Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

   Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι, ὅ­πως κά­θε χρό­νο ἔτ­σι καί ἐ­φέ­τος, ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

1) Κυ­ρι­α­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς, 18 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018, ὥ­ρα 6:30 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Νι­κό­λα­ος Νι­κη­φό­ρος, Γε­νι­κός Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κός Ἐ­πί­τρο­πος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου.

Θέ­μα: «Με­γί­στη ἀ­ρε­τή ἡ συγ­γνώ­μη».

 

2) Κυ­ρι­α­κή Α΄ Νη­στει­ῶν (Τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας), 25 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Ἰ­ω­άν­νης Κλει­δῆς, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

Θέ­μα: «Ἡ εἰ­κό­να τῆς ψυ­χῆς στόν κα­θρέ­πτη τῆς Σα­ρα­κο­στῆς».

 

3) Κυ­ρι­α­κή Β΄ Νη­στει­ῶν (Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ), 4 Μαρ­τί­ου 2018, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Παῦ­λος Λου­κο­γε­ωρ­γά­κης, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος Ἐ­πι­σκο­πῆς Ρε­θύ­μνης.

Θέ­μα: «Δι­δά­σκα­λον εὐ­σε­βεί­ας καί κα­νό­να δογ­μά­των ἱ­ε­ρῶν καί στύ­λον τῆς ὀρ­θῆς δό­ξης καί πρό­μα­χον Ἐκ­κλη­σί­ας καί βα­σι­λεί­ας εὐ­σε­βοῦς καύ­χη­μα».

 

4) Κυ­ρι­α­κή Γ΄ Νη­στει­ῶν (Τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως), 11 Μαρ­τί­ου 2018, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δεσ. Πρωτ. Γε­ώρ­γι­ος Μα­νου­σά­κης, Ἐ­φη­μέ­ρι­ος Χρω­μο­να­στη­ρί­ου.

Θέ­μα: «Ἡ θε­ο­λο­γί­α τοῦ Σταυ­ροῦ μέ­σα ἀ­πό τήν ὑ­μνο­λο­γί­α τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως».

 

5) Κυ­ρι­α­κή Δ΄ Νη­στει­ῶν (Ὁ­σί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Σι­να­ΐ­του, συγ­γρα­φέ­ως τῆς «Κλί­μα­κος»), 18 Μαρ­τί­ου 2018, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Παν. Ἀρ­χιμ. Παρ­θέ­νι­ος Κα­λυ­βι­α­νά­κης, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἀ­τά­λης-Μπα­λῆ.

Θέ­μα: «Ψυ­χι­κή νό­σος: κλί­μα­κα σω­τη­ρί­ας, θε­ρα­πευ­τι­κή προ­σέγ­γι­ση ὡς κί­νη­τρο καί εὐ­λο­γί­α στό σύγ­χρο­νο ἄν­θρω­πο».

 

6) Κυ­ρι­α­κή Ε΄ Νη­στει­ῶν, 25 Μαρ­τί­ου 2018, κα­τά τήν ὁ­ποί­α συμ­πί­πτει ἡ Ἑ­ορ­τή τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.

Δέν τε­λεῖ­ται Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός, ἀλ­λά ὁ Ἑ­σπε­ρι­νός τῆς ἀ­πο­δό­σε­ως τῆς Ἑ­ορ­τῆς τοῦ Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ.

 

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες