Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ.κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.
Ρέθυμνο, 21 Νοεμβρίου 2014

 

Μέ τιμή καί ἀγάπη σᾶς ὑποδεχόμαστε καί σᾶς καλωσορίζομε στό Ρέθυμνό μας καί στήν ἕδρα τῆς Ἱερᾶς καί Ἱστορικῆς Μητροπόλεως Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου, ὅπου πραγματοποιεῖται ἡ 26η Τακτική Γενική Συνέλευση τῆς Ἑνώσεως τῶν Δημοτικῶν Ἐπιχειρήσεων τῶν Δήμων πού ἐκπροσωπεῖτε. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαίτερα τόν Δήμαρχό μας κ. Γεώργιο Μαρινάκη γιά τήν τιμητική πρόσκληση καί τήν χαρά πού μᾶς δίδει νά χαιρετοῦμε τά πρόσωπα καί τή Συνέλευσή σας σήμερα ἐδῶ.

   Χαιρόμαστε πού ὅλοι ἐσεῖς συναχθήκατε σήμερα στόν πανέμορφο καί εὐλογημένο τόπο μας, στό Ρέθυμνο. Σέ αὐτήν τήν πόλη πού γιά δυσεξαρίθμητα χρόνια, καί μέ ὅλες τίς ἱστορικές ἐναλλαγές, παράγεται ἕνας πολιτισμός ἄξιος τοῦ ἀνθρώπου.

   Χαιρόμαστε πολύ καί γιά τή θεματολογία τῆς Συνελεύσεώς σας, πού ἔχει κέντρο τόν ἄνθρωπο καί τή βελτίωση τῶν συνθηκῶν τῆς ζωῆς του, καί ἔχομε νά σᾶς ποῦμε ἐπάνω σέ αὐτό δύο-τρεῖς μόνο λέξεις, ὄχι δικές μας, ἀλλά ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, στό ὁποῖο ἡ Μητρόπολή μας, ὅπως καί ὁλόκληρη
ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ἀνήκει.

   Γνωρίζετε ἀσφαλῶς τήν εὐαισθησία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου μας, καί ἰδιαιτέρως τοῦ Πατριάρχου μας, γιά τά οἰκολογικά ζητήματα. Ἡ εὐαισθησία αὐτή εἶναι εὐαισθησία ὅλης τῆς Ἐκκλησίας γιά τά θέματα αὐτά πού ἀφοροῦν στήν ποιότητα ζωῆς ὄχι μόνον τῶν παιδιῶν Της, ἀλλά καί τῆς ἀνθρωπότητας συνολικά. Ὁ Πατριάρχης μας σέ ἕνα κείμενό του, τό ὁποῖο σᾶς διαβάζομε ἀπό τό πρωτότυπο, ἔγραψε πρόσφατα: «Τό ἐνδιαφέρον τῆς Ἐκκλησίας οὐδόλως ἐξαντλεῖται εἰς τάς καθαρῶς «θρησκευτικάς ἀνάγκας» -οὕτως εἰπεῖν- τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά φθάνει καί εἰς τήν ποιότητα ζωῆς αὐτῶν, εἰς τάς ὑλικάς των ἀνάγκας, τόν ἐπιούσιον ἄρτον αὐτῶν, τήν οἰκονομίαν των, τήν ἐλευθερίαν καί κοινωνικήν δικαιοσύνην,  τήν ὅλην πνευματικήν καλλιέργειαν καί μόρφωσιν, τήν κατάστασιν τοῦ περιβάλλοντος κόσμου, ἐντός τοῦ ὁποίου διαβιοῦν, κ.οὕ.κ.

   Ἐάν τίς μελετήσῃ τό ἱερόν βιβλίον τοῦ Μεγάλου Εὐχολογίου τῆς Ἐκκλησίας θά διαπιστώσῃ ὅτι ὑπάρχουν ἀκολουθίαι καί εὐχαία «εἰς ἀνομβρίαν», «εἰς δυσκρασίαν ἀέρων», ... «ἐπί ὀρύξει φρέατος», ... «εἰς λιμόν καί αὐχμόν», (δηλαδή εἰς ξηρασίαν), ... «ἐπί ὕδατος μολυνθέντος» κ.λπ.».

   Ἀκολουθῶντας αὐτήν τήν παράδοση, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία προχώρησε, ἐπί Πατριαρχίας τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Δημητρίου, στήν ἀνακήρυξη τῆς 1ης  Σεπτεμβρίου, ἀρχῆς -ὡς γνωστόν- τῆς Ἰνδίκτου, δηλαδή τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρας τοῦ Περιβάλλοντος, μέ σκοπό νά εὐαισθητοποιήσει τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας ἀκόμη περισσότερο καί νά τά προτρέψει ἀφενός νά ἐπικαλοῦνται τή βοήθεια καί προστασία τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί νά ἐνθυμοῦνται τό κοινό τους χρέος γιά τή διαφύλαξη καί διατήρηση τοῦ περιβάλλοντος καί τήν παράδοσή του στίς κατοπινές γενιές ἀλωβήτου καί ἀποδοτικοῦ.

   Καί ἀκόμη περισσότερο: μετά τήν ἀνάληψη τῆς Πατριαρχίας ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἡ Ἐκκλησία θεώρησε χρέος της νά ἀναρριπίσει τή φλόγα τῆς ἀγάπης γιά τό περιβάλλον, εἰ δυνατόν σέ παγκόσμια κλίμακα. Γιά τό λόγο αὐτό ὁ Πατριάρχης μας συνεκάλεσε πολλά  Περιβαλλοντολογικά Συνέδρια, ἀκόμη καί ἐν πλῷ, μέ πολλούς καί καλούς καρπούς. Καί μέ ἕνα μόνο σκοπό, τήν συνεργασία ὅλων γιά νά γίνει τό αὔριο τοῦ περιβάλλοντος κόσμου καλύτερο ἀπό τό χθές. Ὅπως καί πάλι ἔγραφε χαρακτηριστικά κάπου, «Ἡ γῆ, ἡ θάλασσα, ἡ ἀτμόσφαιρα καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς, ἄνθρωπος, ζῶα, πτηνά, ἰχθεῖς, δένδρα, ἄνθη, φυτά, ὕδωρ, ὅλα τά στοιχεῖα τῆς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ νά εὑρίσκωνται εἰς κατάστασιν κατά φύσιν καί οὐχί παρά φύσιν, συμφώνως πρός τό πρόγραμμα καί τό σχέδιον τοῦ Δημιουργοῦ». Γιά νά μπορεῖ «Ὁ ἄνθρωπος, ἡ κορωνίς τῆς Δημιουργίας, ἐκ τοῦ κατά φύσιν, εὐκολώτερον νά ἀναχθῇ, χάριτι Θεοῦ, εἰς τό ὑπέρ φύσιν, εἰς τήν θέωσιν».

   Μέ αὐτές τίς σκέψεις, σᾶς καταθέτομε τήν βαθειά ἐκτίμηση καί τήν ἀγάπη μας, σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ἤλθατε κοντά μας καί σᾶς εὐχόμαστε οἱ ἐργασίες τῆς Συνελεύσεώς σας νά ἔχουν τό καλύτερο δυνατό ἀποτέλεσμα.

   Νά ἔχετε ὅλοι σας πλούσια τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας μας, πού σήμερα ἑορτάζομε τά Εἰσόδιά Της καί ἡ Τοπική μας ἐδῶ Ἐκκλησία πανηγυρίζει τό Μητροπολιτικό της Ναό. Νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη, γιά νά συνεχίζετε τό πολύτιμο ἔργο σας.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες