Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ 149ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Κυ­ρια­κή, 8η Νο­εμ­βρί­ου 2015

 

Μέ τήν πάν­δη­μη συμ­με­το­χή τῶν Ἀρ­χῶν, τοῦ ἱ­ε­ροῦ Κλή­ρου καί τοῦ εὐ­σε­βοῦς λα­οῦ τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας κο­ρυ­φώ­θη­καν οἱ ἑ­ορ­τα­σμοί γιά τήν 149η Ἐ­πέ­τει­ο τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας στόν κα­θα­γι­α­σμέ­νο χῶ­ρο, ὅ­που ἐ­κτυ­λί­χθη­κε τό δρᾶ­μα τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος, τήν Ἱ­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Σταυ­ρο­πη­για­κή Μο­νή τῶν Ἁ­γί­ων Κων­σταν­τί­νου καί Ἑ­λέ­νης, τό ἱ­στο­ρι­κό καί ἡ­ρω­ι­κό Ἀρ­κά­δι, τό Παγ­κό­σμιο αὐ­τό Σύμ­βο­λο Ἐ­λευ­θε­ρί­ας καί Ὀρ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμοῦ.

   Τό πρω­ί τῆς Κυ­ρια­κῆς 8ης Νο­εμ­βρί­ου 2015, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ἑ­ορ­τά­ζει τήν Σύ­να­ξη τῶν Ἀρ­χι­στρα­τή­γων Μι­χα­ήλ καί Γα­βρι­ήλ καί πα­σῶν τῶν Ἀ­σω­μά­των Δυ­νά­με­ων, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἱ­ε­ρούρ­γη­σε στό Κα­θο­λι­κό τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου. Μέ τόν Ἐ­πί­σκο­πό μας συλ­λει­τούρ­γη­σαν οἱ πα­τέ­ρες τῆς Ἀ­δελ­φό­τη­τος τῆς Μο­νῆς καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας. Κα­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α τε­λέ­σθη­κε τό Ἱ­ε­ρό Μνη­μό­συ­νο ὑ­πέρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ψυ­χῶν τοῦ ἀ­οι­δί­μου Κα­θη­γου­μέ­νου Γα­βρι­ήλ Μα­ρι­νά­κη καί πάν­των τῶν ἐν Ἀρ­κα­δί­ῳ ὑ­πέρ Πί­στε­ως καί Πα­τρί­δος ὁ­λο­καυ­τω­θέν­των καί τε­λει­ω­θέν­των πα­τέ­ρων καί ἀ­δελ­φῶν ἡ­μῶν.

   Ἀ­πευ­θυ­νό­με­νος στούς πι­στούς, πού κα­τέ­κλυ­σαν τό Κα­θο­λι­κό τῆς Μο­νῆς, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος ἀ­να­φέρ­θη­κε μέ συγ­κί­νη­ση στό ἀ­νε­ξί­τη­λο καί δι­α­χρο­νι­κό μή­νυ­μα τῆς Ἀρ­κα­δι­κῆς Ἐ­θε­λο­θυ­σί­ας, πού δέν εἶ­ναι ὁ φα­να­τι­σμός καί ἡ μι­σαλ­λο­δο­ξί­α, ὅ­πως ἐ­σχά­τως ἰ­σχυ­ρί­ζον­ται αὐ­θαί­ρε­τα κά­ποι­οι ὁ­πα­δοί τοῦ «ἱ­στο­ρι­κοῦ ἀ­να­θε­ω­τη­ρι­σμοῦ», ἀλ­λά ὁ αὐ­το­θυ­σι­α­στι­κός ἀ­γῶ­νας γιά τήν ἀ­λη­θι­νή Πνευ­μα­τι­κή Ἐ­λευ­θε­ρί­α καί τίς αἰ­ώ­νι­ες ἠ­θι­κές ἀ­ξί­ες τοῦ ἑλ­λη­νορ­θό­δο­ξου Πο­λι­τι­σμοῦ μας. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κά­λε­σε ὅ­λους νά τόν ἀ­κο­λου­θή­σουν λι­τα­νευ­τι­κά στήν ἱ­στο­ρι­κή Πυ­ρι­τι­δα­πο­θή­κη τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου, ἐ­κεῖ ὅ­που κο­ρυ­φώ­θη­κε τό Ἀρ­κα­δι­κό Δρᾶ­μα τήν ἀ­λη­σμό­νη­τη ἐ­κεί­νη ἡ­μέ­ρα τῆς 8ης Νο­εμ­βρί­ου 1866. Ὅ­πως ἐ­πε­σή­μα­νε, ἀ­πό ἐ­φέ­τος θά τε­λεῖ­ται καί στόν χῶ­ρο αὐ­τό τῆς Μπα­ρου­τα­πο­θή­κης Ἱ­ε­ρό Τρι­σά­γιο γιά τίς ἡ­ρω­ι­κές ψυ­χές πού αὐ­το­θυ­σι­ά­στη­καν ἐ­κεῖ, ἀ­νά­βον­τας καί ἐ­ξα­κτι­νώ­νον­τας στά πέ­ρα­τα τῆς οἰ­κου­μέ­νης τήν ἄ­σβε­στη φλό­γα τῆς ἀ­κλό­νη­της Πί­στε­ως καί τῆς ὑ­γιοῦς Φι­λο­πα­τρί­ας. Τήν φλό­γα, για τήν ὁ­ποί­α, ὁ ἀ­οί­δι­μος Ἐ­πί­σκο­πος Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου Τι­μό­θε­ος Βε­νέ­ρης ἔ­γρα­ψε κα­τά τό ἔ­τος 1930, ὅ­πως ἀ­να­γρά­φε­ται στήν μαρ­μά­ρι­νη ἀ­να­θη­μα­τι­κή πλά­κα πού βρί­σκε­ται στό χῶ­ρο τῆς Πυ­ρι­τι­δα­πο­θή­κης:

 

ΑΥΤΗ Η ΦΛΟΓΑ Π’ ΑΝΑΨΕ ΜΕΣΑ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΚΡΥΠΤΗ

ΚΑΙ ΑΠ’ ΑΚΡΟΥ Σ’ ΑΚΡΟ ΦΩΤΙΣΕ ΤΗ ΔΟΞΑΣΜΕΝΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΤΟΝΕ ΦΛΟΓΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ

ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΘΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ.

 

   Τήν 12η με­σημ­βρι­νή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Ἐ­πί­ση­μη Δο­ξο­λο­γί­α, προεξάρχοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, στήν ὁ­ποί­α πα­ρέ­στη, ἐκ προσώπου τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Λάμπης Συβρίτου καί Σφακίων κ. Εἰρηναίου, ὁ Πρωτοσύγκελλος Παν. Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Καραχάλιος. Ἐπίσης παρέστησαν ὁ Ὑ­πουρ­γός Ὑ­γεί­ας καί Βου­λευ­τής Ρε­θύ­μνης κ. Ἀν­δρέ­ας Ξαν­θός, ὁ Πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Κρή­της κ. Σταῦ­ρος Ἀρ­να­ου­τά­κης, ἡ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑνότητος Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου, ἡ Ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρειά­ρχης Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νῆ, οἱ Δή­μαρ­χοι Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γιος Μα­ρι­νά­κης καί Μυ­λο­πο­τά­μου κ. Δη­μή­τριος Κόκ­κι­νος, ὁ Διοικητής τῆς V Μεραρχίας Κρητῶν Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Καραμούζας, ὁ Δι­ευ­θυν­τής τῆς Γε­νι­κῆς Πε­ρι­φε­ρεια­κῆς Ἀ­στυ­νο­μι­κῆς Δι­ευ­θύν­σε­ως Κρή­της Ὑ­πο­στρά­τη­γος κ. Μι­χα­ήλ Κα­ρα­μα­λά­κης, κα­θώς καί ὅ­λες οἱ πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές τοῦ Ρε­θύ­μνου.

   Στό τέ­λος τῆς Δο­ξο­λο­γί­ας ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος, κα­λω­σο­ρί­ζον­τας τίς Ἀρ­χές καί τόν λα­ό στό Ἀρ­κά­δι, τό­νι­σε ὅ­τι πρέ­πει νά εἴ­μα­στε ὅ­λοι ἰ­δι­αι­τέ­ρως προ­σε­κτι­κοί καί νά ἀ­να­φε­ρό­μα­στε μέ τόν προ­σή­κον­τα σε­βα­σμό στά ἱ­ε­ρά καί τά ὅ­σια τοῦ γέ­νους μας κα­θώς καί σέ ὅ­λους ἐ­κεί­νους τούς ἥ­ρω­ες καί τούς μάρ­τυ­ρες, οἱ ὁ­ποῖ­οι αὐ­το­προ­σφέρ­θη­καν ὡς ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τα στούς ἀ­γῶ­νες τοῦ ἔ­θνους μας γιά νά μᾶς χα­ρί­σουν τήν Ἐ­λευ­θε­ρί­α καί τήν ἀ­ξι­ο­πρέ­πεια. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κή­ρυ­ξε ἐ­πί­ση­μα τήν ἔ­ναρ­ξη τῶν πα­νη­γυ­ρι­κῶν ἑ­ορ­τα­σμῶν τῆς Ἑ­κα­το­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δος τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος, οἱ ὁ­ποῖ­οι θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν κα­τά τήν διά­ρκεια τοῦ ἑ­πο­μέ­νου ἔ­τους καί θά κο­ρυ­φω­θοῦν τήν 8η Νο­εμ­βρί­ου 2016 μέ τήν ὑ­ψη­λή πα­ρου­σί­α τοῦ Ἐ­ξο­χω­τά­του Προ­έ­δρου τῆς Ἑλ­λη­νι­κῆς Δη­μο­κρα­τί­ας, ὁ ὁ­ποῖ­ος πρό­σφα­τα ἀ­πο­δέ­χθη­κε τήν σχε­τι­κή ἐ­πί­ση­μη πρό­σκλη­ση τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μας καί τῶν Το­πι­κῶν Ἀρ­χῶν.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Δο­ξο­λο­γί­ας ἀ­κο­λού­θη­σε πομ­πή πρός τό Μαυ­σω­λεῖ­ο, ὅ­που φυ­λάσ­σον­ται οἱ κά­ρες καί τά λεί­ψα­να τῶν Ἡ­ρώ­ων τοῦ Ἀρ­κα­δί­ου. Ἐ­κεῖ ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος τέ­λε­σε Ἱ­ε­ρό Τρι­σά­γιο καί οἱ ἐκ­πρό­σω­ποι τῶν πο­λι­τι­κῶν, στρα­τι­ω­τι­κῶν καί ἀ­στυ­νο­μι­κῶν Ἀρ­χῶν κα­τέ­θε­σαν στέ­φα­να. Ἡ ἐκ­δή­λω­ση στό Μαυ­σω­λεῖ­ο ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε μέ τήν ἀ­νά­κρου­ση τοῦ Ἐ­θνι­κοῦ μας Ὑ­μνου.

   Με­τά τήν ὁ­λο­κλή­ρω­ση ὅ­λων τῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων τι­μῆς καί μνή­μης ἡ Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου πα­ρέ­θε­σε ἑ­όρ­τιο τρά­πε­ζα στίς Ἀρ­χές καί σέ ὅ­λους τούς προ­σκυ­νη­τές.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες