Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
2-12-2012 "Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ" 

Παράλληλα μέ τήν ὑπερφυῆ διδασκαλία Του ὁ Ἰησοῦς κατά τήν ἐπί γῆς παρουσία Του τελοῦσε καί πλῆθος θαυμάτων. Γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς ἀκολουθοῦσαν τόν Ἰησοῦ πλήθη λαοῦ, ἔχοντας μαζί τους κουτσούς, τυφλούς, παραλύτους καί ἄλλους ἀσθενεῖς, τούς ὁποίους ὁ Ἰησοῦς θεράπευε. Ὁ Κύριός μας τέλεσε ἐπίσης θαύματα πού ἀπεδείκνυαν τήν δημιουργική Του δύναμη, ὅπως ἦταν ὁ χορτασμός χιλιάδων ἀνθρώπων ἀπό λίγους ἄρτους καί ψάρια, θαύματα πού παρουσίαζαν τήν ἐξουσία Του πάνω στήν φύση, ὅπως ἦταν ἡ κατάπαυση τῆς τρικυμίας, ἀκόμη καί ἀναστάσεις νεκρῶν, ὅπως τοῦ Λαζάρου, ἐνῶ ἀποκορύφωμα τῶν θαυμαστῶν ἐνεργειῶν τοῦ Κυρίου μας ἦταν τά ἐπί τοῦ σώματός Του θαύματα, ἀρχικά δηλαδή ἡ δική Του Μεταμόρφωση στό ὄρος Θαβώρ καί στήν συνέχεια ἡ Ἀνάστασή Του.

Ὁ Ἰησοῦς μέ τούς λόγους Του καταδεικνύει ὅτι ἕνας ἀπό τούς βασικότερους σκοπούς τῆς τελέσεως τῶν θαυμάτων ἦταν ἡ ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του. Τά θαύματα δηλαδή τοῦ Κυρίου μας, ἐκτός ἀπό ἔκφραση τῆς ἀγάπης καί τῆς φιλανθρωπίας Του, εἶχαν παράλληλα σκοπό νά διατρανώσουν στούς ἀνθρώπους τήν θεία Του δύναμη καί ἐξουσία. Ὁ Κύριός μας μέσα ἀπό τά ποικίλα θαύματά Του παρουσιαζόταν, ὄχι σάν ἁπλός ἄνθρωπος, ὄχι σάν κάποιος προφήτης, ἀλλά σάν Θεός παντοδύναμος καί πανάγαθος. Μέ τόν τρόπο αὐτό διεγειρόταν ὁ σεβασμός, ἡ πίστη καί ἡ ἐμπιστοσύνη τῶν ἀνθρώπων στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ καί κατ᾿ ἐπέκταση στό κήρυγμά Του. Ἡ ἐμπιστοσύνη βέβαια αὐτή ἦταν ὁ σημαντικότερος παράγων γιά τήν ἀποδοχή ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς εὐαγγελικῆς διδασκαλίας.

Κατά συνέπεια τά θαύματα τοῦ Κυρίου εἶχαν ἄμεσο σκοπό τήν προσέλκυση τῶν ἀνθρώπων στήν εὐαγγελική ἀλήθεια καί σωτηρία, ἀπώτερο δέ σκοπό τήν δόξα τοῦ Θεοῦ μέσα στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ. Γιά τόν λόγο αὐτό τά θαύματα κατέχουν οὐσιῶδες μέρος στήν ὅλη κοσμοσωτήρια ζωή καί δράση τοῦ Κυρίου μας, καί ἀποτελοῦν ἕνα ἀπό τά θεμέλια τῆς χριστιανικῆς πίστεως, καθώς ὁ σκοπός τους ἦταν ὁ ἴδιος μέ τόν σκοπό τῆς σαρκώσεως καί τῆς διδασκαλίας Του.

Ἀρχιμ. Βασίλειος Παπαδάκης

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες