐντιμ. κ. Δημήτριος Κόκκινος, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, καί ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Πρωτ. Δαυΐδ Μιγαδάκης. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἱερισσοῦ, Ἁγίου Ὄρους καί Ἀρδαμερίου κ. Θεόκλητος ἀνέγνωσε τό Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, καί ἀπηύθυνε λόγους ἐποικοδομητικούς πρός τούς πανηγυρίζοντες πιστούς καθώς καί εὐχαριστίες γιά τήν φιλοξενία, ἡ ὁποία τοῦ παρασχέθηκε.
Στό Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα ὁ Παναγιώτατος Πατριάρχης μας, μεταξύ ἄλλων, ἀνέφερε: «Καυχᾶται ἡ καθ’ ἡμᾶς Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διότι ἐργαστήριον οὖσα ἁγιότητος, πλουτεῖ πλῆθος πολύ διακονησάντων αὐτῇ Πατριαρχῶν, Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἐγγεγραμμένων ἐν ταῖς ἁγιολογικαῖς δέλτοις τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τιμωμένων ἀνά τούς αἰῶνας ὑπό τῶν πιστῶν, ἐπικαλουμένων τήν πρός τόν δοξάσαντα αὐτούς Κύριον μεσιτείαν καί πρεσβείαν, ὥστε νά γίγνηται αὐτοῖς καί ἡμῖν βοηθός, ἐφ’ ὅσον βεβαίως μένομεν διηνεκῶς εἰς Αὐτόν ἐλπίζοντες.
Ἐξέχουσαν θέσιν μεταξύ τῶν Ἁγίων Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως κατέχει καί ὁ ἐν Ἀξῷ Μυλοποτάμου .... γεννηθείς Ἀθανάσιος ὁ Γ’ (1580-1654), κατά κόσμον Ἀλέξιος Πατελάρος, ὁ ἀπό Θεσσαλονίκης προκάτοχος τῆς ἡμετέρας Μετριότητος....
Ἔχοντες ὑπ’ ὄψει τόν ἔνθεον βίον καί τήν θαυμαστήν προσφοράν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατριάρχου ἡμῶν τούτου, “τοῦ ἡδέος, εὐθέος καί χρηστοῦ, ἐπιεικοῦς, εὐπροσίτου, προσηνοῦς, ἐλεήμονος, συμπαθοῦς καί εὐσπλάγχνου, ἱλαροῦ τοῖς τρόποις καί χριστομιμήτου τοῖς ἤθεσιν”, ἐκφράζομεν τήν συγκίνησιν καί τήν χαράν ἡμῶν καί τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ὅτι ἡ γενέτειρα τοῦ Ἁγίου, ὁ καταστάς διά τοῦ τέκνου αὐτοῦ τούτου εὐρέως καί δή καί παγκοσμίως γνωστός Ἀξός τοῦ Μυλοποτάμου, θέλει τιμήσει καί ἐφέτος τήν μνήμην αὐτοῦ».
Ἀκολούθησε τράπεζα, κατά τήν ὁποία παρεκάθησαν ὅλοι οἱ φιλάγιοι πιστοί πού προσῆλθαν γιά νά τιμήσουν τόν Μεγάλο αὐτό Ἅγιο, πού γέννησε καί ἀνέθρεψε ἡ Ἁγιοτόκος καί Ἁγιοτρόφος Κρητική Ἐκκλησία, τόν ἀπό Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Οἰκουμενικό Πατριάρχη Ἀθανάσιο τόν Γ’, τοῦ ὁποίου τό ἱερό λείψανο σώζεται ἀδιάφθορο στό Χάρκοβο τῆς Οὐκρανίας.

Σχετικά μέ τόν Ἅγιο Ἀθανάσιο τόν Πατελάρο μπορεῖτε νά διαβάσετε καί στό ἱστολόγιο τοῦ Καθηγητῆ Θεολόγου κ. Κωστῆ Παπαδάκη στόν σύνδεσμο: ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΤΕΛΑΡΟΣ, Ο ΡΕΘΥΜΝΙΟΣ.

 

Διαβάστε παρακάτω ὁλόκληρο τό Σεπτό Πατριαρχικό Μήνυμα
τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες