Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σάββατο 16η Νοεμβρίου 2013

Τό Σάββατο 16η Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στήν Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή Ἁγίου Γεωργίου Ἀρσανίου τό Γενικό Ἱερατικό Συνέδριο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
     Τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου προηγήθηκε Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στό Καθολικό τῆς Μονῆς Ἀρσανίου, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, στό τέλος τῆς ὁποίας τελέσθηκε Ἱερό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀοιδίμων ἱερέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης, ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος ἀπένειμε τιμητικούς τίτλους στούς Προηγουμένους τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρσανίου, Πανοσ. Ἀρχιμανδρῖτες Θεόφιλο Μανδελενάκη καί Ἀγαθάγγελο Πηγουνάκη, ἐπαινώντας τήν πολυετῆ διακονία τους στή Μονή καί τήν Τοπική μας Ἐκκλησία.
     Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἄρχισαν στόν ἴδιο χῶρο οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου, στό ὁποῖο, μετά τόν ἐναρκτήριο λόγο τοῦ Ἐπισκόπου μας, παρουσιάσθηκαν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:

     Στήν πρώτη Συνεδρία, ἡ ὁποία ἀφιερώθηκε σέ θέματα γενικῆς ποιμαντικῆς διακονίας, ὁ Ἐλλογ. κ. Θεόδωρος Ρηγινιώτης, καθηγητής θεολόγος, εἰσηγήθηκε τό θέμα «Περί τῆς ἐκδόσεως τοῦ φυλλαδίου Θά γίνεις νονός/Θά γίνεις νονά; καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν Ἀναδόχων στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος». Ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Δημήτριος Ἀμπανάβας, ἐπόπτης τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, παρουσίασε τό θέμα «Κα­τη­χη­τι­κά Σχο­λεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεώς μας: ἐ­νε­στῶ­σα κα­τά­στα­ση καί προοπτι­κές» καί ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Χαράλαμπος Καμηλάκης, ὑπεύθυνος τοῦ γραφείου ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος, τό θέμα «Ποι­μαν­τι­κή ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν σύγχρονων αἰρέσεων».
     Στή δεύτερη Συνεδρία τούς Συνέδρους ἀπασχόλησαν εἰδικώτερα ζητήματα, ὅπως ἡ ἀναστήλωση καί ἀνάδειξη τῶν θρησκευτικῶν μνημείων τοῦ τόπου μας καθώς καί τό σημαντικό, ἰδιαίτερα στίς μέρες μας, θέμα τῆς φιλανθρωπικῆς διακονίας τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας. Ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Γεώργιος Μανουσάκης, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγίου Γεωργίου Χρωμοναστηρίου, μίλησε γιά τίς «Ἀναστηλωτικές ἐργασίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου Χρωμοναστηρίου» καί ὁ Αἰδεσ. Πρωτ. Σταμάτιος Λάριος, ἐφημέριος τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου Πηγῆς, γιά τίς «Ἀ­να­στη­λω­τι­κές ἐρ­γα­σί­ες στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου στόν ὁ­μώ­νυ­μο οἰκι­σμό τῆς Ἐ­νο­ρί­ας Πη­γῆς».
     Ὁ Αἰδεσ. Οἰκον. Γεώργιος Γαλεράκης, ὑπεύθυνος τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, παρουσίασε τό θέμα «Γε­νι­κό Φι­λό­πτω­χο Τα­μεῖ­ο - Ἐ­νο­ρι­α­κά Φιλό­πτω­χα Τα­μεῖ­α: ἀ­πο­λο­γι­σμός τρι­ε­τί­ας 2011-2013 - προ­τά­σεις» καί ὁ Αἰδεσ. Οἰκον. Ἐμμανουήλ Καμαρίτης, ὑπεύθυνος γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν πνευματικῶν καί λατρευτικῶν ἀναγκῶν τῶν νοσηλευομένων στό Γενικό Νοσοκομεῖο Ρεθύμνης, μίλησε μέ θέμα «Ἐκκλησία καί ἀσθενεῖς: ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας στά νοσηλευτικά ἱδρύματα».
     Στό τρίτο και τελευταῖο μέρος τοῦ Συνεδρίου, ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Αἰδεσ. Πρωτ. Νικόλαος Νικηφόρος ἀναφέρθηκε σέ διοικητικά θέματα τῶν Ἐνοριῶν καί τῶν Ἐφημερίων.
     Οἱ ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου ὁλοκληρώθηκαν μέ τήν καταληκτήρια ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος εὐχαρίστησε τόν Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀρσανίου, Πανοσ. Ἀρχιμ. Εὐφραίμ Μανουσάκη, γιά τήν φιλοξενία τοῦ Συνεδρίου καί ἀπηύθυνε στούς κληρικούς πατρικές προτροπές καί ὑποδείξεις γιά τήν καλύτερη δυνατή διακονία τους σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί τούς νόμους τῆς Πολιτείας.
     Μετά τό πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου ἡ Ἱερά Μονή παρέθεσε γεῦμα στούς Συνέδρους.

 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Εἰσήγηση 1η

ΘΕΜΑ: «Περί τῆς ἐκδόσεως τοῦ φυλλαδίου Θά γίνεις νονός/Θά γίνεις νονά; καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας τῶν Ἀναδόχων στό Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Ρηγινιώτης, θεολόγος.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

Εἰσήγηση 2η

ΘΕΜΑ: «Κα­τη­χη­τι­κά Σχο­λεῖ­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας: ἐ­νε­στῶ­σα κα­τά­στα­ση καί προοπτι­κές».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Πρωτ. Δημήτριος Ἀμπανάβας.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

Εἰσήγηση 3η

ΘΕΜΑ: «Ποι­μαν­τι­κή ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν σύγχρονων αἰρέσεων».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Πρωτ. Χαράλαμπος Καμηλάκης.

Εἰσήγηση 4η  (11.30-11.45 π.μ.)

ΘΕΜΑ: «Ἀναστηλωτικές ἐργασίες στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Εὐτυχίου Χρωμοναστηρίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Πρωτ. Γεώργιος Μανουσάκης.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

Εἰσήγηση 5η

ΘΕΜΑ: «Ἀ­να­στη­λω­τι­κές ἐρ­γα­σί­ες στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό τοῦ Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου στόν ὁ­μώ­νυ­μο οἰκι­σμό τῆς Ἐ­νο­ρί­ας Πη­γῆς».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Πρωτ. Σταμάτιος Λάριος.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

Εἰσήγηση 6η

ΘΕΜΑ: «Γε­νι­κό Φι­λό­πτω­χο Τα­μεῖ­ο - Ἐ­νο­ρι­α­κά Φιλό­πτω­χα Τα­μεῖ­α: ἀ­πο­λο­γι­σμός τρι­ε­τί­ας 2011-2013 - προ­τά­σεις».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Οἰκον. Γεώργιος Γαλεράκης.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

Εἰσήγηση 7η  (12.15-12.30 μ.μ.)

ΘΕΜΑ: «Ἐκκλησία καί ἀσθενεῖς: ἡ διακονία τῆς Ἐκκλησίας στά νοσηλευτικά ἱδρύματα».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αἰδεσ. Οἰκον. Ἐμμανουήλ Καμαρίτης.

Διαβάστε τήν εἰσήγηση: 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες