Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Κυριακή, 14 Αὐγούστου 2016

Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος βρί­σκε­ται ἀ­πό τό Σάβ­βα­το, 13η Αὐ­γού­στου 2016, στήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Βε­ροί­ας, Να­ού­σης καί Καμ­πα­νί­ας, κα­τό­πιν εὐ­γε­νι­κῆς προ­σκλή­σε­ως τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος, προ­κει­μέ­νου νά συμ­με­τά­σχει στήν Ἱ­ε­ρά Πα­νή­γυ­ρη τῆς Πα­να­γί­ας Σου­με­λᾶ τοῦ ὄ­ρους Βερ­μί­ου, κα­τά τήν Με­γά­λη Θε­ο­μη­το­ρι­κή Ἑ­ορ­τή τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.

 

   Τό πρω­ί τῆς Κυ­ρι­α­κῆς 14ης Αὐ­γού­στου 2016, ἡ­μέ­ρα κα­τά τήν ὁ­ποί­α ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας τε­λεῖ τά Προ­ε­όρ­τι­α τῆς Κοι­μή­σε­ως τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου καί Ἀ­ει­παρ­θέ­νου Μα­ρί­ας, στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου, στήν Ἀ­λε­ξάν­δρει­α Ἠ­μα­θί­ας, τε­λέ­στη­κε Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο, προ­ε­ξάρ­χον­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γε­νί­ου καί συλ­λει­τουρ­γοῦν­τος τοῦ οἰ­κεί­ου Ποι­με­νάρ­χου, Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Βε­ροί­ας, Να­ού­σης καί Καμ­πα­νί­ας κ. Παν­τε­λε­ή­μο­νος, ὁ ὁ­ποῖ­ος κή­ρυ­ξε καί τόν Θεῖ­ο λό­γο.

   Στόν πα­νη­γυ­ρί­ζον­τα αὐ­τό Ἱ­ε­ρό Να­ό βρί­σκε­ται αὐ­τές τίς ἡ­μέ­ρες ἡ Ἱ­ε­ρά Εἰ­κό­να τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Γα­λι­λαί­ας ἀ­πό τά Ἱ­ε­ρο­σό­λυ­μα.

   Με­τά τήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α οἱ δύ­ο Ἀρ­χι­ε­ρεῖς ἐ­πι­σκέ­φθη­καν τήν Ἔκ­θε­ση Εἰ­κα­στι­κῶν τοῦ κ. Χατ­ζό­που­λου, ἡ ὁ­ποί­α φι­λο­ξε­νεῖ­ται στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας, μέ ἀ­φορ­μή τήν Ἱ­ε­ρά του Πα­νή­γυ­ρη.

 

Ση­μεί­ω­ση: Τό κεί­με­νο συν­τά­χθη­κε σύμ­φω­να μέ πλη­ρο­φο­ρί­ες τοῦ Γρα­φεί­ου Τύ­που τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Βε­ροί­ας, Να­ού­σης καί Καμ­πα­νί­ας, ἀ­πό τό ὁ­ποῖ­ο προ­έρ­χον­ται καί οἱ φω­το­γρα­φί­ες πού πα­ρα­τί­θεν­ται πα­ρα­κά­τω.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες