Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΜΙΛΙΑ

ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜ. κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΣΕΛΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Κυριακή 31 Ἰανουαρίου 2016


Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου καί τό Λύ­κει­ον τῶν Ἑλ­λη­νί­δων-Πα­ράρ­τη­μα Ρε­θύ­μνου συνδιοργάνωσαν ἐκ­δή­λω­ση στή μνή­μη τῶν Ἁ­γί­ων Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε τήν Κυ­ρια­κή 31η Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2016 στήν αἴ­θου­σα τοῦ Λυ­κεί­ου. Κα­τά τήν ἐκ­δή­λω­ση αὐ­τή ὁ Ἐλ­λο­γιμ. κ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Περ­σε­λῆς, Κα­θη­γη­τής τοῦ Τμή­μα­τος Κοι­νω­νι­κῆς Θε­ο­λο­γί­ας τῆς Θε­ο­λο­γι­κῆς Σχο­λῆς τοῦ Πα­νε­πι­στη­μί­ου Ἀ­θη­νῶν, ἀνταποκρινόμενος στήν πρόσκληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁμίλησε μέ θέ­μα: «Ἡ ἐ­πί­δρα­ση τῆς πνευ­μα­τι­κῆς κλη­ρο­νο­μιᾶς τῶν Ἁ­γί­ων Τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν στήν ἀ­νά τούς αἰ­ῶ­νες δι­α­μόρ­φω­ση τῶν ἰ­δε­ω­δῶν τῆς χρι­στι­α­νι­κῆς καί ἑλ­λη­νι­κῆς παι­δεί­ας». Διαβάσετε τήν ὁμιλία τοῦ κ. Περσελῆ, ἀκολουθώντας τόν σύνδεσμο: ΟΜΙΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΡΣΕΛΗ.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες