Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΤΑ ΚΑ­ΛΑΝ­ΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙ­ΣΤΟΥ­ΓΕΝ­ΝΩΝ

ΣΤΗΝ Ι­Ε­ΡΑ ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΗ

ΡΕ­ΘΥ­ΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥ­ΛΟ­ΠΟ­ΤΑ­ΜΟΥ

Ὅ­πως κά­θε χρό­νο, ἔ­τσι καί ἐ­φέ­τος πολ­λοί εἶ­ναι ἐ­κεῖ­νοι πού ἐ­πι­σκέ­φθη­καν τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιο, στά γρα­φεῖ­α τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, γιά νά τοῦ ψά­λουν τά χρι­στου­γεν­νι­ά­τι­κα κά­λαν­τα, προ­α­ναγ­γέλ­λον­τας τή Με­γά­λη Δε­σπο­τι­κή Ἑ­ορ­τή τῆς κα­τά σάρ­κα Γεν­νή­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ.

   Ἤ­δη ἀ­πό τήν Τρί­τη 22α Δε­κεμ­βρί­ου 2015 ἄρ­χι­σαν νά προ­σέρ­χον­ται μα­θη­τές καί μα­θή­τρι­ες σχο­λεί­ων τοῦ Ρε­θύ­μνου, συ­νο­δευ­ό­με­νοι ἀ­πό τούς δι­δα­σκά­λους καί τούς κα­θη­γη­τές τους. Τήν ἀρ­χή ἔ­κα­με ἡ 3η τά­ξη τοῦ 1ου Δη­μο­τι­κοῦ Σχο­λεί­ου Ρε­θύ­μνου.

   Τήν Τε­τάρ­τη 23η Δε­κεμ­βρί­ου 2015 τά κά­λαν­τα ἔ­ψα­λαν στόν Ἐ­πί­σκο­πό μας μα­θη­τές καί μα­θή­τρες ἀ­πό τό 3ο καί τό 5ο Δη­μο­τι­κό καί ἀ­πό τό 1ο Λύ­κει­ο Ρε­θύ­μνου κα­θώς καί οἱ ἐκ­παι­δευ­ό­με­νοι τοῦ Συλ­λό­γου «Α­ΓΑ­ΠΗ». Συ­νο­μι­λῶν­τας μέ τούς μι­κρούς μα­θη­τές ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας τούς εἶ­πε πώς αὐ­τές τίς Ἅ­γι­ες Ἡ­μέ­ρες ἑ­ορ­τά­ζο­με τή γέν­νη­ση τῆς Ἀ­γά­πης καί τῆς Εὐ­σπλαγ­χνί­ας καί ζή­τη­σε ἀ­πό αὐ­τούς νά προ­σεύ­χον­ται μέ θέρ­μη γιά ὅ­λα ἐ­κεῖ­να τά παι­διά τοῦ κό­σμου πού δέν ἔ­χουν τή θαλ­πω­ρή καί τήν ἀ­σφά­λεια μιᾶς φυ­σι­ο­λο­γι­κῆς οἰ­κο­γε­νεια­κῆς ζω­ῆς, ἀλ­λά δο­κι­μά­ζον­ται ἀ­πό πο­λέ­μους, δι­ωγ­μούς, ὀρ­φά­νεια, προ­σφυ­γιά καί κά­θε ἄλ­λη τρα­γι­κή συ­νέ­πεια τῆς θη­ρι­ω­δί­ας κά­ποι­ων ἀν­θρώ­πων, ἀ­νά­λο­γης μέ ἐ­κεί­νη πού κα­τέ­στη­σε τόν μι­κρό Ἰ­η­σοῦ πο­λι­τι­κό πρό­σφυ­γα καί με­τα­νά­στη στήν Αἴ­γυ­πτο προ­κει­μέ­νου νά ξε­φύ­γει ἀ­πό τή μα­νί­α τοῦ Ἡ­ρώ­δη. 

   Τήν Πα­ρα­μο­νή τῶν Χρι­στου­γέν­νων, Πέμ­πτη 24η Δε­κεμ­βρί­ου 2015, ἐ­πι­σκέ­φθη­καν τόν Ἐ­πί­σκο­πό μας, ἀν­τήλ­λα­ξαν μα­ζί του εὐ­χές καί ἔ­ψα­λαν τά κά­λαν­τα στρατιῶτες τοῦ 547 Ἀ­ε­ρο­με­τα­φε­ρό­με­νου Τάγ­μα­τος Πε­ζι­κοῦ, ἡ Φι­λαρ­μο­νι­κή τοῦ Δή­μου Ρε­θύ­μνης, τό Σῶ­μα Ἐ­θε­λον­τῶν Σα­μα­ρει­τῶν Ρε­θύ­μνου, οἱ μα­θη­τές τῆς Σχο­λῆς Πα­ρα­δο­σια­κῆς Μου­σι­κῆς τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης, κα­θώς καί ὁ­μά­δα γυ­ναι­κῶν ἀ­πό τόν Πλα­τα­νέ Ρε­θύ­μνου, οἱ ὁ­ποῖ­ες προ­σέ­φε­ραν χρη­μα­τι­κό πο­σό ὡς ἐ­νί­σχυ­ση γιά τό ση­μαν­τι­κό ἔρ­γο τοῦ Συλ­λό­γου «Α­ΓΑ­ΠΗ». Ἐ­πί­σης, ὁ Δι­οι­κη­τής τοῦ Πυ­ρο­σβε­στι­κοῦ Σώ­μα­τος Ρε­θύ­μνης, Πύ­ραρ­χος κ. Δη­μο­σθέ­νης Μπουν­του­ρά­κης, προ­σῆλ­θε στά γρα­φεῖ­α τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί προ­σέ­φε­ρε ἐκ μέ­ρους τῶν Πυ­ρο­σβε­στῶν τοῦ Ρε­θύ­μνου τρό­φι­μα γιά τίς ἀ­νάγ­κες τοῦ Γε­νι­κοῦ Φι­λο­πτώ­χου Τα­μεί­ου, πού εἶ­ναι ἰ­δι­αί­τε­ρα αὐ­ξη­μέ­νες αὐ­τές τίς ἡ­μέ­ρες.

   Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νιος εὐ­χα­ρί­στη­σε ὅ­λους γιά τήν ἀ­γά­πη καί τίς εὐ­χές τους, ἀν­τευ­χή­θη­κε εὐ­φρό­συ­να καί εὐ­λο­γη­μέ­να Χρι­στού­γεν­να καί προ­σέ­φε­ρε σέ ὅ­λους τό Ἐγ­κόλ­πιο Ἡ­με­ρο­λό­γιο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας γιά τό ἔ­τος 2016, τό ὁ­ποῖ­ο εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στήν Ἑ­κα­το­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου.  

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες