Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

 

Στό ἐξώφυλλο τοῦ Ἡμερολογίου: Εἰκόνα τοῦ Τέμπλου τοῦ Καθολικοῦ

τῆς Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού Ρουστίκων.
Φέρει τήν ἐπιγραφή: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα». Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ δούλου σου Ἀνθίμου Μοναχοῦ

μετά τῶν γονέων καί ἀδελφῶν αὐτοῦ. ‚ΑΩΝΑ΄ (1851). Χείρ Ἀλεξίου Πετρίδη.

 

 

   Τό Ἐγ­κόλ­πι­ο Ἡ­με­ρο­λό­γι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου γι­ά τό ἔ­τος 2017, τό ὁ­ποῖ­ο ἤ­δη κυ­κλο­φο­ρή­θη­κε καί δι­α­τί­θε­ται ἀ­πό τίς Ἱ­ε­ρές Μο­νές καί τίς Ἐ­νο­ρί­ες τῆς Μη­τρο­πό­λε­ως, εἶ­ναι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στούς Ἁ­γί­ους Ἐ­πι­σκό­πους τῶν «πά­λαι πο­τέ δι­α­λαμ­ψα­σῶν Ἐ­πι­σκο­πῶν Λάμ­πης ἤ Λάπ­πας (σή­με­ρον Ἀρ­γυ­ρου­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνου) καί Ἐ­λευ­θέρ­νης», οἱ ὁ­ποῖ­ες βρί­σκον­ταν στά ὅ­ρι­α τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου. Οἱ Ἅ­γι­οι αὐ­τοί Πα­τέ­ρες τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας, ὅ­πως μαρ­τυ­ρεῖ­ται ἀ­πό τίς σχε­τι­κές ἱ­στο­ρι­κές πη­γές, με­τεῖ­χαν σέ Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους καί συ­νυ­πέ­γρα­ψαν τά Πρα­κτι­κά τους.

 

 


Τοιχογραφία τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Λάππας καί Ἐλευθέρνης στό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἐπισκοπείου

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου.
Ἔργο τῶν Ἁγιογράφων, Ἱερέως Νικολάου Ρουσσάκη καί τοῦ υἱοῦ του Νικολάου Ρουσσάκη.

 

 

   Στό προ­λο­γι­κό του ση­μεί­ω­μα στό Ἡμερολόγιο 2017, ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος ἀ­να­φέ­ρει τά ἑ­ξῆς:

   

   Ἀ­γα­πη­τά καί φι­λά­γι­α μέ­λη τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας,

   Με­τά τήν κατ᾿ ἐ­ξαί­ρε­ση ὀ­φει­λε­τι­κή ἀ­φι­έ­ρω­ση τοῦ Ἡ­με­ρο­λο­γί­ου τοῦ ἔ­τους 2016 στήν Ἑ­κα­τον­πεν­τη­κον­τα­ε­τη­ρί­δα τοῦ Ὁ­λο­καυ­τώ­μα­τος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀρ­κα­δί­ου, ἐ­πα­νερ­χό­μα­στε ἐ­φέ­τος καί, ὅ­πως τό πρά­ξα­με κα­τά τά προ­η­γού­με­να ἔ­τη, ἀ­φι­ε­ρώ­νο­με τό ἐγ­κόλ­πι­ο Ἡ­με­ρο­λό­γι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας γι­ά τό ἔ­τος 2017 στή χο­ρεί­α ἕ­ξι με­γά­λων Ἁ­γί­ων πού πο­λι­το­γρα­φή­θη­καν πο­λῖ­τες τοῦ οὐ­ρα­νοῦ ἀ­φοῦ δι­α­κό­νη­σαν θε­ο­πρε­πῶς τήν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α.

   Συγ­κε­κρι­μέ­να, στούς Ἁ­γί­ους προ­κα­τό­χους μας Παῦ­λο, Δη­μή­τρι­ο, Ἰ­ω­άν­νη καί Ἐ­πι­φά­νι­ο, Ἐ­πι­σκό­πους Λάμ­πης ἤ Λάπ­πας (σή­με­ρα Ἀρ­γυ­ρου­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνου), καί Εὐ­φρά­τη καί Ἐ­πι­φά­νι­ο, Ἐ­πι­σκό­πους Ἐ­λευ­θέρ­νης, οἱ ὁ­ποῖ­οι με­τεῖ­χαν καί συ­νυ­πέ­γρα­ψαν Πρα­κτι­κά τῶν Ἁ­γί­ων Οἰ­κου­με­νι­κῶν Συ­νό­δων. Τά τῶν Ἁ­γί­ων αὐ­τῶν δι­ε­ξο­δι­κά πα­ρα­θέ­τει σέ ἕ­να ἐμ­πε­ρι­στα­τω­μέ­νο ἁ­γι­ο­λο­γι­κό κεί­με­νο πού γράφ­τη­κε γι­ά τό Ἡ­με­ρο­λό­γι­ό μας ὁ Ἐλ­λο­γι­μώ­τα­τος κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Δουν­δου­λά­κης, Κα­θη­γη­τής τῆς Πα­τρι­αρ­χι­κῆς Ἀ­νω­τά­της Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Ἀ­κα­δη­μί­ας Κρή­της, τόν ὁ­ποῖ­ο, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά, εὐ­χα­ρι­στοῦ­με γι­ά τόν πο­λύ κό­πο τῆς ἀ­γά­πης του καί τήν ὁ­λο­πρό­θυ­μη συν­δρο­μή του.

   Αἰ­σθά­νο­μαι με­γά­λη τήν τι­μή καί συ­νά­μα τήν εὐ­θύ­νη ἀ­πό τό γε­γο­νός ὅ­τι μέ τή Χά­ρη τοῦ Θε­οῦ εἶ­μαι ἐ­κεί­νων τῶν με­γά­λων Πα­τέ­ρων τῶν «θρό­νων δι­ά­δο­χος». Καί ἱ­κε­τεύ­ω τα­πει­νά τόν Ἀρ­χη­γό τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, τόν Κύ­ρι­ό μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό, νά μέ ἀ­ξι­ώ­νει νά γί­νο­μαι κα­θη­με­ρι­νά «καί τρό­πων μέ­το­χος», κα­τά τό μέ­τρο τῶν δυ­νά­με­ών μου συ­νε­χι­στής ἐ­κεί­νων καί μι­μη­τής τῆς θυ­σι­α­στι­κῆς προ­σφο­ρᾶς τους στήν Ἐκ­κλη­σί­α καί τό χρι­στώ­νυ­μο πλη­ρω­μά Της. Ζη­τῶ καί τίς εὐ­χές ὅ­λων σας γι­ά τό σκο­πό αὐ­τό καί σᾶς εὐ­χα­ρι­στῶ ἀ­πό καρ­δι­ᾶς γι­ά τήν ἐ­γνω­σμέ­νη ἀ­γά­πη, τήν τι­μή καί τόν ἐ­πι­στη­ριγ­μό σας στό τα­πει­νό ἔρ­γο μου.

   Εὐ­χα­ρι­στῶ μέ βα­θύ­τα­το σε­βα­σμό τόν Πα­τέ­ρα καί Πα­τρι­άρ­χη μας κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ γι­ά τήν ἀ­πο­στο­λή Σε­πτοῦ Πα­τρι­αρ­χι­κοῦ Γράμ­μα­τός Του, τό ὁ­ποῖ­ο κο­σμεῖ καί ἐ­πευ­λο­γεῖ τήν πα­ροῦ­σα ἔκ­δο­ση.

   Ἐ­πι­θυ­μῶ πο­λύ, μέ τήν συ­νερ­γί­α σας, νά ἀρ­χί­σουν νά τι­μῶν­ται οἱ Ἅ­γι­οι αὐ­τοί στήν Το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α, ἰ­δι­αί­τε­ρα δέ στίς ἕ­δρες τῶν Ἐ­πι­σκο­πῶν τους, γι­ά νά τούς ἀ­πο­δί­δε­ται ὁ ἐ­πο­φει­λό­με­νος σε­βα­σμός ἀλ­λά καί γι­ά νά συ­νει­δη­το­ποι­οῦ­με ὅ­λοι μας πώς ἡ Ἐκ­κλη­σί­α στόν εὐ­λο­γη­μέ­νο τό­πο μας, αἰ­ῶ­νες τώ­ρα, συ­νε­χί­ζει τό ἔρ­γο τοῦ Χρι­στοῦ, παι­δα­γω­γεῖ, ἁ­γι­ά­ζει, ἀ­να­γεν­νᾶ, ζω­ο­ποι­εῖ, με­τα­μορ­φώ­νει καί θε­ώ­νει τά μέ­λη Της.

   Αὐ­τή ἡ θε­ώ­ρη­ση μᾶς δί­δει δύ­να­μη νά συ­νε­χί­ζο­με τήν πο­ρεί­α μας ἐν­τός τοῦ Ἁ­γί­ου Σώ­μα­τός Της καί νά κα­τερ­γα­ζό­μα­στε τόν προ­σω­πι­κό μας ἁ­γι­α­σμό μέ ὅ­λα τά μέ­σα πού Ἐ­κεί­νη μᾶς προ­σφέ­ρει. Σ᾿ αὐ­τήν τήν πο­ρεί­α ἔ­χο­με συ­νο­δοι­πό­ρους καί αὐ­τούς τούς ἕ­ξι Ἁ­γί­ους, τίς εὐ­χές καί τίς πρε­σβεῖ­ες τους.

   Εἴ­θε νά μᾶς ἀ­ξι­ώ­σει ὁ Θε­ός κα­τά τήν δι­άρ­κει­α καί αὐ­τοῦ τοῦ ἔ­τους νά ζή­σο­με πολ­λές πνευ­μα­τι­κές χα­ρές, νά ἀ­νέ­βο­με λί­γο ψη­λό­τε­ρα στήν κλί­μα­κα τῶν ἀ­ρε­τῶν, νά ἀ­γα­πή­σο­με ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρο τόν Θε­ό καί τό Θέ­λη­μά Του, νά προ­σπα­θή­σο­με, στό μέ­τρο τῶν δυ­να­το­τή­των μας, νά κά­νο­με πρά­ξη τό «ἅ­γι­οι γί­νε­σθε...» γι­ά νά ἔλ­θει ἡ ὥ­ρα πού θά εἴ­μα­στε «σύν πᾶ­σι τοῖς ἁ­γί­οις». Αὐ­τό προ­ϋ­πο­θέ­τει τήν ἰ­σχυ­ρή ἐ­πα­να­το­πο­θέ­τη­σή μας στήν ἀ­γα­πη­τι­κή σχέ­ση μέ τόν Πα­τέ­ρα Θε­ό καί τήν εἰ­κό­να Του στό πρό­σω­πο κά­θε ἀ­δελ­φοῦ. Εἶ­ναι βέ­βαι­ο ὅ­τι θά μᾶς δο­θοῦν πολ­λές εὐ­και­ρί­ες καί ἐ­φέ­τος ἀ­πό τήν ἀ­γά­πη καί τήν πρό­νοι­α τοῦ Θε­οῦ γι­ά ἐ­μᾶς. Εὐ­χή μας πα­τρι­κή, νά τίς ἀ­ξι­ο­ποι­ή­σο­με.

   Σᾶς ἀ­σπά­ζο­μαι μέ πολ­λή πα­τρι­κή ἀ­γά­πη καί, εὐ­λο­γῶν­τας τήν ζω­ή καί τά κα­λά σας ἔρ­γα, σᾶς εὔ­χο­μαι κα­λή δύ­να­μη, κα­λές ὑ­πο­μο­νές καί κα­λή συ­νέ­χει­α στόν πνευ­μα­τι­κό ἀ­γῶ­να ὅ­λων μας.

 

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

 

† Ὁ Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Εὐγένιος

 

 

Μπορεῖτε νά δεῖτε τό Ἡμερολόγιο στό σύνδεσμο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017.

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες