Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΙΕΡΟΣ ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

   Τήν 28η Ὀ­κτω­βρί­ου 2015 ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου καί ἡ πό­λη τῆς Ρε­θύ­μνης ἑορτάζουν τήν ἱ­ε­ρά μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, Ἀγ­γε­λῆ, Γε­ωρ­γί­ου, Μα­νου­ήλ καί Νι­κο­λά­ου, μέ ἐ­πί­κεν­τρο τό με­γα­λο­πρε­πῆ Ἱ­ε­ρό Να­ό τους, ὁ ὁ­ποῖ­ος βρί­σκε­ται στό χῶ­ρο τῆς μαρ­τυ­ρι­κῆς τε­λει­ώ­σε­ώς τους, ὅ­που καί φυ­λάσ­σον­ται οἱ Τί­μι­ες Κά­ρες τους, ὡς πε­ρί­πυ­στο θη­σαύ­ρι­σμα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων.

   Τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Συμ­βού­λιο τῆς Ἐ­νο­ρί­ας τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης σᾶς προ­σκα­λεῖ στίς λα­τρευ­τι­κές ἐκ­δη­λώ­σεις, οἱ ὁ­ποῖ­ες θά πραγ­μα­το­ποι­η­θοῦν γιά τόν ἑ­ορ­τα­σμό τῆς μνή­μης τῶν Ἁ­γί­ων μας ἀ­πό τήν 26η ἕ­ως καί τήν 28η Ὀ­κτω­βρί­ου 2015 σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

9:00 μ.μ. - 12:30 π.μ.: Ἑ­σπε­ρι­νός, Ἱ­ε­ρόν Εὐ­χέ­λαι­ον καί Νυ­κτε­ρι­νή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

 

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

7.00 μ.μ.: Ὁ Μέ­γας Πα­νη­γυ­ρι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ.

9.30 μ.μ.: Ἡ Ἱ­ε­ρά Πα­ρά­κλη­σις τῶν Ἁ­γί­ων.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

7.00 π.μ.: Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ.

10.45 π.μ.: Ἡ Δο­ξο­λο­γί­α γι­ά τήν Ἐ­θνι­κή Ἐ­πέ­τει­ο.

5.00 μ.μ.: Ὁ με­θέ­ορ­τος Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός καί ἡ Λι­τά­νευ­σις τῶν Τι­μί­ων Κα­ρῶν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων δι­ά τῶν ὁ­δῶν Κουν­του­ρι­ώ­τη, Β. Καλ­λέρ­γη καί Κ. Γε­ρα­κά­ρη.

 

Γι­ά τό Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κό Συμ­βού­λιο

Ὁ Πρό­ε­δρος

 

† Πρω­τ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος

 

Μπορεῖτε νά κατεβάσετε τό Πρόγραμμα σέ ἐκτυπώσιμη μορφή ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ 4 ΜΑΡΤΥΡΩΝ.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες