Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018, 8.00 μ.μ.

Αἴθουσα "ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ" (Ὠδεῖο Ρεθύμνου)

   Τήν Τε­τάρ­τη 30ή Μα­ΐ­ου 2018 καί ὥ­ρα 8.00 μ.μ., ἡ Σχο­λή Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου θά πραγ­μα­το­ποι­ή­σει Ἐκ­δή­λω­ση Μνή­μης γι­ά τήν Ἅ­λω­ση τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως (29 Μα­ΐ­ου 1453) μέ τίτλο «ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ», στήν αἴ­θου­σα «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ» (Ὠ­δεῖ­ο Ρε­θύ­μνου).

 

   Ἡ Χο­ρω­δί­α τῆς Σχο­λῆς, ὑ­πό τήν δι­εύ­θυν­ση τοῦ μου­σι­κολ. κ. Εὐ­αγ­γέ­λου Κα­πα­ϊ­δο­νά­κη, Πρω­το­ψάλ­του καί Δι­ευ­θυν­τοῦ τῆς Σχο­λῆς, θά ἀ­πο­δώ­σει Ὕ­μνους καί Ἄ­σμα­τα τῆς Ἁ­λώ­σε­ως.

 

   Τήν Ἐκ­δή­λω­ση θά πα­ρου­σι­ά­σει ὁ κ. Γε­ώρ­γι­ος Ση­φά­κης, Θε­ο­λό­γος, Γραμ­μα­τέ­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

 

   Προ­σκα­λοῦνται ὅλοι νά παρακολουθήσουν τήν Ἐκδήλωση. Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλεύθερη.

 

Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου

 

Δεῖτε τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως στό σύνδεσμο: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες