Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον
Οικουμενικον Πατριαρχείον

 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ

ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

   Ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λη Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου ἀ­να­κοι­νώ­νε­ται ὅ­τι, ὅ­πως κά­θε χρό­νο ἔτ­σι καί ἐ­φέ­τος, ὁ  Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος θά χο­ρο­στα­τεῖ κά­θε Κυ­ρι­α­κή τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς κα­τά τόν Κα­τα­νυ­κτι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό στόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Με­τά τό πέ­ρας τοῦ Κα­τα­νυ­κτι­κοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ θά ἀ­κο­λου­θεῖ ὁ­μι­λί­α ἀ­πό τούς πα­ρα­κά­τω ὁ­μι­λη­τές.

 

1) Κυ­ρι­α­κή τῆςΤυ­ρι­νῆς, 26 Φε­βρου­α­ρί­ου 2017, ὥ­ρα 6:30 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Αἰ­δε­σι­μολ. Πρωτ. Χα­ρά­λαμ­πος Κα­μη­λά­κης, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης.

 

2) Κυ­ρι­α­κή Α΄ Νη­στει­ῶν (Τῆς Ὀρ­θο­δο­ξί­ας), 5 Μαρ­τί­ου 2017, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Βα­σί­λει­ος Πα­πα­δά­κης ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ας Ἀ­να­στα­σί­ας τῆς Ρω­μαί­ας Ρε­θύ­μνης.

 

3) Κυ­ρι­α­κή Β΄ Νη­στει­ῶν (Ἁ­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου τοῦ Πα­λα­μᾶ), 12 Μαρ­τί­ου 2017, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Πρό­δρο­μος Ξε­νά­κης, Ἀρ­χι­γραμ­μα­τεύς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Ἐ­παρ­χι­α­κῆς Συ­νό­δου τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας Κρή­της.

 

4) Κυ­ρι­α­κή Γ΄ Νη­στει­ῶν (Τῆς Σταυ­ρο­προ­σκυ­νή­σε­ως), 19 Μαρ­τί­ου 2017, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Βαρ­θο­λο­μαῖ­ος Βο­γι­ατ­ζό­γλου, Ἡ­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Ἐ­πα­νω­σή­φη.

 

5) Κυ­ρι­α­κή Δ΄ Νη­στει­ῶν (Ὁ­σί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Σι­να­ΐ­του, συγ­γρα­φέ­ως τῆς «Κλί­μα­κος»), 26 Μαρ­τί­ου 2017, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Ἄν­θι­μος Μαν­τζου­ρά­νης.

 

6) Κυ­ρι­α­κή Ε΄ Νη­στει­ῶν (Ὁ­σί­ας Μα­ρί­ας τῆς Αἰ­γυ­πτί­ας), 2 Ἀ­πρι­λί­ου 2017, ὥ­ρα 6:00 μ.μ.: Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός.

Ὁ­μι­λη­τής: Πα­νο­σι­ολ. Ἀρ­χιμ. Ἐμ­μα­νου­ήλ Κατ­σα­ρός, Ἱ­ε­ρο­κή­ρυξ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Πέ­τρας καί Χερ­ρο­νή­σου.

 

Εὐ­χό­μα­στε σέ ὅ­λα τά μέ­λη τῆς Το­πι­κῆς μας Ἐκ­κλη­σί­ας

ψυ­χω­φε­λῆ τήν Ἁ­γί­α καί Με­γά­λη Τεσ­σα­ρα­κο­στή.

 
© 2010 Ιερά Μητρόπολις Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, Ρέθυμνο, Κρήτη - Τηλεφωνικό Κέντρο 28310 22415 - Fax 28310 28557
 

Ρέθυμνο 

HOTSoft.gr σχεδιασμός, κατασκευή, Προώθηση ιστοσελίδων, Κρητη SEO. Ρέθυμνο Aσύρματα δίκτυα WiFi, Δομημένη καλωδίωση, έξυπνο σπίτι. Rethymno 

Website Design, Web Development, Web site Promotion, SEO Crete SEM.
powered by HOTSoft.gr
internet, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες