Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΑΚΗ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ


   Ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι τήν 20ή καί τήν 21 Μα­ΐ­ου 2018 ἡ Ἱ­ε­ρά Πα­τρι­αρ­χι­κή καί Σταυ­ρο­πη­γι­α­κή Μο­νή Ἀρ­κα­δί­ου ἑ­ορ­τά­ζει τούς προ­στά­τες καί ἐ­φό­ρους της, Ἁ­γί­ους Θε­ο­στέ­πτους Βα­σι­λεῖς καί Ἰ­σα­πο­στό­λους Κων­σταν­τῖ­νο καί Ἑ­λέ­νη.

   Οἱ Ἱ­ε­ρές Ἀ­κο­λου­θί­ες τῆς Πα­νη­γύ­ρε­ως θά τε­λε­σθοῦν σύμ­φω­να μέ τό πρό­γραμ­μα πού ἀ­κο­λου­θεῖ:

 

Κυ­ρι­α­κή 20ή Μα­ΐ­ου 2018 καί ἀ­πό ὥ­ρας 18.00: Ὁ Μέ­γας Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, χο­ρο­στα­τοῦν­τος τοῦ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­του Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ.

 

Δευ­τέ­ρα 21η Μα­ΐ­ου 2018 καί ἀ­πό ὥ­ρας 07.00: Ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

 

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες