Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

Κατά τό τρέχον σχολικό ἔτος 2014-2015 καί στά πλαί­σι­α τῶν ἐ­πε­τει­α­κῶν ἑ­ορ­τα­στι­κῶν ἐκ­δη­λώ­σε­ων γι­ά τά 190 ἔ­τη ἀ­πό τή μαρ­τυ­ρι­κή θυ­σί­α τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων (1824-2014), ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, σέ συνεργασία μέ τούς Σχο­λι­κούς Συμβούλους Πρω­το­βάθ­μι­ας καί Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Ἐκ­παί­δευ­σης Ρεθύ­μνου, τόν Σχο­λι­κό Σύμ­βου­λο Θε­ο­λό­γων Κρή­της κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ καί τίς Δι­ευ­θύν­σεις Πρω­το­βάθ­μι­ας καί Δευ­τε­ρο­βάθ­μι­ας Ἐκ­παί­δευ­σης Ρε­θύ­μνου, πραγματοποίησε δι­α­γω­νι­σμό ζω­γρα­φι­κῆς γι­ά μα­θη­τές Νη­πι­α­γω­γεί­ου καί Δη­μο­τι­κοῦ, λο­γο­τε­χνι­κοῦ κει­μέ­νου γι­ά μαθη­τές Γυ­μνα­σί­ου καί ψη­φι­α­κῆς πα­ρου­σί­α­σης γι­ά μα­θη­τές Λυ­κεί­ου, μέ γενικό θέ­μα: «Οἱ Τέσ­σε­ρεις Μάρ­τυ­ρες στήν ἱ­στο­ρί­α, τήν πα­ρά­δο­ση καί τή ζω­ή τοῦ τό­που μας».

Στήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή ἔλαβαν μέρος οἱ Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ρεθύμνου, ὁ Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικῆς Δυτικῆς Κρήτης καί ὁ Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης, οἱ ὁποῖοι συγκρότησαν καί τήν Ἐπιτροπή Ἀξιολόγησης τῶν δημιουργιῶν τῶν μαθητῶν.

Στό Διαγωνισμό συμμετεῖχαν συνολικά 216 μαθητές ἀπό τά παρακάτω Σχολεῖα τοῦ Νομοῦ Ρεθύμνου:

α) Ἀπό τό 9ο καί τό 13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου, καί ἀπό τά Νηπιαγωγεῖα Ἁγίας Παρασκευῆς καί Μελάμπων στό Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς γιά μαθητές Νηπιαγωγείου.

β) Ἀπό τό 1ο καί τό 3ο Δημοτικό Σχολεῖο Ρεθύμνου καί ἀπό τά Δημοτικά Σχολεῖα Ἀτσιποπούλου, Γωνιᾶς, Σπηλίου, Ἁγίας Γαλήνης καί Μελάμπων στό Διαγωνισμό Ζωγραφικῆς γιά μαθητές Δημοτικοῦ.

γ) Ἀπό τό 1ο, 2ο καί 3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου, ἀπό τό Γυμνάσιο Ἀτσιποπούλου καί ἀπό τό 1ο ΓΕΛ Ρεθύμνου στό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό γιά μαθητές Γυμνασίου.

δ) Ἀπό τό 2ο ΓΕΛ καί ἀπό τό 4ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου στό Διαγωνισμό Ψηφιακῆς Δημιουργίας γιά μαθητές Λυκείου.

Πρόσφατα ἀνακοινώθηκαν ἀπό τήν Ὀργανωτική Ἐπιτροπή τά ἀποτελέσματα τοῦ Διαγωνισμοῦ, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Α. Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές καί μαθήτριες Νηπιαγωγείου:

1ο Βραβεῖο: Γιῶργος Καλοειδᾶς (13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου).

2ο Βραβεῖο: Ἀθηνᾶ-Ραφαέλα Μπικάκη (13ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Γιάννα Χαλκιαδάκη (Ὁλοήμερο Νηπιαγωγεῖο Ἁγίας Παρασκευῆς).

Ἔπαινος Ἐξαίρετης Διάκρισης ἀπονέμεται στούς παρακάτω μαθητές καί μαθήτριες ἀπό τό 9ο Νηπιαγωγεῖο Ρεθύμνου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν στό Διαγωνισμό μέ ὁμαδικό ἔργο: Βαρδάκη Μήρια, Βινογκράτοβα Βικτώρια, Γιάχαϊ Μελίνα, Γιάχο Λάουρα, Ζαφείρη Φρόσω, Καλλιτσουνάκη Νάντια, Κωνσταντίνου Ζαχαρίας, Μανουσάκης Γιάννης, Πατσάκης Χάρης, Ραπτάκη Εἰρήνη, Σελμανάι Μιγκέλ, Σιόρε Ἄγγελος, Σιόρε Ἀντρέα, Τζουρμπάκη Θάλεια, Τσομπάι Ἀλεξάνδρα, Φύτρου Ἄρτεμις, Χαμογεωργάκης Γιάννης, Χασανάι Ἀρτενίσα.

Β. Διαγωνισμός Ζωγραφικῆς γιά μαθητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ:

1ο Βραβεῖο: Καλλιόπη Χριστοφάκη (ΣΤ΄ τάξη Δημοτικοῦ Σχολείου Μελάμπων)

2ο Βραβεῖο: Καράν Βίρ Σίνγκ, Βασίλης Γκάκι, Κεριμάκης Παναγιώτης (ΣΤ΄ τάξη τοῦ 1ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Κωνσταντῖνος Κιουπκιολῆς (Ε΄ τάξη τοῦ 3ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ρεθύμνου).

Ἔπαινοι Ἐξαίρετης Διάκρισης:

  1. Λίλυ Ντάλζιελ (Γ΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Ἁγίας Γαλήνης).
  2. Ἄννα Χλιαουτάκη καί Ἀργυρώ Ἀκουμιανάκη (Ε΄ τάξη τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου Σπηλίου).
  3. Σοφία Κρουσανιωτάκη (Ε΄ τάξη Δημοτικοῦ Σχολείου Σπηλίου).

Γ. Λογοτεχνικός Διαγωνισμός γιά μαθητές καί μαθήτριες Γυμνασίου:

1ο Βραβεῖο: Ἀδαμαντία Ράπτη, Ἀντωνία Φραγγεδάκη, Ἄρτεμις Τζανακάκη, Χρυσούλα Σιαλγκανίδου, Ἀργυρή Φραντζεσκάκη (3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου).

2ο Βραβεῖο: Ἀγάπη Τζανιδάκη (Α΄ τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).

3ο Βραβεῖο: Στέλλα Λιμπιτάκη (Γ΄ τάξη τοῦ 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου).

Δ. Διαγωνισμός Ψηφιακῆς Δημιουργίας γιά μαθητές καί μαθήτριες Λυκείου:

1ο Βραβεῖο: Πέτρος-Κωνσταντῖνος Κωνσταντάκης (Α΄ τάξη τοῦ 2ου ΓΕΛ Ρεθύμνου).

Ἡ ἀπονομή τῶν Βραβείων καί τῶν Ἐπάθλων στούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού διακρίθηκαν θά γίνει σέ ἰδιαίτερη ἐκδήλωση, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων τῆς πόλεως Ρεθύμνης κατά τόν προσεχῆ ἑορτασμό τῆς μνήμης τῶν Ἁγίων, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2015, ὁπότε καί θά ἐκτεθοῦν ὅλα τά ἔργα τῶν μαθητῶν καί τῶν μαθητριῶν πού ἔλαβαν μέρος στό Διαγωνισμό.

Ἐπίσης, ἔχουν ἐκδοθεῖ ἀναμνηστικοί ἔπαινοι συμμετοχῆς γιά ὅλους τούς μαθητές καί ὅλες τίς μαθήτριες καθώς καί γιά τά Σχολεῖα πού συμμετεῖχαν στό Διαγωνισμό. Οἱ ἔπαινοι αὐτοί ἐπιδόθηκαν ἤδη στά Σχολεῖα καί τούς μαθητές τους μέσω τῶν Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης Ρεθύμνου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, γιά μία ἀκόμη φορά, εὐχαριστεῖ θερμά τίς Διευθύνσεις, τούς Σχολικούς Συμβούλους, τούς Καθηγητές καί τούς Δασκάλους πού συνεργάσθηκαν γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ παραπάνω ἐγχειρήματος. Εὐχαριστεῖ ἀκόμη τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες πού ὁλοπρόθυμα συμμετεῖχαν στό Διαγωνισμό καί ἐκφράζει θερμά συγχαρητήρια σέ ὅλους καί ἰδιαίτερα σέ ὅσους καί ὅσες διακρίθηκαν. Εὐχαριστεῖ ἐπίσης τόν Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Κρήτης καί Πρόεδρο τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων κ. Γεώργιο Στριλιγκᾶ γιά τήν ἄοκνη στήριξη τοῦ ἐγχειρήματος αὐτοῦ. Ἰδιαίτερη, τέλος, εὐχαριστία ἐκφράζεται πρός τά Σχολεῖα καί τούς Ἐκπαιδευτικούς τοῦ τόπου μας πού ἀγκάλιασαν καί στήριξαν αὐτήν τήν προσπάθεια.

Σέ ὅλους εὐχόμαστε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μέ τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων Τεσσάρων Μαρτύρων Ἀγγελῆ, Μανουήλ, Γεωργίου καί Νικολάου, πού γεννήθηκαν στίς Μέλαμπες καί μαρτύρησαν στό Ρέθυμνο πρίν ἀπό 190 χρόνια, τήν 28η Ὀκτωβρίου 1824.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες