Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Κατά τόν προσεχῆ ἑορτασμό τῆς Μνήμης τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, καί συγκεκριμένα κατά τήν Ἐπίσημη Δοξολογία τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2015, θά ἀπονεμηθοῦν τά Βραβεῖα στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού διακρίθηκαν κατά τόν Διαγωνισμό γιά μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καί Λυκείου μέ θέμα: «Οἱ Τέσσερις Μάρτυρες στήν ἱστορία, τήν παράδοση καί τή ζωή τοῦ τόπου μας», ὁ ὁποῖος πραγματοποιήθηκε κατά τό σχολικό ἔτος 2014-2015 στά πλαί­σι­α τῶν ἐ­πε­τει­α­κῶν ἑ­ορ­τα­στι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων γι­ά τά 190 ἔ­τη ἀ­πό τή μαρ­τυ­ρι­κή θυ­σί­α τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων (1824-2014).

Ὁ Διαγωνισμός, πού συμπεριελάμβανε εἰδικώτερα δι­α­γω­νι­σμό ζω­γρα­φι­κῆς γι­ά μα­θη­τές Νη­πι­α­γω­γεί­ου καί Δη­μο­τι­κοῦ, λο­γο­τε­χνι­κοῦ κει­μέ­νου γι­ά μαθη­τές Γυ­μνα­σί­ου καί ψη­φι­α­κῆς πα­ρου­σί­α­σης γι­ά μα­θη­τές Λυ­κεί­ου, ὀργανώθηκε μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου σέ συνεργασία μέ τούς Σχο­λι­κούς Συμβούλους Πρω­το­βάθ­μι­ας καί Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Ἐκ­παί­δευ­σης Ρεθύ­μνου καί τόν Σχο­λι­κό Σύμ­βου­λο Θε­ο­λό­γων Κρή­της κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ, καθώς καί τίς Δι­ευ­θύν­σεις Πρω­το­βάθ­μι­ας καί Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Ἐκ­παί­δευ­σης Ρε­θύ­μνου.

Στήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή ἔλαβαν μέρος οἱ Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ρεθύμνου, ὁ Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικῆς Δυτικῆς Κρήτης καί ὁ Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν καί τήν Ἐπιτροπή Ἀξιολόγησης τῶν δημιουργιῶν τῶν μαθητῶν.

 

Στό Διαγωνισμό συμμετεῖχαν συνολικά 216 μαθητές ἀπό τά παρακάτω Σχολεῖα τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνου:

α) Ἀπό τό 9ο καί τό 13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου, καί ἀπό τά Νηπιαγωγεῖα Ἁγίας Παρασκευῆς καί Μελάμπων στό Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς γιά μαθητές Νηπιαγωγείου.

β) Ἀπό τό 1ο καί τό 3ο Δημοτικό Σχολεῖο Ρεθύμνου καί ἀπό τά Δημοτικά Σχολεῖα Ἀτσιποπούλου, Γωνιᾶς, Σπηλίου, Ἁγίας Γαλήνης καί Μελάμπων στό Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς γιά μαθητές Δημοτικοῦ.

γ) Ἀπό τό 1ο, 2ο καί 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, ἀπό τό Γυμνάσιο Ἀτσιποπούλου καί ἀπό τό 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου στό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό γιά μαθητές Γυμνασίου.

δ) Ἀπό τό 2ο ΓΕΛ καί ἀπό τό 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου στό Διαγωνισμό Ψηφιακῆς Δημιουργίας γιά μαθητές Λυκείου.

 

Τά ἀποτελέσματα τοῦ Διαγωνισμοῦ, ὅπως ἀνακοινώθηκαν ἀπό τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή, ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές καί μαθήτριες Νηπιαγωγείου:

1ο Βραβεῖο: Γιῶργος Καλοειδᾶς (13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου).

2ο Βραβεῖο: Ἀθηνᾶ-Ραφαέλα Μπικάκη (13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Γιάννα Χαλκιαδάκη (Ὁλοήμερο Νηπιαγωγεῖο Ἁγίας Παρασκευῆς).

Ἔπαινος Ἐξαίρετης Διάκρισης ἀπονέμεται στούς παρακάτω μαθητές καί μαθήτριες ἀπό τό 9ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό Διαγωνισμό μέ ὁμαδικό ἔργο: Βαρδάκη Μήρια, Βινογκράτοβα Βικτώρια, Γιάχαϊ Μελίνα, Γιάχο Λάουρα, Ζαφείρη Φρόσω, Καλλιτσουνάκη Νάντια, Κωνσταντίνου Ζαχαρίας, Μανουσάκης Γιάννης, Πατσάκης Χάρης, Ραπτάκη Εἰρήνη, Σελμανάι Μιγκέλ, Σιόρε Ἄγγελος, Σιόρε Ἀντρέα, Τζουρμπάκη Θάλεια, Τσομπάι Ἀλεξάνδρα, Φύτρου Ἄρτεμις, Χαμογεωργάκης Γιάννης, Χασανάι Ἀρτενίσα.

Β. Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ:

1ο Βραβεῖο: Καλλιόπη Χριστοφάκη (ΣΤ΄ τάξη Δημοτικοῦ Σχολείου Μελάμπων)

2ο Βραβεῖο: Καράν Βίρ Σίνγκ, Βασίλης Γκάκι, Κεριμάκης Παναγιώτης (ΣΤ΄ τάξη τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Κωνσταντῖνος Κιουπκιολῆς (Ε΄ τάξη τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ρεθύμνου).

Ἔπαινοι Ἐξαίρετης Διάκρισης:

  1. Λίλυ Ντάλζιελ (Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Γαλήνης).
  2. Ἄννα Χλιαουτάκη καί Ἀργυρώ Ἀκουμιανάκη (Ε΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σπηλίου).
  3. Σοφία Κρουσανιωτάκη (Ε΄ τάξη Δημοτικοῦ Σχολείου Σπηλίου).

Γ. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίου:

1ο Βραβεῖο: Ἀδαμαντία Ράπτη, Ἀντωνία Φραγγεδάκη, Ἄρτεμις Τζανακάκη, Χρυσούλα Σιαλγκανίδου, Ἀργυρή Φραντζεσκάκη (3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου).

2ο Βραβεῖο: Ἀγάπη Τζανιδάκη (Α΄ τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Στέλλα Λιμπιτάκη (Γ΄ τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).

Δ. Διαγωνισμός Ψηφιακῆς Δημιουργίας γιά μαθητές καί μαθήτριες Λυκείου:

1ο Βραβεῖο: Πέτρος-Κωνσταντῖνος Κωνσταντάκης (Α΄ τάξη τοῦ 2ου ΓΕΛ Ρεθύμνου).

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες