Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ Γ΄ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ»
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ἐκδόθηκε καί κυκλοφορήθηκε αὐτές τίς ἡμέρες τό Γ΄ τεῦχος τῆς Γ΄ Περιόδου τῆς ἐπιστημονικῆς περιοδικῆς ἐκδόσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, μέ τόν τίτλο «Νέα Χριστιανική Κρήτη». 

Τό ὑπ’ ἀριθμ. 33 τεῦχος τῆς Νέας Χριστιανικῆς Κρήτης εἶναι ἀφιερωμένο στά ἑκατό χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καί περιλαμβάνει κατά βάση εἰσηγήσεις πού παρουσιάστηκαν σέ Ἡμερίδες, οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν κατά τό ἔτος 2013 στό Ρέθυμνο καί τό Μελιδόνι γιά νά τιμήσουν τό μεγάλο αὐτό ἱστορικό γεγονός.

Στήν πρώτη ἀπό αὐτές, μέ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησία στούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες τῆς Κρήτης», καλωσορίζοντας τούς συνέδρους της, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιος εἶχε ἀναφέρει ὅτι: «τό μεγάλο ἱστορικό γεγονός τῆς συμπληρώσεως ἑκατόν χρόνων ἀπό τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μας μέ τήν Μητέρα Ἑλλάδα σήμανε τήν ὁριστική ἐπίλυση τοῦ περίφημου Κρητικοῦ Ζητήματος, ἔτσι ἀκριβῶς ὅπως τήν εἶχαν ὁραματισθεῖ οἱ ἡρωϊκοί προπάτορές μας, συμπυκνώνοντας αὐτόν τόν πανεθνικό πόθο στήν παροιμιώδη φράση “Ἕνωσις ἤ Θάνατος”. Ἕνα πόθο πού ἐνέπνευσε τούς μεγάλους πατριωτικούς ἀγῶνες, τίς ἐπανειλημμένες ἐπαναστάσεις τοῦ Κρητικοῦ Λαοῦ, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα γιά Ἐλευθερία καί Ἀνεξαρτησία δέν εἶχαν κάμψει οὔτε κατ’ ἐλάχιστον οἱ πολλοί αἰῶνες τῆς παρατεταμένης ὑποδούλωσης στούς διάφορους κατακτητές». Καί εἶχε τότε ἐπισημάνει ὅτι «ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης στούς διαρκεῖς καί ἀκατάβλητους ἀγῶνες γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ νησιοῦ καί τήν ἕνωσή του μέ τήν Ἑλλάδα εἶναι ἱστορικῶς καταγεγραμμένη καί ἀδιαμφισβήτητη. Αὐτή ἡ συμβολή δέν ἐκδηλώθηκε ὡς ἁπλή εὐδοκία καί εὐλογία τῆς Μάνας Ἐκκλησίας στά ἀσφυκτιῶντα κάτω ἀπό τόν ζυγό τῆς δουλείας παιδιά Της, ἀλλά ὡς προσφορά αἵματος καί προσωπικῶν θυσιῶν καί αὐτοθυσιῶν κληρικῶν καί μοναχῶν στόν βωμό τῆς Ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας. Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς δικῆς μας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Ἀρκαδίου ἀποτελεῖ μία διαχρονική βροντώδη κραυγή ὑγιοῦς φιλοπατρίας καί ἀνιδιοτελοῦς ἡρωϊσμοῦ».

Τά κείμενα πού φιλοξενοῦνται στό 33ο τεῦχος τοῦ ἐπιστημονικοῦ περιοδικοῦ Νέα Χριστιανική Κρήτη κατά τή σειρά πού παρατίθενται εἶναι: α) Τοῦ κ. Μιχαήλ Τρούλη πέντε εἰσηγήσεις στά 100 χρόνια ἀπό τήν Ἕνωση, σελ. 9-65, μέ τίτλους: 1. «Διονύσιος Καστρινογιαννάκης, Ἐπίσκοπος Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου», 2. «Ἀρκάδι: Ἱστορία – Σύμβολο – Μνήμη», 3. «Τά Μοναστήρια τῆς Κρήτης καί εἰδικότερα τό Ἀρκάδι ὡς φάροι πολιτισμοῦ», 4. «Ἰωάννης Ἰω. Σταθάκης, ἁγιογράφος: Ἡ γνωριμία του μέ τούς Ὁσίους Παρθένιο καί Εὐμένιο» καί 5. «Ὁ Μυλοπόταμος στήν πορεία πρός τήν Ἕνωση τῆς Κρήτης μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα: «Ἱστορικές» προσωπικότητες Μελιδονίου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου». β) Τοῦ κ. Γιάννη Μιχ. Γρυντάκη μία εἰσήγηση μέ θέμα: «Μελιδόνι καί Αὐτονομία» στίς σελ. 67-87. γ) Τοῦ κ. Μανόλη Γ. Δρακάκη μία εἰσήγηση μέ θέμα: «Νομικά κείμενα τῆς πορείας πρός τήν Ἕνωση» στίς σελ. 89-95. δ) Τοῦ κ. Μανόλη Γ. Πεπονάκη μία εἰσήγηση μέ θέμα: «Οἱ ἁρμοδιότητες τῶν ἱεροδικείων τῆς Κρήτης στήν περίοδο τῆς Κρητικῆς Πολιτείας» στίς σελ. 97-117. ε) Τοῦ κ. Μάνου Περάκη μία εἰσήγηση μέ θέμα: «Πληθυσμός καί οἰκονομικές δραστηριότητες στόν Μυλοπόταμο ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 μέχρι τόν Μεσοπόλεμο» στίς σελ. 119-202.

Στό Παράρτημα περιλαμβάνονται ἀκόμη τέσσερεις πρωτότυπες ἐπιστημονικές ἐργασίες μέ διαφορετική θεματολογία, καθώς καί βιβλιογραφικά σημειώματα: α) Τοῦ κ. Νίκου Παπαγιαννάκου μέ θέμα: «Ρέθυμνο: νέα θεώρηση τοῦ μνημειακοῦ παραλιακοῦ μετώπου» στίς σελ. 205-237. β) Τοῦ κ. Κωστῆ Ἠλ. Παπαδάκη μέ θέμα: «Ἐκκλησίες καί Μονές (Ὀρθοδόξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν) τῆς πόλης τοῦ Ρεθύμνου, κατά τήν Ἑνετοκρατία, ἀναφερόμενες στά Κατάστιχα τῶν Νοταρίων» στίς σελ. 239-272. γ) Τῆς κ. Δέσποινας Ἀθανασιάδου-Στεφανουδάκη μέ θέμα: «Κήρυγμα καί «παιδαγωγία» τοῦ ποιμένα καί τοῦ ποιμνίου, κατά τόν Κρητικό ἱεροκήρυκα Νεῖλο-Ναθαναήλ Μπέρτο» στίς σελ. 273-277. δ) Τοῦ κ. Μανόλη Ἀ. Βουρλιώτη μέ θέμα: «Οἱ πρώιμες ἀφηγηματικές πηγές γιά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821 στήν Κρήτη» στίς σελ. 279-320.

Εὐχαριστοῦμε τούς συγγραφεῖς καί τούς συγχαίρομε γιά τόν πολύ κόπο τῆς ἀγάπης τους, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε αὐτούς τούς καρπούς τῶν πνευματικῶν τους ἐνασχολήσεων. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τόν Διευθυντή Συντάξεως κ. Μιχαήλ Τρούλη γιά τήν καθοριστική συμβολή του στήν ἔκδοση καί αὐτοῦ τοῦ τεύχους, ὅπως εὐχαριστοῦμε καί ὅλους τούς συνεργούς του στήν ἐπιμέλειά του.

Ἡ Νέα Χριστιανική Κρήτη, ἀπό τό τεῦχος αὐτό, ἐντάσσεται στις ἐκδόσεις τοῦ Ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΤΟΣ» καί θά διατίθεται δωρεάν. Εὐχαριστοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἡ ὁποία ἀποδέχθηκε τήν πρόταση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου νά περιλαμβάνει τήν ἔκδοση τῆς Νέας Χριστιανικῆς Κρήτης στις ἐκδόσεις τοῦ Ἐπισήμου Δελτίου της.

Ὁ Ἐπίσκοπός μας κ. Εὐγένιος, στό τέλος τοῦ Προλογικοῦ του Σημειώματος στήν ἔκδοση αὐτή εὔχεται σέ ὅλους τούς ἀναγνῶστες, «νά λάβουν ἀπό τή μελέτη του μηνύματα ἀπαραίτητα γιά τήν ὀρθή τοποθέτησή τους ἀπέναντι στήν Ἱστορία, τήν Παράδοση καί τόν Πολιτισμό τοῦ τόπου μας, τῆς Κρήτης μας καί τῆς Ἑλλάδας ὁλόκληρης. Νά διδαχθοῦν καί νά ὠφεληθοῦν. Νά γίνουν, ἰδιαίτερα σέ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς, πιό αἰσιόδοξοι, ἔχοντας ἐνστερνισθεῖ τήν μεγάλη ἀλήθεια ὅτι ἡ ἱστορική μνήμη ἀποτελεῖ θεμελιώδη προϋπόθεση γιά τήν διατήρηση τῆς ἐθνικῆς μας αὐτοσυνειδησίας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας. Δηλαδή τοῦ ἀληθινοῦ μας πλούτου, πού κανείς καί τίποτε δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀφαιρέσει, ἐάν ἐμεῖς δέν τά ἀπεμπολήσομε οἰκειοθελῶς. Τό νησί μας, ἡ Κρήτη μας, πού μέ ἀγῶνες καί θυσίες ἔφθασε στήν Ἕνωσή της μέ τήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα, δύναται νά πιστωθεῖ μέ τόν δίκαιο ἔπαινο πού τῆς ἀποδίδει τόν τίτλο τῆς Μάνας τῆς Πνευματικῆς Ἐλευθερίας μέ τό ἑξῆς δίστιχο τοῦ λαοῦ μας, μέ τό ὁποῖο καί κλείνομε τό προλογικό μας αὐτό σημείωμα: «Τή λευτεριά ρωτήξανε ποιᾶς μάνας εἶναι γέννα, κι εἶπε πώς τήν ἐγέννησε τό κρητικό τό αἷμα». Ὁ Θεός νά μᾶς ἀναδεικνύει καθημερινά ἀξίους αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας».

 

Προεπισκόπηση τοῦ τεύχους: ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ - ΤΕΥΧΟΣ 33

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες