Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
24-27 Ἀπριλίου 2015

Δεῖτε παρακάτω φωτογραφικό ὑλικό ἀπό τήν προσκυνηματική ἐπίσκεψη τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου στά Ἱεροσόλυμα καθώς καί τό ἀνακοινωθέν τῆς Ἀρχιγραμματείας τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων σχετικά μέ αὐτήν.

 

Τό Σάββατον, 12ην /24ην Ἀπριλίου 2015, πεντηκονταμελής ὁμάς προσκυνητῶν ἐκ Κρήτης κυρίως καταγομένων, Ἑλλήνων τῆς Διασπορᾶς τῆς Ἀμερικῆς καί «ἀρχόντων» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπό τόν Μητροπολίτην Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγένιον, ἐπεσκέφθησαν τό Πατριαρχεῖον.

Τήν ἐκλεκτήν προσκυνηματικήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Τόσον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης κ. Εὐγένιος, ὅσον καί ὁ Πρόεδρος τῶν Ἀρχόντων, Ἄρχων Εὐταξίας κ. John Manos, προσεφώνησαν τόν Μακαριώτατον καί ἐξέφρασαν τήν χαράν αὐτῶν ἐπί τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν, νά ἐπισκεφθοῦν τήν Ἁγίαν Γῆν καί δή τόν Πανάγιον καί Ζωοδόχον Τάφον τοῦ  Κυρίου καί νά λάβουν τήν εὐλογίαν νά λειτουργήσουν καί νά ἁγιασθοῦν καί ἐπέδωσαν Αὐτῷ δῶρα τῆς ἀγάπης, τῆς ἐκτιμήσεως καί τοῦ σεβασμοῦ αὐτῶν, Κρητικῆς τέχνης καί πίνακα τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Ἀρκαδίου.

Εὐχαριστῶν ὁ Μακαριώτατος, ηὐχήθη εἰς τούς προσκυνητάς τῆς ὁμάδος ταύτης καί ἐχαρακτήρισεν αὐτούς εὐλογημένους, διότι ἐπεσκέφθησαν τούς Ἁγίους Τόπους καί δή τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν καί τόν Πανάγιον Τάφον καί ἡγιάσθησαν ἐκ τῆς ἁγιότητος τῆς μεταδοθείσης αὐτοῖς ἐκ τοῦ σαρκωθέντος, σταυρωθέντος καί ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ποτίσαντος τήν γῆν ταύτην διά τοῦ τιμίου σταυρικοῦ αἵματος Αὐτοῦ.

Ὁ Μακαριώτατος ἐν τέλει ἐξέφρασε τήν χαράν Αὐτοῦ ἐπί τοῖς λόγοις τῆς προσφωνήσεως  τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης κ. Εὐγενίου καί τῶν «Ἀρχόντων» τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς Ἀμερικήν, τό ὁποῖον εἶναι τό σημεῖον ἀναφορᾶς τοῦ γένους ἡμῶν.

Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἀπένειμε τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Ρεθύμνης καί τοῖς προσκυνηταῖς τά δῶρα τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ.


Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες