Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ

ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

4 καί 5 Μαΐου 2017

   Μέ­σα στή χα­ρά καί τή λαμ­πρό­τη­τα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Κυ­ρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε καί ἐ­φέ­τος ἡ Πα­νή­γυ­ρις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Γυ­ναι­κεί­ας Κοι­νο­βι­α­κῆς Μο­νῆς τῆς Ἁ­γί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Εἰ­ρή­νης Ρε­θύ­μνης. Πολ­λοί φι­λο­μάρ­τυ­ρες πι­στοί προ­σῆλ­θαν γι­ά νά προ­σκυ­νή­σουν τήν Ἱ­ε­ρά Εἰ­κό­να καί τά χα­ρι­τό­βρυ­τα Ἱ­ε­ρά Λεί­ψα­να τῆς Ἁ­γί­ας τό­σο κα­τά τόν Μέ­γα Ἑ­σπε­ρι­νό ὅ­σο καί τό πρω­ί τῆς κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς ἑ­ορ­τῆς.

 

   Τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Πέμ­πτης 4ης Μα­ΐ­ου 2017, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος χο­ρο­στά­τη­σε κα­τά τόν Μέ­γα Πα­νη­γυ­ρι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό, στόν ὁ­ποῖ­ο συμ­με­τεῖ­χαν ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Χρυ­σό­στο­μος Κου­λου­ρι­ώ­της, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Με­γά­ρων, ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Ἀ­να­στα­σί­ας τῆς Ρω­μαί­ας, ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Ἄν­θι­μος Μαν­τζου­ρά­νης, ὁ Αἰ­δεσ. Πρωτ. Δη­μή­τρι­ος Χρι­στο­δου­λά­κης, Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί ἄλ­λοι κλη­ρι­κοί. Πα­ρέ­στη­σαν ἐ­πί­σης μο­να­χές τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Χρυ­σο­πη­γῆς Χα­νί­ων μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τήν Ἡ­γου­μέ­νη Ὁ­σι­ωτ. Γε­ρόν­τισ­σα Θε­ο­ξέ­νη.

   Στό τέ­λος τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ καί με­τά τήν εὐ­λό­γη­ση τῶν ἄρ­των, ἡ ὁ­ποί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Κα­θο­λι­κοῦ, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος ἀ­πηύ­θυ­νε στούς πι­στούς τό «Χρι­στός Ἀ­νέ­στη» καί, με­τα­ξύ ἄλ­λων, ἐ­πε­σή­μα­νε ὅ­τι τήν ἀ­δι­αμ­φι­σβή­τη­τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τῆς Ἀ­να­στά­σε­ως τοῦ Χρι­στοῦ πι­στο­ποι­εῖ αὐ­θεν­τι­κά τό μαρ­τύ­ρι­ο τῶν Ἁ­γί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, οἱ ὁ­ποῖ­οι δέν θά ἀρ­νοῦν­ταν ὅ­λα τά ἐγ­κό­σμι­α καί τε­λι­κά δεν θά θυ­σί­α­ζαν τήν ἴ­δι­α τήν ζω­ή τους γι­ά ἕ­να ψέ­μα. Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας ἀ­να­φέρ­θη­κε ἐ­πί­σης στό ἀ­γα­θό τῆς εἰ­ρή­νης το­νί­ζον­τας ὅ­τι πρέ­πει πρῶ­τα νά ἀ­πο­κτή­σο­με εἰ­ρή­νη στόν ἐ­σω­τε­ρι­κό μας κό­σμο, γι­ά νά μπο­ρέ­σο­με νά εἰ­ρη­νεύ­σο­με μέ τόν Θε­ό, μέ τούς συ­ναν­θρώ­πους μας καί μέ τό πε­ρι­βάλ­λον. Καί ἔτ­σι μό­νο μπο­ρεῖ νά ἔλ­θει ἡ πο­λυ­πό­θη­τη εἰ­ρή­νη στήν οἰ­κου­μέ­νη.

   Τό πρω­ΐ τῆς Πα­ρα­σκευ­ῆς 5ης Μα­ΐ­ου 2017 τε­λέ­σθη­κε Πα­νη­γυ­ρι­κό Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Συλ­λεί­τουρ­γο ἀ­πό τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Κυ­δω­νί­ας καί Ἀ­πο­κο­ρώ­νου κ. Δα­μα­σκη­νό καί τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ο. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Χρυ­σό­στο­μος Κου­λου­ρι­ώ­της, ὁ Παν. Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σι­ος Κα­ρα­χά­λι­ος, Πρω­το­σύγ­κελ­λος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων, καί ἄλ­λοι κλη­ρι­κοί.

   Στήν Θεί­α Λει­τουρ­γί­α πα­ρέ­στη­σαν ἡ Ἀν­τι­πε­ρι­φε­ρει­άρ­χης τῆς Πε­ρι­φε­ρει­α­κῆς Ἑ­νό­τη­τος Ρε­θύ­μνης κ. Μαί­ρη Λι­ο­νῆ, ὁ Δή­μαρ­χος Ρε­θύ­μνης κ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­ρι­νά­κης καί πολ­λοί πι­στοί, με­τα­ξύ τῶν ὁ­ποί­ων ὅ­μι­λος προ­σκυ­νη­τῶν ἀ­πό τά Χα­νι­ά μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τόν Παν. Ἀρ­χιμ. Δα­μα­σκη­νό Λι­ο­νά­κη, Πρω­το­σύγ­κελ­λο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κυ­δω­νί­ας καί Α­πο­κο­ρώ­νου. Πα­ρέ­στη­σαν ἐ­πί­σης μέ­λη ἀ­πό τά Κ.Α.Π.Η. Ἱ­ε­ρά­πε­τρας Λα­σι­θί­ου καί Καλ­λι­θέ­ας Ρε­θύ­μνου, κα­θώς καί τοῦ Κ.Α.Π.Η. Πε­ρά­μα­τος Μυ­λο­πο­τά­μου μέ ἐ­πι­κε­φα­λῆς τόν Πρό­ε­δρό τους Αἰ­δεσ. Πρωτ. Μι­χα­ήλ Δι­α­λε­κτό, συν­τα­ξι­οῦ­χο κλη­ρι­κό τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας.

   Τόν Θεῖ­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος κ. Δα­μα­σκη­νός, ἀ­να­φε­ρό­με­νος στήν ἀ­ξί­α πού ἔ­χει ἡ ὑ­πο­μο­νή καί ἡ καρ­τε­ρι­κό­τη­τα στίς θλί­ψεις καί στίς δο­κι­μα­σί­ες, σύμ­φω­να μέ τό ὑ­πό­δειγ­μα τῶν Ἁ­γί­ων Μαρ­τύ­ρων, οἱ ὁ­ποῖ­οι ἔ­λα­βαν τόν δί­και­ο στέ­φα­νο τοῦ μαρ­τυ­ρί­ου ἀ­πό τόν ἀ­γω­νο­θέ­τη Χρι­στό.

   Στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Κα­θο­λι­κοῦ τῆς Μο­νῆς τε­λέ­σθη­κε ἡ εὐ­λό­γη­ση τῶν ἄρ­των καί με­τά τήν ἀ­πό­λυ­ση τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε θερ­μά τόν Σεβ. κ. Δα­μα­σκη­νό καί τούς Πρω­το­συγ­κέλ­λους π. Ἀ­θα­νά­σι­ο καί π. Δα­μα­σκη­νό, γι­ά τήν τι­μη­τι­κή συμ­με­το­χή τους στήν Πα­νή­γυ­ρη, τούς Ἄρ­χον­τες τοῦ τό­που καί τούς πι­στούς πού καί ἐ­φέ­τος ἔ­γι­ναν συ­νε­ορ­τα­στές καί συγ­κοι­νω­νοί στήν χα­ρά καί στήν Χά­ρη τῆς Ἁ­γί­ας Εἰ­ρή­νης κα­τά τήν εὔ­ση­μο αὐ­τή ἡ­μέ­ρα γι­ά τό ἱ­στο­ρι­κό Μο­να­στή­ρι της.

   Τέ­λος, ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας εὐ­χα­ρί­στη­σε ἰ­δι­αι­τέ­ρως τήν Ἡ­γου­μέ­νη τῆς Μο­νῆς, Ὁ­σι­ωτ. Γε­ρόν­τισ­σα Θέ­κλα, καί ὅ­λη τήν κα­λή συ­νο­δεί­α της, πού, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά, μέ ἀ­γά­πη, ἔν­θε­ο ζῆ­λο καί φι­λο­κα­λί­α προ­ε­τοί­μα­σαν τά τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως προ­σφέ­ρον­τας στούς προ­σκυ­νη­τές πνευ­μα­τι­κή ἀ­να­ψυ­χή.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες