Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 20-1-2013
"Θεραπεία δέκα λεπρῶν"
 

Ὁ Κύριός μας μετά τήν θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν δείχνει νά μή μένει εὐχαριστημένος μέ τήν ἀχαριστία τῶν ἐννέα ἀπό αὐτούς. Φυσικά ὁ Θεός δέν ἔχει καμία ἀπολύτως ἀνάγκη ἀπό ἐμᾶς οὔτε ὑπόκειται σέ ἀνθρώπινα εὐτελῆ πάθη, ὥστε νά ἀπαιτεῖ εὐχαριστίες. Ἐπιθυμεῖ νά ζοῦμε μία εὐχαριστιακή ζωή γιά τήν δική μας ὠφέλεια.

Ἄλλωστε, καί τό ὑπερφυές μυστήριο πού τελεῖται διαρκῶς στήν Ἐκκλησία καί ἀποτελεῖ τό ἐπίκεντρό της, ὀνομάζεται Θεία Εὐχαριστία. Ὁ Κύριος ζήτησε ἀπό ἐμᾶς νά τελοῦμε καθημερινά τήν Θεία Εὐχαριστία, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ μία ζωντανή ἀναβίωση καί ἀνάμνηση ὅλης τῆς ζωῆς, ἀλλά κυρίως τοῦ πάθους καί τοῦ σταυρικοῦ θανάτου τοῦ Ἰησοῦ μας, προκειμένου νά τά ἔχουμε διαρκῶς στήν μνήμη μας. Τελοῦμε καθημερινά τήν ἀνάμνηση τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ, προκειμένου νά Τόν εὐχαριστοῦμε καί νά Τόν εὐγνωμονοῦμε γιά τήν σωτηρία πού προξένησε στό ἀνθρώπινο γένος.

Παράλληλα εἶναι σάν νά λέμε στόν Θεό καί Πατέρα μας, ὅτι καί ἐμεῖς τελώντας τό μυστήριο αὐτό, μή ἔχοντας νά προσφέρουμε κανένα ἄλλο δῶρο ἀντάξιο τῆς μεγαλωσύνης Σου, Σοῦ προσφέρουμε αὐτή τήν θυσία τοῦ Υἱοῦ Σου, ὁ Ὁποῖος, δέν ἦταν μόνο τέλειος Θεός, ἀλλά καί κάτι δικό μας· ἦταν καί τέλειος ἄνθρωπος, καθώς προσέλαβε τήν δική μας εὐτελῆ ἀνθρώπινη φύση. Δι᾿ αὐτῆς τῆς ἀναίμακτης θυσίας τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Σέ εὐχαριστοῦμε γιά ὅλες τίς δωρεές Σου στό ἀνθρώπινο γένος καί Σέ ἱκετεύουμε νά συγχωρήσεις τίς ἁμαρτίες μας καί νά μᾶς ἀντιπροσφέρεις τήν χάρη Σου.

Θά πρέπει ἐπίσης νά γνωρίζουμε ὅτι γενικότερα ἡ προσευχή ἔχει τέσσερα εἴδη: Τήν δοξολογία, τήν εὐχαριστία, τήν ἐξομολόγηση καί τήν αἴτηση. Δοξάζουμε τόν Θεό, γιά τήν παντοδυναμία Του. Στήν συνέχεια Τόν εὐχαριστοῦμε γιά τήν μεγάλη ἀγάπη Του καί τίς δωρεές Του σέ μᾶς. Ἔπειτα ζητᾶμε συγγνώμη γιά τίς ἁμαρτίες μας, καί τέλος ζητᾶμε ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε νά λάβουμε. Ἐμεῖς συνήθως ξεκινοῦμε ἀπό τό τέταρτο εἶδος προσευχῆς, ζητῶντας διαρκῶς διάφορα αἰτήματα ἀπό τόν Θεό, ἄν καί ὀφείλουμε μᾶλλον νά ξεκινοῦμε ἀπό τήν εὐχαριστία.  

Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες